دکتر حسین رضایی

دکتر حسین رضایی استاد دانشگاه ارومیه

دکتر حسین رضایی

Dr. Hossein Rezaei

استاد دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین هدایت و پخشیدگی هیدرولیکی در خاک غیر اشباع با استفاده از دستگاه صفحات فشاری و انتخاب مناسب ترین مدل شبیه ساز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
2 اتصال معادله های ناویر استوکس و ریچاردز برای شبیه سازی عددی جریان دوفاز سطحی و زیرسطحی در آبیاری قطره ای سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 11
3 اثر احداث سد مخزنی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی سد مخزنی شهرچای، دشت ارومیه، ایران) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
4 ارزیابی پتانسیل کیفی منابع آب زیرزمینی جهت مصارف آب شرب با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت ارومیه ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
5 ارزیابی حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری با استفاده از گیاهان آبزی نی و لویی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 88
6 ارزیابی روش های مختلف زمین آماری مبتنی برGIS در پیش بینی و پهنه بندی تهاجم شوری در آبخوان های استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 2
7 ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییراقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
8 ارزیابی مدل Hydrus-2D در نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیریهای آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
9 بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند دمایی آتی دشت ابهر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی اثر متغیرهای آب و هوایی بر کشاورزی (مطالعه موردی: عملکرد گندم دیم) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 2
11 بررسی تاثیر تابع توزیع و روش برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل در تعیین شاخص شناسایی خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
12 بررسی روند تغییرات ترازآب زیرزمینی( مطالعه موردی:دشت ارومیه) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
13 پهنه بندی اقلیمی با استفاده از روش های آماری چند متغیره در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 3
14 پیش بینی اثر تغییرات پارامترهای هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت میاندوآب) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
15 پیش بینی بارندگی توسط مدل تلفیقی ARMA-ARCH برای غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 95
16 پیش بینی میزان رواناب رودخانه زرینه رود در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
17 تحلیل توام ریسک خشک سالی های هواشناسی (مطالعه ی موردی: شرق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 11، شماره: 44
18 تحلیل جریان ماهانه رودخانه سفیدرود با استفاده از تئوری آشوب (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 1
19 تحلیل چندمتغیره خشکسالی‌های هواشناسی در ایران با استفاده از شاخص کمبود توأم (JDI) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
20 تحلیل دومتغیره ریسک خشکسالی در غرب و شمال غرب ایران با استفاده از الگوریتم PSO و توابع مفصل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
21 تحلیل منطقه ای و استخراج منحنی بزرگی- مساحت- فراوانی خشکسالی با استفاده از توابع مفصل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
22 تخصیص بهینه مخازن ذخیره سطحی با استفاده از روش سلسله مراتب فازی (مطالعه موردی: سد مخزنی شهرچای ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 6
23 توسعه الگوی بهینه کشت در شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد تحت سناریوهای مختلف آبیاری در مقیاس مزرعه و شبکه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 2
24 کاربرد الگوریتم های GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداری بهینه از مخازن سدها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
25 کاربرد توابع مفصل تودرتو برای تحلیل فراوانی چهار متغیره خشکسالی های هواشناسی (مطالعه موردی: غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
26 کاربرد روش های شبکه ی بیزین و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
27 کاربرد سامانه مدیریت بهینه شبکه های توزیع آب در فرایند کالیبراسیون (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
28 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر-تعرق با حداقل داده های هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 2
29 کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت های مختلف کشت ذرت دانه ای تحت آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
30 مدل سازی رواناب روزانه حوضه نازلو چای در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل Tank (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
31 مدیریت سطح آب زیرزمینی از طریق تلفیق آب سطحی و زیر سطحی با استفاده از مدل Modflow (مطالعه موردی دشت ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 3، شماره: 1
32 مقایسه مدل های AWBM و SimHyd در مدل سازی بارش – رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 4
33 مقایسه نتایج بکارگیری الگوریتم های PSO، GA و SA در بهینه سازی سیستم های تک مخزنه (مطالعه موردی: سدشهرچای، ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
34 مقایسه ی فضای حالت بازسازی شده و آشوبناکی جریان رودخانه ی نازلوچای در مقیاس های زمانی مختلف (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون روش SFU در شبکه های آبرسانی مطالعه موردی شبکه آب شرب دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 آلودگی منابع آب کارستی چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
3 اثر احداث سدهای مخزنی بر روی بار معلق رودخانه ها ( مطالعه موردی سد ماکو ) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
4 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت مشهد به روش دراستیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی امنیت آبی استان های ایران بر اساس شاخص جدید کمبود آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
6 ارزیابی امنیت زیست محیطی آب در زیرحوضه غربی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
7 ارزیابی ایستگاه های پمپاژ شبکه آبیاری وزهکشی دشت مهاباد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
8 ارزیابی پیامدهای زیست محیطی سد و شبکه ابیاری و زهکشی اغ چای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
9 ارزیابی پیش بینی خشکسالی در آینده توسط تولید داده های مصنوعی به روش ARMA (مطالعه موردی: ایستگاه ارومیه و قاسملو در استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
10 ارزیابی تاثیر فعالیتهای آبخیزداری در کاهشوقوع سیل، مطالعه موردی آبخیز قاضیآباد آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
11 ارزیابی توزیع های آماری و تخمین حداکثر سیلاب رودخانه های حوزه دریاچه ارومیه با استفاده از نرم افزار Easyfit (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 ارزیابی سازه های آبی احداث شده در شبکه آبیاری و زهکشی دشت مهاباد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
13 ارزیابی سیستمهای ابیاری بارانی عقربه ای و ارابه ای با ابپاش تفنگی بر اساس برنامه کامپیوتری (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
14 ارزیابی شاخصهای کیفی مرتبط با آبیاری (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
15 ارزیابی شاخصهای کیفی منابع آبهای زیرزمینی دشت ارومیه بر اساس شاخص کیفیت منابع آب ایران IRWQI-GC و پهنهبندی آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 ارزیابی عملکرد پیش بینی داده های اقلیمی حوضه زرینه رود با نرم افزار Lars - wg (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
17 ارزیابی عملکرد مدل مفهومی بارش_رواناب HBV (مطالعه موردی: شهر چای،ارومیه) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
18 ارزیابی عملکرد و آنالیز حساسیت مدل مفهومی بارش رواناب HBV مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلوچای، ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
19 ارزیابی مدل های شبکه هوش مصنوعی و رگرسیونی در پیش بینی بانک بذر خاک با استفاده از برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
20 ارزیابی میزان اکسیژن محلول در ارتباط با مکان های هوادهی در آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
21 ارزیابی و بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص های مختلف هواشناسی در غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
22 استفاده از ارزیابی کمی و کیفی آب رودخانه در شناسایی منبع آلاینده و تاثیر سازه های موجود در مسیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
23 استفاده از GIS در برآورد تبخیر و تعرق بروش پرایستلی - تیلور در حوضه نازلوچای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
24 استفاده از GIS در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل بروش پرایستلی - تیلور در حوضه نازلوچای (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
25 انتخاب متغیرهای ورودی به مدل برای پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از نظریه ی اطلاعات متقابل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
26 برآورد آب مو رد نیاز گیاهان زراعی مهم دهگلا ن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
27 براورد مکانی هدایت الکتریکی اب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از روشهای زمین اماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
28 بررسی آماری روند تغییرات رژیم هیدرولوژیکی رودخانه های غرب دریاچه ارومیه به روش من کندال (مطالعه موردی رودخانه های باراندوزچای، شهرچای و نازلوچای) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
29 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامتر بارش در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو
30 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی ارتباط سفره های آب زیرزمینی زیرحوضه های دشت ارومیه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
32 بررسی پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ سد حسنلو در محدوده دریاچه ارومیه با استفاده از نرم افزارWater Hammer 7.0 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 بررسی پدیده فرونشست زمین ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی با استفاده از داده های سنجش راه دور (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
34 بررسی پیش بینی داده های اقلیمی در حوضه زرینه رود با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی sdsm (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
35 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق پتانسیل (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
36 بررسی تاثیر دریاچه ارومیه در کیفیت آب زیر زمینی استان آذربایجان غربی با استفاده از روش های ویلکوکس و GQI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
37 بررسی تاثیرات سد مخزنی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان شهرچای) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 بررسی خشکسالی در شش ایستگاه استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص های خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
39 بررسی خصوصیات شیمیایی منابع آب زیرزمینی حوزه آبریز دشت ارومیه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
40 بررسی خصوصیات شیمیایی منابع آب زیرزمینی حوضه آبریزدشت ارومیه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
41 بررسی روشهای مختلف طراحی کانال در شبکه کانال های آبیاری مهاباد و معرفی روش برتر مطابق با شرایط موجود و بیان دلایل تخریب کانال های موجود (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
42 بررسی روند تغییرات تبخیر و تبخیر - تعرق در حوزه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
43 بررسی سه بعدی تاثیر دبی های مختلف برآبشستگی رسوبات پایین دست سرریز لبه تیز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 بررسی شاخص کیفیت آب ورودی به تصفیه خانه با ارائه روشی جدید(مطالعه موردی: رودخانه شهرچای، ارومیه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
45 بررسی علل پایین بودن بهره وری آب در شبکه آبیاری تحت فشار دشت گردیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
46 بررسی عملکرد سازه های هیدرولیکی در شبکه آبیاری دشت مهاباد (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
47 بررسی فرآیند نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و فاضلاب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
48 بررسی کیفیت آب جهت کاربرد در سیستم های آبیاری قطره ای (مطالعه موردی: شهرستان مرند، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
49 بررسی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره بر پایه همبستگی و تجزیه فاکتور اصلی (مطالعه موردی: دشت خوی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
50 بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت ارومیه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت ارومیه(مطالعه موردی حوزه دشت ارومیه) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
52 بررسی میزان پالایش گیاهی کانال های کشت شده توسط گیاه نی در خصوص نیترات، فسفات و DO فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
53 بررسی و ارزیابی کارکرد سیستم های آبیاری بارانی در جنوب استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
54 بررسی وجود آشوب در جریان روزانه ی رودخانه ی نازلوچای (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
55 بهینه سازی پارامترهای مدل ماسکینگام غیرخطی با استفاده از الگوریتم ABC (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
56 بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
57 بهینه سازی هزینه طراحی شبکه های توزیع آب به روش الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهرک صنعتی چالدران استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
58 بیلان آب سطحی دراز مدت در حوضه های رودخانه ای با استفاده از GIS(مطالعه موری استان آذربایجانغربی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
59 بیلان اب زیرزمینی و بررسی افت سطح اب دشت ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
60 پایش خشکسالی در استان آذربایجان غربی در محدوده ایستگاههای غرب دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
61 پایش کیفی آبهای زیرزمینی در سطح استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
62 پتانسیل سدهای زیرزمینی در حل بحران آب و حفاظت از آبهای زیر سطحی در مناطق گرم و خشک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
63 پهنهبندی پارامترهای EC و TDS آب زیرزمینی با استفاده از روشهای زمین آمار مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
64 پیچیدگی آبی اقلیمی حوضه دریاچه ارومیه از منظر امنیت آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
65 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت میاندوآب و میزان رواناب رودخانه زرینه رود با تلفیق مدل اقلیمی و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
66 پیش بینی خشکسالی توسط تولید داده های مصنوعی با استفاده از مدل های تصادفی خطی سری زمانی در غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
67 پیش بینی روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از سری های زمانی(مطالعه موردی ایستگاه تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
68 پیش بینی فراوانی شدت خشکسابی با استفاده از سری های زمانی خطی(منطقه مورد مطالعه:حوضه آبریز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
69 پیش بینی منابع آب زیرزمینی دشت قروه با استفاده از مدل MODFLOW (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
70 پیش بینی میزان آورد رودخانه با استفاده از روش های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
71 پیشبینی تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از محاسبات نرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
72 تاثیر آبیاری با آب حاصله از پرورش ماهی قزل آلا بر برخی ویژگی های گیاه لوبیا سبز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
73 تاثیر ترازپایاب سیستم مستهلک کننده انرژی از نوع فیلیپ باکت روی حفره آبشستگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
74 تاثیر زاویه لبه پرتاب سیستم مستهلک کننده انرژی از نوع فیلیپ باکت روی حفره آبشستگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
75 تحلیل بحران هویت قومی در ایران در بستر جهانی شدن با رویکرد علم پایداری (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
76 تحلیل پارامترهای کیفی آبهای سطحی ورودی به دریاچه ارومیه از بخش غربی با استفاده از آنالیز خوشه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
77 تحلیل و بررسی پارامتر DO درکیفیت آب رودخانه مهاباد چای توسط مدل QUAL2K (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
78 تحلیل و بررسی پارامتر PH کیفیت آب رودخانه مهاباد چای توسط مدل QUAL2K (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
79 تخمین تبخیر به روش ANFIS و مقایسه ی آن با متد پنمن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
80 تخمین و طبقه بندی نمایه های اقلیمی در حوضه رودخانه نازلو چای مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی آباجالوسفلی از حوضه های دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 تعیین توزیع برتر آماری با استفاده از آزمون PPCC جهت تحلیل های هیدرولوژیکی با استفاده از داده های دبی (مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
82 تعیین رفتار خطی یا غیرخطی سریهای زمانی جریان رودخانه با استفاده از آزمون غیرخطی BDS مطالعه موردی رودخانه نازلوچای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
83 تغییر اقلیم در حوضه های یخچالی؛ بررسی چالشهای سیلاب و رسوب ( مطالعه موردی حوزه های سههزار و سردابرود) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
84 تغییرات زمانی آبدهی قنات های استان آذربایجان غربی به عنوان انتقال سنتی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
85 رتبه بندی معیارهای جلوگیری از توسعه ی بی رویه اراضی با کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
86 سهم جریان زیست محیطی دریاچه ارومیه از رودخانه زرینه رود با انواع روشهای اکو-هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
87 طراحی شبکه فاضلاب با استفاده از ابزار ArcGIS ونرم افزار SewerGems (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
88 علاج بخشی و بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ شبکه آبیاری وزهکشی دشت مهاباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
89 کار آفرینی در صنعت ساختمان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
90 کاربرد سدهای زیرزمینی در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
91 کود آبیاری، مزایا و تاءثیر آن در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
92 گروه بندی وضعیت سیل خیزی و دبی های سیلابی با استفاده از روش خوشه بندی سلسله مراتبی (مطالعه موردی محدوده ارومیه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
93 مدل الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی سیستم تک مخزنی شهرچای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
94 مدل جریان اب در خاک و جذب آب توسط گیاه بر اساس شکل و توسعه ریشه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
95 مدلسازی تخصیص آب سد شهرچای به روش سلسله مراتب فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
96 مدلسازی کمی آبهای زیرزمینی دشت ارومیه با نرم افزار GMS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
97 مدلسازی کیفی رودخانه شهر چای (ارومیه) با استفاده از مدل QUAL2K (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
98 مدیریت منابع با مدلسازی تغییرات آب و هوایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
99 مروری بر مطالعات انجام گرفته بر روی کیفیت آب های زیرزمینی دشت ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
100 معرفی بیولاک، روشی کارا در تصفیه فاضلاب، با نگاهی بر تصفیه خانه فاضلاب شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
101 مقایسه پیش بینی هیدروگراف سطح ایستابی با روشهای مختلف محاسبات نرم (مطالعه موردی:دشت باراندوز چای) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
102 مقایسه روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه عصبی بیزین درمدلسازی تراز آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
103 مقایسه روش های مختلف هوش مصنوعی در مدلسازی تراز آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت ارومیه ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
104 مقایسه کارایی الگوریتم ازدحام ذرات با روش های نوین در بهینه سازی چندهدفه مخزن سد شهرچای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
105 مقایسه کارایی روش های نا پارامتری اسپیرمن و من کندال در تحلیل روند تبخیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
106 مقایسه مدل هوش مصنوعی و رگرسیونی در پیش بینی نیتروژن آلی ذره ایPOM-N با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
107 مقایسه ی روشهای انتخاب توزیع آماری دبی لحظه ای سیل با تاکید بر روش ویکبای ۵ پارامتری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
108 منطقهای نمودن برخی فرمولهای تجربی پیش بینی سیلاب در زیرحوضه-های غرب دریاچهی ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
109 مهندسی ارزش شبکه آبیاری و زهکشی دشت نازلو، استان آذربایجانغربی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
110 نقش آنالیز اجبار در پیشبرد اهداف مهندسی ارزش- با نگاهی بر تغییر زون بندی بدنه سد قیقاج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
111 نگاهی بر سناریوپردازی آینده جهانی آب جهت ارایه ی چارچوب سناریو برای مدیریت منابع آب در سطح حوضه های آبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
112 واسنجی مدل آریا و پاریس در پیش بینی منحنی مشخصه آب خاک در سری داده های UNSODA (مقایسه نتایج با سایر روش ها) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست