دکتر علی اصغر جعفرزاده

دکتر علی اصغر جعفرزاده استاد، دانشگاه تبریز

دکتر علی اصغر جعفرزاده

Dr. AliAsghar Jafarzadeh

استاد، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمایش زمین با استفاده از مدل های تصمیم گیری در اراضی پیرانشهر، پسوه و جلدیان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
2 ارائه مدل نیمه- اتوماتیک مبتنی بر آنالیز شیءگرا به منظور تهیه نقشه پراکنش فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لیقوان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
3 ارزیابی اراضی مستعد برای تعدادی از محصولات کشاورزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مناطقی از استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
4 ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
5 ارزیابی شوری خاک سطحی باروش پیکسل مبنابراساس داده های سنجنده TM مطالعه موردی: اراضی شرق شهرستان خوی- استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 99
6 ارزیابی کیفی تناسب اراضی ایستگاه تحقیقاتی کرکج برای چغندر قند، پیاز و گلرنگ با روش های محدودیت ساده و پارامتریک ریشه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
7 ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی برای گندم، جو، ذرت و آفتابگردان در بخشی از دشت خوی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
8 استفاده از رویکرد فازی-دلفی در ارزیابی تناسب بخشی از اراضی هوراند برای گندم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 11، شماره: 3
9 اولویت بندی کاربرد انواع سامانه های آبیاری با استفاده از روش پارامتریک در منطقه اهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 1
10 برآورد ضریب گزینشگری گاپون برای تبادل سدیم با کلسیم و منیزیم دربرخی خاکهای متاثر از نمک دشت تبریز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 1
11 بررسی اثر نوع کاربری اراضی بر تخلخل خاک با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
12 بررسی تنوع و تکامل خاک در سطوح مختلف ارتفاعی دامنه غربی کوهستان تالش (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
13 بررسی خصوصیات کانی شناسی ریزگردهای حاصل از فرسایش بادی خاکهای ساحل شرقی دریاچه ارومیه با استفاده از تونل باد مدار بسته (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 4
14 پارامترهای شوری و سدیمی بودن در برخی خاک های متاثر از نمک دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
15 پهنه بندی فرسایش پذیری بادی خاک سواحل شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 3
16 تاثیر پوشش گیاهی برخواص میکرومرفولوژیک خاک (مطالعه موردی:ایستگاه تحقیقاتی کرکج) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
17 تاثیر دو واحد فیزیوگرافی بر منشاء و توزیع شکل های قابل استخراج اکسید آهن در برخی خاک های جنوب شهرستان اهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
18 تاثیر ژئومرفولوژی برنمودهای خاکساختی آهک در برخی خاکهای جنوب شهرستان اهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
19 تاثیر ژئومورفولوژی بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی خاک های جنوب شهرستان اهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
20 تاثیر سطوح مختلف ژئومرفولوژیک بر تکامل خاک ها با استفاده از تغییرات پدوژنیک و شکل های مختلف آهن در منطقه مرند، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
21 تاثیر شکل اراضی بر وی‍ژگی های‍‍ میکرومورفولوژیک خاک در دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
22 تاثیر کاربری اراضی بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی خاک های جنوب شهرستان اهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
23 تاثیر واحدهای لندفرم بر توزیع فراوانی و تغییرات مکانی ویژگی های بیولوژیکی خاک در دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
24 تاثیرکاربرد کود گاوی پوسیده و ورمی کمپوست برخواص میکرومرفولوژیک در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
25 تعیین کاربری اراضی برای اهداف کشاورزی و غیر کشاورزی با استفاده از سامانه تصمیم گیری میکرولیز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 3
26 تغییرات تناسب اقلیمی مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی برای کشت محصولات راهبردی گندم و جو در دهه های اخیر (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
27 تغییرات مکانی برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی در شکل های اراضی مختلف دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
28 تکامل خاک در سطوح مختلف ژئومورفیک یک نیمرخ ارتفاعی-اقلیمی در جنوب شرق اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
29 تکامل ژنتیکی خاک های جنگلی ارسباران در امتداد یک نیمرخ ارتفاعی زیر حوضه کلیبرچای سفلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 8
30 تکامل و نمودهای خاکساختی گچی در خاکهای پدیمنت و دشت سیلابی در جنوب منطقه اهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
31 تنوع رده بندی و ژنتیکی خاک در واحدهای مختلف ژئومرفیک در منطقه مرند، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
32 توزیع پذیرفتاری مغناطیسی و شاخص های هوادیدگی در سطوح مختلف ژئومورفیک در برخی خاکهای منطقه چالدران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 3
33 رابطه تکامل خاک و تنوع شکل اراضی در دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
34 ضرورت تغییر تیپ های بهره وری رایج منطقه هوراند (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 4
35 کارآئی مدل های پهنه بندی اکولوژیکی–زراعی و واگنینگن در برآورد پتانسیل تولید اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
36 کارایی سامانه های رده بندی آمریکایی (ST) و جهانی (WRB) در توصیف ویژگی های خاک های شور و گچی در برخی مناطق استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
37 کاربرد دو تکنیک داده کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 3
38 کاربرد روش‎های ELECTRE TRI و پارامتریک در ارزیابی تناسب بخشی از اراضی دشت مغان برای کشت ذرت تحت آبیاری بارانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
39 کاربرد فاصله تاکسنومیک و خوشه بندی برای تعیین میزان نزدیکی و شباهت خاک های آهکی، گچی و شور آذربایجان شرقی در دو سیستم طبقه بندی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
40 کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
41 مطالعه تاثیر شدت های متفاوت باران بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
42 مطالعه تغییر و تحول خاک - سیمای اراضی منطقه چالدران، شمال غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
43 مقایسه تکامل خاک های مختلف براساس میزان توسعه افق آرجیلیک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
44 مکانیابی پهنه های مستعد کشت گل محمدی (مطالعه موردی: ایستگاه تولید بذر گیاهان دارویی و صنعتی سراب) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
45 وضعیت ماده آلی خاک در توده های جنگلی ارسباران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز زمین آماری چندمتغیره توزیع مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و بررسی منبع تغییرات در اراضی دشت تبریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر تغییر اقلیم و خشک شدن دریاچه ارومیه بر محصولات کشاورزی برخی نواحی آذربایجان شرقی و چشم انداز بلند مدت آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 اثر روش آبیاری بر خواص کیفی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
4 ارتباط تنوع گونه های چوبی با تنوع خاک در بخشی از جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
5 ارزیابی اراضی مستعد برای کشت آفتابگردان با استفاده از مدلهای Agro-Ecological و Almagra (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
6 ارزیابی تناسب اراضی برای توسعه آبیاری قطره ای و بارانی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و روش پارامتریک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
7 ارزیابی کیفی تناسب بخشی از اراضی فیرورق ( خوی ) برای محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی و ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
8 Detailed survey and land suitability evaluation ofBilverdi research station (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
9 برآورد فرسایش پذیری بادی خاک سواحل شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
10 برآورد مقدار تولید پتانسیل گندم و زیست توده خالص در بخشی از اراضی دشت مغان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 بررسی اثر کاربری های مختلف اراضی بر روند تغییرات سالانه هیدرولوژیک حوضه آبخیز لیقوان با استفاده از تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
12 بررسی تاثیر خصوصیات مختلف فیزیکی و شیمیایی بر شاخص شکل پذیری خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 بررسی تکامل خاک در منطقه میاندوآب بر اساس شاخص های مرفولوژیکی و فیزیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 بررسی وضعیت اکولوژیکی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
15 بررسی وضعیت تکامل خاک با استفاده از شکل های مختلف آهن در کرانه شرقی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
16 تاثیر افت سطوح مختلف آب بر شکل های مختلف اکسیدهای آهن خاک در کرانه شرقی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
17 تاثیر تغییرات اقلیمی در ارزیابی حساسیت تخریب پذیری اراضی شهرستان اهر با استفاده از سیستم میکرولیز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 تاثیر مواد مادری بر ویژگی های میکرومورفولوژی خاک در منطقه آمل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 تأثیر پوشش گیاهی بر خاکدانه‌ها، منافذ وریز ساختار خاک (مطالعه موردی: منطقه مرند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
20 تأثیر تغییرات تراکم پوشش گیاهی بر روند رواناب و رسوب سالانه حوضه آبخیز هروی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
21 تأثیر درصد و جهت شیب اراضی بر میزان نتایج حاصل از ارزیابی آسیب پذیری ناشی از آلودگی های خاص اراضی پائین دست معدن مس مزرعه با استفاده از مدل pantanal (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
22 تأثیر کاربری اراضی بر اجزای آلی خاک (مطالعه موردی: منطقه مرند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
23 تشابه تکاملی برخی خاک های جنگلی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
24 تعیین اولویت کشت محصولات گندم، جو و ذرت در بخشی از اراضی دشت مغان با روش TOPSIS (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 تعیین فاصله تاکسنومیک خاک های آهکی، گچی و شور در سیستم های رده بندی ST و WRB (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 تعیین قابلیت و استعداد اراضی مناطق پیرانشهر، پسوه و جلدیان برای آفتابگردان با استفاده از مدل Cervantana (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
27 تغییرات زمانی و مکانی بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
28 تغییرات مکانی شوری و سدیمی خاک با استفاده از روش های زمین آماری، مطالعه موردی: دشت تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
29 تغییرات مکانی فرسایش پذیری ذاتی خاک در مقابل باد در دشت تبریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 تکامل خاکها در مقادیر مختلف شیب براساس شاخص های میکرومرفولوژیک (مطالعه موردی: جنگلهای ارسباران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 توانایی و عملکرد شاخص ها و آماره ها در پیش بینی آسیب پذیری خاک از شکل گیری اندوده سطحی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
32 توزیع شکل های اکسیدهای آهن در واحدهای مختلف ژئومرفیک در منطقه مرند (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 توسعه کشاورزی پایدار در شمال غرب ایران با استفاده از سیستم میکرولیز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 تهیه نقشه تناسب اراضی برای کشت گندم در بخشی از اراضی دشت مغان با روش SAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 شناسایی نمودهای خاک ساختی آهکی در خاک های جنگلی ارسباران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 شناسایی و بررسی مرفولوژیک تکامل خاک های کلیبر چای سفلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
37 شورورزی و جلوگیری از فرسایش بادی در جنوب شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
38 عوامل موثر بر فرسایش پذیری ذاتی خاک در مقابل باد (مطالعه موردی: دشت تبریز) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 کاربرد RS و GIS در برآورد فرسایش بادی خاک ساحل شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
40 کاربرد مدل Aljarafe در تعیین شاخص شکل پذیری خاک و رطوبت بهینه برای خاک ورزی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 کاربرد میکرومورفولوژی در شناخت و مدیریت خاک های شور (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
42 کلاس بندی کیفی اراضی ایستگاه تحقیقات خواجه برای محصولات گندم، جو، یونجه و گلرنگ به روش پارامتریک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 کیفیت خاک کلید توسعه پایدار (دیدگاه کشاورزی و منابع طبیعی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
44 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- بررسی تغییرات مکانی آهن معادل کل خاک با ترازهای ارتفاعی مختلف آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- پهنه بندی رقومی توزیع آهن معادل کل خاک با استفاده از زمین آمار در کرانه شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- تحلیل فرآیندهای خاکسازی منطقه کلیبرچای سفلی با تکیه بر شاخص هاردن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- مروری بر آلفی سول های بخشی از جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- برآورد میزان فرسایش و رسوب برمبنای پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای و مدل MPSIAC(مطالعه موردی:حوضه آبخیز لیقوان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- تخمین درصد سدیم تبادلی با مدل داده کاوی عصبی- فازی همراستا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
50 مدیریت اراضی با استفاده از مدلهای Terraza و GIS،Agro-Ecological به منظور توسعه کشت سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
51 مدیریت مصرف بهینه آب در اراضی پسوه و جلدیان با استفاده از مدل Terraza (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
52 مطالعه آسیب پذیری ناشی از آلودگی های خاص اراضی پایین دست معدن مس مزرعه با استفاده از مدل pantanal (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
53 مطالعه نمایه های فرکتالی در مقاطع نازک میکروسکوپی خاک و ارتباط آن با سایر ویژگی های آنالیز تصویر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 مقایسه بافت و کلاس بافت خاک تعیین شده به روش هیدرومتر با تعداد قرائت های مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
55 میکرومرفولوژی خاکهای آهکی در منطقه خواجه ( استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی