دکتر روح اله امینی

دکتر روح اله امینی دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

دکتر روح اله امینی

Dr. Rohollah Amini

دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر روشهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) در کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
2 اثر کودهای آلی در ترکیب با کود شیمیایی بر عملکرد غده و برخی صفات کیفی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
3 اثر مالچ زنده و کلش در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (Anethum graveolens L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 2
4 اثر مالچ و تنش رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
5 ارزیابی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمزPhaseolus vulgarisبا تاج خروس ریشه قرمزAmaranthu retroflexus با استفاده از مدل افت عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
6 بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
7 بررسی رقابت و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
8 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
9 عملکرد و مزیت نسبی کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در الگوهای مختلف با سویا (Glycine max (L.) Merrill) و ذرت (Zea mays L.) در شرایط تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تیمارهای مدیریت تلفیقی بر علف های هرز و عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر دز کاهش یافته تریفلورالین و مدیریت غیرشیمیایی علف هرز بر صفات رشدی و عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر روش های مختلف مدیریت غیر شیمیایی برکنترل علف های هرز تک لپه ای و عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر مالچ زنده وکلش در تلفیق با دز کاهش یافته علفکش بر صفات رشدی و جمعیت آفات کنجد (.Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر مقادیرکاهش یافته دز علفکش و روشهای مختلف مدیریت غیرشیمیایی علف هرز بر علف های هرز وعملکرد شوید (Anethum graveolens L.) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک ریحان تحت تنش مس با مصرف اسید هیومیک و EDTA (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 ارزیابی عملکرد کلزا تحت تنش مس با مصرف اسید هیومیک و EDTA (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی علف هرز سس (Cuscuta campestris) بر عملکرد نخود و زیست توده سس (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
9 بررسی تاثیر مدیریت های تلفیقی علف هرز انگلی سس (Cuscuta campestris) بر برخی صفات مورفولوژیک نخود (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
10 بررسی صفات مورفولوژیک جو و میزان نوردریافتی درکشت خالص و مخلوط جووماشک گل خوشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی عملکرد ذرت درکشت مخلوط نواری دوگونه ای با سویا و سه گونه ای آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و بیومس علف های هرز ذرت شیرین (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
13 تاثیرکشت خالص و مخلوط جو وماشک گل خوشه ای برمیزان NDF و خاکسترجو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 تأثیر انواع مدیریت تلفیقی علف های هرز بر برخی صفات سیب زمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
15 تأثیر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر بیوماس سیب زمینی و تراکم علف هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
16 خوشه یا عملکردعلوفه خشک و ارتباط آن با میزان کلروفیل درکشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 عملکرد دانه و بیولوژیک دانه Cicer arietimum L درکشت مخلوط با گاوزبان Borago officinalis L تحت تاثیرکودهای معدنی و بیولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 کارآیی تلقیح بذر چهار رقم نخود با مزوریزوبیوم و کاربرد دو باکتری غیر همزیست برعملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم در بیلهسوار مغان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
19 مقایسه هزینه انواع مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی و تأثیر آن بر درآمد (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران