دکتر حمیدرضا اصغری

دکتر حمیدرضا اصغری دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر حمیدرضا اصغری

Dr. Hamid Reza Asghari

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز و ترکیبات فنلی در استویا (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 4
2 اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر برخی آنتی اکسیدان ها، قند محلول و پراکسیداسیون لیپید در سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 1
3 اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در القای تنش اکسیداتیو، افزایش مقاومت و عملکرد در سرخارگل (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 2
4 اثر امواج فراصوتی بر جوانه زنی، فعالیت برخی آنزیم ها و ویژگی های بیوشیمیایی بذر سرخارگل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 1
5 اثر براسینواستروئید بر عملکرد دانه، برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیان ژن‌های مرتبط با مسیر سیگنالینگ این هورمون در گندم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 2
6 اثر برهمکنش کود زیستی و علف کش متری بیوزین بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) و کلونیزاسیون باکتری ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 3، شماره: 1
7 اثر بیوچار سبوس برنج، همراه و غنی شده با سوپرفسفات تریپل بر قابلیت دسترسی فسفر و رشد ذرت در مزرعه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 3
8 اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 3
9 اثر پیش تیمار مدت آبنوشی و امواج فراصوتی بر جوانه زنی و خصوصیات بیوشیمیایی بذر سرخارگل (Echinacea purpurea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 2
10 اثر تنش خشکی و کشت تاخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
11 اثر حذف مقصد و محلول پاشی منیزیم بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد قند دو رقم سورگوم شیرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 1
12 اثر محلول پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
13 اثر مدیریت تغذیه‏ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم‏های مختلف خاک‏ورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
14 اثر همزیستی اندوفیتی و محلول پاشی اسپرمیدین بر فلورسانس کلروفیل و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 33
15 ارزیابی تولید خالص اولیه (NPP) و تسهیم کربن به اندام‏های مختلف گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم‌های ‏خاک‌ورزی و مدیریت تغذیه‏ای (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
16 Impact of phosphorus amendments on cadmium uptake by sunflower inoculated with Rhizophagus irregularis mycorrhizae in a contaminated soil (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
17 The Impact of Anjir –tangeh Coal Washing Plant on Concentration of Some Heavy Metals in the Native Vegetation, Mazandaran Province, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 47، شماره: 2
18 بررسی اثر بیوچار و سالیسیلیک اسید بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 1
19 بررسی اثر کاربرد کود شیمیایی نیترات پتاسیم و کود زیستی آزوسپیریلیوم بر رشد و درصد گلدهی گل مریم رقم دابل (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 2
20 بررسی اثر محلول پاشی انواع اسیدهای آمینه بر پاسخ های بیوشیمیایی گیاه دارویی Physalis alkekengi L. (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 9، شماره: 2
21 بررسی امکان استفاده از کود بیولوژیک میکوریزا در تامین بخشی از فسفر در زراعت نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
22 بررسی باکتری سودوموناس بر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک دو رقم سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) در فواصل مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 4
23 بررسی تاثیر همزیستی میکوریزایی بر کاهش اثرات تنش کم آبی، شاخص های رشدZea mays L و عملکرد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
24 بررسی تأثیر زئولیت و قارچ میکوریزا آربسکولار بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد ذرت در سطوح مختلف فسفر خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 4، شماره: 1
25 بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست، گل گوگرد و تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای Zea mays L.)) در منطقه دشت بخش جوین (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
26 بررسی تغییرات فیتوشیمیایی اسانس و عملکرد رشد گیاه دارویی Thymus daenensis Celak. تحت تاثیر نور و اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 3
27 بررسی ویژگی های کیفی علوفه سورگوم و شنبلیله تحت تاثیرکودهای نیتروژنه زیستی، شیمیایی وتلفیقی درنظام کشت مخلوط افزایشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
28 پاسخ توده‌های بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) به کاربرد بیوچار در شرایط کم‌آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
29 پاسخ رشدی و فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به همزیستی قارچ های اندوفیت و محلول پاشی پلی آمین اسپرمیدین در شرایط شور (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
30 پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه عروسک پشت پرده به محلول‌پاشی اسیدهای آمینه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 3، شماره: 2
31 پاک سازی خاک آلوده به نفت کوره به وسیله یونجه و چمن به همراه باکتری سودوموناس پوتیدا (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
32 تاثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رشد و فیتوشیمیایی گیاه آویشن دنایی Celak) (Thymus daenensis در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 48
33 تاثیر امواج فراصوت بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و آنتی اکسیدان، قند ها و کلروفیل در سرخارگل (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 3
34 تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 1
35 تاثیر بیوچار بر میزان تریگونلین بذر اکوتیپ های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 1
36 تاثیر پلی آمین های خارجی بر رشد، گلدهی و تولید پداژه در ارقام ‘Golden Wave’ و ‘Blue Sea’ فریزیا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 3
37 تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 3
38 تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط عرصه طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
39 تاثیر فسفر و منابع آلی بر قابلیت دسترسی کروم (VI) و جذب آن توسط فلفل (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 4
40 تاثیر قارچ آسپرژیلوس نایجر و کود سبز بر انحلال فسفر خاک در شرایط انکوباسیون (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
41 تاثیر کاربرد براسینواستروئید بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم تحت قطع آبیاری از مرحله گلدهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 33
42 تاثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 5
43 تاثیر کاربرد بیوچار و اسید سالسیلیک در شرایط کم آبی بر برخی صفات گیاه دارویی گاوزبان اروپایی(Borago officinalis L) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 1
44 تاثیر کاربرد کودهای آلی و فسفر بر تجمع کروم VI در گیاه تربچه آبیاری شده با آب آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 8
45 تاثیر کاربرد کودهای فسفره و همزیستی قارچ میکوریز با گیاه آفتابگردان بر قابلیت دسترسی سرب در یک خاک آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
46 تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 1
47 تاثیر مدیریت کود نیتروژن بر شاخص های رشد و صفات کمی سه هیبرید ذرت دانه ای در شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
48 تاثیر منبع تامین نیتروژن بر تراکم، تولید ماده خشک علف های هرز و عملکرد دو توده بومی گشنیز (Coriandrum sativum L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 2
49 تأثیر بقایای آلی مختلف بر برخی خصوصیات و روند تغییرات عناصر‌غذایی در فرآیند تولید ورمی‌کمپوست (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 5، شماره: 2
50 تتاثیر نیتروژن و آرسینک بر رنگدانه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و مقادیر عناصر معدنی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 4
51 مطالعه ارتباط مکانی رشد و عملکرد گندم زمستانه با علف های هرز با استفاده از روش های زمین آماری و سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 2
52 مقایسه اثرات زیست‌محیطی مدیریت پیشرو و مدیریت رایج در بوم‌نظام‌های زراعی گندم زمستانه دشت میامی شاهرود به‌روش ارزیابی چرخه‌حیات (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
53 واکنش های فیزیولوژیک ارقام کینوا (Chenopodium quinoa Willd) به هیدروپرایمینگ و تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 2
54 واکنش های فیزیولوژیکی و زراعی ارقام مختلف کینوا (Chenopodium quinoa Willd) به هیدروپرایمینگ در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیش تیمار زیستی برخی قارچ های همزیست بر ویژگی های جوانه زنی سویا رقم ساری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تقسیط کود اوره در زمانهای مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تنش شوری و قارچ میکوریزا برروی رشد و تغذیه گیاه همیشه بهار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
4 اثر جاسمونیک اسید و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سرخارگل (.Echinacea purpurea L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 اثر زمان و مقدار مصرف کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ذرت دانه ای در شاهرود (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر برخی خصوصیات خاک و رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 اثر فیلم بستهبندی نانوکامپوزیت رس بر کیفیت پس از برداشت انگور سرخ فخری شاهرودی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
8 اثر قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد اثرلوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 اثر ورمی کمپوست، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا بر شاخص های فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 اثرات کاربرد بیوچار و کودشیمیایی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن سیاه دانه(.Nigella sativa L) در رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
11 اثرخاک آلوده به نفت کوره برروی جوانه زنی گیاه یونجه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثرمحلول پاشی با جاسمونیک اسید و سالیسیلیک اسید بر برخی عوامل روزنه ای و محتوای رطوبت نسبی برگ در سرخارگل (.Echinacea purpurea L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 ارزیابی اثر اسید هیومیک بر تعدادی از خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 ارزیابی انواع فیلم های بسته بندی بر عمر انبار مانی انگور سرخ فخری شاهرودی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 ارزیابی پسماند کمپوست قارچ خوراکی جهت کاربرد در کشاورزی و باغبانی (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
16 ارزیابی تأثیر تلقیح رایزوبیومی و کاربرد قارچ مایکوریزا در سطح مختلف کود پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات فیزیومورفولوژیک سویا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 ارزیابی تأثیر تلقیح میکوریزا و کود فسفر بر گرهزایی و رشد گیاه نخود در مراحل گلدهی و غلاف دهی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی در قلمههای انگور پس از تلقیح با قارچهای آربوسکولار مایکوریزاAMF) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
19 ارزیابی چرخه حیات در بوم نظامهای تولید چغندرقند در دشت میامی (شاهرود) (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
20 ارزیابی شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندام های زیرزمینی ذرت تحت تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 ارزیابی کاربرد کودهای آلی و زیستی در اثر گذاری بر وزن خشک کل بوته نخود دیم در زمانهای مختلف و میزان فسفر خاک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
22 استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه به عنوان کود زیستی در جهت پایداری اکوسیستم های زراعی (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
23 استفاده تأثیر استفاده از کودهای آلی باقی مانده کمپوست قارچ SMC وورمی کمپوست در مقایسه با کود شیمیایی نیتروژن بر برخی خصوصیات رویشی گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 انباشتگی فلزات کادمیوم، مس و مولیبدن در گیاهان اطراف کارخانه زغالشویی انجیرتنگه زیراب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 ایزوترم و سینتیک جذب سطحی فسفات از محلولهای آبی توسط بیوچار سبوس برنج و برگ سنجد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
26 بررسی آلودگی دو گیاه پنجه مرغی Cynodon dactylon و شبدر Trifolium Sp به برخی فلزات سنگین در اطراف کارخانه زغالشویی انجیر تنگه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
27 بررسی اثر برهم کنش زئولیت وقارچ مایکوریزا بر آبشویی نیتروژن و فسفر خاک تحت کشت شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
28 بررسی اثر بیوچار و دو گونه قارچ مایکوریزا بر آبشویی نیترات خاک تحت کشت ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
29 بررسی اثر بیوچار و دو گونه قارچ مایکوریزا بر میزان فسفر قابل دسترس خاک تحت کشت ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
30 بررسی اثر بیوچار و سالسیلیک اسید بر برخی خصوصیات کیفی خاک مزرعه تحت کشت گاوزبان اروپایی Borago officinalis L درشرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
31 بررسی اثر بیوچار و سالسیلیک اسید بر روی برخی از صفات فیزیولوژیکی گیاه گاوزبان اروپایی Borago officinalis L در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
32 بررسی اثر زئولیت بر آبشویی نیتروژن و فسفر خاک تحت کشت شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
33 بررسی اثر شوری و قارچ میکوریزایی گلوموس ماسه آ بر برخی از صفات فیزیولوژیکی گیاه کارلا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
34 بررسی اثر غلظت های مختلف شوری و کروم بر میزان کربوهیدرات و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان گیاه کارلا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
35 بررسی اثر قارچ مایکوریزا بر آبشویی نیتروژن و فسفر خاک تحت کشت شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
36 بررسی اثر قارچ میکوریز، باکتری مزوریزوبیوم و کود سولفات آهن بر کاررآیی جذب برخی عناصر غذایی در نخود (.Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
37 بررسی اثر محلول پاشی روی و همزیستی میکوریزایی بر برخی صفات فیزیولوژکی و عملکرد جو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
38 بررسی اثر محلولپاشی روی و همزیستی میکوریزایی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد جو (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 بررسی اثر همزیستی قارچ Glomusveriform و سطوح مختلف شوری بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
40 بررسی اثر همزیستی قارچ میکوریزا با گیاه شبدر در میزان فسفر قابل دسترس خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
41 بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی صفات گلرنگ بهاره تحت تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید و اسید آسکوربیک (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
42 بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات گلرنگ بهاره تحت تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید و اسیدآسکوربیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
43 بررسی اثرپرایمینگ باکتری ریزوبیوم و کود دامی برعملکرد نخود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 بررسی اثرزئولیت و قارچ مایکوریزا بربرخی صفات رویشی شبدربرسیمTrifolium alexandrium) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 بررسی تاثیر آزوتوباکتر به همراه کاربرد تلفیقی کمپوست مصرفی قارچ و کودنیتروژنه برخصوصیات زراعی نخود(Cicer aretinum) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
46 بررسی تاثیر استفاده از قارچ میکوریز و گیاه آفتابگردان در زیست پالایی کادمیوم از خاک در سطوح مختلف فسفر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
47 بررسی تاثیر استفاده از کود آلی باقی مانده کمپوست قارچ خوراکی، قارچ میکوریزای آرباسکولار و کود شیمیایی نیتروژنه بر تجمع ماده خشک و عملکرد دانه گیاه لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 بررسی تاثیر استفاده از کود آلی پسماند کمپوست قارچ خوراکی، قارچ میکوریزای آرباسکولار و کود شیمیایی نیتر ژنه بر کلونیزاسیون میکوریزایی برخی خصوصیات خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 بررسی تاثیر SMC و کود نیتروژن بر عملکرد اقتصادی گیاه نخود و وزن صد دانه و وزن خشک ساقه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
50 بررسی تاثیر تلقیح باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و فرسودگی بذر بر ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
51 بررسی تاثیر شوری بر توسعه شبکه ریسه های خارجی قارچ های آرباسکولار میکوریزا در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
52 بررسی تاثیر قارچ میکوریزای آرباسکولار (AM) و فسفر دراستقرارگیاه شبدردر شرایط شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
53 بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر برخی خصوصیات مرفولوژیک دو رقم آفتابگردان(Helianthus annus) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
54 بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم آفتابگردان (Helianthus annus) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
55 بررسی تاثیر کودهای شیمیائی فسفره بر نقش قارچهای میکوریزا درپایداری ساختمان خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
56 بررسی تاثیر مدیریت زراعی بر میزان انتشار نیتروژن و کربن خاک مزارع گندم در شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
57 بررسی تاثیر مدیریت زراعی بر میزان ترسیب کربن در خاک مزارع گندم در منطقه بجنورد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
58 بررسی تاثیر مدیریت زراعی بر میزان تنفس خاک مزارع گندم در شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
59 بررسی تاثیرتقسیط نیتروژن و کاربرد اسیدهیومیک برعملکردو اجزای عملکردذرت دررقابت باعلف های هرز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 بررسی تاثیرگوگرد ورمی کمپوست وتیوباسیلوس برعملکردواجزای عملکرد ذرت دانه ای درمنطقه دشت شهرستان جوین (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
61 بررسی تاثیرگوگردعنصری، ورمی کمپوست وباکتری تیوباسیلوس برمیزان اسیدیته فسفر، آهن و روی خاک درمنطقه دشت شهرستان جوین (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
62 بررسی تاثیرهمزیستی قارچ های میکوریزای آرباسکولار برعملکرددانه و راندمان مصرف آب درذرت تحت شرایط کم آبی به روش اورتوگونال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 بررسی تأثیر دو گونه مایکوریزا بر برخی خصوصیات کمی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
64 بررسی تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر عملکرد دورقم (Helianthus annus) آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
65 بررسی تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره براجزاء عملکرد دورقم (Helianthus annus) آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
66 بررسی تأثیر کودهای آلی باقی مانده کمپوست قارچ SMC و ورمی کمپوست در مقایسه با کود شیمیایی نیتروژن بر کلونیزاسیون میکوریزاییو برخی خصوصیات خاک (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
67 بررسی تأثیر گوگرد عنصری، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر میزان اسیدیته، فسفر، آهن و روی خاک در منطقه دشت شهرستان جوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
68 بررسی تأثیر مدیریت بر میزان ترسیب کربن در خاک مزارع گندم در مراحل مختلف رشد در منطقه شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
69 بررسی تنوع رفتاری یک گونه قارچ میکوریزا (AM) در مقاومت به شوری در گیاهان شبدر (Trifolium subterraneum) و فستوکا (Festuca arundinacea) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 بررسی خصوصیات شیمیایی خاک تحت تاثیر گوگرد گرانوله، باکتری تیوباسیلوس و کود ورمی پلاست در زراعت لوبیا قرمز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
71 بررسی روابط همبستگی بین برخی شاخصهای رشدوعملکرددربوته های ذرت میکوریزایی تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
72 بررسی سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در حضور قارچ میکوریزا درگیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
73 بررسی عملکرد قارچ میکوریز در جذب کادمیوم در گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
74 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه عروسک پشت پرده به محرک های زیستی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
75 بررسی کاربرد توام قارچ میکوریزا وباکتری مزوریزوبیوم بربرخی صفات مورفولوژیک و عناصرمعدنی و پروتئین دانه نخود Cicer arietinum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 بررسی کاربرد توام قارچ میکوریزا، باکتری سودوموناس و اسید هیومیک بر برخی شاخص های رشد گیاه لوبیا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
77 بررسی کاربرد گل کربناته حاصل از فاضلاب کارخانه قند در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
78 بررسی محتوی رنگیزه های گیاه عروسک پشت پرده به محرک های زیستی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
79 بررسی مدیریت خاک ورزی بر میزان کربن آلی، تنفس خاک و ترسیب کربن در خاک تحت شرایط کاربرد کود شیمیایی و آلی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
80 بررسی مدیریت خاکورزی ، همزیستی میکوریزا و پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک برمیزان عملکرد دانه، مقدار کلروفیل کل و میزان کارتنوئید در گیاه سورگوم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
81 بررسی مدیریت خاکورزی، همزیستی میکوریزایی و پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک برعملکرد بیولوژیک، درصد کلونیزاسیون و فسفر قابل جذب خاک در گیاه سورگوم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
82 بررسی میزان عناصر غذایی ورمی کمپوست حاصل از منابع مختلف آلی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
83 بررسی میزان همزیستی میکوریزای آرباسکولار (AM) دربرخی گیاهان شوری پسند در ذخیره گاه زیست سپهر توران (جنوب شرقی شاهرود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
84 بررسی وابستگی میکوریزایی گیاه ذرت در پاسخ به همزیستی با گونه های مختلف قارچ میکوریزای آرباسکولار و مقادیر مختلف فسفر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
85 بررسی ویژگیهای کیفی شنبلیله تحت تاثیرکودهای نیتروژنه بیولوژیک شیمیایی و تلفیقی درکشت مخلوط شنبلیله وسورگوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 بررسی همزیستی قارچ میکوریزا در سطوح کودهای آلی و غیرآلی در گیاه آفتابگردان بر قابلیت دسترسی فسفر در خاک آلوده به سرب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
87 برسی رویکرد مبادله ای با تاکید بر مبانی هومنز (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
88 برهمکنش هیدروپرایمینگ و تنش آبی بر برخی از شاخص های بیوشیمیایی ارقام کینوا ( Chenopodium quinoa ) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 بزرسی تاثیرسطوح مختلف کود شیمیایی فسفره درتلفیق تاکودزیستی بارور- 2،بررشدنهال پسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
90 تاثیر باکتری های محرک رشد بر محتوای آب نسبی(RWC) و کلروفیل برگ گوجه فرنگی(Lycopersicum esculentum Mil) درحضور علفکش متری بیوزین (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
91 تاثیر برخی کودهای آلی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه نخوددیم بهاره درمنطقه جوانرود (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
92 تاثیر بیوچار در همزیستی قارچ مایکوریزا در زراعت لوبیا چشم بلبلی در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
93 تاثیر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorins L.) در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
94 تاثیر بیوچار و نیتروژن بربرخی صفات کمی ذرت درشرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
95 تاثیر پرایمینگ ارقام ذرت بر بهبود مصرف نیتروژن خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
96 تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه علوفه ای یونجهMedicago sativa Lدر شرایط عرصه های طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
97 تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا در سطوح کودهای آلی و غیرآلی بر فراهمی فسفر خاک و محتوای فسفر گیاه ذرت در خاک آلوده به سرب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
98 تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا وکاربرد کود فسفر بر محتوای نسبی آب(RWC) و کلروفیل برگ ذرت (Zea Mays L.) در رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
99 تاثیر تنش فلز سنگین کادمیوم بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
100 تاثیر شوری و قارچ میکوریزایی ماسه آ بر کربوهیدرات محلول و رنگدانه های فتوسنتزی گیاه کارلا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
101 تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار، باکتری سودوموناس پوتیدا و اسید هیومیک بر عملکرد و کلونیزاسیون گیاه لوبیا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
102 تاثیر قارچهای میکوریزای آرباسکولار برروی برخی ازشاخصهای رشدو عملکرد درذرت تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
103 تاثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گیاه دارویی شنبلیه در رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
104 تاثیر کاربرد بیوچار در بهبود برخی ویژگی های خاک و رشد گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
105 تاثیر کاربرد میکوریزا آربوسکولار و کودهای آلی ( ورمی کمپوست و اسید هیومیک) بر غلظت فسفر در برگ و غده سیب زمینی در یک خاک غنی از فسفر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
106 تاثیر کاربرد میکوریزا آربوسکولار و کودهای آلی ورمیکمپوست و هیومیک اسید بر غلظت پتاسیم در برگ و غده سیب زمینی در یک خاک غنی از پتاسیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
107 تاثیر کاربردهای کودهای فسفره و همزیستی قارچ میکوریزا با گیاه ذرت بر قابلیت دسترسی فسفر خاک در خاک آلوده به سرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
108 تاثیر کو های آلی کمپوست،ورمی کمپوست و دامی و سولفات روی بر غلظت عناصر میکرودرخاک وعملکرد ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
109 تاثیر کود های زیستی به همراه مصرف کود آهن بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
110 تاثیر کودهای آلی کمپوست،ورمی کمپوست،و دامی و سولفات روی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در منطقه اسفندقه جیرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
111 تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و پروتئین علوفه ذرت رقم ماکسیما (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
112 تاثیر محلول پاشی روی و قارچ میکوریزا بر صفات مورفولوژیکی ریشه ارقام جو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
113 تاثیر محلول پاشی روی و قارچ میکوریزا بر صفات مورفولوژیکی ریشه ارقام جو (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
114 تاثیر میکوریزا و کود فسفر بر تراکم و زیست توده علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
115 تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر درصد اسانس و تعداد دانه در چتر در دو توده بومی گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L ) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
116 تاثیرتلقیح باچهار تیمار قارچ مایکوریزا آربوسکولارAMF)بر رشد قلمه های چهار رقم انگور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
117 تاثیرقارچهای میکوریزا برتولید ماده خشک و محتوای کلروفیل برگ ذرتZea mays L.) درحضور علفکش متری بیوزین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
118 تاثیرکمپوست و کود نیتروژنه بربرخی صفات گیاه گلرنگ Carthamus tinctorius L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
119 تاثیرکمپوست و کود نیتروژنه برشاخص سطح برگ و برخی صفات گلرنگ Carthamus tinctorius L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
120 تاثیرمحلول پاشی اسیدآسکوربیک وسدیم نیتروپروسایدبربرخی صفات گلرنگ تحت تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
121 تاثیرمحلول پاشی سالیسیلیک اسید برمقدار کلروفیل برگ و برخی صفات مرفولوژیک درگیاه سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
122 تاثیزقارچهای میکوریزی برجذب فسفر، پتاسیم و رشدنهال پسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
123 تأثیر پرایمینگ بذر در مزرعه بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
124 تأثیر تلقیح همزمان میکوریزا و کود زیستی فسفاته بارور-2 در سطوح مختلف فسفر بر برخی پارامترهای زراعی نخود رقم هاشم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
125 تأثیر کاربرد بیوچار غنی شده با فسفر بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
126 تأثیر کاربرد بیوچار غنی شده با فسفر بر برخی خصوصیات کمی گیاه ذرت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
127 تأثیر کاربرد کودهای فسفره و آلی بر برخی خصوصیات رشدی گیاه تربچه آبیاری شده با آب آلوده به کروم (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
128 تأثیر مدیرت زراعی بر روند تغییرات تنفس خاک در مزارع گندم در منطقه شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
129 تأثیر مقادیر مختلف مصرف نیتروژن بر تعدادی از ویژگی های مورفولوژیک گیاه داروی مرزه (Satureja hortensis) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
130 تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
131 تأثیر میکوریزا و کود زیستی فسفاته بارور 2 بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم هاشم تحت تأثیر سطوح مختلف کود فسفر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
132 سینتیک جذب سطحی کرومات از محلولهای آبی توسط بیوچار سبوس برنج و برگ سنجد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
133 کاربرد زئولیت در سطوح مختلف فسفر در زراعت مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
134 کاربرد گیاهان در کاهش وکنترل آلودگی ناشی از معدنکاری زغالسنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
135 کاربردکودهای آلی و زیستی در زراعت دیم نخود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
136 مروری بر تاثیرپذیری گیاهان هالوفیت از همزیستی میکوریزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
137 مطالعه اثرسطوح مختلف کادمیوم و شوری برشاخصهای جوانه زنی و رشدگیاهچه گندم رقم آذر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
138 مطالعه تلفیقی اثر تلقیح مضاعف ریزوبیوم و تیوباسیلوس در سطوح مختلف کود نیتروزن بر عملکرد بیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
139 مطالعه مدیریت تلفیقی تلقیح مضاعف ریزوبیوم و تیوباسیلوس در سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
140 مقایسه تاثیر کود های بیولوژیک و بیوچاربر برخی صفات فیزیولوژیک در زراعت لوبیا چشم بلبلی در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
141 مقایسه روشهای کنترل علف هرز و استفاده از منابع کودی بر برخی صفات فیزیولوژیکی وعملکرد خشک لوبیاسبز(رقم سان رایز) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
142 مقایسه کارایی کود بیولوژیک نیتروکسین و کود شیمیایی اوره بر تجمع ماده خشک، ارتفاع و درصد روغن ارقام مختلف سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
143 واکنش عملکرد دانه ارقام کینوا (Chenopodium quinoa) به هیدروپرایمینگ بذر در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران