دکتر داود فرسادی زاده

دکتر داود فرسادی زاده استاد، دانشگاه تبریز

دکتر داود فرسادی زاده

Dr. Davood Farsadizadeh

استاد، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آبشستگی در پایین دست سرریز لبه پهن دو طرف شیب دار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
2 ارزیابی ضریب زبری در تبدیل های تنگ شونده تحت شرایط هیدرولیکی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
3 ارزیابی مقاومت جریان در رودخانه های رسوبی با فرم بسترریپل درشرایط هیدرولیکی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
4 استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای (IUH) با استفاده از تئوری آنتروپی شانون (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 5، شماره: 10
5 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی خصوصیات پرش هیدرولیکی درمقاطع مستطیلی واگرا با شیب معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
6 برآورد توزیع سرعت جریان در کانال های روباز با کف صاف با استفاده از تئوری آنتروپی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
7 بررسی آزمایشگاهی اثر شکل آبشکن در کنترل آبشستگی سری آبشکن در خم رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
8 بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی جریان از روی سرریز گابیونی پله ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
9 بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان های غلیظ رسوبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 67
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش های مختلف شمع بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای تک سیکل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 74
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری های مصنوعی برروی نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظنمکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
12 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبریهای مصنوعی برمشخصات هیدرولیکی جریان غلیظ نمکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 3
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب جانبی کانال اصلی ذوزنقه ای بر پدیده فرسایش در تلاقی کانال های باز (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
14 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و ضخامت زهکش های افقی بر نشت ماندگار از بدنه سد خاکی همگن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
15 بررسی آزمایشگاهی جریان در سازه ترکیبی سرریز کنگره ای ذوزنقه ای تک سیکل- دریچه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
16 بررسی آزمایشگاهی خصوصیات جریان بر روی ضریب دبی سرریز مرکب لبه پهن مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 2
17 بررسی آزمایشگاهی ساختار تلاطم پرش هیدرولیکی مستغرق در کانال واگرای تدریجی با بستر زبر (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 3
18 بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای جانبی کنگره ای ذوزنقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
19 بررسی اثر نصب طوق در کاهش آب شستگی تکیه گاه های قائم نیم دایره ای پل (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 2
20 بررسی ارتفاع امواج ضربه ای در تبدیل های همگرای کانال روباز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
21 بررسی پارامترهای موثر بر ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز مرکبقوس دایره ای - مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
22 بررسی تاثیر ابعاد و موقعیت صفحات مستغرق افقی در کاهش حد استغراق بحرانی آبگیرهای قائم (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 2
23 بررسی تاثیر ارتفاع سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای برروی ضریب دبی و پروفیل سطح آب در کانال اصلی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 50
24 بررسی تاثیر پرده آب بند بر پایداری شیب جانبی کانال های خاکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
25 بررسی تاثیر زاویه جام بر ابعاد آب شستگی در پایین دست پرتاب کننده جامی مستغرق (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 2
26 بررسی تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و گرداب های ایجاد شده در اطراف دهانه با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
27 بررسی تاثیر شیب جانبی در دبی نشت از کانال های خاکی با استفاده از مدل آزمایشگاهی و برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 3
28 بررسی خصوصیات هیدرولیکی گرداب با هسته هوا در شرایط استغراق بحرانی با روش سرعت سنجی ردیابی ذرات (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
29 بررسی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز مرکب قوس دایره ای- ذوزنقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
30 بررسی عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد بیشترین ژرفای آبشستگی پیرامون آبشکن ها (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 4، شماره: 11
31 بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با تراکم و آرایش های مختلف زبری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 8
32 بررسی مشخصات جریان زیربحرانی در تقاطع چهارشاخه ۹۰ درجه کانال های روباز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
33 بررسی مشخصات هیدرولیکی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای یک طرفه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
34 بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 2
35 بررسی ویژگی های پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با شیب معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
36 پارامترهای هندسی موثر بر ضریب دبی سرریزکلیدپیانویی دریچه دار (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 3
37 پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری های نیم استوانه ای شکل (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
38 پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از سامانه های هوشمند (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 2
39 تاثیر آبپایه و زبری های مصنوعی روی شیب معکوس بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
40 تاثیر ابعاد صفحات مشبک قائم بر عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای قائم با دهانه زنگوله‎ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
41 تاثیر بستر زبر نیم استوانه ای بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش مستطیلی واگرا (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 6
42 تاثیر بستر موج دار سینوسی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
43 تاثیر پارامترهای هندسی بر خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای مایل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
44 تاثیر تبدیل کاهش دهنده عرض بر ارتفاع فرم بستر ریپل در شرایط هیدرولیکی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
45 تاثیر توام آبپایه و طوق در کاهش عمق آب شستگی اطراف پایه های پل استوانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
46 تاثیر توام صفحات مستغرق و طوق در کاهش آبشستگی پایه های مستطیلی با دماغه ی گرد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
47 تاثیر توام صفحات مستغرق و طوق در کاهش عمق آبشستگی پایه های استوانه ای شکل پل ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
48 تاثیر زبری بستر و واگرایی تدریجی دیواره های حوضچه آرامش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 3
49 تاثیر زهکش افقی بر پایداری سد خاکی همگن در شرایط تخلیه سریع (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
50 تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و مقدار رسوب گذاری در آبگیر جانبی قائم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
51 تاثیر شکل هندسی سرریز لبه پهن دوشیبه و طول کف بند بر ابعاد حفره آبشستگی در پایین دست (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
52 تاثیر شیب جانبی دیواره تبدیل همگرا بر روی پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
53 تاثیر طوق در کاهش آبشستگی اطراف آبشکن ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
54 تاثیر کم آبیاری روی رشد و عملکرد خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 1
55 تاثیر نوسانات سطح آب و دبی جریان بر میزان بار معلق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی : رودخانه اهر چای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
56 تاثیر هندسه تبدیل همگرا بر پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
57 تاثیر هندسه دهانه آبگیر بر مقدار و الگوی رسوب گذاری در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
58 تجزیه و تحلیل پارامتریک سد انحرافی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
59 تحلیل امواج ضربه ای در تبدیل همگرا با استفاده از مدل های آزمایشگاهی و عددی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
60 تحلیل سطوح ایزوکرونال یک حوضه با کاربرد مدل موج پخشیدگی بر مبنای تغییرات شدت بارش (منطقه مورد مطالعه: حوضه کمانج علیا- تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
61 تخمین استغراق بحرانی در آبگیر سد آیدوغموش با کاربرد مدلFLUENT (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
62 تعیین ابعاد مناسب طوق مستطیلی در کاهش آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
63 تعیین مدل رگرسیونی توزیع زمانی بارش های شدید تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
64 تغییرات ناحیه جداشدگی جریان در ورودی کانال های آبگیر با کاربرد صفحات مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
65 شبیه سازی پدیده ضربه قوچ با استفاده از مدل های آزمایشگاهی و عددی CFD (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
66 شبیه سازی جریان در سرریزهای استوانه ای با استفاده از مدل Fluent و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
67 شبیه سازی جریان غیرماندگار درکانال های آبیاری با استفاده از مدل CanalMan (مطالعه موردی کانال AMC شبکه آبیاری دشت تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
68 شبیه سازی دو بعدی جریان در سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل های آشفتگی و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
69 شبیه سازی سه بعدی جریان در سرریز جانبی با استفاده از مدل آشفتگی k -e و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
70 شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی بر روی بستر موج دار با مدل FLUENT (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
71 شبیه سازی عددی و تحلیلی پیشروی جبهه رطوبتی در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
72 شبیه سازی فیزیکی و عددی تاثیر پرده آب بند برروی نشت از پی های مطبق (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
73 ضرایب مدل های نفوذ فیلیپ، کاستیاکف و کاستیاکف اصلاح شده بر مبنای جرم مخصوص ظاهری و رطوبت اولیه خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
74 طراحی بهینه سرریز های پلکانی جهت حداکثر سازی استهلاک انرژی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
75 کاربرد صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی پایه استوانه ای پل ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
76 مدل تحلیلی تغییرات عمق آب در کانال پایین دست تقاطع چهارشاخه با جریان زیربحرانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 1
77 مدل تحلیلی یک بعدی توزیع جریان زیربحرانی در تقاطع چهارشاخه کانال های روباز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
78 مدل تخمین جریان رودخانه بر اساس بازسازی فضای حالت آشوبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
79 مدل تعیین تلفات بادبردگی و تبخیر در اسپری نازل های سامانه آبیاری سنترپیوت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
80 مدل دینامیکی الگوی توزیع آب توسط سیستم آبیاری سنترپیوت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
81 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه برخورد جریان در آبشستگی زیر لوله های مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
82 مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 73
83 مطالعه آزمایشگاهی زبری بستر تنداب بر استهلاک انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
84 مطالعه آزمایشگاهی عوامل موثر بر شکل گیری جریان موجکی در سرریزهای لبه پهن (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
85 مطالعه آزمایشگاهی مشخصات نواحی جداشدگی جریان در تقاطع چهار شاخه ی 90 درجه کانال های روباز با جریان زیربحرانی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
86 مطالعه آزمایشگاهی و عددی امواج ضربهای در تبدیلهای همگرا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 2
87 مقایسه روشهای شبکه های عصبی مصنوعی، فازی-عصبی تطبیقی و منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوبات معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه آجی چای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
88 مقایسه مدل های آشفتگی K--ε در شبیه سازی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باز شدگی دریچه و دبی جریان در آبشستگی ناشی از جت مستغرق عبوری از دریچه کشویی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 اثر زبری بر نوسانات فشار پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 اثر زبری بر نوسانات فشار پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
4 اثر زبری لوله بر روی آبشستگی زیر لوله های مستغرق تحت جریان یک سویه و بررسی کنترل آبشستگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 اثر شیب پایین دست سرریز لبه پهن دوشیبه بر حداکثر ابعاد آبشستگی در پایین دست کف بند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
6 ارائه تعریفی برای زمان تعادل عمق آبشستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 ارزیابی عملکرد سامانههای هوشمنددرتعیین میزان تخلیه رسوب درشرایط رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه های اندازه گیری جریان آب مطالعه موردی دریچه های کشویی کانال M2R/D1L شبکه آبیاری و زهکشی مغان (دریافت مقاله) کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
9 اندرکنش بستررسوبی غیرچسبنده و جت مستغرق افقی تحت تاثیر ارتفاع پایاب (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 Feasibility study of sedimentation reduction in river intake (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 Investigation of submerged vanes arrangements effect on dimensions of flow separation zone at lateral intake entrance (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
12 Time development of scouring around rectangular piers with submerged vanes (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
13 بررسی آبشستگی موضعی در آبشکنهای کوتاه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانه دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
15 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سازه پرتاب کننده جامی غلتکی مستغرق تحت تاثیر زاویه جام 45 درجه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی دراطراف آبشکن های نیمدایره ای (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
17 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از جت مستغرق در پایین دست کف بند افقی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه طوق بر روند آبشستگی آبشکن های نیمدایرهای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 بررسی آزمایشگاهی تأثیرعمک پایاب و زاویه پرتاب جام بر ابعاد حفره آبشستگی در پاییندست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانهدار (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
20 بررسی آزمایشگاهی تغییرات سرت و لایه مرزی جهت مستغرق عبوری از کف بند پایین دست دریچه کشویی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
21 بررسی آزمایشگاهی رفتار پرده آببند در پایداری شیب جانبی کانال های خاکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 بررسی آزمایشگاهی مشخصات جریان در مدل ترکیبی سرریز-دریچه کنگره ای تک سیکل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
23 بررسی آزمایشگاهی و عددی تأثیر پرده آببند برروی نشت از پیهای مطبق در سدها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی ابعاد شکاف ایجاد شده در زیر سازه نیم استوانه جاگذاری شده بر راندمان رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 بررسی الگوهای پیچانرود، مستقیم و شریانی رودخانه ها با استفاده از فاجعه بازگشت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی پارامترهای موثر بر ابعاد ناحیه جداشدگی کانال خروجی در یک تقاطع راست گوشه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
27 بررسی پروفیل سرعت پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با اجزای زبر مصنوعی بر روی شیب معکوس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی تاثیر ابعاد بستر موج دار بر روی خصوصیات پرش هیدرولیکی با مدل های رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی تاثیر کارگذاری سرریز U شکل بر ابعاد آبشستگی بستر در کانال سینوسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بررسی تأثیر ارتفاع و شکل آبپایه پیوسته در حوضچه آرامش افقی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی تأثیر شکل طوق در کاهش آبشستگی پایه های پل (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 بررسی تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع درگلخانه و ارتباط آن با پارامترهای آب و هوایی در بیرون ازگلخانه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
33 بررسی تغییرات زمانی آبشستگی بستر در پایین دست سرریز لبه پهن با شیب دوگانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بررسی حل عددی معادله کلبروک در جریان متلاطم و مقایسه نتایج آن با شبکه عصبی در براورد ضریب اصطکاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
35 بررسی رفتار جریان غلیظ نمکی برروی بسترهای زبر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
36 بررسی ضریب جریان در سرریزهای استوانه ای با استفاده از مدل عددی FLUENT (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 بررسی ضریب دبی در سازه سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای در سه وضعیت قرارگیری دندانه ها (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
38 بررسی ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای ذوزنقه ای با تغییرات مشخصه های هندسی سرریز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 بررسی ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای ذوزنقه ای درکانال مستقیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
40 بررسی عددی تاثیر ارتفاع سرریز جانبی کنگرهای نیم دایرهای برروی ضریب دبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
41 بررسی عددی تاثیر تغییر ارتفاع سرریز جانبی کنگرهای نیمدایرهای بر روی پروفیل سطح آب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب ، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
42 بررسی عددی تاثیر دیواره های آب بند در کاهش نیروی بالابرنده و گرادیان هیدرولیکی خروجی در سدهای وزنی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
43 بررسی عمق ثانویه پرش هیدرولیکی تحت تاثیر آبپایه بر روی شیب معکوس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 بررسی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین میزان نشت به عنوان عامل هدررفت منابع آب سطحی از هسته رسی سدهای خاکی غیرهمگن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
45 بررسی کارایی مدلهای آشفتگی K-e درشبیه سازی پرش هیدرولیکی درمقطع مستطیلی واگرا (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
46 بررسی مدل های عددی برای شبیه سازی سیلابدر رودخانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 بررسی مقادیر تغذیه حاصل از بارش در آبخوان دشت عجب شیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
48 بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی در حوضچه با واگرایی تدریجی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 بهره وری آب در سازه های هیدرولیکی مطالعه موردی:آبگیرجانبی 55 درجه (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
50 پیش بینی طول غلتاب پرش هیدرولیکی در بسترهای زبر با استفاده از سیستم هوشمند شبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
51 پیش بینی ماکزیمم عمق آبشستگی و برآورد درصد تغییرات آن درپایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق ساده نسبت به دندانه دار (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
52 تاثیر آبپایه بر طول پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با شیب معکوس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
53 تاثیر دیوار منحرف کننده جریان آستانه بر رسوب ورودی به آبگیر جانبی و الگوی - فرسایش و رسوبگذاری در محدوده دهانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 تاثیر زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 تاثیر سرپوش مخروطی و موقعیت قرار گیری آن روی کاهش عمق استغراق بحرانی روی آبگیرهای لولهای قائم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 تاثیر شکل و درصد نفوذپذیری دماغه آبشکن های صلب در عمق آب شستگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 تاثیر شیب معکوس بر پارامترهای پرش هیدرولیکی در مقطع واگرا (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
58 تاثیر شیب معکوس تبدیلهای واگرا در خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
59 تاثیر شیب وجه بالا دست سرریزبامقطع طولی ذوزنقه برضریب دبی ونمودار دبی - اشل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 تاثیر طوق ذوزنقه ای شکل برروند آبشستگی آبشکن های بالدار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
61 تاثیر فرود تاج سرریز لبه پهن دوشیبه بر ابعاد آبشستگی در پایین دست آن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
62 تاثیر قرار گیری آبپایه در کاهش حداکثر عمق آبشستگی در زیرلوله های مستغرق تحت جریان یک سویه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 تاثیر مشخصات جریان بر آبشستگی پایین دست سازه پرتاب کننده جامی مستغرق (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 تاثیر موج های سینوسی در بستر شوت ها بر روی افت انرژی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
65 تاثیر موقعیت قرار گیری آبپایه درکاهش عمق آبشستگی در پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
66 تاثیرپارامترهای مختلف درافزایش حجم مخروط رسوب شویی دررسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
67 تأثیر طول تاج سرریز لبهپهن مستطیلی دوشیبه بر ضریب دوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
68 تأثیر قرارگیری سازه های تشدید کننده رسوب شویی در جلوی تخلیه کننده تحتانی مخازن بر راندمان رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
69 تأثیر مصالح با دانه بندی متفاوت در کنترل نشت از بدنه سدهای خاکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
70 تحلیل جریان و بررسی کاویتاسیون در شوت سرریز سد گرمی چای با کاربرد مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
71 تحلیل نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظ نمک عبوری از روی بستربا زبری مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
72 تخمین پروفیل سرعت جریان در کانال های باز با بستر صاف با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
73 تخمین پروفیل سرعت جریان در کانال های باز با بستر صاف با استفاده ازسیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
74 تعیین پارامترهای بهینه در افزایش استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
75 تغییرات پروفیل سرعت و ابعاد ناحیه جداشدگی جریان باتغییر شیب وجه بالادست در سرریزبا مقطع طولی ذوزنقه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 توسعه زمانی آبشستگی در آبشکن های کوتاه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
77 توسعهی زمانی آبشستگی اطراف پایههای پل مستطیلی همراه با صفحات مستغرق (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
78 توسعهی زمانی آبشستگی در اطراف پایههای مستطیلی همراه با طوق (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 شبی هسازی سه بعدی پرش هیدرولیکی در مقطع مستطیلی واگرا با استفاده از نر مافزار FLUENT (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 شبیه سازی جریان در سازه های هیدرولیکی پیچیده با استفاده از مدلهای آشفتگی RANS و LES (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
81 طراحی بهینه مقاطع سهمی شکل کانال های روباز با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
82 عملکرد ضخامت طوق در آبشستگی پایه پل طوقدار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
83 عملکرد طوقهای مربعی شکل در کاهش آبشستگی در اطراف پایه های پل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
84 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در سرریزهای استوانه ای در حالت جریان مستغرق (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
85 کاربرد هوش مصنوعی در تعیین عمق ثانویه پرش هیدرولیکی برای حوضچههای آرامش با شیب معکوس و پله مثبت و منفی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
86 کنترل آبشستگی در اطراف پایه های مستطیلی با کاربرد صفحات مستغرق و طوق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
87 کنترل آبشستگی موضوعی پایه پل با سنگچین و فیلتر تحتانی در گروه پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
88 مدل سازی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز با مقطع U شکل با استفاده از مدل درختی M5 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 مدل سازی عددی سرریز کلیدپیانویی دریچه دار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
90 مدل عددی بدون شبکه نشت در بدنه سد خاکی با استفاده از توابع مولتی کوادریک و کوادریک معکوس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
91 مطالعه آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی واگرا در مقاطع مستطیلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
92 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر توزیع جریان بر روی نوسانات سطح آب در محل تقاطع چهار شاخه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
93 مطالعه آزمایشگاهی تاثیرارتفاع سرریزw برتوپوگرافی بستر درقوس ملایم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
94 مطالعه آزمایشگاهی تنش برشی و سرعت جریان در کانال مرکب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
95 مطالعه ساختار تلاطمی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
96 معیارهای ارزیابی شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی : شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
97 مقایسه ابعاد آبشستگی در پایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق ساده و دندانه دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
98 مقایسه ضریب دبی جریان در مدل ترکیبی سرریز- دریچه کنگره ای تک سیکل در حالت بستر زبر و صاف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
99 نگرشی بر جهش های کاتاستروفیکی در مهندسی رودخانه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
100 هیدرولیک جریان روی سد با مقطع طولی ذوزنقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی