دکتر حمیدرضا عزیزی علویچه

دکتر حمیدرضا عزیزی علویچه دانشیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر حمیدرضا عزیزی علویچه

Dr. Hamidreza Azizi alavicheh

دانشیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.