دکتر آقافخر میرلوحی

دکتر آقافخر میرلوحی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر آقافخر میرلوحی

Dr. Aghafakhr Mirlohi Falavarjani

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط رنگ و اسید لینولنیک بذر با عملکرد و اجزای عملکرد دانه بزرک در اصفهان ( Linum usitatissimum L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 23
2 ارتباط رنگ و اسید لینولنیک بذر با عملکرد و اجزای عملکرد دانه بزرک در اصفهان ( Linum usitatissimum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
3 مقایسه روش های تلاقی گندم * ذرت و کشت بساک در تولید گیاهان هاپلویید گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
4 مقایسه روش های تلاقی گندم * ذرت و کشت بساک در تولید گیاهان هاپلویید گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
5 APPLICATION OF ۵.۸ S GENE AND ITS, PCR-RFLP PATTERNS IN TAXONOMY OF NEOTYPHODIUM ENDOPHYTIC FUNGI (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 7، شماره: 1
6 اثر روشهای خاک ورزی بر بعضی ویژگیهای فیزیکی خاک و عملکرد ذرت در مزرعه تحقیقاتی لورک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 9
7 اثر روشهای خاک ورزی بر بعضی ویژگیهای فیزیکی خاک و عملکرد ذرت در مزرعه تحقیقاتی لورک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
8 اثر مقادیر مختلف کود ازته بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلویی سه هیبرید سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 12
9 اثر مقادیر مختلف کود ازته بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلویی سه هیبرید سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
10 اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن برعملکرد و اجزا عملکرد برنج در اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 5
11 اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن برعملکرد و اجزا عملکرد برنج در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 3
12 اثرات آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 4
13 اثرات آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
14 ارتباط قارچ های هم زیست اندوفایت با زودرسی و صفات وابسته به آن در گیاه فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb) و فسکیوی مرتعی (.Festuca pratensis Huds) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
15 ارتباط قارچ های هم زیست اندوفایت با زودرسی و صفات وابسته به آن در گیاه فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb) و فسکیوی مرتعی (.Festuca pratensis Huds) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
16 ارزیابی بازده ژنتیکی در تلاقی‌های بین‌گونه‌ای جنس Carthamus با استفاده از شاخص تحمل تنش خشکی و گزینش تک بوته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 20، شماره: 4
17 ارزیابی تحمل به تنش خشکی در جو زراعی و وحشی براساس صفات فیزیولوژیک و شاخص های تحمل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 2
18 ارزیابی تحمل به خشکی به منظور افزایش بهره وری مصرف آب در بزرک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 1
19 ارزیابی تنوع ژنوتیپی و فنوتیپی و تحمل به خشکی در فامیل های F۳ بزرک در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
20 ارزیابی تنوع و تحمل به خشکی در نسل F۳حاصل از تلاقی بین گونه ای گلرنگ اهلی (Carthamus tinctorius L.)و وحشی (C. oxyacanthus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 16، شماره: 3
21 ارزیابی تنوع, ارتباط صفات و تعیین فاصله ژنتیکی در جمعیتهای فسکیوی بلندFestuca arundinacea (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
22 ارزیابی توده های اسپرس ایرانی در شرایط بود و نبود تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 2
23 ارزیابی ژنوتیپ های انتخابی اسپرس (Onobrychis viciifolia) از جوامع دارای تنوع طبیعی والقایی به لحاظ ویژگی های مورفولوژیک وزراعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
24 ارزیابی عملکرد و تحمل خشکی در ارقام اسپرس زراعی ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 18
25 ارزیابی مبتنی بر شاخص های تحمل کم آبیاری در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای (Zea mays L.) با منشا سیمیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 1
26 ایجاد گروه های هتروتیک برای به نژادی گیاهان زراعی دورگ با تاکید بر گیاهان علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 24، شماره: 2
27 CROSS INOCULATION OF TWO TALL FESCUE GENOTYPES WITH NEOTYPHODIUM ENDOPHYTIC FUNGI AND ITS DETECTION USING AFLP MARKER (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 9، شماره: 1
28 ENDOPHYTIC SPECIES OF NEOTYPHODIUM ON SOME GRAMINEOUS SPECIES IN IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 6، شماره: 2
29 Genetic diversity of Neotyphodium fungal endophytes in three Iranian grass species using AFLP molecular markers (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 10، شماره: 1
30 بررسی آثار تنش خشکی در محیط مادری بر دماهای کاردینال و جوانه زنی بذر گونه های مختلف جنس Carthamus (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 4
31 بررسی تلاقی پذیری و هیبریدهای بین گونه ای حاصل از تلاقی (Carthamus tinctorius L.) زراعی گلرنگ و گلرنگ وحشی (.Bieb oxyacantha Carthamus ( (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
32 بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه تحمل به تنش خشکی ژنوتیپهای گلرنگاهلی(C. oxyacanthus) و گلرنگ وحشی (Carthamus tinctorius) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
33 بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در جمعیت های نیمه خواهری علف باغ (Dactylis glomerata) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 18
34 بررسی روابط صفات در شرایط عادی و تنش خشکی در ارقام کلزا (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 17
35 بررسی عوامل نمود بهتر برنج در شرایط غرقابی با استفاده از رقم های زراعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 2
36 بررسی عوامل نمود بهتر برنج در شرایط غرقابی با استفاده از رقم های زراعی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 28
37 بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف ذرت به سیستم شخم متداول و بدون شخم در اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 15
38 بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف ذرت به سیستم شخم متداول و بدون شخم در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
39 تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک برخی از ارقام کلزا (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 9
40 تاثیر قارچ های اندوفایت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مقاومت به سرما در دو گونه فسکیوی مرتعی و فسکیوی بلند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
41 تاثیر قارچ های اندوفایت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مقاومت به سرما در دو گونه فسکیوی مرتعی و فسکیوی بلند (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
42 تاثیر قارچ های اندوفایت در بهبود ویژگی های فنوتیپی فسکیوی بلند (Festuca arundinacea Schreb.) و فسکیوی مرتعی (Festuca pratensis Huds.) بومی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 26
43 تاثیر قارچ های اندوفایت در بهبود ویژگی های فنوتیپی فسکیوی بلند (Festuca arundinacea Schreb.) و فسکیوی مرتعی (Festuca pratensis Huds.) بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
44 تاثیر قارچ های اندوفیت گیاهان فسکیوی بلند و مرتعی در کنترل بیولوژیک شپشک مومی ریشه Phenococcus solani(Hom.: Pseudococcidae) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 36
45 تاثیر قارچ های اندوفیت گیاهان فسکیوی بلند و مرتعی در کنترل بیولوژیک شپشک مومی ریشه Phenococcus solani(Hom.: Pseudococcidae) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 2
46 تاثیر همزیستی قارچ های اندوفایت بر میانگین و واریانس های عملکرد بذر و صفات وابسته به آن در فسکیوی بلند (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
47 تاثیر همزیستی قارچ های اندوفایت بر میانگین و واریانس های عملکرد بذر و صفات وابسته به آن در فسکیوی بلند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
48 تجزیه ژنتیکی برخی خصوصیات فیزیولوژیک از طریق مطالعه جوامع پلی کراس Dactylis glomerata در شرایط عادی و تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 11
49 تجزیه علیـت عملکرد و اجزای عملکرد بذر در کلون های فسکیو (Festuca spp. ) متاثر از قارچ های اندوفایت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
50 تجزیه علیت عملکرد و اجزای عملکرد بذر در کلون های فسکیو (Festuca spp. ) متاثر از قارچ های اندوفایت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
51 تجزیه و تحلیل های چند متغیره آماری در ژرم پلاسم فسکیوی بلند ایرانی و خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
52 تجزیه و تحلیل های چند متغیره آماری در ژرم پلاسم فسکیوی بلند ایرانی و خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
53 تحلیل چند متغیره ارتباط خصوصیات مختلف در توده های اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
54 تحلیل روابط صفات تحت دو شرایط تنش و عدم تنش خشکی در توده های اسپرس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
55 تعیین مناسب ترین رقم و میزان نیتروژن سرک در کشت ذرت بعد از گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 1
56 تعیین مناسب ترین رقم و میزان نیتروژن سرک در کشت ذرت بعد از گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 1، شماره: 1
57 تغییرات مورفولوژیکی ناشی از همزیستی اندوفایت ها با دو گونه فستوکا در بروز مقاومت به سرما (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 8، شماره: 2
58 تنوع ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی براساس صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 25
59 تنوع ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی براساس صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
60 تولید فرم نوترکیب ایزوفرم تیپ 1 متالوتیونین برنج (OsMTI-1b) در باکتری اشریشیاکلی و بررسی قابلیت اتصال آن به فلز نیکل (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
61 روش های کلاسیک و آغازگرهای اختصاصی در ردیابی قارچ های اندوفیت در برخی گرامینه های علفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 5، شماره: 1
62 شناسایی ارقام متحمل کلزا با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
63 کالوس زایی و باززایی گیاهچه از جنین بالغ، در لاین های اینبرد و هیبریدهای ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 4
64 کالوس زایی و باززایی گیاهچه از جنین بالغ، در لاین های اینبرد و هیبریدهای ذرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 13
65 گیاه پالایی خاک آلوده به سیانور توسط گیاهان غیر چوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
66 گیاه پالایی خاک آلوده به سیانور توسط گیاهان غیر چوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
67 مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گونه علوفه ای- مرتعی علف گندمیAgropyron elongatum از طریق بررسی کلونی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
68 مقایسه پاسخ های انتخاب مستقیم و همبسته عملکرد واجزای عملکرد علوفه درژنوتیپ های فستوکای بلند تحت شرایط معمول و تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
69 واکنش گندم های ایمر و دوروم به سطوح متفاوت کود نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 2
70 وراثت پذیری عملکرد و صفات مرتبط با تولید در ژنوتیپهای بروم گراس نرمBromus inermis (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم خزانه، روش خزانه گیری و تعداد نشا بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تلاقی های درون گونه ای و رنگ بذر روی صفات اگروفنولوژیک در بزرک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر کود آلی و تقسیط اوره بر عملکرد و اجزا آن در برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در تعدادی ژنوتیپ گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام سیب زمینی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در چند رقم زراعی بزرگ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی دریک جمعیت تفرق یافته حاصل ازتلاقی بین گونه ای گلرنگ اهلیCarthamus tinctorius و وحشی C.oxacantha (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی گونه های وحشی گلرنگ بومی ایران و کاربرد آن ها در اصلاح ژنتیکی گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
10 ارزیابی مولکولی تفرق ژنتیکی در نسل F2 تلاقی بین گونه ای گلرنگ زراعی و گلرنگ وحشی با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
11 استفاده از شاخصهای مقاومت در ارزیابی تعدادی ژنوتیپ گندم به تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 استفاده از نشانگرهای مولکولی جهت افزایش عملکرد در واریتههای ساختگی گیاه فسکیوی بلند Lolium arundinaceum Schreb (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 امکان سنجی بهره گیری از جو وحشی (Hordeum vulgare ssp. spontaneum) برای بهبود تحمل به خشکی جو زراعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 برآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب پذیری عمومی در جوامع پلی کراس Dactylis glomerata تحت شرایط عدم تنش و تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 بررسی اثرتنش خشکی برعملکردواجزاء عملکرددریک جمعیت درحال تفرق گلرنگ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی انحراف از تفرق در نسل های( F(2 و( F(6 حاصل از تلاقی بین گونه ای گلرنگ زراعی و گلرنگ وحشی با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 بررسی پتانسیل ژنتیکی گلرنگ وحشی (Carthamus oxyacantha) برای افزایش تحمل به خشکی گلرنگ زراعی (C. tinctorius) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
18 بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از خصوصیات سیتوژنتیکی در گونه گون مرتعی Astragalus cyclophyllosدر راستای حفاظت و پایداری مرتع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
19 بررسی تنوع ژنتیکی درژنوتیپ های کنجد زراعی با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
20 بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم تریتیکوم بوئیتیکوم با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 بررسی تنوع ژنتیکی صفات مرتبط با تولید بذردرتوده های رازیانه ایرانی Foeniculum vulgare Mill.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی تنوع لاین های کنجد ایرانی و خارجی از نظر صفات زراعی با هدف معرفی بهترین لاین ها جهت افزایش عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
23 بررسی خصوصیات سیتوژنتیک و کاریوتیپ گیاه دارویی ریواس Rheum ribes (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
24 بررسی رابطه بین عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در خانواده های نیمه خواهری فسکیوی بلند با استفاده از تجزیه به عامل ها (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی میل ترکیبی پروتئین OsMTI-1b به فلزات سنگین از طریق بیان دگرساخت آن در باکتری Esherichia coli (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 بررسی نقش حفاظتی ژن‌های متالوتیونین گیاهی دربرابر سمیت فلزات سنگین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
27 بررسی و انتخاب جدایه های بیماری زای Fusarium solani مرتبط با بوته میری گلرنگ در منطقه اصفهان جهت بکارگیری در برنامه های اصلاحی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
28 تاثیر بیان دگرساخت ژن های متالوتیونین برنج (Oryza sativa) بر روی تحمل باکتری اشریشیا کلی به فلزات سنگین (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
29 تاثیر ترکیب بیوشیمیایی بقایای گیاهی چهار جمعیت فستوکا بر سینتیک معدنی شدن کربن و شدت ایموبیلیزاسیون خالص نیتروژ« (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 تاثیر حضور قارچ اندوفایت بر صفات مورفولوژیک نتاج حاصل از تلاقی های درون گونه ای فسکیوی بلند ( Festuca arundinacea ) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 تاثیرالقای موتاسیون برقابلیت ترکیب پذیری عمومی و روابط صفات دراسپرس(Onobrychis viciifolia Scop (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تجزیه ژنتیکی عملکردواجزای عملکرددانه درکنجد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 تلاقی پذیری گندم پوشینه دار با گندم های دوروم و نان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 تنوع ژنتیکی توان کلون زایی و خصوصیات مرتبط دراکوتیپ های بومی اسپرس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 تهیه نقشه پیوستگی ژنتیکی گلرنگ با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
36 قارچ اندوفایت لولیوم مرتبط با مقاومت به حشرات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 کارایی انتخاب به کمک نشانگر در مقایسه با انتخاب فنوتیپی در برنامه اصلاحی تلاقی برگشتی در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
38 گزینش برای تحمل به خشکی در جوامع پلی کراس Dactylis glomerata بر اساس شاخص های تحمل و حساسیت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
39 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- اثر گونه های اهلی و وحشی گلرنگ بر برخی ویژگی های خاک تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 مروری بر ایمنی زیستی گیاهان تراریخت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 مقایسه توالی ژن لیمونن سنتاز گونه های جنس نعنا (Mentha spp.) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران
42 مقایسه گندم ایمر((Triticum dicoccum و دوروم (Triticum durum)از نظر خصوصیات کیفیتی و محتوای آهن و روی دانه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 نقش بیان دگرساخت آنزیم های سیستم تیوردوکسین وابسته به NADPH از گیاه برنج در مقاومت باکتری اشریشیا کلی به تنش های اکسیداتیو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
44 نقش قارچ های اندوفایت در مقاومت به شوری گیاه چمنی رای گراس چندساله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 نقش قارچ های همزیست اندوفایت گیاه فسکیوی بلند و فسکیوی مرتعی در جذب عناصر پر مصرف و کم مصرف در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 نقش قارچهای همزیست اندوفایت در افزایش مقاومت چمن ها در برابر تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
47 نقش موسیلاژ بذر در شاخصهای جوانه زنی بذر ریحان در مواجه با تنش اسمزی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران