دکتر احسان عموقربان

دکتر احسان عموقربان دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر احسان عموقربان

Dr. Ehsan Amooghorban

دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محیط جاذب بر ویژگی های غیرکلاسیکی حالت های همدوس (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 14، شماره: 1
2 برهم نهی حالت های همدوس غیرخطی روی سطح کره (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 13، شماره: 1
3 پراکندگی نور همدوس چلانده از متامواد با ضریب شکست منفی و متامواد هذلولوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 20، شماره: 2
4 تبادل تابش گرمایی بین دو تیغه مغناطودی الکتریک متا ماده با ضخامت متناهی در شرایط غیرتعادلی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 18، شماره: 2
5 حالت‌های همدوس گازیو- کلاودر روی سطح کره (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 19، شماره: 2
6 روابط کوانتومی ورودی- خروجی برای متامواد مغناطودی الکتریک چند لایه ای جاذب و ناهمسانگرد (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 16، شماره: 4
7 فاز هندسی سامانه های اپتومکانیکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 1
8 فاز هندسی یک اتم دو ترازی در مجاورت یک تیغه‌ی دی‌الکتریک جاذب و پاشنده (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آهنگ گسیل خودبه خودی یک اتم دوترازی برانگیخته در حضور یک پوشش متاماده ی ناپدیدکننده (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
2 اثر شکافنده ی پرتو نور بر ویژگیهای اپتیک کوانتومی حالت همدوس غیرخطی پیوسته روی سطح کره (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
3 بررسی آنتروپی متقابل و تلاقی دواتم دوترازه برانگیخته درحضورپوششهای ناپدیدکننده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
4 کوانتش میدان الکترومغناطیسی در محیطهای غیر خطی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
5 محاسبه ی فاز هندسی یک اتم به دام افتاده در یک کاواک اپتو مکانیکی ایده آل (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
6 مکانیک کانتوم یک نانو میله دو حالته (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو