دکتر محمود تورچی

دکتر محمود تورچی استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

دکتر محمود تورچی

Dr. Mahmoud Toorchi

استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Accumulation of Naringin and Limonin and Genes Expression of their Corresponding Enzymes during Fruit Maturation of Three Citrus Genotypes (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 12، شماره: 3
2 اثر تلقیح باکتری Pseudomonas flourescens FY۳۲ بر برخی ویژگی های ارقام کلزا تحت تنش شوری در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 1
3 اثر تنش کم آبی بر ویژگی های مورفولوژیک و کارآیی مصرف آب دو رقم سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 4
4 ارزیابی ارقام گندم بهاره از نظر صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و زراعی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 18
5 ارزیابی ارقام گندم بهاره بر اساس شاخص های مقاومت به تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 17
6 ارزیابی تحمل به شوری کلرید سدیم و گروه بندی ژنوتیپ های کلزای بهاره (.Brassica napus L) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
7 ارزیابی شاخص های بیوشیمیایی در معرفی ژنوتیپ های برتر چغندرقند (Beta Vulgaris L.) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 39
8 ارزیابی شاخص های فیزیولوژیکی ژنوتیپ های چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 3
9 ارزیابی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر کم آبی و مولیبدن (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 2
10 ارزیابی فنوتیپی و مولکولی مقاومت به بیماری زنگ سیاه در برخی از ارقام تجاری و لاین-های امیدبخش گندم (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 57، شماره: 2
11 القای تحمل شوری در کلزا از طریق تلقیح با باکتری سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas flourescens FY۳۲) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 3
12 Effect of salinity stress on the root proteome pattern of spring bread wheat (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 13، شماره: 1
13 Effect of short- and long-time salt treatment on root traits and expression pattern of Atls۱ gene in barley (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 8، شماره: 2
14 Identification of Bacterial Proteins in the Gut of Sunn pest, Eurygaster integriceps (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 12، شماره: 2
15 Transcriptional changes of AOS, AOC, OMT, NHX۱, and L۱S۱ genes in roots of barley genotypes under salinity stress (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 11، شماره: 2
16 برآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب پذیری عمومی توده های بومی اسپرس از نظر عملکرد علوفه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
17 برآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب پذیری عمومی توده های بومی اسپرس از نظر عملکرد علوفه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
18 برآورد قابلیت ترکیب پذیری و اثرهای ژنی صفات زراعی در تعدادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 20
19 بررسی الگوی پروتئینی و مکانیسم تحمل به تنش خشکی در دو رقم گندم در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 33
20 بررسی الگوی پروتیومی جو بهاره (Hordeum vulgare)تحت تنشسرمای کوتاه مدت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 4، شماره: 1
21 بررسی ایزوزیم‌های استراز و پراکسیداز در جمعیت‌های بومی و اصلاح شده یونجه و ارتباط آن‌ها با صفات زراعی و مورفولوژیکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 1
22 بررسی پروتئوم برگ کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
23 بررسی تغییرات الگوی پروتئوم برگ کلزا تلقیح شده با باکتری Pseudomonas florescence FY۳۲ تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 24
24 بررسی رابطه بین لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 11، شماره: 2
25 بررسی عارضه اختلال در غلاف بندی سویا با رهیافت های پروتئومیک و بیوانفورماتیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 42
26 پاسخ ژنوتیپ های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) به پیش تیمار اسید سالیسیلیک تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 17، شماره: 67
27 تاثیر باکتری سودوموناس فلورسنس روی الگوی پروتیوم برگ کلزا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 7، شماره: 2
28 تاثیر تراکم بوته بر روند رشد و عملکرد سه هیبرید آفتابگردان ( (Helianthus annuus L.در کشت دوم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 3
29 تاثیر تلقیح سویه های مختلف باکتری افزایش دهنده رشد گیاهی بر برخی از متابولیت ها، عملکرد و خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس شوید (Anethum graveolens) تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 2
30 تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه میان ارتباطات سیاسی و تاخیر در گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 2
31 تجزیه ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم نان (.Triticum aestivum L) با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها در شرایط تنش خشکی و کشت بهاره در اقلیم سرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 21، شماره: 3
32 تجزیه مسیر و رگرسیون ریج عملکرد و اجرای عملکرد سویا تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 105
33 تنوع ژنتیکی ارقام گندم بهاره ایران از لحاظ کارآیی روی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
34 خصوصیات فیزیولوژیک پایدارکننده عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 4
35 فاکتورهای بیماری زایی جدایه های زنگ ساقه (Puccinia graminis f. sp. tritici) و شناسایی منابع مقاومت در ژنوتیپ های سینتتیک گندم سیمیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 27
36 کارایی نماتد بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora در کنترل زیستی نماتد گره ریشه Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 1
37 گروه بندی ارقام بهاره کلزا با استفاده صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط با مقاومت به شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 2
38 مکان یابی ژن های کنترل کننده مقاومت به سرما در کلزا با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 3
39 وراثت صفات زراعی و فیزیولوژیک در نتاج حاصل از تلاقی ارقام گندم نان مغان3 و ارگ تحت شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش سرب بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی شوید(Anethum graveolens) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر رژیم های مختلف آبیاری و تراکم بوته بر برخی صفات فیزیولوژیک سه رقم گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر رژیمهای آبیاری و تراک م بوته بر عملکرد دانه و روغن سه رقم گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر شوری کلرور سدیم بر ارقام بهاره کلزا Brassica napus L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
5 اثر شوری کلرید سدیم بر ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر کمبود آب در مزرعه بر کیفیت غذایی و میزان عناصر معدنی دانه لوبیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
7 اثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته بر عملکردو برخی اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 اثرسطوح قطع آبیاری و تراکم کاشت بربرخی صفات مورفولوژیک ارقام بهاره گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارتباط میزان آب مصرفی با عملکرد سه رقم گلرنگ در دو تراکم مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی اکوتیپ ها و ارقام سنتتیک یونجه از نظر تحمل به شوری با استفاده از ویژگی های رشدی و میزان کلروفیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
11 ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های چغندرقند تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 ارزیابی بیان ژن رمز کننده آنتی پورتر Na+/H+ غشای پلاسمایی در شریط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
13 ارزیابی تحمل به شوری بر جوانه زنی بذر چغندرقند ( Beta vulgaris L ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 ارزیابی ترانسکریپتوم گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در پاسخ به تنش شوری با استفاده از روش RNA-Seq (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
15 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های جو از نظر صفات مرتبط با مالت در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 ارزیابی توده های بومی گیاه دارویی شوید تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 ارزیابی ژنوتیپ های چغندرقند برای تحمل به تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
18 ارزیابی شاخصهای رشدی تحت تنش کادمیوم درگیاه دارویی شوید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 ارزیابی کلزای تلقیح شده با باکتری Pseudomonas flourescens FY32 تحت تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
20 ارزیابی و تجزیه پروتئوم ژنوتیپ های چغندرقند در شرایط تنش شوری گلخانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
21 الگوی نواری دو ایزوزیم سوپراکسید دیسموتاز در گیاهچه ژنوتیپهای لوبیا تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
22 بررسی اثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته برسرعت رشدمحصول و سرعت رشد نسبی ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی الگوی بیان ژن رمز کننده آنتی پور پورتر Na+درجو تحت تنش شوری کوتاه وبلند مدت با استفاده ازReal-TimeRT-PCR کمی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
24 بررسی تاثیر تنش شوری بربیان ژن رمز کننده کانال پروتئیینی آب در غشا پلاسمایی جو. (Hordeum vulgare L) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
25 بررسی تاثیرات منفی تنش خشکی روی صفات رشدی و بیوشیمیایی چغندرقند (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
26 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بومی یونجه از طریق برخی نشانگرهای پروتئینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای بومی و اصلاح شده یونجه با استفاده از ایزوزیمهای استراز و پراکسیداز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 بررسی فراوانی آربوسکول و محتوای روی و فسفرگیاه گوجه فرنگی تلقیح شده با دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
29 برهمکنش میزان ZN و رطوبت خاک بر رشد ریشه،محتوای نسبی آب و هدایت روزنه ای برگ دو رقم لوبیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 بهینه سازی باززایی و کالوس دهی ارقام مختلف گوجه فرنگی مورد کشت در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
31 بیان پروتئینهای مرتبط با فتوسنتز دربرهمکنش باکتریXanthomonas arboricola pv. juglandis (عامل بلایت باکتریایی گردو) دو رقم حساس و مقاوم نهالهای گردو با الکتروفورز دوبعدی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
32 پتانسیل یابی مناطق مستعد کشت کلزا در استان آذربایجان شرقی با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
33 تاثیر باکتری القاشونده Pseudomonas flourescens FY32 روی الگوی پروتئین ها در کلزا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
34 تاثیر تنش شوری کلرور سدیم بر الگوی پروتینی ارقام بهاره کلزا Brassica napus L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
35 رشد و نمو و تولید هیپریسین کل در گل راعی (Hypericum perforatum L.) در واکنش به نیتروژن و شدت نور (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
36 شاخص های رشد گیاه دارویی شوید(Anethum graveolens)تحت تنش سرب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 شناسایی ارقام گندم بهاره ایران از لحاظ جذب موثر روی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
38 شناسایی QTL های صفات زراعی جو در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
39 شناسایی پروتئین های موثر در تحمل به خشکی ریشه چغندرقند به روش پروتئومیک (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
40 کلونینگ و بیان آنتی ژنk26 لیشمانیا اینفانتوم در E. coli و ارزیابی پتانسیل آن در تشخیص لیشمانیوز احشایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
41 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- ارزیابی الگوی الکتروفورز دوبعدی برگ گندم (رقم آرتا) تحت تنش شوری در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 مطالعه الگوی بیان ژن HvPIP2:1 در ارقام مقاوم و حساس به شوری جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
43 نحوه عمل ژن و وراثت پذیری برخی صفات آفتابگردان تحت تنش کمبود آب با استفاده از طرح تلاقی لاین تستر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
44 وضعیت آبی برگ و برخی پارامترهای فتوسنتزی لوبیا در واکنش به کاربرد ZN تحت تنش کمبود رطوبتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران