دکتر رضا سپهوند

دکتر رضا سپهوند استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه لرستان

دکتر رضا سپهوند

Dr. Reza Sepahvand

استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر احساس صلاحیت بر رضایت مسیر شغلی با نقش میانجی فلات زدگی شغلی و محرومیت نسبی (مورد مطالعه: ادارات دولتی منتخب شهرستان نجف آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 4
2 اثر ارزش های کاری برجهت گیری مسیر شغلی متنوع و بدون مرز با نقش میانجی شخصیت نیروی کار (موردمطالعه: شرکت نرم افزاری همکاران سیستم) (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 10، شماره: 35
3 اثر استراتژی خودرهبری بر موفقیت کارراهه با نقش میانجی کارراهه پروتیین (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 8، شماره: 2
4 اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز (مورد مطالعه: مدیران و کارشناسان شرکت های کوچک فرآوری ضایعات) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 20، شماره: 1
5 اثر جهت گیری انگیزاننده هدف بر گرایش به مسیرهای شغلی بدون مرز و متنوع (موردمطالعه: شرکت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)) (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 39
6 اثر جهت گیری مسیر شغلی متنوع بر قابلیت استخدامی کارکنان با نقش میانجی سرمایه مسیر شغلی (مطالعه موردی: ترخیص کاران گمرک شهید رجایی هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 4
7 اثر رهبری منفعلانه بر سایبرلوفینگ کارکنان با نقش میانجی انزوای کاری (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 61
8 اثر سرمایه ساختاری بر شناسایی فرصت های کسب و کار با نقش میانجی چابکی راهبردی (نمونه پژوهی: صنایع موادغذایی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 2
9 اثر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه های فردی ارتکاب فساد (مطالعه موردی: سازمان های دولتی استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
10 اثر سرمایه های نامحسوس (اجتماعی، انسانی و سازمانی) بر بهره وری دانش (مطالعه موردی: شرکت های تابعه هولدینگ دارویی تامین) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 4
11 اثر فاصله قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 1
12 اثر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی: تحلیل نقش میانجی معماری دانش سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه استعداد دوره: 2، شماره: 2
13 اثر معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی اخلاق کار (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 18
14 اثر مقبولیت مدیران سازمان بر قصد افشاگری با نقش میانجی شجاعت اخلاقی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 2
15 اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 15
16 ارزش های فرهنگی فردی و سبک های مذاکره مطابق هوش فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 43
17 ارزیابی عوامل موثر بر اثربخشی انجمن های خبرگی بیمارستانهای آموزشی با رویکرد ترکیبی مدلسازی ساختاری تفسیری- فازی:یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 4
18 استراتژی پاداش برای سازمان های مشمول مدیریت خدمات کشوری بر اساس مدل هی گروپ و شاخص های کار شایسته و تحلیل ماتریس اهمیت - عملکرد (مطالعه موردی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 3
19 استعداد متنوع و قابلیت استخدامی: تحلیل نقش میانجی تحصیلات هوش مندانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
20 الگوی تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 23، شماره: 87
21 انحصارگرایی تخصصی و انحرافات محیط کاری: تحلیل نقش میانجی پنهان سازی دانش با تاکید بر نقش تعدیل گر انگیزه کار تیمی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 2
22 اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار شهری با رویکرد تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی در شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 1
23 Barriers to the Use of Ethical Measures in Green Human Resource Management (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 2، شماره: 2
24 Effect of knowledge management on health entrepreneurship through organizational learning capacity in hospitals of Guilan province (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 2
25 Megatrends of Medical Education and Health Entrepreneurship in the ۲۱st Century (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 15، شماره: 1
26 Presenting a manager selection pattern based on competency: a case study of Shahrekord and IsfahanUniversities of Medical Sciences (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 21، شماره: 2
27 The efficiency of genetic programming model in simulating rainfall-runoff process (Case Study: Khorramabad river basin) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 2
28 بررسی اثر شوخ طبعی رهبر بر احساسات پیروان با نقش میانجی فرهنگ بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
29 بررسی تاثیر استراتژی های پاداش بر بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجی عملکرد تیمی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان بندر امام خمینی (ره)) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 3
30 بررسی تاثیر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 4
31 بررسی تاثیر رهبری زهرآگین بر سکوتسازمانی کارکنان در مراحل مختلف چرخه حیات سازمانهای دانشبنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 5، شماره: 3
32 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان با نقش میانجی تنبلی سازمانی ( مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 2
33 بررسی تاثیر شایستگی مدیریتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه های شهر خرم آباد (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 3
34 بررسی تاثیر شایستگی های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
35 بررسی تاثیر شایستگی های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
36 بررسی تاثیر مدیریت مسیر شغلی بر ارتقاءپذیری کارکنان با نقش میانجی ادراک قابلیت استخدام داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 1
37 بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابت مندی صنعتی در شهرک های صنعتی استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 36
38 بررسی رابطه بین انواع استراتژی های منابع انسانی بر مشارکت کارکنان (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه لرستان) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 22
39 بررسی رابطه سرمایه روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 15، شماره: 4
40 بررسی ضرورت آموزش تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در صنعت زیست فناوری کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
41 بررسی نحوه شکل گیری هوشمندی رقابتی بر اساس رویکرد قابلیت های پویای مبتنی بر دانش (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 3
42 بررسی نقش دینداری در اعتماد و مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 5، شماره: 4
43 بررسی نقش شوخطبعی مدیریتی بر رفتار سازمانی مثبتگرایکارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 80
44 بررسی نقش قابلیت های بازاریابی، نوآوری و تحقیق و توسعه در ایجاد مزیت رقابتی محصول جدید : صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 51
45 بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (با مطالعه موردی در شرکت زمزم اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 4، شماره: 1
46 برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم روستایی (مطالعه موردی: روستای ایستگاه بیشه) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 2
47 پیشایندها و پسایندهای نوسازی راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 48
48 پیشایندهای راهبردی توسعه اشتیاق شغلی سرمایه های انسانی(مورد مطالعه: یکی از واحدهای پدافند هوایی آجا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 20، شماره: 80
49 تاثیر احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه و نشاط اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
50 تاثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر حفظ و نگهداشت کارکنان: بررسی نقش تعدیلگری اشتیاق شغلی (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 2
51 تاثیر توانمندسازی عرضه کنندگان بر هم طراحی نوآورانه: تحلیل نقش میانجی هوشمندی بازار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 26
52 تاثیر جو نوآوری بر کیفیت خدمات بالینی و انتقال دانش در پرستاران استان گیلان (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 7، شماره: 1
53 تاثیر رهبری اصیل بر ادراک کارکنان از ریسک موجود در کار با میانجی گری احساس جو ایمن در شرکت پتروشیمی ایلام (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 43
54 تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 1
55 تاثیر فناوری اطلاعات بر سرمایه فکری و استراتژی های مدیریت دانش با اثر تعدیلی چابکی سازمان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 3
56 تاثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کارافرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 84
57 تاثیر معنویت در محیط کار بر خودکنترلی منابع انسانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 41
58 تاثیر ویژگی های شخصیتی کارکنان بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی با نقش متغیر میانجی قرارداد روانشناختی(مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی خر م آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 10، شماره: 55
59 تبیین استعاری مدل حاکمیت در بیان قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 2
60 تبیین علل پارانویای سازمانی براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 4
61 تبیین عوامل موثر بر مدیریت استعداد جهانی با تاکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 66
62 تبیین و اعتبارسنجی عوامل پیش بینی کننده عملکرد خلاق منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 3
63 تجزیه وتحلیل اهمیت- عملکرد مولفه های سازمان جاذب استعداد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 2
64 تحلیل اثر رفتار طعنه آمیز مدیران بر خلاقیت کارکنان با نقش متغیر میانجی تعارض سازنده (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 1
65 تحلیل اثر سبک رهبری متواضعانه بر بهره وری منابع انسانی با نقش میانجی امنیت روانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 4
66 تحلیل اثر سرمایه اطلاعاتی در بهبود عملکرد کسب و کارهای نوپا با نقش میانجیگری فرصت شناسی منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 45
67 تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی سازمانی با نقش میانجی بدبینی سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 4
68 تحلیل جامعه شناختی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
69 تحلیل رابطه ترویج اخلاق زیست محیطی با ابعاد رفتار شهروندی سبز و عملکرد زیست محیطی در شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 5
70 تحلیل شاخصه های هویت رهبری اصیل در راستای بهسازی منابع انسانی با استفاده از رویکرد فرآیند رتبه بندی تفسیری (IRP) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
71 تحلیل نقش تعدیل گر رهبری اخلاقی در رابطه میان اعتبار بیرونی سازمان و رفتارهای غیر اخلاقی سازمان یار (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 14، شماره: 1
72 تحلیل نقش تعدیلگری گشودگی به تغییرات در اثرگذاری انگیزه مدیریت دانش و یادگیری مستمر بر تمایل کارکنان به مدیریت دانش (موردمطالعه کارکنان دورکاری شرکتهای صادراتی پوشاک استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 1
73 تحلیل و ارزیابی اثر سبک رهبری فراگیر در بروز رفتارهای نوآورانه کارکنان با نقش میانجی سلامت روانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 3
74 تدوین راهبرد ستاد مرکزی راهیان نور در اعزام کاروان ها و اردوهای بازدید از مناطق جنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران دوره: 1، شماره: 2
75 تعهد به بهره وری مدیران، اثرات استقلال شغلی، توانمندسازی روان شناختی و عدالت توزیعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 2
76 تعیین و اولوی تبندى موانع اجراى RFID در مدیریت زنجیر هى تامین (مورد کاوى صنعت مواد غذایى) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 3
77 توسعه الگوی انباشت سرمایه مسیر شغلی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 2
78 تولید مزون های سنگین (S۱)Bc در LHC و Tevatron Run II با در نظر گرفتن اسپین کوارک (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 11، شماره: 2
79 ثر سرمایه فکری روی مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری و فرهنگ بادگیری اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 18، شماره: 69
80 حساسیت سیاسی و جبران خدمت مدیران ارشد: تحلیل نقش میانجی و تعدیل گر شبکه سازی سیاسی و فشار نهادی در وزارتخانه های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 3
81 رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 28، شماره: 1
82 رابطه قلدری سازمانی و اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 2
83 رابطه قلدری سازمانی و سکوت سازمانی با نقش میانجی نقض قرارداد روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 2
84 رابطه مدیریت استعداد با ارتقاء اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 4
85 رابطه مهارت شبکه سازی با موفقیت مسیر شغلی و میانجی گری قدرت ارتباطات در مدیران میانی سازمان های دولتی استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 76
86 رهبری توانمندساز و آوای سازنده: تحلیل نقش میانجی سرمایه معنوی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 1
87 سازمان ارزش بنیان و خلق ارزش شرکت: تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری(مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان پارک های علم و فناوری شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 3، شماره: 3
88 سرمایه اجتماعی و رفتار هم خلقی ارزش: تحلیل نقش میانجی سرمایه ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 49
89 سیاست های ارتقای صادرات دولت و عملکرد صادراتی: تحلیل نقش میانجی مزیت های ویژه (مورد مطالعه: شرکت های معدنی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 8، شماره: 1
90 شناخت و فهم اینرسی نوآوری در شرکتهای دانش بنیان: تحلیل نقشه نگاشت فازی عوامل پیشایندی و پسایندی با FCM (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 6، شماره: 3
91 شناسایی ابعاد نیازهای اجتماعی در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 29، شماره: 1
92 شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 15، شماره: 28
93 شناسایی الگوهای ذهنی مدیران در خصوص بهزیستی ذهنی منابع انسانی سازمان ها با کاربست روش کیو(Q) (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 20، شماره: 78
94 شناسایی شایستگی های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
95 شناسایی عوامل حیاتی اثرگذار بر تشکیل سرمایه رهبری در محیط های دانشگاهی: کاربرد دیمتل فازی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 48
96 شناسایی و اولویت بندی ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 64
97 شناسایی و اولویت بندی پیامدهای کووید ۱۹ بر سازمان های حامی صنعت ورزش با روش دلفی فازی (موردمطالعه برندهای حامی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 71
98 شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای رهبری چابک در سازمان های دانش بنیان: یک رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 1
99 شناسایی و اولویت بندی سازه های بهبود کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه های دولتی با استفاده از رویکرد تلفیقی ویکور فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: دانشگاه لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 31
100 شناسایی و اولویت بندی عوامل ایجاد کننده اینرسی سازمانی با استفاده از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 1
101 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ترومای سازمانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 12، شماره: 1
102 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ جهش تولید با روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 9، شماره: 3
103 شناسایی و اولویت بندی مولفه های دارایی های نامشهود سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
104 شناسایی و اولویت بندی مولفه های دارایی های نامشهود سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
105 شناسایی و اولویت بندی مولفه های سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
106 شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مولفه های موثر بر رهبری چابک در سازمان های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 51
107 شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک Delphi Fuzzy (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 89
108 شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای معماری دانش منابع انسانی با استفاده از رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 50
109 شناسایی و تبیین رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر در جهت بهبود قابلیت استخدام پذیری متقاضیان کار با استفاده از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 45
110 شناسایی و تبیین عوامل پیشایندی و پسایندی انحراف خلاق در استانداری چهارمحال و بختیاری با روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 6، شماره: 3
111 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر علاقمندی به کار و تعلق خاطر کاری در کارکنان شرکت ملی گاز ایران (مورد مطالعه: کارکنان شرکت گاز استان ایلام) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 31
112 طراحـی و تبیین مدل رهـبری سـطح پنج در سازمان‌های دانش‌بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 1
113 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 40
114 طراحی الگوی انحصارگرایی تخصصی کارکنان با روش داده‌ بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
115 طراحی الگوی پاسخ گویی جبران خدمات مدیران ارشد دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 35
116 طراحی الگوی سیاستگذاری نمایشی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 11، شماره: 43
117 طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایه انسانی در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 1
118 طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایه انسانی در صنعت بیمه (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 1
119 طراحی بهینه سیستم ترکیبی فتوولتائیک-بادی-باتری با در نظر گرفتن هزینه و قابلیت اطمینان: مورد نمونه برای تهران (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 25، شماره: 2
120 طراحی مدل ارتباطی چیره دستی سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید با نقش میانجی ماژولاریتی محصول در شرکت های تولیدکننده تجهیزات بدن سازی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 58
121 طراحی مدل ارتقاء پذیری مدیران در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 3
122 طراحی مدل بازتولید سرمایه نمادین برای رهبران در سازمان های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: یک سازمان حوزوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
123 طراحی مدل دارایی های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 3
124 طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 1
125 طراحی مدل ‎سرمایه‎ ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 15، شماره: 29
126 طراحی مدل سنجش نفاق سیاست گذاران سازمانی در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 2
127 طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تاکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 1
128 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان های ورزشی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 1
129 طراحی مدل نوسازی استراتژیک سازمان های توسعه ای در ایران مبتنی بر هویت حرفه ای مدیران (مورد مطالعه: شرکت های دولتی تابعه ایدرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 2
130 طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین قابلیت های سازمانی، مزیت رقابتی و عملکرد محصول جدید (مطالعه موردی: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 1
131 طراحی و اعتبارسنجی مدل عدم حساسیت سازمانی در سرمایه های انسانی (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 1
132 طراحی و تبیین مدل زرنگی سیاسی مدیران میانی دولت بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 4
133 طراحی و تبیین مدل شکل گیری کرونسیم در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 35، شماره: 4
134 طراحی و تبیین مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
135 طراحی و تبیین مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
136 طردشدگی در محیط کار و پنهان سازی دانش با نقش میانجی تنش شغلی (موردمطالعه کارکنان بیمارستان های دولتی استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 8، شماره: 4
137 عارضه پردازی بی حسی سازمانی سرمایه های انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 52
138 عوامل موثر بر توسعه آموزش‌های‌ پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 3
139 فرا شایستگی ادراک شده و پیامدهای آن: نقش میانجی گری کسالت شغلی، بیگانگی شغلی و خستگی عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 32، شماره: 108
140 قدرت ارتباطات استراتژیک و توسعه سازمانی در شرکت های دولتی در گذر زمان : تحلیل نقش میانجی شبکه سازی سیاسی ( مورد مطالعه: شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 4
141 کرونیسم سازمانی و اهمال کاری: تحلیل اثر بازدارندگی سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
142 مدل ارتقای چابکی سازمانی مبتنی بر انعطاف پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 10، شماره: 1
143 مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 95
144 مدل ساختاری شهر هوشمند با رویکرد تطبیقی و منطق شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
145 مدل سازی ساختاری تفسیری پیشران های نوسازی استراتژیک در سازمان های توسعه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 36، شماره: 1
146 مدل سنجش رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان های مازندران و گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 6، شماره: 21
147 مدل سنجش شجاعت اخلاقی مدیران ارشد در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 3
148 مدل سنجش مسمومیت سازمانی با استفاده از روش آمیخته در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 47
149 مدیریت مسیر شغلی سازمانی و مدیریت استعداد آینده محور: تحلیل نقش میانجی معماری دانش سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 55
150 نخبه ستیزی به عنوان پیشایند انزوای کارکنان: نقش تعدیلگر فرهنگ بوروکراتیک (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 2
151 نقد نظریه های کنترل سازمانی و ضرورت توجه به آن از منظر تعالیم اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 2، شماره: 4
152 نقش جو مسموم بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی سکوت سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 39
153 نقش روش های سرمایه گذاری سازمان بر ارزش آفرینی منابع انسانی با نقش میانجی سرمایه های انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 76
154 نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 1
155 نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 1
156 نقش میانجی خستگی عاطفی در رابطه بین رهبری ماکیاولیستی و خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 3
157 نقش میانجی سکوت سازمانی در رابطه بین طردشدگی در محل کار و خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 2
158 نقش میانجیگری انصاف ادراک شده در رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 1
159 نقش هشیاری سازمانی بر ترومای سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش سیاسی مدیران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 4
160 واکاوی تمایل مدیران به ماندگاری در قدرت، از منظر پدیده هوبریس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 3
161 وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرمایه های اجتماعی و روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 34
162 هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی های مدیریت تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 8، شماره: 29
163 یادگیری ترکیبی و کلاس معکوس راه کاری برای کارآفرینی سلامت (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 18، شماره: 81
164 یادگیری راهبردی و اثر آن بر قابلیت های رقابتی عملیاتی (با تاکید بر نقش میانجی چابکی راهبردی دانش محور) مورد مطالعه: سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی آجا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمان کارکنان شرکت گاز شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
2 اثر رهبری تحولگرا بر انگیزش کارکنان با نقش میانجی کیفیت ارتباطات(مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
3 ارتباط بین اهداف از پیش تعیین شده و پذیرش تغییرو تحول سازمانیمطالعه موردی : استانداری کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
4 ارتباط دو سویه اصول مدیریتی فناوری نوین و بهره وری سازمانیمطالعه موردی : استانداری کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
5 ارزیابی عملکرد کارخانه سامان کاشی بروجرد در بخش توزیع با روش تصمیم گیری AHP و TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
6 ارزیابی و امکان‌سنجی توانمندی‌های اکوتوریسم روستایی با استفاده از مدل swot (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری با رویکرد AHP FUZZY(مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
8 The relation between organizational behavior and converging technologies (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
9 بررسی ارتباط بین کمال گرایی مدیران وسط توانا سازی کارکنان در سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
10 بررسی اولویت بندی چگونگی تحول در نظام اداری ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
11 بررسی اولویت بندی چگونگی تحول در نظام اداری ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
12 بررسی تاثیر ارتباطات الکترونیکی بر ترافیک و درآمد مراسلات پستی در نظام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
13 بررسی تاثیر ارتباطات الکترونیکی برترافیک ودرآمد مراسلات پستی در نظام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
14 بررسی تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر سرمایه فرهنگی مطالعه موردی: دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
15 بررسی تاثیر انواع شخصیت کارکنان برروی تعهدسازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
16 بررسی تاثیر ساختار و جو سازمانی بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
17 بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
18 بررسی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر قابلیت استخدام پذیری با نقش میانجی یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 بررسی تاثیر صفات برونگرایی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
20 بررسی تاثیر موانع برونی صادرات بر عملکرد صادراتی شرکت های فعال در زمینهصادرات در استان لرستان (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
21 بررسی تاثیر موانع درونی صادرات بر عملکرد صادراتی شرکت های فعال در زمینهصادرات در استان لرستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
22 بررسی تاثیر مولفه های رهبری تحول آفرین بر تحول سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
23 بررسی تاثیر هوش معنوی بر مدیریت دانش با نقش میانجی رفتارهای شهروندی کارکنان شرکت توزیع برق شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
24 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی:(کارکنان دانشگاه لرستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
25 بررسی تاثیر هوش هیجانی کارآفرینان بر عملکرد شغلی کارآفرینان با تبیین نقش میانجی خلاقیت (مورد مطالعه: کارآفرینان پارک علم و فناوری استان لرستان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
26 بررسی تأثیر عدالت سازمانی و توانمند سازی روان شناختی (مطالعه موردی: بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
27 بررسی رابطه بین مدیریت دانش ،مدیریت راهبردی منابع انسانی و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
28 بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
29 بررسی رابطه بین مزیت رقابتی وعملکرد صادراتی شرکت های سنگ استان لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
30 بررسی رابطه تصمیم گیری عقلایی بر عملکرد مالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
31 بررسی رابطه عملکرد مالی و منابع مشهود و نامشهود در شرکت بیمه دانا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
32 بررسی علل تعطیلی صنایع در استان لرستان با استفاده از رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
33 بررسی عوامل تاثیرگذار بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد مالی و بازاریابی در شرکت بیمه پارسیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
34 بررسی نقش کارشیفتگی بر ارتقاء شغلی کارکنان ( مورد مطالعه : کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان غربی ) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
35 بررسی و ارزیابی میزان آمادگی سازمانی جهت پیادهسازی مدیریت دانش (مطالعه موردی دانشگاه صنعت نفت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
36 به‌کارگیری مدیریت دانش محیط‌زیستی با تلفیق مدیریت دانش و مدیریت محیط‌زیست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
37 پایشفضای کسب وکار در استان لرستان در راستای جذب و توسعه سرمایه گذاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
38 تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد عاطفی و سرمایه روانشناختی مطالعه موردی: دفتر فروش شرکت سیمان سپاهان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
39 تاثیر مدیریت مشارکتی در اخذ پذیرش تغییر در سازمانمطالعه موردی : استانداری کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
40 سرمایه شهری بعنوان حلقه گمشده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
41 سنجش فرهنگ سازمانی دانشگاه لرستان با استفاده از مدل دنیسون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
42 طراحی مدل انتخاب استراتژی قیمت گذاری شرکت های ساختمانی در دوران رکودبا استفاده از ترکیب روش BSC و AHP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
43 مدیریت کیفیت جامع،مسیولیت اجتماعی و عملکرد سازمان در شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
44 مروری بر سرمایه اجتماعی و تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
45 معنویت سازمانی و بررسی تاثیرآن برادراک کارکنان ازعدالت درسازمان مطالعه موردی ستاددانشگاه علوم پزشکی استان لرستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
46 مقایسه میزان عزت نفس سازمانی کارکنان اجرایی با دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان الشتر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
47 نقش سطوح بلوغ منابع انسانی بر کاهش بی تفاوتی سازمانی کارمندان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری