دکتر علی اکبر فدائی تهرانی

دکتر علی اکبر فدائی تهرانی دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی اکبر فدائی تهرانی

Dr. Aliakbar Fadaei tehrani

دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بازدارندگی پنج جدایه Trichoderma روی رشد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. dianthi در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 6، شماره: 1
2 اثر سیلیسیم بر افزایش مقاومت به تنش اکسیداتیو ناشی از سفیدک سطحی در کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo, var. styriaca) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 3
3 اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر شاخص های برگی، کارایی جذب و مصرف نیتروژن، فسفر، گوگرد و عملکرد گیاه کاملینا (.Camelina sativa L) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 45
4 اثرات نانوتیوب کربن چند جداره و نانو نقره بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و مورفولوژیک گیاه باقلا (Vicia faba L.‎) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 5
5 بررسی اثر ترکیب سطوح مختلف ۲,۴-D و BAP در محیط کشت ۱/۴ MS بر برخی خصوصیات رویشی قطعات گره دار شاخه فرعی وسطی نسترن وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 4
6 بررسی اثر چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 3
7 بررسی اثر نانوذرات نقره و اکسید روی بر نماتد مولد سیست چغندرقند (Heterodea schachtii) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 4
8 بررسی اثرات متقابل دو قارچ میکوریز آربوسکولار ) Glomus mosseae وGlomus intraradices ( و نماتود ریشه گرهی ) (Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 3
9 بررسی انتشار و تراکم جمعیت نماتدهای خانواده Longidoridae در باغات پسته استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 1
10 بررسی برخی صفات رشدی و عملکردی گیاه کاملینا (.Camelina sativa L) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 1
11 بررسی تاثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه گرهی javanica Meloidogyne در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 4
12 بررسی تعدادی از گونه های جنس Longidorus در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی تعدادی از گونه های جنس Longidorus در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 31
14 بررسی تغییرات آنزیم کیتیناز در برهمکنش قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus mosseae) و نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
15 بررسی تنوع فنوتیپی استرینهای عامل جرب معمولی سیبزمینی .sp Streptomyces در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 1
16 برهمکنش نماتود ریشهگرهی Meloidogyne javanicaو باکتری مولد گال طوقه، Rhizobium vitis، در سه پایهی بادام* (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 1
17 تاثیر Bacillus cereus و Bacillus subtilis بر بیماری زایی Meloidogyne javanica در سه رقم هلو در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 3
18 تاثیر غلظت های مختلف توفوردی و محیط کشت MS بر کالوس زایی قطعات گره دار Rosa canina L. (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 2
19 تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseaeو Glomus intraradices روی سطوح مختلف جمعیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
20 تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار، (Glomus mosseae وG. intraradices) و قارچ های آنتاگونیست Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum بر شاخص های بیماریزایی و تکثیر Meloidogyne javanica در سه پایه هلو در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 2
21 تاثیر مصرف لجن فاضلاب بر بیماری زایی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
22 معرفی چند گونه نماتد آزادزی از جنس (Mesodorylaimus (Nematoda: Dorylaimidae در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 81، شماره: 1
23 معرفی چند گونه نماتود متعلق به خانوادهQudsianematidae (Nematoda: Dorylaimida) از استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 2
24 مقایسه واکنش ارقام مختلف فلفل نسبت به نماتدهای ریشه‌گرهی M. Javanica و M. incognita (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بازدارندگی پونه وحشی و مریم گلی بر نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 اثر دو گونه قارچ trichoderma بر میزان رشد قارچ solani rhizoctonia روی محیط کشت مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
3 اثر نماتدکشی سوسنبر و بومادران بر نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
4 اثرات نانو روی بر برخی شاخص های جوانه زنی گیاه باقلا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 اثرباکتری عامل جرب معمولی Streptomyces scabies روی بیماریزایی نماتدریشه گرهی Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
6 ارزیابی مقاومت برخی رقم های فلفل نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
7 ارزیابی و مقایسه بیماریزایی نماتد ریشه_گره ی (Meloidogyne jananica) روی چند رقم فلفل در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
8 ارزیابی واکنش چند رقم فلفل نسبت به نماتد ریشه گرهی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 بررسی آزمایشگاهی اثر ضدباکتریایی عصاره آبی سه گیاه دارویی از تیره نعناع روی Xanthomonas vesicatoria عامل لکه برگی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
10 بررسی اثر باکتری مولد گال طوقه (Agrobacterium vitis) بر میزان خسارت و بیماری‌زایی نماتد ریشه گرهی (meloidogyne javanica) در سه پایه‌ی بادام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی اثر عصاره های آبی و الکلی آویشن باغی، مرزه و زوفا بر تفریخ تخم نماتد سیست چغندرقند(Heterodera schachtii) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
12 بررسی اثر نانو ذرات روی و نقره و نانو تیوب کربن بر نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
13 بررسی اثر نانو ذرات نقره و روی برجوانه زنی اسپور قارچهای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
14 بررسی اثر نماتدکشسی عصاره دو گیاه دارویی خانواده کاسنی بر نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
15 بررسی اثر نماتدکشی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی خانواده کاسنی بر نماتد Meloidogyne javanica در شرایط ازمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
16 بررسی اثر نماتدکشی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی خانواده نعناع بر نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی اثر نماتدکشی عصاره استونی دو گیاه دارویی خانواده کاسنی بر نماتد meloidoeyne javanica در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
18 بررسی اثر نماتدکشی عصاره تعدادی از گیاهان دارویی خانواده کاسنی برنماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
19 بررسی اثر نماتدکشی عصاره تعدادی از گیاهان دارویی خانواده نعناع (Labiatea) روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20 بررسی اثر نماتدکشی عصاره دو گیاه دارویی خانواده کاسنی بر نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
21 بررسی اثرنماتدریشه گرهی Meloidogyne javanica برخصوصیات رشدی پیوندک رقم مامایی روی چندپایه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
22 بررسی بیماری زایی و خسارت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی چند رقم فلفل (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
23 بررسی تاثیر ورمیکمپوست و قارچ Trichoderma harzianum روی خسارت ناشی از نماتد مولد سیست چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
24 تاثیر غلظت ای مختلف توفوردی و محیط کشت MS بر کالوس زایی قطعات گره دار Rosa canina L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 تاثیر مصرف عصاره پسماند فاضلاب برجمعیت نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
26 تأثیر قارچ های میکوریزآربوسکولار روی جمعیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
27 تأثیر قارچهای میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و Glomus intraradices روی سطوح مختلف جمعیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
28 تنوع ژنوتیپی جدایه های Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی از استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی