دکتر فریبا صادقی اقدم

دکتر فریبا صادقی اقدم دکتری هیدروژئولوژی، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز

دکتر فریبا صادقی اقدم

Dr. Fariba Sadeghi Aghdam

دکتری هیدروژئولوژی، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت روضه چای (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 29
2 ارزیابی تغییرات کیفیت آب آشامیدنی دشت ارومیه با استفاده از شاخص تلفیقی کیفیت آب (IWQI) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 33
3 ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و توسعه پایدار آب زیرزمینی آبخوان دشت مهاباد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 51
4 ارزیابی شوری و آرسنیک به عنوان عوامل مخرب کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز سد سهند (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 4
5 ارزیابی کارایی و پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت نقده جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 4
6 استفاده از مدل منطق فازی مرکب در برآورد آرسنیک منابع آبی در حوضه آبریز سد سهند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 97
7 بررسی شوری آب زیرزمینی آبخوان دشت نقده با استفاده از دیاگرام تحول رخساره های هیدروشیمیایی (HFE) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
8 بررسی وضعیت هیدروشیمیایی آبخوان دشت خوی و تعیین منشا آنومالی های احتمالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 4
9 بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان دشت نقده و شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
10 کاربرد برنامه ریزی بیان ژن (GEP) برای ایجاد مدل ترکیبی فازی (CFLM) به منظور پیش بینی غلظت آرسنیک منابع آبی در حوضه آبریز سد سهند (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی دشت آذرشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
2 مطالعه روند و عوامل شوری آبخوان آبرفتی دشت آذرشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
3 مقایسه کارایی شبکه های عصبی مصنوعی و برنامه نویسی ژنتیکی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت بستان آباد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران