دکتر امیرحسین ناظمی

دکتر امیرحسین ناظمی استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دکتر امیرحسین ناظمی

Dr. Amir Hosein Nazemi

استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتصال معادله های ناویر استوکس و ریچاردز برای شبیه سازی عددی جریان دوفاز سطحی و زیرسطحی در آبیاری قطره ای سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 11
2 اثر افزایش شوری آب آبیاری در روند توسعه ترک های ناشی از خشک شدگی در خاک های شالیزاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 2
3 اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره وری آب ذرت دانه ای در ایستگاه اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
4 اثرات تغییر اقلیم بر کارکرد سیستم آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: آبیاری قطرهای سد ستارخان، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
5 اثرات کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهره وری آب ذرت دانه ای درایستگاه اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
6 اثرات کیفیت آب های سطحی بر کیفیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
7 ارزیابی اقتصادی عملکرد ذرت دانه ای در استراتژی کم آبیاری و آبیاری موجی مطالعه موردی: ایستگاه اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
8 ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (.L officinalis Lavandula ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
9 ارزیابی خصوصیات عملکردی آبپاش های اسپری مجهز به پدهای انحراف مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 1
10 ارزیابی شوری آب زیرزمینی و تبیین منشا یونها درآبخوان ساحلی دشت ملکان با استفاده از نسبتهای یونی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 3
11 ارزیابی فنی عملکرد سیستم های آبیاری قطره ای شبکه آبیاری سد ستارخان شهرستان اهر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
12 ارزیابی مدل شبیه سازی رشد ذرت (MSM۲) با استفاده از داده های لایسیمتری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
13 ارزیابی و پهنه بندی شاخص نسبت تامین تقاضای آب کشاورزی(AGWS) با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبریز گنبر چای) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 8
14 استفاده از نرم افزار HYDRUS در شبیه سازی حرکت و جذب آب درخاک و ارائه نرم افزار SWMRUM (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
15 استفاده از نرم افزار HYDRUS در شبیه سازی حرکت و جذب آب درخاک و ارائه نرم افزار SWMRUM (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
16 اندازه گیری و برآورد تراز سطح ایستابی و میزان تخلیه زهکشی در جریان غیر ماندگار (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 3
17 اندازه گیری و مدل سازی جذب آب توسط ریشه در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
18 برآورد عمق و فاصله مناسب زهکش های زیرزمینی بر اساس کیفیت زه آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
19 بررسی آزمایشگاهی تاثیر لایه های درشت منفذ پیوسته و ناپیوسته در انتقال محلول در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
20 بررسی پدیده نفوذ در سامانه آبیاری دوار مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
21 بررسی تاثیر جذب یونی بر انتقال جرم در محیط های متخلخل اشباع (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
22 بررسی تاثیر زاویه جام بر ابعاد آب شستگی در پایین دست پرتاب کننده جامی مستغرق (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 2
23 بررسی تاثیر شیب خاک و شدت بارندگی بر انتقال محلول با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی و مدل HYDRUS-۲D (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 2
24 بررسی تاثیر شیب زمین روی میزان نفوذ و برخی از مشخصه های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
25 بررسی تجربی و عددی توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره ای زیر سطحی در خاک های لایه ای مسطح و شیب دار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
26 بررسی خصوصیات ریخت شناسی، مولکولی و زیست شناسی شته (Linnaeus, 1758) Cinara pini (Hem: Lachnidae) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 3
27 بررسی گلخانه ای توزیع ریشه گیاه ذرت در خاک های همگن و ناهمگن و رابطه آن با عملکرد محصول (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 4
28 بررسی وقوع فرارفت در طول فصل رشد گیاهان زراعی بهاره و پاییزه در منطقه کرکج تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
29 بررسی هیدروژئوشیمی دشت ملکان از نظر آلودگی منابع آب به عناصر فرعی و کمیاب (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 7، شماره: 25
30 پهنه بندی اراضی گندم دیم با استفاده از تصاویر مادیس و لندست (مطالعه موردی: شهرستان اهر) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 12، شماره: 4
31 پیش بینی تراز آب زیرزمینی با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت شبستر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 8، شماره: 4
32 پیش بینی تراز سطح ایستابی با استفاده از سامانه های هوشمند (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 4، شماره: 8
33 تاثیر آبگریزی خاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لوم رسی و لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
34 تاثیر آبگریزی خاک بر منحنی نگهداری رطوبت و شاخص کیفیت فیزیکی (شاخص S) در دو خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
35 تاثیر آرایش و فواصل بهینه آبپاش‎ها بر ضریب یکنواختی سامانه آبیاری بارانی ثابت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
36 تاثیر بافت خاک بر دقت روش انعکاس سنجی حوزه زمانی در برآورد رطوبت خاک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 3
37 تاثیر فرارفت بر توازن انرژی در فرایند تبخیر- تعرق گیاه کلزا در منطقه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
38 تاثیر کم آبیاری روی رشد و عملکرد خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 1
39 تاثیر مقاومت ورودی بر مشخصه های هیدرولیکی جریان در زهکشی زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
40 تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 1
41 تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 1
42 تخمین تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع با استفاده از سیستم های هوش مصنوعی (ANN و ANFIS) و معادله های تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
43 تخمین مقادیر روزانه نسبت تبخیر - تعرق مرجع و تعیین سهم مولفه های آیرودینامیکی و توازن انرژی در تبخیر - تعرق (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
44 تخمین مقادیر روزانه نسبت تبخیر- تعرق مرجع یونجه به چمن و تعیین سهم مولفه های آئرودینامیکی و توازن انرژی در تبخیر- تعرق (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
45 تخمین نیاز آبیاری با استفاده از توابع توزیع احتمال (مطالعه موردی: گندم پائیزه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 5
46 تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع زمین های شیبدار در حالت های ماندگار و غیر ماندگار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
47 تعیین تبخیر- تعرق، ضریب گیاهی و مراحل رشد کلزا با استفاده از داده های لایسیمتری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
48 تعیین ضریب گیاهی چغندرقند به روش سنجش از نزدیک با استفاده از تصاویر رقومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 2
49 تغییرات مکانی شوری آب زیرزمینی و ارزیابی خطر نفوذ آب شور در آبخوان دشت ملکان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
50 روندیابی هیدرولیکی سیلاب به روش موج دینامیکو مقایسه با روندیابی هیدرولوژیکی ماسکینگام خطی و غیرخطی (مطالعه موردی : لیقوان چای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
51 شبیه سازی آبیاری موجی و مقایسه ی آن با جریان پیوسته (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 4، شماره: 9
52 شبیه سازی اثر هم زمان تنش های شوری و خشکی بر عملکرد دانه برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
53 شبیه سازی پدیده ضربه قوچ با استفاده از مدل های آزمایشگاهی و عددی CFD (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
54 شبیه سازی تجربی وعددی انتقال کوپل حرارت و آب در محیط متخلخل خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
55 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی و نفوذ آب شور در آبخوان دشت ملکان (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 45
56 شبیه سازی حرکت شوری درخاک با استفاده ازمدل HYDRUS-۲D (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 3
57 شبیه سازی خصوصیات هیدرولیکی زهکش های زیرزمینی با استفاده از مدل CFD (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 1
58 شبیه سازی عددی و تحلیلی پیشروی جبهه رطوبتی در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
59 شبیه سازی کیفیت و کمیت زه آب خروجی زهکش های زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 2
60 شبیه سازی هیدرولیکی جریان در مانیفلدهای آبیاری قطره ای با استفاده از نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
61 طراحی بهینه سرریز های پلکانی جهت حداکثر سازی استهلاک انرژی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
62 عوامل موثر بر خصوصیات هیدروشیمیایی آبخوان دشت مراغه- بناب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
63 کاربرد الگوریتم سبال در تعیین حداکثر سهم روزانه گندم دیم از منابع آب سبز با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: شهرستان اهر) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 1
64 کاربرد مدل های SIRMOD و HYDRUS-۳D برای شبیه سازی کامل فرایند آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
65 محاسبه تبخیر-تعرق مرجع برمبنای تحلیل آماری دمای هوا (مطالعه موردی: منطقه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
66 مدل بندی اثرات مصرف و بارش بر نوسانات تراز سطح ایستایی (مطالعه موردی: آبخوان دشت عجب شیر) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
67 مدل تعیین تلفات بادبردگی و تبخیر در اسپری نازل های سامانه آبیاری سنترپیوت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
68 مدل دو بعدی حرکت آب در خاک همراه با جذب آب توسط ریشه بر اساس حل معادلات حاکم و مطالعات میدانی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
69 مدل دینامیکی الگوی توزیع آب توسط سیستم آبیاری سنترپیوت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
70 مدل سازی تغییرات زمانی و مکانی شوری خاک اراضی پایاب سد حاجیلرچای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تلفیق زمین آمار و مدل SaltMod (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
71 مدل سازی عملکرد محصولات دیمی گندم، جو و یونجه با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
72 مدل سازی قطر قطره های پخش شده از آبپاش های ضربه ای آبیاری بارانی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 3
73 مقایسه چهار مدل ضریب پراکنش در تحلیل ریاضی انتقال آلاینده ها در خاک های ناهمگن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
74 نگرش ریاضی به نﻘش مولفه سرعت باد در رابطه فائو-پنمن-مونتیث برای محاسبه تبخیر و تعرق مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت آبیاری موجی با مدل هیدرو دینامیک کامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
2 اثر کم آبیاری برکارآئی مصرف وراندمان کاربرد آب درگیاه ذرت دانه ای در منطقه اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
3 اثرات زیانبار خشک شدن دریاچه ارومیه برمحیط زیست منطقه (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
4 ارزش گذاری آب در آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
5 ارزیابی اثرات زیست محیطی بهره برداری ازشبکه آبیاری و زهکشی مغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
6 ارزیابی اقتصادی عمق آب مصرفی برای تولید گیاه ذرت دانه ای در منطقه اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
7 ارزیابی تحلیل فیلیپ درشبیه سازی پروفیل رطوبتی خاک تحت آبیاری قطره ای در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
8 ارزیابی روش تحلیلی درشبیه سازی جبهه رطوبتی خاک لومی تحت منبع نقطه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
9 ارزیابی روش های تحلیلی و گرین -آمپت درآبیاری قطره ای سطحی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
10 ارزیابی سیستم آبیاری جویچه ای و تاثیر آن بر زهکشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 ارزیابی سیستم آبیاری سطحی - جوی و پشته (مطالعه موردی مزارع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 ارزیابی سیستم آبیاری سنترپیوت دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
13 ارزیابی عملکرد مدل های SWAT و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین رواناب ماهانه حوضه گنبرچای (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
14 ارزیابی مدل CLIMGEN و پیش بینی اطلاعات هواشناسی برای منطقه تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
15 ارزیابی مدل SWAP در آبشویی املاح خاک دشت ساوه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 ارزیابی مدلهای ریاضی حرکت آب و مواد آلاینده در خاک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
17 ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
18 ارزیابی و مقایسه بیان ژن و جنگل تصادفی در تخمین تابش خورشیدی روزانه برای محاسبه تبخیر و تعرق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 استفاده از مدل HYDRUS-2D در شبیه سازی توزیع آب در آبیاری قطره ای سیب زمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
20 Suspended sediment modeling using adaptive neuro fuzzy inference system (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 برآورد توزیع مکانی کیفیت مناسب آب زیرزمینی برای آبیاری قطره ای در دشت شبستر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
22 برآورد ضریب تشتک تبخیر کلاس A برای محاسبه تبخیر- تعرق در غرب شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
23 برآورد نفوذ اشباع و غیر اشباع در سدخاکی بااستفاده از نرم افزار Seep_w (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
24 بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر سد زیرزمینی برای جلوگیری از هجوم آب شور دریا به آبخوان های ساحلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
25 بررسی اثرات زیست محیطی عملیات آبیاری درمناطق خشک ونیمه خشک جهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
26 بررسی تاثیر تغییر قطر لوله های ورودی برهیدرولیک جریان در داخل منهول (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
27 بررسی تاثیر تغییرات ارتفاع نصب لوله لاترال بر میزان افت انرژی موضعی در منهول (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی تاثیر گرفتگی پوششهای زهکشی برالگوی جریان پیرامون زهکش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 بررسی تأثیر شیب زمین روی مقدار تذیه منابع آبی زیرزمینی در حوزه های استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
30 بررسی تبادل آبی رودخانه شهرچای و آبخوان دشت ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
31 بررسی تبادل آبی رودخانه قلعه چای و لایه آبدار زیرزمینی دشت عجب شیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
32 بررسی تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع درگلخانه و ارتباط آن با پارامترهای آب و هوایی در بیرون ازگلخانه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
33 بررسی تحلیلی تاثیر جذب یونی بر انتقال دو بعدی جرم در محیطهای متخلخل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 بررسی ترکیبات شیمیایی آب رودخانه های جاری در استان اردبیل به منظور استفاده در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
35 بررسی تغییرات کمی آبخوان های ساحلی با استفاده از مدل ریاضی-مطالعه موردی:دشت مراغه-بناب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 بررسی تغییرات کمی سطح آب زیرزمینی دشت خوی با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
37 بررسی تغییرات مکانی و پهنه‎بندی شوری آب زیرزمینی با استفاده از روش‎های زمین‎آمار و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت‎های شمالی دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
38 بررسی عددی هیدرولیک جریان در منهول های مکعبی و استوانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 بررسی عملکرد روشهای دمایی در براورد تابش خورشیدی ماهانه و تعیین تبخیر و تعرق مرجع (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
40 بررسی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت مغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
41 بررسی مشکلات سیستم های آبیاری قطره ای باغات شهرستان اهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
42 بررسی معادلات تلفات بادبردگی و تبخیر در سیستم آبیاری سنترپیوت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
43 بررسی میزان تاثیر پخش در جهت های طولی و عرضی در حرکت آلاینده در خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
44 بررسی و مقایسه معادلات جریان در نزدیکی زهکش زیرزمینی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
45 بررسی هیدروشیمیایی کیفیت آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از روش های آماری، نمودارهای هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
46 بررسی هیدرولیکی جریان های شعاعی غیر متقارن ناشی از مقاومت ورودی درزهکش های زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
47 برنامه ریزی و مدیریت منابع آب در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
48 بهبود مدیریت توزیع آب در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی
49 بهینه سازی تخصیص آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان اذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
50 پدیده هجوم آب شور دریا به آبخوانهای ساحلی در ایران، شرایط موجود و چالشهای پیش رو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
51 پیش بینی تراز اب زیرزمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
52 پیش بینی تغییرات کیفیت آب رودخانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
53 پیش بینی زمانی و مکانی تراز آب زیرزمینی با استفاده از کریجینگ عصبی مطالعه موردی: دشت شبستر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
54 پیش بینی مکانی غلظت CL و SAR آب زیر زمینی با استفاده از مدل ژئواستاتیستیک (مطالعه موردی دشت شبستر) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
55 تاثیر آبگریزی بر پارامترهای انتقال برومید در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع آب زیر زمینی در محدوده مطالعاتی عجبشیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
57 تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع آب زیر زمینی در محدودهمطالعاتی مراغه-بناب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
58 تاثیر مشخصات فیزیکی و هیدرولیکی خاک بر مدل جذب آب توسط ریشه بر اساس اندازه گیری های صحرایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
59 تأثیر مواد پوششی بر مقاومت ورودی زهکش های زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
60 تحلیل آماری دمای هوا و محاسبه تبخیر - تعرق گیاه در منطقه تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
61 تحلیل آماری سرعت باد و محاسبه تبخیر تعرق گیاه مرجع در منطقه تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
62 تحلیل انتقال یون های آلاینده در محیط های متخلخل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
63 تحلیل گرین -آمپت در تعیین الگوی رطوبتی خاک لوم شنی تحت آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
64 تخمین تبخیر تعرق مرجع در مناطق نیمه خشک استان گلستان با استفاده از معادلات والیانتزاس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
65 تخمین حقابه زیست محیطی رودخانه آجی چای تبریز به روش های هیدرولوژیکی (تنانت و منحنیهای تداوم جریان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
66 تخمین و طبقه بندی نمایه های اقلیمی در حوضه رودخانه سنیخ چای تبریز مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی سهلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
67 تخمین هدایت هیدرولیکی با استفاده از زمین آمارمطالعه موردی: دشت شبستر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
68 تخمین هدایت هیدرولیکی خاک برساس سطح مشترک ویژه بخار - مایع در اطراف ذرات خاک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
69 تشکلهای مدیریتی شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
70 تعیین پارامترهای بهینه در افزایش استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
71 تعیین ضریب کارآیی مصرف انرژی کلزا در شرایط اقلیمی دشت تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
72 توسعه پایدار منابع آب - جنبه های مدیریت یکپارچه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
73 توسعه و واسنجی معادلات تخمین دمای سطح خاک در طول فصل رشد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
74 حل تحلیلی مدل دو بعدی جذب آب توسط ریشه درختان در خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
75 حل عددی معادلات حاکم بر جریان رطوبت وجذب ریشه در خاک (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
76 حل عددی معادله جریان آب در محیط متخلخل با روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
77 رفتار هیدرولیکی - مکانیکی - حرارتی محیط های متخلخل غیراشباع (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
78 زهکشی کنترل شده: ابزاری در جهت پایداری اکو سیستم های طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
79 شبیه سازی پدیده ضربه قوچ با استفاده از نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 شبیه سازی توزیع رطوبت در آبیاری قطره ای با استفاده از مدل HYDRUS2-D (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
81 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش حل عددی تفاضل محدود (مطالعه موردی: آبخوان دشت ملکان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
82 شبیه سازی و پیش بینی نسبت جذبی سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی رودخانه آجی چای، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
83 ضرورت اجرای طرح های تغذیه مصنوعی در سواحل دریاچه ارومیه (مطالعه موردی ساحل دشت سلماس) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
84 عوامل محیطی بر انتقال و توزیع کود ها و سموم در آب زیرزمینی مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی مغان (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
85 کاربرد تابع نگهداشت آب خاک بروکس - کوری در تخمین منحنی مشخصه آب خاک در اراضی شیبدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
86 کاربرد نرم افزار های جدید در محاسبات مربوط به سامانه های زهکشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
87 محاسبه تبخیر- تعرق مرجع با روش های مختلف و مقایسه آنها با داده های لایسیمتری در کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
88 محاسبه مقادیر ضریب گیاهی ذرت دانه ای در مراحل مختلف رشد در غرب کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
89 مختصات تخمین جبهه پیاز رطوبتی منبع نقطه ای با کاربرد تحلیل گرین -آمپت دریک خاک لومی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
90 مدیریت بهم پیوسته منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
91 مدیریت کیفی آب سطحی در حوضه دشت تبریز با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
92 مدیریت مشارکتی منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
93 مقایسه تطبیفی و تحلیل مشخصه های هیدرولیکی جریان در زهکش های قائم با استفاده از برنامه های WellDrain و Wells (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
94 مقایسه روش های مختلف تعیین ضریب زبری بستر (مطالعه موردی رودخانه بانه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
95 مقایسه مدل های هوش مصنوعی (شبکه های عصبی و جنگل تصادفی) در تخمین تابش خورشیدی مناطق خشک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
96 مقایسه مدلهای پیش بینی حرکت املاح در خاک مطالعه موردی دشت ساوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
97 مقایسه و ارزیابی مدلهای SIRMOD، WinSRFR و SURCOS برای شبیه سازی آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
98 مکان یابی محلهای مناسب تغذیه مصنوعی اب زیرزمینی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
99 نگرش ریاضی به نقش مولفه باد در رابطه فائو - پنمن - مونتیث برای محاسبه تبخیر - تعرق مرجع (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
100 واسنجی مدلهای تخمین تشعشع خوشیدی جهانی و مقایسه دقت عملکرد آنها برای ایستگاه سینوپتیک تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
101 واسنجی و اعتبارسنجی مدل های تخمین تابش طول موج کوتاه رسیده به سطح زمین برای ایستگاه سینوپتیک شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک