دکتر علیرضا مظفری

دکتر علیرضا مظفری استاد گروه زبان و ادبیات فارسیدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

دکتر علیرضا مظفری

Dr. alireza mozaffari

استاد گروه زبان و ادبیات فارسیدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیر مغان از نگاهی دیگر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 2
2 «کارکرد نحو روایی (مدل کنشگران) و پیرنگ در منظومه ی ویس و رامین» (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 1
3 بررسی بن مایه تنزل آغازین با نگاهی به تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 42
4 بررسی تحولات ضد قهرمان درحماسه های ملی، دینی و تاریخی با تحلیل شش منظومه حماسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 17، شماره: 2
5 بررسی حساب جمل و ریاضی در دیوان انوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 12، شماره: 1
6 بررسی سیر تطور و جلوه های زبان محلی در شعر معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 50، شماره: 2
7 بررسی غزل های حافظ از منظر روانشناسی گشتالت (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 6، شماره: 1
8 بررسی مبانی فلسفیـ عرفانی هستیشناسی سنایی در حدیقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 66، شماره: 228
9 پیوند اسب و قهرمان در روایتهای اساطیری و حماسی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 11، شماره: 2
10 تاثیر تحولات سیاسی- اجتماعی بر شکل گیری تصویر آرمان شهر در شعر عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 27، شماره: 86
11 تحلیل ژرف ساخت استعاره دختر رز با تاکید بر شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 38
12 تفسیر غزلی از بیدل بر اساس نظریه ریفاتر (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 2
13 تیپ شناسی شخصیت قهرمان داستان در مدیر مدرسه آل احمد بر اساس نظریه پیرسون و انیاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 6، شماره: 13
14 حکایت هجران، از ورقا تا طوطی(بررسی مقایسه ای مقوله ی هبوط روح در قصیده ی عینیه ی ابن سینا و مثنوی طاقدیس ملااحمد نراقی) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 14، شماره: 2
15 دو گونه زبان روایی در منظومه های غنایی از ابتدا تا آخر دوره ی تیموریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 71، شماره: 237
16 روایت شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایه نظریه ژرار ژنت (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 13، شماره: 1
17 زایش اسطوره ای نو در اودیسه هومر از اسطوره ای کهن (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 24
18 زایش اسطوره های ترمیمی در سنت اساطیری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 3
19 سیر و تطور نظریه عشق در آرا و اندیشه های عرفانی فلسفی روزبهان و ابن دباغ (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 76
20 شگردهای ایهام اصطلاحات موسیقی در اشعار عصار تبریزی و مقایسه ی آن با نظامی و حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 55
21 ضحاک و بین النهرین (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 9، شماره: 33
22 فرآیند درونی سازی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 37
23 قوافی ناساز در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 9، شماره: 25
24 کارکرد مشترک اسطوره و عرفان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 1، شماره: 1
25 گره خوردگی غنایی و اجتماعی در شعر بهار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 9، شماره: 31
26 مدل مفهومی نسبت «گفتمان» و «معنا» بر مبنای غزلیات بیدل دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 15، شماره: 60
27 مکتب سوررئالیسم و اندیشه­های سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 5، شماره: 9
28 مکتب سوررئالیسم و تاثیرآن درشعرشاعران سبک هندی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 45
29 نقد اسطوره ای بخشی از شعر « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» (برپایه ی اساطیر ایران و میان رودان) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 17
30 نقش رمزگان عرفان و تصوف در تصاویر و مضامین شعری سید حسن حسینی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 13، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی نقش عنصر دستوری صفت در دو منظومه ی حماسی گرشاسب نامه و اسکندرنامه (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
2 ویژگی های بنیادی سبک های شعر فارسی (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی