دکتر ابوعلی ودادهیر

دکتر ابوعلی ودادهیر دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

دکتر ابوعلی ودادهیر

Dr. Abu Ali Vaddahir

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از مادر که حرف می زنیم، از چه کسی حرف می زنیم: خودمردمنگاری برساخت اجتماعی مادری در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 18، شماره: 3
2 از مکتب تا فرهنگ: تبیین فرایند اجتماعی-فرهنگی عیاری و شکل گیری ورزش زورخانه ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 3، شماره: 4
3 برساخت اجتماعی و فرهنگی مساله اجرای مهریه در ایران: مطالعه کیفی انگیزه های زنان شیرازی از به اجرا گذاردن مهریه هایی خود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 44
4 تبیین دوگانگی‌های شناختی، روانشناختی و اجتماعی رفتار خرید بیمه زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 23
5 تبیین فرایند تکامل هویت حرفه ای؛ در بین دانشجویان دوره دکترای علوم اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 10، شماره: 2
6 تبیین مدل فرایند سیاست گذاری در پیشگیری از رتینوپاتی دیابتی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 2
7 تجربه زیسته پدری در مردان ایرانی: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 10، شماره: 4
8 تحول مدل کسب و کار در صنعت حمل و نقل درون شهری: موردپژوهی تطبیقی اسنپ و کارپینو (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 38
9 تدوین مدل استقلال حسابرس (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 38
10 تعیین نقش میانجیگری امید به آینده در رابطه بین سلامت روان و جامعهپذیری دانشگاهی؛ موردمطالعه، دانشجویان دانشگاههای ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 1
11 توسعه مدل رفتار بازخرید بیمه گذاران بیمه زندگی «پژوهشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد» (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 4
12 توسعه مدل رفتار مصرف کننده در بیمه های زندگی تحقیقی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 1
13 جوانان و موسیقی پاپ: بررسی در عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با گرایش دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به موسیقی پاپ (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 1
14 خودمردم نگاری رویای سخنرانی، زبان، مهاجرت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 11، شماره: 2
15 دانش بومی، معانی فرهنگی و مدیریت و بهره برداری آب در میان عشایر ایل قشقایی: یک مردم نگاری آب (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 7، شماره: 14
16 درد و شیوههای التیام آن: مطالعه انسانشناختی دانش بومی و قومی منطقه موکریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 6، شماره: 11
17 دلالت های فرهنگی تکنولوژی های ارتباطی اطلاعاتی هوشمند روی طبقه متوسط شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 13، شماره: 48
18 دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده بنیاد» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 35، شماره: 4
19 غذا، جنسیت و قدرت: مطالعه ای اتنوگرافیک در میان عشایر لک لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 2
20 فراتحلیل مطالعات سرقت در ایران (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 1
21 کما؛ پیوستاری از کاربرد و طرد: معنای فرهنگی یک تغذیه گیاهی در منطقه ششتمد سبزوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 3، شماره: 5
22 مطالعه جامعه شناختی فرایند تکوین هویت حرفه ای در میان دانشجویان دوره دکترای علوم اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 2
23 ناباروری بهمثابه مسئله ای اجتماعی-فرهنگی: تجربه زیسته زنان نابارور در جست و جوی درمان در قزوین (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 2
24 نابرابری های اقتصادی-اجتماعی در تجربه درد مزمن با تاکید بر فقر: پژوهشی کیفی در منطقه موکریان کردستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین مفهوم پدری از دیدگاه مردان ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 تجربه پدری از دیدگاه مردان ایرانی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
3 گردشگری و نظام غذایی بومی: ذائقه گردشگر در تکاپوی تجربهای متمایز و طعمی اصیل از فرهنگ و محیط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 نقش دانش و فرهنگ سرپرست خانوار در تامین امنیت غذایی خانواده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی