دکتر علی مروتی شریف آبادی

دکتر علی مروتی شریف آبادی دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

دکتر علی مروتی شریف آبادی

Dr. Ali Morovvati Sharif Abadi

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی استقرار زنجیره تامین سبز در شرکت پتروشیمی پردیس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 18، شماره: 54
2 ارائه چارچوبی مفهومی برای ارزیابی چابکی و رتبهبندی سازمانها با استفاده از تکنیک Interval Fuzzy Electre (مورد مطالعه: کارخانه فولاد آلیاژی ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 3، شماره: 2
3 ارائه مدلی از عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی زنجیره تامین لارج با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 2
4 ارائه ی مدل تئوریکی برای همسویی راهبردهای تولید، بازاریابی و کسب و کار با استفاده از روش تئوری سازی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 11
5 ارزیابی چابکی با استفاده از متغیرهای کلامی در منطق فازی ورتبه بندی اعداد فازی با استفاده از تکنیک نقطه ثقل مرکزی وتاپسیس مطالعه موردی: شرکت فولاد آلیاژی استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 24
6 ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات، بر اساس رویکرد مدیریت ارتباط با بیمار (مورد مطالعه: بیمارستان خصوصی یزد) (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 2
7 از زنجیره تامین پایدار تا پایداری شرکت و رضایت ، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 17، شماره: 98
8 استفاده از روش نقشه شناختی در طراحی مدل زنجیره تامین پایدار بیمارستان ها در محیط فازی نوع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 8، شماره: 25
9 استفاده از رویکرد تحلیل ذی نفعان در شناسایی موانع سازمانی پذیرش زنجیره ی تامین مدور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 24، شماره: 74
10 انتخاب تامین کنندگان با رویکرد MCDM فازی و QFD فازی مورد مطالعه: شرکت سنو پارس یزد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 2
11 انتخاب تامینکننده با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 4، شماره: 2
12 اولویت بندی عوامل ماتریس SWOT یک بیمارستان با رویکرد سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 7
13 Comprehensive Performance Evaluation Using FAHP-FVIKOR Approach Based on Balanced Scorecard (BSC): A Case of Yazd's Ceramic and Tile Industry (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 6، شماره: 2
14 Efficiency Evaluation of Road Relief bases of Red Crescent society of Yazd province in New Year (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 5، شماره: 3
15 Proposing Model with an Integrating ANP and PROMETHEE for Ranking Websites Based on Usability Criteria (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 2
16 بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از بسط برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه در شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 2، شماره: 2
17 بررسی تاثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 33
18 بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و چابکی سازمان از دیدگاه کارکنان آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 2
19 بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان، با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش دلفی فازی و مدل پویایی سیستم( مطالعه ی موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 3
20 بررسی فنی و مقایسه اقتصادی روش های جداسازی آب آشامیدنی از آب غیرآشامیدنی در شهرستان یزد (مطالعه ی نمونه ای: منطقه ی صفائیه یزد) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 12، شماره: 43
21 پیکره بندی زنجیره تامین پایدار بخش خدمات درمانی با استفاده از روش نقشه شناختی فازی (مورد مطالعه: بیمارستان های شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 2
22 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر جنبه های عملکرد سازمانی ( مورد مطالعه : هتل های 3تا5 ستاره مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 39
23 تاثیر مدیریت زنجیره تامین میهمان نوازی پایدار بر رضایت و وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 11، شماره: 42
24 تحلیل راهبردهای حفاظتی و توسعه گردشگری محوطه‌های تاریخی ایران (رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 4
25 تحلیل عوامل موثر بر رضایت گردشگران داخلی استان یزد با استفاده از مدل دیمتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 33
26 تحلیلی بر توسعه پایدار منطقه ای با تاکید بر معرفی موانع کار شایسته (مطالعه موردی بخش صنعت استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
27 تحلیلی بر ریسک های تامین کنندگان در زنجیره تامین با رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه ای خاکستری و VIKOR فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
28 تحلیلی بر عوامل موثر بر موفقیت تحویل خدمت در دولت الکترونیک (مطالعهموردی: خدمات الکترونیک دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 7، شماره: 2
29 ترکیب الگوریتم پرواز پرندگان و الگوریتم ابتکاری CUL برای حل مساله برش دو بعدی غیرگیوتینی با تقاضا (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 3
30 تعیین پیشران های سیاسی راه آهن باری ایران در افق ۵۰ ساله (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 3
31 توسعه الگوریتم ابتکاری مبتنی بر شمارش کامل به منظور بهینه سازی دوسطحی مساله طراحی شبکه هاب لجستیکی در زنجیره تامین امداد و بلایا (مستخرج از رساله دکتری با همین عنوان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 1
32 حل مساله ی برش دوبعدی غیرگیوتینی با تقاضا با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 26
33 حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه و راهبرد حملونقل متقاطع با الگوریتم جستوجوی پراکنده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 1
34 خوشه بندی مشتریان بانک با استفاده از شبکه های عصبی رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 1
35 راهبرد پویایی شناسی تاثیر دانش بر عملکرد و پایدارسازی رضایت مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 8
36 رتبه بندی استان های کشور جمهوری اسلامی ایران از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 3
37 رشد و موفقیت کسب وکارهای اینترنتی پویا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 4
38 رویکرد ترکیبی نوین بر پایه تحلیل پوششی داده های DFM با خروجی نامطلوب و تحلیل خوشه ای جهت ارزیابی توسعه پایدار کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 2
39 سنجش و بهبود کیفیت خدمات داخلی سازمان: روش شناسی تلفیقی ماتریس کنترل عملکرد و نظریه مجموعه های راف (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 3
40 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر سیستم حمل و نقل ریلی باری در افق ۵۰ ساله با استفاده از تکنیک دلفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 6، شماره: 1
41 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش درسازمان های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
42 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی دانشگاهی با رویکرد تاپسیس فازی مردد (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 18، شماره: 69
43 شناسایی و بررسی عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم مدیریت زیست محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 3
44 شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر سبز بودن شرکت های قطعه ساز ایران خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 46
45 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سپرده ی مشتریان در بانک با استفاده از روش VIKOR فازی مورد مطالعه: بانک صادرات استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 2
46 طراحی الگوی مفهومی چابکی راهبردی شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 101
47 طراحی سناریوهای استفاده از زنجیره های بلوکی دانشی در زنجیره تامین حلقه بسته شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 6، شماره: 4
48 طراحی مدل احتمالاتی زنجیره تامین پایدار در صنعت برق با نفوذ تولیدات تجدیدپذیر (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 1
49 طراحی مدل ارتقای دو سوتوانی زنجیره تامین با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت فولاد استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 1
50 طراحی مدل پویای روابط کار/صنعتی با تاکید بر کار شایسته (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 49
51 طراحی مدل پویای عوامل موثر بر موفقیت مدیریت زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 112
52 طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت(مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 2
53 طراحی مدل توسعه پایدار خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 3
54 طراحی مدل یکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
55 طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تامین با رویکرد شبکه ى عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران - یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 30
56 کاربرد مدل جامع قابلیت های سازمانی در چرخه OODA (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 3، شماره: 2
57 گردشگری دینی، الزامات، راهبردها و پیامدها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 2
58 مدل تصادفی چندهدفه به منظور تعیین نوع، ظرفیت و محل نصب تولیدات پراکنده در زنجیره تامین جدید صنعت برق (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
59 مدل سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 3
60 مدل سازی سیستم تولید چابک با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 32
61 مدیریت راهبردی تفکیک آب شرب از آب بهداشتی در شهرستان یزد با استفاده از تحلیل SWOT و AHP (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 2
62 مدیریت فرایندهای نگهداری و تعمیرات با رویکرد ترکیبی چارچوب طبقه بندی فرایندها و داده کاوی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 2
63 مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های معدنی سنگ آهن استان یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 25
64 مقایسه ی عملکرد سازمان ها در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و DEMATEL فازی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 4
65 مکان یابی ایستگاه های امداد جاده ای با استفاده از مدل تلفیقی صف ابرمکعب و الگوریتم ژنتیک (مورد مطالعه: بزرگراه تهران- قم) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 4
66 نگاشت شناختی توسعه کسب و کارهای الکترونیکی بنگاه های کوچک و متوسط استان یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 32
67 نگاشت نقشه یکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان ایران با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 4
68 یافتن مناسب ترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از روش طراحی آزمایشات تاگوچی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوبی برای دستیابی به صنعت ۴.۰ در صنعت لوازم خانگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال
2 ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تأمین کننده با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری ISM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 ارائه مدل برنامه تولید روزانه در معادن رو باز با رویکرد بیشینه شدن سود (مطالعه موردی: مجتمع معدنی و صنعتی سنگ آهن خضرآباد یزد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
4 ارائه مدل پویای تولید پراکنده انرژی با استفاده از همزاد دیجیتال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
5 ارائه مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی جهت ارزیابی و پیش بینی عملکرد شعب بانک مطالعه موردی (شعب بانک تجارت یزد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
6 ارائه مدل تلفیقی دلفی فازی و نظریه مجموعه های راف به منظور رتبه بندی معیار های انتخاب تأمین کننده (مورد پژوهش: فولاد آلیاژی ایران ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
7 ارائه مدل سنجش رضایت مشتریان آنلاین بانک ملی استان کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
8 ارائه مدلی از عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری ISM (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری یزد) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 ارائه مدلی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین لارج با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در صنعت U- PVC (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
10 ارائه مدلی جهت شناسایی ورتبه بندی عوامل مؤثر برگرایش مؤدیان مالیاتی به استفاده از سیستم الکترونیکی پرداخت مالیات (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
11 ارائه ی چارچوب توسعه ی پایدار گردشگری استان یزد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
12 ارائه ی چارچوب نوین عوامل مؤثّر بر رضایت مشتری (با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
13 ارائه یک مدل دینامیکی برای توسعه ی گردشگری پایدار استان یزد با رویکرد پویایی های سیستم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
14 ارایه ی یکت مدل برنامه ریزی ریاضی صفر و یکت برای زمان بندی دروس دانشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
15 ارزیابی استراتژی های تدوین شده با استفاده از رویکرد تحلیل پوششیداده های فازی (مورد مطالعه: کارخانه های منتخب کاشی و سرامیک استانیزد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
16 ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه یزد با تکنیک تحلیل پوششی داده های پنجره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
17 ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده های- فازی و کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان یزد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
18 ارزیابی عملکرد شرکت های توزیع دارو با رویکرد VIKOR و BSC شرکت منتخب در استان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
19 ارزیابی عملکرد صنعت کاشی و سرامیک استان یزد با استفاده از تلفیق تکنیکهای DEA , DEMATEL صنعت کاشی و سرامیک اردکان و میبد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
20 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشکدههای دانشگاه یزد با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داد هها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
21 ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از رویکرد تلفیقی AHP -VIKOR VIKOR (مورد مطالعه: صنعت یزد پولیکا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
22 اولویت بندی ابزارهای مدیریتی حسابداری مدیریت از دیدگاه خبرگان دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
23 اولویت بندی شاخصهای زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش DEMATEL:شرکت پتروشیمی پردیس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک
24 اولویت بندی و انتخاب سبد پروژه با استفاده از تاپسیس فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
25 اولویتبندی و انتخاب سبد پروژه با استفاده از تکنیک کپراس فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
26 برر سی تاثیر نوآوری باز بر بعد اقت صادی زنجیره ی تامین با ا ستفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه واحدهای صنایع غذایی مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
27 بررسی تاثیر ابعاد نوآوری سبز بر مزیت رقابتی سازمانپژوهشی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
28 بررسی تاثیر بکارگیری تکنیک های مدیریت عملکرد و سیستم پاداش بر بازده سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
29 بررسی تاثیر توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار بر گرایش کارآفرینانه سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
30 بررسی تاثیر دوسوتوانی بر توانایی های رقابتی ترکیبی زنجیره تامین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
31 بررسی تاثیر عوامل بر تمایل مشتریان به خرید الکترونیک مجدد(مورد مطالعه قطار:مسافربری رجاء) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
32 بررسی تاثیر فرآیند ایجاد قابلیت پویا بر دوسوتوانی زنجیره تامین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
33 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی شرکت چوفا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
34 بررسی تاثیر کاربردپذیری وب سایت و کیفیت خدمات ارتباط برخط بر تمایل مشتریان به خرید الکترونیک مجدد (مورد مطالعه : قطار مسافربری رجاء) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
35 بررسی تاثیر کاربردپذیری وب سایت و کیفیت خدمات ارتباط برخط بر تمایل مشتریان به خرید الکترونیک مجدد(مورد مطالعه: قطار مسافربری رجاء) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
36 بررسی تطبیقی سازه های آبخیز داری پیشنهادی در طرح های مطالعاتی با روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: حوزه ماهور میلاتی استان فارس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
37 بررسی توان شبکه عصبی پس انتشار جهت پیش بینی سلامت مالی شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
38 بررسی رابطه انواع سبک های رهبری با میزان تفکر استراتژیک در مدیران سازمان های دولتی استان یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
39 بررسی روابط میان کنترل استراتژیک، استقلال مدیران، سیاست های سازمانی و پیشرفت شغلی ذهنی ( مورد مطالعه: هتل های شهر یزد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
40 بررسی عوامل مؤثر بر افول صنعت نساجی استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
41 بررسی مقایسه ای توان مدل های شبکه عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه در پیش بینی سلامت مالی شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
42 بررسی موانع و محرکهای پیاده سازی زنجیره تأمین سبز در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
43 برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از تحلیل SWOT مورد مطالعه: شرکت شرق سازه کویر یزد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
44 برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان تخصصی قائم شهر ایلام با استفاده از SWOT و QSPM (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
45 به کار گیری الگوریتم کلارک-رایت در حل مسئله مسیریابی وسیله تقلیه در زنجیره تامین(مطالعه موردی: شرکت بیسکویت شادی مهرگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
46 بهینه سازی فرآیند تولید با استفاده از روش سطح پاسخ(مطالعه ی موردی: کارخانه ی کاغذ کسری یزد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
47 پیاده سازی مدل هیبریدی SWOT-DEMATEL با رویکرد فازی جهت ارزیابی و بررسی ارتباط بین استراتژی های تولید صنعتی در شرکت های تولیدی (مورد مطالعه: کارخانه کاشی نوین سرام یزد) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
48 پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره(مطالعه ی موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
49 پیش بینی فروش فیلم های سینمایی با پویایی سیستم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
50 تحلیلی بر نگهداری و تعمیرات سیستم های رایانه ای با رویکرد داده کاوی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
51 تخمین شیب بهینه دیواره با استفاه از شبکه های عصبی به منظور مدیریت ریسک معدنکاری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن
52 تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباطات با صادرات کاشی استان یزد با استفاده از روش SWOT (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
53 تدوین استراتژی های کسب و کار و بررسی شبکه روابط به وسیله تکنیک دیمتل (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
54 تدوین چارچوب مدیریت استراتژیک با استفاده از برنامه ریزی سناریو در کارخانه های منتخب کاشی و سرامیک استان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
55 تعیین عوامل اثرگذار بر تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل با استفاده از تکنیک دلفی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
56 توسعه مدل تاثیر شخصیت وادراک مشتریان در استفاده از بانکداری اینترنتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
57 توسعه مدل تاثیر شخصیت وادراک مشتریان در استفاده از بانکداری اینترنتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
58 چارچوب مدیریت دانش جهانی "به سوی یک نظریه برای مدیریت دانش در محیط های جهانی (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
59 چارچوب مفهومی اخلاق کسب وکار و مسیولیت اجتماعی در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
60 چارچوبی جهت ارزیابی و رتبه بندی حول بهینه کانتینر ها در شرکت های کشتیرانی با استفاده از تکنیک TOPSIS )مطالعه موردی: یک شرکت کشتیرانی حول و نقل ایرانی در زمینه صادرات و واردات کالا در تهراى ایران( (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
61 حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه و زمان بندی توزیع مواد غذایی فاسدشدنی با الگوریتم کلونی مورچگان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
62 رتبه بندی بزرگراههای کلان شهر تهران با تاکید بر عوامل انسانی موثر در ترافیک با استفاده از ترکیب تکنیک آنتروپی شانون و TOPSIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
63 رتبه بندی شرکت های سیمان عضو بورس با استفاده از روش PROMETHEE (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
64 رتبه بندی شرکت‌های دارویی صنعت بورس با استفاده از روش ویکور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
65 رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی در منطقه صنعتی امیرکبیر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
66 رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها نمونه موردی: کمیته امداد امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
67 رتبهبندی راهبردها با استفاده از شاخصهای مدل فریمن و با رویکرد ترکیبی ANP ویکور فازی وتحلیل رابطه ای خاکستری (مورد مطالعه: حوزهی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
68 رویکردی بر ممیزی فناوری اطلاعات و شاخصهای مؤثر بر آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
69 سلیقه سنجی طراحی بسته بندی محصولات غذایی سوپرمارکت ها(بیسکوییت ها وشکلات ها) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی گرافیک و رویکردهای تعاملی میان رشته ای
70 سنجش کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
71 شبیه سازی تاثیر تبلیغات بر فروش شرکت با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
72 شناسایی ابعاد تاثیرگذار بر امنیت اطلاعات بر اساس مدل BMIS با روش دیمتل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
73 شناسایی عوامل اثر گذار بر صادرات کاشی و سرامیک و رتبه بندی عوامل با استفاده از روش ویکور فازی مطالعه موردی:تولید کنندگان و صادرکنندگان کاشی و سرامیک یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
74 شناسایی عوامل موثر بر رضای مشترین در سازمان پایانه های مسافربری(مورد مطالعه:سازمان پایانه های مسافربری یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
75 شناسایی مهمترین عوامل ضایعات تولیدی مجتمع صنایع لاستیک یزد با ویکور فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
76 شناسایی و اولویت بندی استراتژی های حوزه خدمات شهری شهرداری شهر یزد و مقایسه رتبه بندی حاصل از تکنیک PROMETHEE - GAIA و ماتریس QSPM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
77 شناسایی و اولویت بندی عوامل موفقیت EFQM در بانک (مورد مطالعه: بانک انصار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
78 شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر انتخاب تأمینکننده با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت آرافن نائین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
79 شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت استارت آپ ها با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (سودا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
80 شناسایی و رتبه بندی راهبردهای حوزه ی خدمات شهری شهرداری یزد با استفاده از PROMETHEE - GAIA و QSPM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
81 شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر سیستم تولید بهنگام با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( مطالعه موردی : کارخانجات الکترو کویر یزد ) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
82 شناسایی و رتبه بندی مولفه های اثرگذار بر رقابت پذیری مقصدهای گردشگری با استفاده از روش VIKOR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
83 فرآیند ارزیابی و انتخاب تأمین کننده (مروری بر پیشینه تحقیق) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
84 کاربرد منطق فازی و تکنیک تصمیم گیری برای انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان در زنجیره تأمین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
85 کاربردپذیری وب سایت در تجارت اکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
86 گزینش راهبرد مناسب مدیریت دانش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) (مورد مطالعه: کارخانه گرانیت نازسرام میبد) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
87 مدل جامع قابلیت های سازمانی به روش فراترکیب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
88 مدل سازی توانمندسازهای چابکی راهبردی شرکتهای دانش بنیان با رویکرد مدلیابی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
89 مدیریت ریسک زنجیره ی تامین: مفاهیم و کاربردها (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
90 مدیریت زنجیره تامین لارج: شکاف های پژوهشی و جهت گیری های آینده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
91 مدیریت زنجیره تأمین پایدار: مزایا، موانع و محرک ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
92 مروری جامع بررویکردهای حل مساله ی برش (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
93 مسئله ی مسیریابی وسیله نقلیه برای توزیع سبزیجات تازه و غذاهای فاسدشدنی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
94 مطالعه ی جایگاه حسابداری مدیریت در تصمیمات برون سپاری سازمان ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
95 نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی های مدیریت فرهنگ در موفقیت سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی