دکتر علیرضا محسنی تبریزی

دکتر علیرضا محسنی تبریزی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا محسنی تبریزی

Dr. Alireza Mohseni Tabrizi

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
2 بررسی تاثیر امنیت اجتماعی بر میسان رضایت از زندگی در میان دانشجویان(مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 10
3 بررسی تاثیر مولفه های مذهب، قومیت، جامعه پذیری سیاسی و بسیج توده برمشارکت درانتخابات مجلس شورای اسلامی (شهرستان های بویراحمد و دنا) (دریافت مقاله) مجله مطالعات اجتماعی اقوام دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی جامعه شناختی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان های بویراحمد ودنا در سال(۱۳۹۸) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
5 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرائم خشونت آمیزجوانان ذکور ۸۱ تا ۵۲ ساله همدانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 3
7 بررسی گونه های تعامل اجتماعی میان گروه های قومی در ایران: مورد مطالعه گروه های قومی استان آذربایحانغربی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 11، شماره: 40
8 بررسی نقش برنامه های سیمای ایلام در کنترل ریسک و مخاطره پذیری اجتماعی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 28، شماره: 108
9 بررسی و مقایسه شاخص نوسازی و توسعه اجتماعی در کلانشهرهای باکو و تبریز از نگاه شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
10 بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی و بهزیستی شهرستان یزد در سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 11، شماره: 3
11 بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی و عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم و تحقیقات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 4، شماره: 2
12 پژوهشی درباره بی تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
13 تبیین جامعه شناختی احساس ناامنی اجتماعی و تاثیر آن بر نابردباری اجتماعی (مورد مطالعه ساکنان بالای ۱۸ سال شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 38
14 تبیین جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجیگری رفاه ذهنی (موردمطالعه دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات و دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 14، شماره: 52
15 تبیین جامعه شناختی مشارکت جوانان، علل، صور و چالش ها (مورد مطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 33
16 تبیین جامعه شناختی نظم متقاعدسازی مصرف رسانه ای (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
17 تبیین رابطه جرایم خشونت آمیز (قتل) با تاکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 3
18 تحلیل جامعه شناختی از خودبیگانگی زنان (مورد مطالعه: زنان بین ۲۰ تا۵۰ ساله شهر مشهد) بر اساس رویکرد نظریه مبنایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 36
19 تحلیل سیاست های قومی، مذهبی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 2
20 تحلیل محتوای کیفی قیاسی و بهره گیری از آموزه های اسلامی در علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 18، شماره: 72
21 تحلیل مناسبات اجتماعی ایرانیان مهاجر به کشور آلمان (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 17، شماره: 33
22 خودکشی؛ به مثابه عبور از امر مسکوت مانده (موردمطالعه: افراد اقدام کننده به خودکشی در شهر تهران). (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 10
23 سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یک پیمایش منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
24 شناسایی ابعاد پتانسیل خشونت قومی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی : استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 1
25 شناسایی مولفه های موثر بر سرمایه اجتماعی در مواجهه با بیگانگی اجتماعی (موردمطالعه دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 10، شماره: 2
26 طراحی مدل سنجش ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 31
27 عوامل موثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی از مرز پیرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 3، شماره: 2
28 فضاهای بی­ دفاع شهری و خشونت (مطالعه ی موردی فضاهای بی­ دفاع شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
29 مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 39
30 مطالعه میزان مشکلات آپارتمان نشینی و عوامل تاثیرگذار بر آن در کرج (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1390، شماره: 2
31 منطق فرهنگی انتخاب بی تفاوتی اجتماعی در افراد طبقه متوسط تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 17، شماره: 64
32 نقش اقدامات انتظامی در پیشگیری از جرائم در مناطق حاشیه نشین بومهن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 3، شماره: 1
33 نقش برنامههای سیمای مرکز ایلام در افزایش احساس امنیت اجتماعی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 3، شماره: 4
34 واکاوی راهبردها و شیوه های مراقبتی و پیشگیرانه ی خانواده محور در مواجهه با رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 14، شماره: 52
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پژوهشی درباره بی تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: فرهنگیان منطقه 1821 استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
2 تاثیر شکل و فرم دسترسیهای شهری بر امنیت شهروندان (مطالعه موردی شهر اسفراین) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی
3 رابطه فضاهای بی دفاع شهری و احساس امنیت شهروندان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی
4 معرفی بستۀ نرم افزاری نمونه گیری از بلوکهای شهری به همراه نقشه های شهری (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران