دکتر علیرضا مطلبی آذر

دکتر علیرضا مطلبی آذر گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

دکتر علیرضا مطلبی آذر

Dr. Alireza Motallebi Azar

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسید سالیسیلیک بر رونوشت برداری از ژن بتائین آلدهید دهیدروژناز در سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) رقم آگریا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 1
2 اثر سدیم نیتروپروساید بر صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 1
3 اثر غلظت‌های مختلف اکسین و سایتوکینین، محیط کشت پایه و کیفیت نور بر شاخه‌زایی از پینه قطعه‌های برگی دورگه هلو × بادام HS314"" (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 4
4 اثر فشار اسمزی بر ریزغده زایی درون شیشه ای در سیب زمینی رقم آگریا با کاربرد غلظت های مختلف ساکارز و پلی اتیلن گلایکول (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
5 اثر نانو کامپوزیت گلایسین بتائین پوشش دار شده با کیتوسان بر ریز غده زایی درون شیشه ای سیب زمینی رقم آگریا تحت شرایط تنش شوری ملایم (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 2
6 اثر نوع محیط مایه زنی در انتقال ژن کیتیناز کایمری به لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum [Raf.] Shinn) برای ایجاد مقاومت به بیماری قارچی Fusarium solani (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 6، شماره: 2
7 ارزیابی عملکرد غده، صفات رویشی و باروری دانه گرده در شش خانواده حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 2
8 افزایش عمر انبارمانی کیوی فروت رقم هایوارد با تیمار بخار متیل سالیسیلات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
9 امکان بهبود جوانه زنی بذر کور (Capparis spinosa L.) به عنوان گیاه پوششی و زینتی با استفاده از روش های ترکیبی حذف رکود (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 1
10 Evaluation of Persian Shallot (Allium hirtifolium) Ecotypes for Phytochemical Components and Antioxidant Activity (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 5، شماره: 2
11 The Effect of Aminolevulinic Acid on Physiological and Biochemical Characters of Red-fleshed Apple (Malus sp. Genotype R۱R۱) under Salinity Stress (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 7، شماره: 1
12 بررسی تنوع کاریولوژیکی چند اکوتیپ گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L. در ایران (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 4، شماره: 13
13 بهینه سازی ریزغده زایی درون شیشه ای در سیب زمینی رقم آگریا با استفاده از پاکلوبوترازول و یونی کونازول (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
14 پاسخ سیستم های تربیت کمانی و سنتی به سایه دهی در رز بریدنی رقم آوالانژ (Rosa hybrida cv. Avalanche) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 2
15 تاثیر افزودن مکمل های غذایی به بستر کاشت بر عملکرد و میزان پروتئین قارچ خوراکی صدفی فلوریدا (Pleurotu florida) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 5
16 تاثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده زایی سیب زمینی رقم ‘آگریا’ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
17 تاثیر تنش اسمزی و دمایی بر جذب عناصر غذایی ژنوتیپ های سیب زمینی در کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 33
18 تاثیر سلنیوم و نانوذره آهن بر رشد و عملکرد شعمدانی عطری تحت تنش شوری کلریدسدیم (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 1
19 تاثیر غلظت های مختلف ۲,۴-D بر جنین زایی سوماتیکی با استفاده از کشت لایه نازک سلولی هیپوکوتیل یونجه، رقم های Karysary و Rangelander (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 3، شماره: 7
20 تاثیر غلظت های مختلف بنزیلآمینوپورین و نفتالین استیک اسید بر باززایی مستقیم ریزنمونه های چهار بوم جور موسیر (Allium hirtifolium) درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
21 تاثیر گرافن اکسید و گرافن اکسید پوتریسین دار بر ریز غده زایی درون شیشه ای سیب زمینی رقم آگریا تحت تنش کمبود ازت (NH۴NO۳) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
22 تاثیر محلول های غذایی مختلف بر عملکرد و برخی شاخص های رشدی کاهو در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 2
23 تاثیر نانو اکسید روی بر مراحل ضدعفونی، استقرار و پرآوری درون شیشه ای گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 60
24 تاثیر نسبت آمونیوم به نیترات محلول غذایی بر عملکرد و برخی صفات کاهو (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 6، شماره: 2
25 تخمین قابلیت ترکیب پذیری برخی صفات عملکردی در گوجه فرنگی به روش لاین در تستر (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
26 جداسازی و تعیین برخی خصوصیات جهش یافته های حاصل از پرتو تابی با اشعه ی ماوراء بنفش در قارچ تکمه ای سفید (Agaricus bisporus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 1
27 رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی و ژوخه سیب زمینی در ترکیب پیوندی گوجه‌فرنگی روی سیب زمین (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 4
28 شناسایی والدین و هیبرید برتر گوجه فرنگی برای برخی صفات کمی و کیفی میوه در شرایط تنش خشکی به روش لاین × تستر (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 44
29 کاربرد آمینولولینیک اسید بر رشد، فعالیت آنتی اکسیدانی و تجمع آنتوسیانین در ریزنمونه های سیب تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 3
30 کاربرد نانو ذرات نقره پوشش دار شده با پکتین و تریاکانتانول بر ضدعفونی و ریزغده زایی سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 4، شماره: 1
31 مطالعه درون شیشه ای اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا (Solanum tuberosum cv. Agria )تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 50
32 مقایسه تاثیر محلول های غذایی مختلف بر غلظت عناصر و برخی صفات کیفی کاهو در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 2
33 مقایسه ی عملکرد نشاهای حاصل از هیبریدهای توبروزوم× توبروزوم با هیبریدهای آندیژنا× توبروزوم در سیب زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 5، شماره: 2
34 وابستگی زنده مانی جداکشت های مریستم شاخه با جنبه های ریخت شناختی آن در انگور (Vitis vinifera) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 3، شماره: 9
35 واکنش رقم ها و کلون های امیدبخش سیب زمینی به تنش اسمزی و دمایی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 3
36 واکنش ژنوتیپ های مختلف گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) به تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر غلظتهای مختلف محیط کشت MS و ساکارز بر ریزغده زایی درون شیشه ای در سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثرات ناهنجاریهای تقسیم میوز بر نرباروری گیاهان هیبرید آلیوم آمپلوپرازوم زیرگونه پرسیکوم x آلیوم آمپلوپرازوم زیرگونه پوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 اثرات نفتالین اسید استیک و کینتین بر تولید سوخچه دو توده محلی لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 ارزیابی نرباروری ژنوتیپهای هیبرید Allium ampeloprasum ssp. persicum× Allium ampeloprasum ssp.porrum (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
5 ارزیابی هیبریدهای F1 حاصل از تلاقی چند رقم ایرلوم (Heirloom) گوجه فرنگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 القای موتانهای سوماتیکی صورتی در گل آذین برگ بیدی (Tradescantia) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
7 اندازه گیری نیمه کمی بیان ژنSTS در انگور رقم سلطانی (بیدانه سفید) در شرایط درون شیشه-ای و تحت تیمار اسیدسالیسیلیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
8 برآورد قابلیت ترکیب و هتروزیس در چند رقم ایرلومHeirloom از گوجه فرنگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 بررسی پاسخ به کشت بافت ژنوتیپ های بومی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
10 بررسی تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ های بومی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 بهینه سازی شاخه زایی درون شیشه ای و افزایش بیوماس شاخساره ی گل راعی Hypericum perforatum با استفاده از غلظت های محتلف ویتامین ها و ساکارز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
12 تاثیر اسیدسالیسیلیک بر تولید رزوراترول در انگور رقم سلطانی بیدانه سفید در شرایط درون شیشه-ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
13 تاثیر اشعه UV برجوانه زنی و رشددانهالهای کاهو (Lactuca sativa L. (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 تاثیر تنظیم کننده های رشد بر خصوصیات رشدی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 تاثیر غلظت های مختلف منابع نیتروژن MS بر پرآوری نسترن کوهی (Rosa canina) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 تاثیر مکمل های غذایی بر عملکرد و کارآیی بیولوژیکی قارچ خوراکی صدفی فلوریدا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 تجزیه ژنتیکی صفات کمی و کیفی ملون های بومی ایران (.Cucumis melo L) به روش دی آلل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
18 توانایی کال زایی و باززایی دو رقم پیاز سفید کاشان و قرمز ری با استفاده از کشت نوک ریشه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 تولید گیاهان درون شیشه ای پایه GF677 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 مراحل جنین زایی سوماتیکی ازکشت نوک ریشه پیاز(Allium cepa L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 مطالعه میوز در گونه ی Solanum bulbocastanum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 نشانگرهای مورفولوژیکی برای تعیین مناسب ترین مرحله رشد و نمو میکروسپور در گیاهان فلفل دلمه ای (.(Capsicum annuum L (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم