دکتر روح اله امینی

دکتر روح اله امینی دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

دکتر روح اله امینی

Dr. Rohollah Amini

دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسید هیومیک و EDTA بر ویژگی های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا تحت تنش سمیت مس (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 5
2 اثر تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد و عملکرد رقم های لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 4
3 اثر تلقیح با باکتری های محرک رشد و قارچ شبه میکوریز بر برخی صفات رشدی و عملکرد اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 4
4 اثر روش های غیر شیمیایی در تلفیق با مقادیر کاهش یافته علفکش تریفلورالین بر علف های هرز و عملکرد شوید Anethum graveolens L.) ) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 1
5 اثر روش های مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
6 اثر روشهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) در کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
7 اثر کاربرد مالچ در تلفیق با مقادیر کاهش یافته علفکش تریفلورالین بر علف های هرز و عملکرد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 2
8 اثر کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر صفات رشدی و عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
9 اثر کودهای آلی در ترکیب با کود شیمیایی بر عملکرد غده و برخی صفات کیفی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
10 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات رشدی و اجزای عملکرد دانه ماش (.Vigna radiata L) تحت تنش سمیت مس (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 3
11 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 2
12 اثر مالچ زنده و کلش در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (Anethum graveolens L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 2
13 اثر مالچ و تنش رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
14 اثر مقادیر کاهش یافته علفکش تریفلورالین در تلفیق با مالچ زنده و کلش بر علف های هرز و عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 2
15 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 1
16 اثرات کاربرد کود های زیستی در ترکیب با کود های شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 5
17 ارزیابی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمزPhaseolus vulgarisبا تاج خروس ریشه قرمزAmaranthu retroflexus با استفاده از مدل افت عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
18 ارزیابی روش های زراعی و فیزیکی و دز کاهش یافته علفکش در مدیریت تلفیقی علف های هرز نخود (.Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 3
19 ارزیابی شاخص کلروفیل ، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) در الگوهای مختلف کشت مخلوط با روناس(Rubia tinctorum L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 2
20 ارزیابی صفات زراعی یونجه با کاربرد پنرجتیک های P و K تحت شرایط آلوده و عدم آلودگی به سس (Cuscuta campestris) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
21 ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
22 ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 3
23 ارزیابی عملکرد و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 4
24 ارزیابی کاربرد کودهای دامی ، ورمیکمپوست و محلول پاشی با اسید آسکوربیک و مواد هیومیکی بر تولید گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalam moldavica L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 4
25 ارزیابی کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L)و سه رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با کاربرد کود های زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 1
26 استفاده از روش های فیزیکی، زراعی و شیمیایی در مدیریت تلفیقی علفهای هرز سیب زمینی (.Solanum tuberosum L ) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 4
27 برخی تغییرات رویشی و عملکرد گونه های گندم با سطوح پلوئیدی مختلف تحت تنش شوری و آب مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
28 بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
29 بررسی رقابت و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
30 بررسی صفات رشدی و عملکرد بادرشبو (Dracocephalum moldavica) تحت تیمارهای مختلف کودی درکشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 2
31 بررسی عملکرد و مزیت در کشت مخلوط ارزن (Panicum miliaceum L.) لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ماشک (Vicia villosa L.) تحت آبیاری نرمال و مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
32 بررسی وضعیت نور در کشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای و ارتباط آن با عملکرد علوفه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 2
33 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
34 تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در پیاز رقم قرمز آذر شهر (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 1
35 سودمندی کشت مخلوط باقلا (Vicia faba L.) و زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در تیمارهای کود آلی، زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 4
36 عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت مدیریت های مختلف تلفیقی سس (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 1
37 عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba L.) در کشت مخلوط با بادرشبی (Dracocephalum moldavica) تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 4
38 عملکرد و مزیت نسبی کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در الگوهای مختلف با سویا (Glycine max (L.) Merrill) و ذرت (Zea mays L.) در شرایط تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
39 کارایی روش های کنترل انگل سس(Cuscuta campestris) در گوجه فرنگی (Solanum Lycopersicum) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
40 کارایی روش های مختلف مدیریت تلفیقی علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) دیم در کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
41 کاربرد دزهای کاهش یافته تری فلورالین و وجین دستی در مدیریت پایدار علف های هرز رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 2
42 کودهای زیستی در کشاورزی پایدار: نگاهی به تحقیقات کودهای زیستی در ایران (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
43 مدل سازی سبز شدن علف های هرز یکساله در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در راستای مدیریت علف های هرز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 2
44 مدیریت تلفیقی علف های هرز بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. با استفاده از مقادیر کاهش یافته علف کش و مالچ کلش (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تیمارهای مدیریت تلفیقی بر علف های هرز و عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر دز کاهش یافته تریفلورالین و مدیریت غیرشیمیایی علف هرز بر صفات رشدی و عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر روش های مختلف مدیریت غیر شیمیایی برکنترل علف های هرز تک لپه ای و عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر مالچ زنده وکلش در تلفیق با دز کاهش یافته علفکش بر صفات رشدی و جمعیت آفات کنجد (.Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر مقادیرکاهش یافته دز علفکش و روشهای مختلف مدیریت غیرشیمیایی علف هرز بر علف های هرز وعملکرد شوید (Anethum graveolens L.) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک ریحان تحت تنش مس با مصرف اسید هیومیک و EDTA (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 ارزیابی عملکرد کلزا تحت تنش مس با مصرف اسید هیومیک و EDTA (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 استفاده از تکنیک آنالیس ایمنی شغل (JSA) جهت شناسائی و ارزیابی ریسک در یک کارخانه ساخت قالبهای بزرگ صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
9 استفاده از روش فضای مساوی آگار (ECAM) جهت ارزیابی پتانسیل آللوپاتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
10 بررسی اثر سطوح مختلف کودهای شیمیایی به همراه برخی کودهای غیر شیمیایی (آلی) بر برخی شاخص های برنج (. Oryzae sativa L) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
11 بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی علف هرز سس (Cuscuta campestris) بر عملکرد نخود و زیست توده سس (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
12 بررسی تاثیر مدیریت های تلفیقی علف هرز انگلی سس (Cuscuta campestris) بر برخی صفات مورفولوژیک نخود (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
13 بررسی صفات مورفولوژیک جو و میزان نوردریافتی درکشت خالص و مخلوط جووماشک گل خوشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی عملکرد ذرت درکشت مخلوط نواری دوگونه ای با سویا و سه گونه ای آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم در اثر تلقیح با باکتری های محرک رشد در منطقه بیله سوارمغان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
16 تاثیر روش های مدیریت علف های هرز بر صفات رشدی و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
17 تاثیر کشت مخلوط نواری گندم کلزا بر میزان آبشویی نیتروژن از خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
18 تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و بیومس علف های هرز ذرت شیرین (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
19 تاثیرکشت خالص و مخلوط جو وماشک گل خوشه ای برمیزان NDF و خاکسترجو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 تأثیر انواع مدیریت تلفیقی علف های هرز بر برخی صفات سیب زمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
21 تأثیر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر بیوماس سیب زمینی و تراکم علف هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
22 توان رقابت ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) در برابر تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
23 خوشه یا عملکردعلوفه خشک و ارتباط آن با میزان کلروفیل درکشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 صفات مورفوفیزیولوژیکی ذرت دانه ای تحت تاثیر روش های مدیریت علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
25 عملکرد دانه و بیولوژیک دانه Cicer arietimum L درکشت مخلوط با گاوزبان Borago officinalis L تحت تاثیرکودهای معدنی و بیولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 کارآیی تلقیح بذر چهار رقم نخود با مزوریزوبیوم و کاربرد دو باکتری غیر همزیست برعملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم در بیلهسوار مغان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
27 مقایسه هزینه انواع مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی و تأثیر آن بر درآمد (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران