دکتر حسین میرجعفری

دکتر حسین میرجعفری استاد بازنشسته، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

دکتر حسین میرجعفری

Dr. Mirjafari Hossien

استاد بازنشسته، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه غالیانه در طریقت صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 6، شماره: 21
2 بررسی روابط سیاسی والی نشینان اردلان با حکومت صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی کارنامه وکیل نفس نفیس همایون در دوره سلطنت شاه اسماعیل و شاه طهماسب(907-984ق/1502-1577م) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 43، شماره: 87
4 بررسی مقایسه ای طبقه بندی علوم از دیدگاه فخرالدین رازی و شمس الدین آملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 4، شماره: 13
5 بررسی مقایسه ای طبقه بندی علوم از دیدگاه فخرالدین رازی و شمس الدین آملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 4، شماره: 13
6 بررسی نظریه خاستگاه قنات در ایران (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 2
7 تبیین اهداف سیاسی بریتانیا در ایالت کرمان از جنگ اول جهانی تا انقراض قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 13، شماره: 25
8 جایگاه و کارکرد خاندان دنبلی در تاریخ ایران صفویه تا قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 3
9 زمینه های پیدایش مکتب هنری هرات در عصر تیموری و چگونگی انتقال مواریث آن به عصر صفوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 5، شماره: 18
10 طبقات، مناصب و ساختار شهرهای خراسان دوره تیموری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 9، شماره: 16
11 عوامل رشد و زوال شهرهای ایران در عصر تیموریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 9، شماره: 17
12 فعالیت شهر سازی تیموریان در شهرهای سمرقند و هرات (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 9، شماره: 36
13 کتاب جوامع العلوم و طبقه بندی علم (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 6، شماره: 22
14 گلستان ارم؛ پیشرو در تاریخنگاری علمی در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 6، شماره: 20
15 مزارات بیلانکوه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 4
16 مزارات چرنداب تبریز (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 4
17 نقد و بررسی علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان (بین سالهای۸۹۸-۹۰۵ه. ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 1
18 نقش فرشته در فرش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 15