دکتر منوچهر چیت سازان

دکتر منوچهر چیت سازان استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر منوچهر چیت سازان

Dr. Manouchehr Chitsazan

استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of remote sensing in the hydrotectonic Analysis of Groundwater, West of Yazd, Central Iran (دریافت مقاله) فصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری دوره: 3، شماره: 2
2 اثر پارامترهای چاه و آبخوان بر حریم آبگیر و حریم تخلیه در آبخوان های آزاد آبرفتی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 16، شماره: 2
3 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان خویس با به کارگیری مدل دراستیک و سینتکس به منظور مدیریت کاربریاراضی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 103
4 ارزیابی توزیع و منشا آرسنیک در آبخوان های کارستی، مطالعه موردی چشمه شور کارستی گرو در شرق خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
5 ارزیابی کیفیت شرب آب های زیرزمینی با استفاده ازمنطق فازی و روش قطعی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 10، شماره: 2
6 استفاده از تحلیل سری زمانی در تعیین زمان تأخیر رواناب در حوضه جهان بین (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 51
7 استفادهی تلفیقی از مدلهای ریاضی و استوکستیک در راستای بهبود نتایج مدلهای آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 3
8 امکان سنجی احداث سدزیرزمینی در دشت قلعه خواجه خوزستان با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 17
9 Use of a mathematical modeling approach to investigate interaction between groundwater and river: A case study on the north of the Dezful- Andimeshk plain, southwest of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 1
10 بررسی عددی نوسانات آب زیرزمینی متاثر از تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز رودخانه خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 17، شماره: 4
11 بررسی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت اوان در استان خوزستان با تاکید بر غلظت نیترات (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 17، شماره: 1
12 بررسی هیدرو شیمیایی چشمه های گوگردی خوزستان با استفاده از آنالیزهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
13 پتانسیل یابی آلودگی آبهای زیرزمینی در دشتهای زویرچری و خران با استفاده از مدل دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 59
14 پیش بینی اثر متقابل آبخوان- رودخانه در دشت دوسلق، استان خوزستان با استفاده از مدل MODFLOW (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
15 تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان با استفاده از مطالعات ژئوالکتریکی (مطالعه موردی: آبخوان گلگیر، خوزستان) (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 1، شماره: 2
16 تعیین خصوصیات آبخوان کارستی چشمه برم جمال با استفاده از پاسخهای فیزیکی - شیمیایی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
17 تعیین منشا شوری آب در چشمه گرو و تاقدیس آسماری با استفاده از پارامترهای هیدرو شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 4
18 توسعه مدل دراستیک اصلاح شده DRAST-VUL برای تعیین آسیب پذیری آبخوان در مناطق شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 4
19 تهیه نقشه آسیب پذیری فرونشست زمین با استفاده از مدل WALPSRFT و روش تحلیل سلسله مراتبی-فازی (مطالعه موردی: دشت دامنه-داران در غرب استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 7، شماره: 1
20 مدل سازی رابطه هیدروژئولوژیکی آبخوان دشت صحنه-بیستون با رودخانه گاماسیاب و مدیریت آبخوان (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 4، شماره: 1
21 مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت میان آب شوشتر با تاکید بر نیاز آبی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل سازی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 6، شماره: 1
22 مقایسه روشهای فرآیند سلسله مراتبی،ترکیب خطی- وزنی ، تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی در مکانیابی محل مناسب جهت دفن پسماندهای جامد شهری (ناحیه مورد مطالعه: شهر رامهرمز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت خویس با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
2 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت سبیلی - سربیشه با روش DRASTIC (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
3 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت عقیلی با استفاده از مدل DRASTIM در محیط GIS (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
4 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت های زویرچری و خران با استفاده از مدل DRASTIC در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
5 ارزیابی اثرات خشکسالی بر نوسان های آب زیرزمینی با استفاده از آزمون دنباله ها و GIS در دشت جارمه اندیمشک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
6 ارزیابی استعداد آسیب¬ پذیری آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از روش AVI و مدلGOD (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
7 ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از روش های سنجش از دور، GIS و FAHP: مطالعه موردی تاقدیس پیون (شرق استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
8 ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی در سازندهای سخت با استفاده از روشهای سنجش از دور GIS و MIF در تاقدیس پیون (شمال شرق استان خوزستان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
10 ارزیابی خطر سلامتی ناشی از فلزات سنگین موجود در آب سطحی رودخانه بهمنشیر (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 ارزیابی دقت روش های درون یابی در پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت اوان با استفاده از GMS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 ارزیابی شدت فرسایش و منشاء یابی کیفی رسوبات حوضه آبریز سد شهید عباسپور (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 ارزیابی شرایط مرزی خارجی حاصل از شبیه سازی جریان آبخوان دشت ایذه در شرایط پایدار و ناپایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 ارزیابی عددی ارتباط رودخانه-آبخوان در محدوده مطالعاتی رودخانه گاماسیاب در دشت صحنه- بیستون با استفاده از مدل MODFLOW2000 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
15 ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت آب زیر زمینی دشت لور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
16 ارزیابی فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی و کیفیت منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز رودخانه گدار چای نقده (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
17 ارزیابی کمی وکیفی رودخانه الله با تأکید برمصارف شهری وکشاورزی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
18 ارزیابی کیفی رودخانه کشکان بری مصارف آبیاری اراضی کشاورزی با کمک GIS (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از نظر شرب با استفاده از شاخص Groundwater Quality Index (GQI) در دشت دزفول– اندیمشک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت ایذه - پیون از نظر شرب با استفاده از gis (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
21 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت دزغربی برای مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
22 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت لور اندیمشک با استفاده از تکنیک های GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
23 ارزیابی کیفیت اب زیرزمینی دشت ایذه - پیون از نظر شرب با استفاده از شاخص GQI (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
24 ارزیابی و بهینه سازی شبکه پیزومتری با استفاده از روشهای ژئواستاتیکی و تفاضلات محدود (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
25 ارزیابی هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت چنانه با استفاده از Gis (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
26 ارزیابی هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت چنانه با استفاده شاخص اشباع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
27 استفاده از روش AHP و FAHP در مکان یابی عرصه های مناسب جهت تغذیه مصنوعی دشت باغملک (دریافت مقاله) سمینار علمی پژوهشی استحصال و بهره وری آب برای محیط زیست، صنعت، شرب و کشاورزی
28 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شبیه سازی کیفیت آب رودخانه کرخه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
29 استفاده از مدل‌های باکس جنکینزدر پیش‌بینی نوسانات هیدروگراف واحد آبخوان دشت شهر کرد (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
30 امکان سنجی تغذیه مصنوعی با استفاده از RS,GIS (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
31 امکان سنجی تغذیه مصنوعی با استفاده از تکنیک هایGIS (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 GIS امکان سنجی تغذیه مصنوعی با استفاده از تکنیکهای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
33 بازنگری نقشه های زمین شناسی و نقش آن در مطالعات هیدروژئولوژیکی، (مطالعه موردی منطقه صیدون) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
34 بررس اثرات خشکسالی بر آبخوان دشت رامهرمز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
35 بررس اثرات کمی و کیفی ناشی از خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی دشت فیروزآباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
36 بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت رامهرمز با استفاده از مدل دراستیک DRASTIC (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
37 بررسی اثر اقلیم بر چشمههای گرو واقع در خوزستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
38 بررسی اثر پیامدهای اقلیمی از جمله خشکسالی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت لور اندیمشک به کمک شاخص SPI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
39 بررسی ارتباط هیدرولیکی رودخانه دز با آبخوان دشت دزفول-اندیمشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
40 بررسی ارتباط هیدرولیکی رودخانههای تلخ و اعلا با آبخوان دشت میداود- دالون با تلفیق دو روش دادههای سطح ایستابی و دادههای هیدروشیمی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 بررسی بیلان آب زیرزمینی با استفاده از مدل عددی MODFLOW (مطالعه موردی دشت چنانه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
42 بررسی پتانسیل آسیبپذیری و تحلیل حساسیت پارامترها درآبخوان دشت فیروزآباد با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
43 بررسی پتانسیل آلودگی آبخوان دشت عقیلی بااستفاده از GIS و روش SINTACS (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
44 بررسی تاثیر تغذیه مصنوعی آب بید-سربیشه (گتوند)بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
45 بررسی تاثیر خشکسالی بر کاهش کمی آبهای زیرزمینی دشت میداود با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
46 بررسی تاثیر خشکسالی و ترسالی بر آبخوان دشت میداوود_دالون با استفاده از مدل GMS ریاضی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
47 بررسی تاثیرات فلاشینگ بر افزایش عمر مفید مخزن سد (مطالعه موردی فلاشینگ سد شهید عباسپور) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
48 بررسی تاثیرسازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب زیرزمینی دشت لور با استفاده از نمودارهای هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
49 بررسی تأثیر سازندهای زمین‌شناسی بر روی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت گتوند (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
50 بررسی تغییرات آلاینده نیترات در ابتدا و انتهای فصل خشک سال آبی 88-1389 در دشت رامهرمز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
51 بررسی تکامل ژئوشیمیایی منابع آب دشت میداود- سرله (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
52 بررسی توان منابع آب کارست جنوب ایذه با استفاده از سنجش از دورو سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
53 بررسی جایگاه آنالیز حساسیت و اطلاعات آماری در کاهش عدم قطعیت پارامترهای آبخوان دشت کازرون به کمک مدل ریاضی MODFLOW2000 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
54 بررسی حریم فنی و تداخل مخروط افت چاه در دشت جایزان جهت جلوگیری از ایجادافت شدید در آبخوان منطقه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
55 بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی SPI و ارزیابی آسیب پذیری رخداد آن برمنابع آب زیرزمینی دشت گتوند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
56 بررسی روشهای مطالعه ارتباط هیدرولیکی رودخانه و آب های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک با تاکید بر شرایط ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
57 بررسی زمین آماری توزیع نیترات در آبخوان آبرفتی دشت رامهرمز (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
58 بررسی زمین آماری توزیع نیترات در آبخوان آبرفتی دشت عقیلی در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
59 بررسی علل آلودگی منابع آب سطحی در حوضه آبریزسد استقلال میناب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
60 بررسی علل شوری چشمه باغ بهزاد و تهاجم آب شور در دشت خانمیرزا شهرستان لردگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
61 بررسی عوامل موثر بر پارامترهای هیدروژیوشیمیایی چشمه آبگرم سرگرو دهلران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
62 بررسی فرآیندهای اثرگذاربر کیفیت آبزیرزمینی دشت گتوند عقیلی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
63 بررسی کمی وکیفی رودخانه کارون در پائین دست سد گتوند با استفاده از شبیه سازی هیدروشیمیایی و ژئواستاتیکی باتأکید بر کیفیت آب آبیاری (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
64 بررسی کیفیت آب رودخانه های حوضه آبریز رودخانه شور (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
65 بررسی کیفیت آب زیر حوضه رودخانه فیروزاباد از نظر شرب و کشاورزی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
66 بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت اوان با کمک فناوری GIS باتاکید بر مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
67 بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت عقیلی با استفاده از GIS باتأکیدبرمصارف کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
68 بررسی کیفیت چشمه آبگرم سر گرو دهلران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
69 بررسی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت عقیلی از لحاظ مصارف صنعتی، کشاورزی و شرب با استفاده از GIS و نرم افزارهای هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
70 بررسی مکانی وضعیت کیفیت آبهای زیرزمینی بااستفاده ازروش شاخص کیفیت آبهای زیرزمینی درشمال دشت اندیمشک-دزفول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
71 بررسی میزان نیترات منابع آب دشت میداود- سرله (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
72 بررسی و ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت دالون - سرله با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
73 بررسی و ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت عقیلی از لحاظ مصارف شرب با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
74 بررسی و ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت گتوند عقیلی تا استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
75 بررسی و ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت نوترگی از لحاظ شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
76 بررسی واحدهای آب چینه ای دشت باغ ملک با استفاده از لوگ زمین شناسیچاه ها و مطالعات ژئوفیزیک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
77 بررسی وضعیت آبخوان دشت میداود-دالون تحت اعمال سناریوهای مختلف مدیریتی با استفاده از مدل GMS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
78 بررسی وضعیت هیدروژئولوژی و آسیب پذیری دشت ایذه با استفاده از GIS و مدل DRASTIC (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
79 بررسی هیدروژئولوژی منابع آب زیرزمینی دشت دزفول – اندیمشک (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
80 بررسی هیدروژئولوژیکی دشت میان آب شوشتر با تاکید بر تهیه مدل مفهومی منطقه (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
81 بررسی هیدروشیمی دشت نوترگی از نظر کشاورزی با استفاده از نمودار ویلکوکس وروش GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
82 بررسی هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت دزفول– اندیمشک استان خوزستان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
83 به کارگیری GIS در پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
84 بهینه سازی پارامترهای هیدرولیکی دشت کازرون با استفاده از مدل سه بعدی تفاضل معین MODFLOW - 2000 (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
85 بیلان آب زیرزمینی به عنوان ابزاری برای مدیریت منابع آب، مطالعه موردی: دشت باغملک، استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
86 پایش خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژی، آب های زیرزمینی در دشت اوان با استفاده از شاخص هایSPI,SDI,GRI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
87 پتانسیل یابی آب زیرزمینی در سازندهای سخت با استفاده ازGIS وسنجش از دور، مطالعه موردی: شمال حسینیه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
88 پتانسیل یابی ابهای زیرزمینی بخش جنوبی تاقدیس بیرک با استفاده از RS,GIS جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
89 پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی در سازندهای سخت با استفاده از FAHP و GIS ،RS (محدوده مورد مطالعه: تاقدیسهای شاویش- تنوش و کمردراز در شمال شرق خوزستان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
90 پهنه بندی پارامترهای هیدورلوژیکی با استفاده از مدل WetSpass ، مطالعه موردی: بخش شمالی محدوده دزفول- اندیمشک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
91 پهنه بندی کیفی آب های زیرزمینی تفت از نظر قابلیت شرب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
92 پهنه بندی کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت دزفول جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از GIS و شاخص های شولر و ویلکاکس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
93 پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت قلعه خواجه خوزستان از لحاظ مصرف کشاورزی و شرب با استفاده از استاندارد های کیفی و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
94 پهنه بندی منابع آب دشت گلگیر جهت مصارف بخشهای کشاورزی و شرب به کمک فناوری GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
95 پهنهبندی خشکسالی استان بوشهر با شاخصهای SPI و SIAP و ارزیابی روش کریجینگ جهت تعیین مدل بهینه درونیابی در محیط GIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
96 پیش بینی وضعیت آب های زیرزمینی دشت شهرکرد با استفاده از مدل های سری های زمانی و بررسی راهکارهای بهبود (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
97 پیش بینی وضعیت ابخوان دشت عقیلی در شرایط خشکسالی و ترسالی با استفاده مدل و GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
98 پیش‌بینی اثرات خشکسالی با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
99 تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی دشت چنانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
100 تاثیر زیست محیطی سازند گچساران بر روی آب های زیر زمینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
101 تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب رودکارون در محدوده گتوند - شوشتر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
102 تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب زیر زمینی دشت عقیل (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
103 تاثیرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی دشت میمند (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
104 تأثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت منابع آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی دشت خویس در شمال خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
105 تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت عقیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
106 تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی دشت ابهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
107 تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی دشت شاوور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
108 تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی دشت نوترگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
109 تأثیر خشکسالی سال 87-86 بر روی دشت عقیلی با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود در محیط GMS6.5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
110 تأثیر کمیت و کیفیت در مدیریت مصرف آب زیرزمینی دشت خویسجهت مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
111 تحلیل روش های مختلف زمین آماری در درون یابی کمی و کیفی آب های زیرمینی در محیط GIS مورد مطالعه دشت رامهرمز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
112 تحلیل زمانی و مکانی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت گتوند عقیلی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
113 تحلیل سری های زمانی داده های ایستگاه های باران سنجی حوضه کارون با استفاده از روش های طیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
114 تحلیل طیفی داده های سری زمانی بارش در محدوده تاقدیس کی نو و ایستگاه های مجاور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
115 تحلیل طیفی و زمانی نوسانات سطح آب در آبخوان دشت شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
116 تحلیل فراکتالی آبراهه های تاقدیس بیرگ و مقایسه آن با روش پهنه بندی تراکمی GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
117 تحلیل کیفیت شیمیایی رودخانههای حوضه رود زرد با استفاده از نرم افزار AquaChem (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
118 تحلیل و پیش بینی آماری خشکسالی در دشت ابهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
119 تحلیل و پیش بینی نوسانات هیدروگراف واحد آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از روش های چگالی طیفی و مدل های ARIMA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
120 تحلیل هیدروژئولوژیکی تاقدیس بیرگ با استفاده از GIS و RS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
121 تخمین هدایت هیدرولیکی آبخوان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
122 تدقیق ضرایب هیدرودینامیک آبخوان گتوند و عقیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
123 تشخیص ساختار سیستم کارستی چشمه ی پوتو بر اساس تجزیه و تحلیل همزمان پاسخهای هیدرولیکی و شیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
124 تصحیح ضرائب هیدرودینامیکی K,S دشت عقیلی با استفاده از روش تفاضلات محدود MODFLOWدر محیط GMS۵.۱ (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
125 تصحیح ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان با استفاده از مدل تفاضلات محدود (MODFLOW) و روش کریجینگ (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
126 تصحیح ضرایب هیدرودینامیکی k و S دشت میداود- دالون با استفاده از نرم افزار PMWIN5.5 (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
127 تعمیم شبکه های عصبی مصنوعی با هوشمندی بالا جهت مدل سازی آبخوان دشت میداوود- دالون (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
128 تعیین پارامترهای هیدروژئولوژیکی آبخوان دشت خویس با استفاده از دادههای ژئوفیزیکی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
129 تعیین زون های مناسب جهت تغذیه آب زیر زمینی با استفاده از سنجش از دور و تکنولوژی GIS: مورد مطالعه ، جنوب دشت ایذه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
130 تعیین منشا اصلی آلودگی نیترات در آب زیر زمینی دشت لوراندیمشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
131 تعیین موثرترین پارامتر تاثیرگذار در اسیب پذیری ابخوان پلی میانرودان درمحیط GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
132 تعیین نقاط بهینه اجرای طرح تغذیه مصنوعی در دشت فیروزآباد بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
133 تلفیق روشهای آماری و مدلسازی معکوس جهت بهینه سازی ضرایب هیدرودینامیک آبخوان، مطالعه موردی: بخش شمالی محدوده دزفول- اندیمشک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
134 تلفیق سنجش از دور و GIS منظور پتانسیل یابی مناطق مناسب جهت تغذیه آب زیرزمینی ، مورد مطالعه: محدوده تاقدیس کمستان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
135 تلفیق سنجش از دور و GIS در پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی محدوده لالی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
136 توزیع مکانی آلودگی نیترات در منابع آب زیرزمینی دشت سرله با استفاده ازروش های آماری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
137 تهیه بیلان آبهای سطحی منطقه لالی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
138 تهیه نقشه GWI ابخوان کنگلومرایی تراز در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
139 تهیه نقشه هدایت هیدرولیکی دشت میان آب شوشتر با استفاده از مدل عددی GMS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
140 جهت جریان و محل های فرار آب زیرزمینی در پولژه ی ایذه با استفاده از مطالعات هیدروژیولوزی و ژیوفیزیک (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
141 رابطه خشکسالی اخیر با تغییرات منابع آب دشت میداود (شرق خوزستان ) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
142 ریزمقیاس نمایی مدل گردش عمومی جو در بررسی تغییرات دمای هوا و بارندگی دشت گلگیر استان خورستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
143 شبیه سازی آبخوان دشت نی ریز با استفاده از مدل ( V. Modflow ) جهت شناسایی روند شکستگی های مرزی و گسلهای مدفون آبخوان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
144 شبیه سازی روآبط متقآبل منآبع آب زیرزمینی و رودخانه - مطالعه موردی رودخانه کرخه و آبخوان دشت دوسلق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
145 شبیه سازی عددی جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت اوان با استفاده از مدل MODFLOW (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
146 شبیه سازی عددی و تحلیلی افت در اطراف یک چاه پمپاژ در یک اکیفر محبوس و محدود توسط دو مرزنفوذ ناپذیر موازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
147 شناسایی اقلیم نقاط کور تاقدیس بیرک و دشتهای مجاور با استفاده از روش درون یابی IDW در محیط GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
148 کاربرد روش های آماری چند متغیری و ژیوشیمیایی جهت ارزیابی آلودگی آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی دشت لور و مجاور زباله دانی جارمه در شمال شرقشهراندیمشک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
149 کاربرد روشهای آماری د رتحلیل کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت باغملک (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
150 کاربرد مدل ریاضی در پیش بینی وضعیت آبخوان دشت ابهر در شرایط اقلیمی مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین
151 محاسبه میزان تاثیر گذاری پارامترهای مدل DRASTIC بر اسیب پذیری آبخوان دشت عقیلی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
152 مدل ریاضی بخش شمال شرق آبخوان دشت کرمان جهت بررسی راههای مقابله با بالا آمدگی آبهای زیر زمینی ارائه راه حلهای مدیریتی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
153 مدل سازی بارش تاقدیس کی نو از طریق سری های زمانی با استفاده از مدل فصلی _ضربی باکس_جنکیز (ARIMA) (دریافت مقاله) سمینار علمی پژوهشی استحصال و بهره وری آب برای محیط زیست، صنعت، شرب و کشاورزی
154 مدل سازی بارش دشت میداوود دالون از طریق سری های زمانی با استفاده از مدل فصلی ضربی باکس جنگیز ARIMA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
155 مدیریت منابع آب دشت رامهرمز با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
156 مدیریت منابع آب دشت مهیار شمالی با استفاده از مدل ریاضی المانهای محدود (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
157 مشکلات انتخاب موقعیت سد در ناحیه صیدون با توجه به وجود آبخوان تحت فشار (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
158 مطالعه آبخوان دشت رومشگان و تعیین قابلیت انتقال با استفاده از روش های ژیوفیزیکی به منظور مدیریت بهره برداری از آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
159 مطالعه کیفیت شیمیایی آب های زیرزمینی محدوده مطالعاتی تفت نصرآباد براساس یون های اصلی و قابلیت استفاده آنها در کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
160 مطالعه نسبت های یونی و رخساره های هیدروشیمی آبخوان دشت اشترینان، لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
161 مکانیابی تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
162 نقش عوامل مختلف زمین‌شناسی در ظهور چشمه‌های تاقدیس بیرک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
163 نگاهی به استحصال آب در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
164 نگاهی نو به فرونشست زمین در دشت رفسنجان در اثر بهره برداری از آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی