دکتر نصراله کلانتری

دکتر نصراله کلانتری گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

دکتر نصراله کلانتری

Dr. Nasrollah Kalantari

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نوسانات اقلیمی بر وضعیت کمی و کیفی چشمه ی کارستی بی بی تلخون، شهرستان اندیکا خوزستان (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت جیرفت با استفاده از روش های آماری و هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 77
3 بررسی آبخوان کارستی ادیو شمال شرق استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از روش AVI و مدل های GOD و DRASTIC در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی تاثیر خردشدگی زاگرس مرتفع بر سیستم جریان چشمه های معرف آن (مطالعه موردی: حوضه یاسوج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی تاثیر کمی سد کرخه بر آبخوان دشت اوان دزفول استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 1
7 بررسی توزیع زمانی و مکانی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت زیدون به نیترات (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 4، شماره: 8
8 بررسی کمی و کیفی آبخوان باغملک با استفاده از روش تحلیل آماری، روش های هیدروشیمیایی و GIS (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 7، شماره: 1
9 بررسی کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی منابع آب محدوده سیاه منصور دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 59
10 بررسی هیدروژئولوژیکی و زمین ساختاری چشمه دره اناری در منطقه کارستی شیرین بهار استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 1
11 پتانسیل یابی منابع آب کارستی با استفاده ازRS ، GIS و AHP (مطالعه موردی: تاقدیس-های لیلی و کی نو در شمال شرق خوزستان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 13، شماره: 45
12 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبریز باغان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 4
13 تاثیر پدیده های ساختاری و مورفولوژیکی در ظهور، تغذیه و گل آلود شدن چشمه ی گرداب در شمال شرق اندیمشک استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 9
14 تعیین خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان های کارستی، مطالعه موردی چشمه تنگ سرد، شمال شرقی استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 7، شماره: 3
15 تعیین معیارهای تاثیرگذار در موفقیت طرحهای پخش سیلاب (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 35
16 مفهوم شناسی وحدت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی و تحول عینی آن در دولت های جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز آماری پارامترهای هیدروشیمیایی آبخوان آبرفتی دشت زیدون، استان خوزستان (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 اثر سدیم آب زیرزمینی در آلودگی آب کشاورزی دشت عسلویه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
3 ارزیابی استعداد آسیب¬ پذیری آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از روش AVI و مدلGOD (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
4 ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
5 ارزیابی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص SPI در منطقه لالی خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
6 ارزیابی کیفیت اب زیرزمینی دشت ایذه - پیون از نظر شرب با استفاده از شاخص GQI (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
7 ارزیابی کیفیت شرب آب خوان اهودشت با استفاده ازGQI (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
8 ارزیابی کیفیت منابع آب رودخانه و چشمه برای مصارف شرب و کشاورزی مطالعه موردی رودخانه های الله و رودزرد چشمه برم جمال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
9 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت زیرراه استان بوشهراز نظر کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
10 ارزیابی هیدروژئولوژی منطقه مایاران اندیمشک استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
11 استفاده از GIS برای تحلیل حساسیت تک پارامتری روشهای SINTACS,DRASTIC جهت ارزیابی اسیب پذیری منابع آب زیرزمینی دشت بهبهان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
12 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS)به منظور ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت زیرراه از لحاظ شرب، کشاورزی و صنعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
13 استفاده از شاخص اشباع کانیها و تحلیل عاملی در بررسی هیدروژئوشیمیآب زیرزمینی دشت اوان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 امکانسنجی آبیاری با آب شور چشمههای گوگردی دالکی و تعیین پربازدهترین ارقام گیاهی متحمل به شوری این منابع نامتعارف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
15 Catchment-Scale Flow-paths of Soil Water, Groundwater, and Surface Water Determined from Environmental Tracers: Scott Creek, Adelaide Hills, South Australia (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 بررسی ارتباط هیدرولیکی رودخانه و سفره آبدار با به کارگیری داده هایسطح ایستایی و هیدروشیمیایی: مطالعه موردی دشت زیدون (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 بررسی پرامترهای هیدروژئولوژی و اثر متقابل سد و شبکه آبیاری بر بالاآمدگی آبهای زیرزمینی دشت بهبهان و ارائه راهکارهای علمی به منظرو حل بحران موجود (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
18 بررسی تاثیر خشکسالی اخیر بر منابع آب دشت اوان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بررسی تاثیر خشکسالی بر سفره آبدار دشت میان آب شوشتر با استفاده از GIS و تعیین محل مناسب جهت بهره برداری بیشتر آب زیر زمینی در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
20 بررسی تاثیرخشکسالی برنوسانات سطح آب زیرزمینی دشت بهبهان با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
21 بررسی تأثیر ساخت سد جره بر کیفیت آب رودخانه زرد با استفاده از روش های آماری و هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
22 بررسی تأثیرپذیری کمی و کیفی آبخوان دشتنهاوند از افزایش برداشت آب زیرزمینی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
23 بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد IPS در دشت زیدون (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
24 بررسی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص های خشکسالی در چشمه ی کارستی بی بی تلخون شهرستان لالی خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
25 بررسی روند تیپ معکوس منابع آب زیرزمینی دشت دوسلق استان خوزستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
26 بررسی سفره آبدار کارستی چشمه گاماسیاب نهاوند (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
27 بررسی شواهد کیفی تأثیرسد کرخه بر آبخوان اوان دشت اوان- خوزستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
28 بررسی شوری آب آبیاری دشت زیرراه و ارائه راهکارهایی برای رفع این مشکل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 بررسی علل تغییرات ضریب نفوذپذیری عرضه پخش سیلاب تاسران کبودرآهنگ (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 بررسی فرآیند های هیدروشیمیایی آب زیرزمینی دشت الباجی با استفاده از مدلسازی هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 بررسی فرآیندهای اثرگذاربر کیفیت آبزیرزمینی دشت گتوند عقیلی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
32 بررسی کیفی آب زیرزمینی دشت نهاوند از لحاظ خورندگی و رسوب گذاری با استفاده از نرم افزار (ArcGIS) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 بررسی کیفیت آب چشمه های گوگردی دالکی و چاههای مرتبط با آن ها از دیدگاه تامین آب آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
34 بررسی کیفیت آب چشمههای گوگردی دالکی از لحاظ کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
35 بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت بهبهان از نظر کشاورزی به کمک GIS (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
36 بررسی منابع تغذیه چشمههای کارستی سبزآب و بی بی تلخون با استفاده از ایزوتوپهای پایدار اکسیژن 81 و دوتریم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
37 بررسی منشأ شوری منابع آب زیرزمینی دشت باغه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 بررسی میزان افت و جهت جریان در آبخوان دشت زیدون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
39 بررسی نفوذ آب شور خلیج فارس به منابع آب شیرین آبخوان عسلویه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
40 بررسی نوسانات سطح ایستابی دشت بهبهان با نگاهی به خشکسالی اخیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
41 بررسی واحدهای آب چینه ای دشت باغ ملک با استفاده از لوگ زمین شناسیچاه ها و مطالعات ژئوفیزیک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 بررسی هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی آبخوان دشت زیدون، استان خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
43 بررسی هیدروشیمی رودخانه هلیل رود با استفاده از روش های آماری چند متغیره (Multivariate methods) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
44 بررسی هیدروشیمی منابع آبمنطقه کارستی ابولفارس (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 بررسی هیدروشیمیایی چشمههای منطقه مسجد سلیمان و لالی در شمال شرق استان خوزستان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
46 بررسی هیدروشیمیایی منابع آب ارتفاعات جنوب بهشهر و ارتباط آن با توسعه کارست در منطقه (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 بررسی هیدروشیمیایی منابع اب زیرزمینی دشت بهبهان به کمک تکنولوژی GIS و روش مدل سازی هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
48 بررسی هیدروشیمیایی و نفوذ آب شور به آبخوان ساحلی عسلویه (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
49 بهینه سازی پارامترهای هیدرولیکی دشت زیدون با استفاده از مدل سه بعدی تفاضلات محدود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
50 بیلان آب دشت بهبهان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
51 بیلان آب زیرزمینی به عنوان ابزاری برای مدیریت منابع آب، مطالعه موردی: دشت زیدون (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
52 پایش کیفی چشمه گرداب منگره واقع در شمال غرب شهرستان اندیمشک خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
53 پتانسیل آبی آبخوان محدوده دشت هارکله در منطقه لالی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
54 پتانسیل یابی تغذیه طبیعی آب زیر زمینی با استفاده از روشFAHP و نرم افزارArcGIS محدوده مورد مطالعه: شمال دزفول (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
55 پتانسیل یابی منابع آب کارستی تاقدیس پابده با استفاده از GIS و AHP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
56 پهنه بندی خطر آلودگی آبخوان دشت زیدون با استفاده از تکنیک GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
57 پهنه بندی هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت دوسلق استان خوزستان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
58 تاثیر سد کرخه بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی دشت اوان استان خوزستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
59 تاثیر کلرید سدیم خلیج فارس در آلودگی آب زیرزمینی عسلویه (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
60 تأثیر آب شور خلیج فارس بر روی کیفیت آب زیرزمینی دشت عسلویه و تعیین منشأ آنامولی کلرید سدیم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
61 تحلیل زمانی و مکانی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی دشت حمیدیه، غرب استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
62 تعیین حوضه آبگیر چشمه کارستی پیرغار به روش زمین شناسی وهیدروژئولوژی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
63 تعیین عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی اب زیر زمینی دشت بهبهان با استفاده از نمودارهای هیدروشیمیایی و مدل سازی ژئوشیمیایی معکوس (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
64 جدیدترین روش پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان های کارستی بااستفاده از تکنیکهای GIS و سنجش از دور : روش COP (مطالعه موردی آبخوان کارستی شیمبا) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
65 شبیه سازی اثرپیشروی آب شورخلیج فارس و موقعیت زون اختلاط آبهای شوروشیرین درآبخوان ساحلی عسلویه (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
66 غلظت بعضی از عناصر کمیاب رودخانه های کارون و کرخه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
67 کاربرد روشهای آماری د رتحلیل کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت باغملک (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
68 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی خشکسالی هیدروژئولوژیکی (مطالعه موردی دشت خویس در شمال استان خوزستان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
69 محاسبه حریم بهداشتی چاه های دشت چنانه با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
70 محاسبه نفوذ از آب بارندگی و آب برگشتی کشاورزی به آبخوان دشت اوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
71 مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت بهبهان با استفاده از پتانسیل یابی آلودگی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
72 مطالعه پاسخ های هیدرولیکی چشمه برم جمال میداوود به بارش و تغییرات دبی رودخانه الله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
73 مطالعه هیدروژئوشیمیایی چشمه های کارستی تاقدیس کمستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
74 مطالعه هیدروژئوشیمیایی چشمه های کارستی تاقدیس کمستان با استفاده از gis (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
75 مکانیابی دفن زباله شهر های باغملک و ایذه توسط مدل AHP و نرم افزار ArcGIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
76 نقش چاهکهای نفوذ در تعیین گزینههای پیشنهادی طرح تغذیه مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
77 هیدروژئوشیمی سازندهای کارستی در منطقه بهبهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران