دکتر محمد حسین فتاحیان کلیشادرخی

دکتر محمد حسین فتاحیان کلیشادرخی  استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمد حسین فتاحیان کلیشادرخی

Dr. Mohammad hossein Fatahian

استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.