دکتر حمید زارع ابیانه

دکتر حمید زارع ابیانه استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

دکتر حمید زارع ابیانه

Dr. Hamid Zare Abyaneh

استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییر اقلیم در غرب ایران با توجه به تغییرات دما (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 2
2 آشکارسازی نوسانات اقلیمی براساس آزمون آماری من-ویتنی (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
3 اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم آبیاری و شوری آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 1
4 اثر آبیاری بارانی با پساب ماهی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 1
5 اثر پدیده ی تغییر اقلیم بر فراسنجه های اقلیمی همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 9
6 اثر تغییر آبیاری جویچه ای به قطره ای بر آب مصرفی، کارایی مصرف آب و برخی صفات رشدی بوته های انگور بیدانه سفید (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
7 اثر تغییر روش آبیاری جویچه ای به قطره ای بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد انگور بیدانه سفید (Vitis vinifera L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 3
8 اثر تنش آبی بر رشد،عملکرد و کارایی مصرف آب فلفل در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 1
9 اثر روش های آبیاری فتیله ای و قطره ای بر عملکرد و برخی صفات رشدی خیار گلخانه ای در بافت های مختلف خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
10 اثر سوپرجاذب، کود نیتروژنی و تنش خشکی بر عملکرد و بهره وری آب گیاه فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 3
11 اثر شستشوی برگ سیب زمینی پس از آبیاری با پساب مزرعه پرورش ماهی بر فلورسانس کلروفیل و برخی از خصوصیات سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 1
12 اثر شستشوی برگی با آب تمیز در آبیاری بارانی با پساب ماهی بر فتوسنتز سیب زمینی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
13 اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 2
14 اثر کم‌آبیاری بر تبخیر و تعرق، کارایی مصرف آب، عملکرد و رشد گیاه فلفل همدانی در کشت گلخانه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 3
15 ارزیابی حجم آب مجازی مبادلاتی محصولات عمده زراعی استان همدان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
16 ارزیابی حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق مرجع (ETo) به سیگنال های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
17 ارزیابی حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق مرجع (ETo) به سیگنال های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
18 ارزیابی روش های برآورد ضریب تشت برای محاسبه مقدار تبخیر و تعرق) مطالعه موردی استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 2
19 ارزیابی روش های زمین آمار در برآورد توزیع مکانی بارش استان همدان در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
20 ارزیابی روش های مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع و پهنه بندی آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 4
21 ارزیابی روشهای شبکه‎ی عصبی مصنوعی و زمین آمار در برآورد توزیع مکانی عملکرد گندم دیم و آبی (مطالعه‎ی موردی: خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 4
22 ارزیابی روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق مرجع با روش تشت تبخیر فائو در حوضه آبریز شرق و جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 8، شماره: 28
23 ارزیابی سیستم های هوشمند عصبی در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
24 ارزیابی عملکرد برخی سامانه های آبیاری قطره ای (مطالعه موردی: شهرستان سنقر) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
25 ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری کلاسیک ثابت در اسدآباد همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 4
26 ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری نوین در شهرستان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 3
27 ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری پایاب سد گاوشان با شاخص های جهانی مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 4
28 ارزیابی عملکرد مدیریت آب در شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
29 ارزیابی عملکرد و بهره وری مصرف آب گیاه توت فرنگی گلخانه ای تحت سطوح مختلف آبیاری در بسترهای کشت خاکی و غیرخاکی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
30 ارزیابی کارآیی دو نرم افزار شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
31 ارزیابی مدل AquaCrop تحت مدیریت کم آبیاری کلون های جدید سیب زمینی در همدان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
32 ارزیابی مدل های هوشمند عصبی و تجربی در تخمین رواناب سالانه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
33 اعتبارسنجی چهار نمایه ی خشکسالی هواشناسی بر اساس حلقه های رشد درختان غیر مثمر (مطالعه ی موردی مشهد) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 6، شماره: 3
34 انتخاب مدل بهینه نفوذ آب در خاک ( مطالعه موردی: اراضی جهاد نصر استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
35 انتخاب مناسب ترین روش برآورد تبخیر و تعرق مرجع و پهنه بندی آن در استان اصفهان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
36 باز طراحی شبکه آبیاری تحت فشار دشت فتحعلی مغان به روش گروه بندی ارتفاعی اراضی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
37 برآورد الگوی توزیع رطوبت خاک تحت آبیاری قطره ای در مزرعه پیاز (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
38 برآورد بارش به کمک شبکه عصبی مصنوعی با داده های هواشناسی غیربارشی در سه منطقه شیراز، مشهد و کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 43
39 برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل از روش موازنه انرژی در مقایسه با روش تشتک تبخیر و فائو پنمن مونتیث (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
40 برآورد توزیع مکانی آب معادل برف سراب رودخانه کارون در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
41 برآورد توزیع مکانی ارتفاع آب معادل برف و چگالی برف حوضههای آبخیس استان آرربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 15
42 برآورد دما و شاخص پوشش گیاهی سطح زمین با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 3
43 برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی: استان همدان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
44 برآورد سرعت نهایی نفوذ آب در خاک با استفاده از مدل های نفوذ و توابع انتقالی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
45 برآورد مشخصه های برف به روش های موجک و زمین آمار (مطالعه موردی: حوضه های آبریز شمال غرب کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 3
46 برآورد میزان تبخیر-تعرق واقعی و پتانسیل در شرایط اقلیمی مختلف با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
47 برازش مدل های مختلف منحنی مشخصه آب خاک بر داده های تجربی در کلاس های بافتی متفاوت استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
48 بررسی آسیب پذیری طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی سیستم های تحت فشار اجرا شده در شهرستان سنقر) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
49 بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
50 بررسی اثر قدرت گروداران ذینفوذ در مدیریت مشارکتی منابع آب دشت قزوین (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
51 بررسی تاثیر برخی پارامترهای اقلیمی و پدیده انسو در عملکرد گندم و جو (مطالعه موردی: منطقه همدان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
52 بررسی تاثیر دو عمق نصب قطره چکان با دبیهای یکسان بر توزیع رطوبت در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و شبیه سازی آن با مدل HYDRUS-۲D (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 2
53 بررسی تاثیر کیفیت آب آبخوان بر تعیین الگوی مکانی کشت گندم و یونجه (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 33
54 بررسی تغییرات مکانی برخی ویژگی های شیمیایی و هیدرولیکی اراضی حاشیه رودخانه قزل اوزن با روش های زمین آمار (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
55 بررسی دقت روشهای مختلف در تعیین ضرایب شبیه منحنی رطوبتی ون گنوختن (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 8، شماره: 24
56 بررسی روند تغییرات شاخص خشکی در نیمه جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
57 بررسی عملکرد و بهره وری مصرف آب خیار گلخانه ای در دو سیستم آبیاری قطره ای و فتیله ای مویینگی در بافت های مختلف خاک با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 4
58 بررسی کارایی مدل SWAT در شبیه سازی کمی و کیفی رواناب و اقدامات آبخیزداری در حوزه زرینه رود (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
59 بررسی نقش عوامل اقلیمی و خشکسالی بر تغییرپذیری عملکرد چهار محصول دیم در مشهد و بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
60 بررسی نوسانات عمق آب زیرزمینی در دشت ملایر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
61 بررسی نیاز آبی زراعی تحت ترکیبی از سناریوهای تغییر اقلیم، افزایش بازده آبیاری، تغییر الگوی کشت و توسعه کشت ارقام زودرس، مطالعه موردی: دشت همدان-بهار (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
62 بهینه سازی ضرایب مدلهای نفوذ آب به خاک در زمین های مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
63 پایش خشکسالی بر مبنای شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده SPEI تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
64 پایش وضعیت های رطوبتی و روند آن ها بر مبنای شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده SPEI در نواحی مختلف آب و هوایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
65 پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سری های زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
66 تاثیر اصلاح کننده های کوکوپیت، بیوچار کوکوپیت و ورمی کمپوست بر انتقال آزمایشگاهی نیترات در خاک لوم شنی و لوم رسی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 0
67 تاثیر پدیده انسو بر تغییرپذیری منابع آب های سطحی استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
68 تاثیر پدیده‎ی انسو بر تغییرات دمای ماهانه و فصلی نیمه‎ی جنوبی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 2
69 تاثیر خاک پوش بر صفات رویشی نهال انگور و مقایسه آن در دو سیستم آبیاری قطره ای و فتیله ای کاپیلاری (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 2، شماره: 2
70 تاثیر سامانه های آبیاری تحت فشار بر تغییر برخی خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 4
71 تاثیر سطوح کود نیتروژن و کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 31، شماره: 2
72 تاثیر کودهای اوره و نانوکی لیت نیتروژن بر آبشویی نیترات و توزیع آن در خاک رخ و گیاه سیب-زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
73 تاثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه گیاه فلفل قلمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 2
74 تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما، بارش و خشکسالی های استان همدان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 3
75 تحلیل فراوانی و پهنه بندی خشکسالیهای ایران با کاربرد نمایه شاخص استاندارد شده بارش (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 4، شماره: 8
76 تحلیل مکانی پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی دشت همدان-بهار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 8
77 تحلیل مکانی پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی دشت همدان-بهار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 4
78 تحلیل و پایش خشکسالی هواشناسی منطقه سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 1
79 تخمین رطوبت خاک با تعیین ضرایب منحنی رطوبتی ون گنوختن در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 6
80 تخمین نیترات آب زیرزمینی دشت همدان- بهار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و اثر تفکیک داده ها بر دقت پیش بینی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 58
81 تدوین منحنی های فرمان بهره برداری مخزن دو سد بوکان و مهاباد با الگوریتم PSO (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 2
82 تعیین بهترین مدل محاسبه ضریب تشت در منطقه آمل بر پایه ی آنالیز حساسیت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 1
83 تعیین پتانسیل آسیب پذیری آبخوان بر اساس مد لهای دراستیک و منطق فازی مطالعه موردی :دشت همدان بهار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
84 تعیین توابع تولید عملکرد گندم و جو دیم در سطح استان گلستان با استفاده از (ARID) شاخص مرجع کشاورزی برای خشک سالی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 1
85 تعیین روابط هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe) با برخی پارامترهای شوری خاک در مقایسه با روش جدید تعیین ECe (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 4
86 تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه ای گوجه فرنگی در منطقه همدان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 6
87 تعیین نیاز آبی و تاثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 27، شماره: 2
88 تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی منفرد و دوگانه سیر در اقلیم نیمه خشک سرد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 1
89 تعیین و ارزیابی آب کاربردی و بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در باغات انگور و گردو منطقه ملایر همدان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
90 تغییرات غلظت نیترات و نیتریت آب های زیرزمینی شهرستان اراک طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۲ (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 2
91 تغییرات مکانی تبخیر از تشت و مقایسه آن با مدل های برآورد تبخیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
92 توزیع تعرق و کمبود فشار بخار در گلخانه ی تجاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
93 توسعه و کاربرد مدل های عصبی، فازی، الگوریتم ژنتیک و زمین آمار در برآورد توزیع مکانی سطح ایستابی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
94 توسعه ی شاخص تجمیعی خشکسالی (ADI) بر پایه تجزیه به مولفه های اصلی به منظور پایش خشکسالی کشاورزی در استان گلستان - ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 2
95 چهارچوب مد لهای عامل بنیان درشبیه سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
96 شاخص های بهره وری و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت سطوح مختلف آب و کود نیتروژنی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
97 شبیه سازی اثر ورمی کمپوست بر انتقال ماده واکنش پذیر سدیم در خاک اشباع و نزدیک اشباع (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 4
98 شبیه سازی انتقال سدیم و نیترات در خاک اصلاح شده با ورمی کمپوست تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 5
99 شبیه سازی پروفیل رطوبتی خاک در آبیاری قطره ای با مدل HYDRUS-۲D (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 1
100 شبیه سازی تغییرات سطح ایستابی و غلظت نیترات در اراضی شالیزاری با مدل DRAINMOD-N (مطالعه موردی: کاپیک) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 1
101 شبیه سازی حل تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی نشت جریان ترانشه ای در زهکشی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
102 شبیه سازی سطح ایستابی دشت ملایر براساس داده های هواشناسی با استفاده از شبکه‎ی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 78
103 شبیه سازی عددی مسیر جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت همدان–بهار (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 1
104 عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در منطقه سنقر در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
105 کارایی مصرف آب، عملکرد و رشد گیاه تربچه رقم Sparkler در شرایط کمبود رطوبت در خاک حاوی دو جاذب رطوبتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 2
106 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در ارزیابی تصفیه خانه فاضلاب اکباتان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 3
107 کاربرد مدل تراز انرژی برای پیش بینی تعرق و شرایط خرد اقلیم داخل گلخانه با استفاده از داده های هواشناسی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
108 مدل سازی و پیش بینی تراز آب زیرزمینی با کاربرد مدل های سری زمانی (مطالعه موردی: دشت های استان همدان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
109 مدلسازی و پیش بینی تبخیر-تعریق گیاه مرجع با سری زمانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
110 مروری نظام مند بر مطالعات انجام شده در خصوص غلظت نیترات در منابع آبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 2
111 مطالعه تطبیقی چهار نمایه خشکسالی هواشناسی بر پایه عملکرد نسبی محصول گندم دیم در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 69
112 مطالعه خوردگی و رسوب گذاری آب های زیرزمینی دشت همدان - بهار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
113 مقایسه روش رگرسیون غیرخطی با روش های هوش محاسباتی در برآورد توزیع مکانی آب معادل برف در سراب کارون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 50
114 مقایسه روش های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در اراضی نخلستان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 4
115 مقایسه یافته های مدل شبکه استنتاج تطبیقی عصبی-فازی با مدل های رگرسیونی به منظور برآورد دمای خاک در سه اقلیم متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
116 مقایسه‎ی روش پنمن مانتیث فائو و تشت تبخیر کلاس A با داده های لایسیمتری در برآورد تبخیر و تعرق گیاه برنج در منطقه‎ی آمل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 76
117 نقش ورمی کمپوست در تغییر مولفه های فیزیکی، شیمیایی، هیدرولیکی و آبشویی یک خاک لومی شنی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 3
118 واسنجی آب شویی نیترات و نوسانات سطح ایستابی در زمین های شالیزاری با استفاده از نرم افزار DRAINMOD-N (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی روند تغییرات دبی وارتباط آن با پارامترهای هواشناسی درحوضه زهره کهکیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
2 اثر تغییر روش آبیاری بر رشد رویشی بوته های انگور بیدانه سفید (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر تغییر روش آبیاری بر کارایی مصرف آب بوته های انگور بیدانه سفید (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر تغییرات گام مکانی در همگرایی مدل عناصر محدود املاح در خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 اثر تنش آبی بر روی میزان تبخیر و تعرق واقعی گیاه فلفل قلمی گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
6 اثر تنش آبی و سطوح مختلف سوپرجاذب پلیمری بر گلدهی و عملکرد فلفل دلمه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
7 اثرات کاربرد پساب و فاضلاب بر گیاه، خاک و منابع آب در استان تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
8 اثراسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول برعملکردواجزای عملکرد ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارائه بهترین رابطه تجربی تبخیر و تعرق گیاه مرجع در مقایسه با روش پنمن مانتیث فائو در شمال غرب کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
10 ارزیابی حساسیت مدل های مختلف Ref-ET به پارامتر های هواشناسی (مطالعه موردی تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
11 ارزیابی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص خشکسالی جریان رودخانه (SDI) (مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب در استان همدان) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
12 ارزیابی دقت روش شبکه های عصبی مصنوعی و معادلات تجربی در محاسبه تبخیر تعرق پتانسیل در استان همدان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
13 ارزیابی راندمان سیستم های آبیاری تحت فشار در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
14 ارزیابی روابط تجربی تخمین تبخیر و تعرق دو گیاه مرجع چمن و یونجه با نتایج تشتک تبخیردراهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 ارزیابی روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در استان خوزستان با روش پنمن –مانتیث-فائو 56 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 ارزیابی سیستم استنتاج عصبی - فازی و رگرسیون مرحله ای در تعیین پارامترهای کیفی آب های حوزه قره چای همدان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
17 ارزیابی سیستم های تلفیقی عصبی - ژنتیک و عصبی - فازی در پیش بینی میزان خوردگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
18 ارزیابی شاخص سطح برگ و میزان کلروفیل گیاه توت فرنگی گلخانه ای تحت سطوح مختلف آبیاری در بسترهای مختلف کشت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
19 ارزیابی شبکه های پرسپترون چند لایه(MLP) و تابع پایه شعاعی(RBF) در تعیین ضریب سریز جانبی تحت شرایط جریان فوق بحرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 ارزیابی فنی و هیدرولیکی آبیاری میکرو در مزارع شهرستان سنقر استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
21 ارزیابی کارایی الگوریتم‌های شبیه‌‌سازی KNN و ANFIS در شبیه‌سازی پارامترهای کیفی مخازن - مطالعه موردی: مخزن سد 15 خرداد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
22 ارزیابی کیفیت آب و تیپ هیدروشیمیایی رودخانه های نکا، تجن و سفید رود از نظر شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
23 ارزیابی مدل های رایج تبخبر - تعرق در اقلیم سرد نه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل های تابش (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
24 ارزیابی مدل های مختلف تخمین ضریب تشت در برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
25 ارزیابی نرم افزار Ref-ET در تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
26 ارزیابیکاراییتصفیهخانههای فاضلاب شهر تهران در کاهش COD, BOD و TSS (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 استفاده از شاخص های لانژیلر، رایزنر و نمودار پی پر بمنظور بررسی رسوب گذاری و خوردگی آب های زیرزمینی دشت همدان - بهار در استان همدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
28 استفاده از میدان مغناطیسی با هدف جلوگیری از گرفتگی قطره چکان ها در سیستم آبیاری تحت فشار به منظور ارتقا بهره وری و مدیریت تخصیص بهینه منابع آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 استفاده از یک تکنولوژی نوین با هدف بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و پایداری محیط زیست در استفاده از آب های نامتعارف (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
30 امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سرکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
31 اهمیت بررسی نقش ریزگردها و کلوئیدها در کیفیت آب تالابها و محیط های آبی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
32 Evaluation of Modified Van Genuchten Model in the Pattern of Soil Water Movement Under Drip Irrigation System (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
33 Survey qualitative , sedimentation and corrosively of Gezel-Ozan river (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 برآورد تبخیر تعرق با استفاده از الگوریتم سبال مطالعه موردی: دشت همدان بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
35 برآورد تبخیر تعرق با استفاده ازالگوریتم سبال مطالعه موردی: دشت همدان - بهار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
36 برآورد داده های گم شده هواشناسی با روش های مختلف و مقایسه بین نتایج آنها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
37 برآورددمای پوشش سطح زمین با استفاده ازداده های سنجش ازدورمطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
38 بررسی آلودگی آب های زیرزمینی در اراضی شالیزاری (مطالعه موردی: کاپیک) (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
39 بررسی آماری روندبلند مدت بارش استان کرمانشاه از طریق آزمون ترسیمی من-کندال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
40 بررسی اثر میدان مغناطیسی در کاهش سختی آب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
41 بررسی تاثیر آبیاری شیاری و قطره ای بر عملکرد و بازده مصرف آب خیار سبز گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
42 بررسی تاثیر استفاده از سوپرجاذب بر گیاه فلفل دلمه ای تحت کم آبیاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
43 بررسی خشکسالی هواشناسی در شهرستان اراک (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
44 بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبریز رودخانههای شهرستان ساوه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
45 بررسی روابط رگرسیونی بین هدایت الکتریکی و کاتیون ها و آنیون های چاه های آب دشت همدان - بهار (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
46 بررسی روند تغییرات سالانه شاخص خشکی در نیمه جنوبی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
47 بررسی غلظت نیترات و نیتریت در آبهای زیرزمینی اراک طی سالهای 82-86 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
48 بررسی کارایی مدل HYDRUS-2D در اراضی محل دفن زباله (Land Fill) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 بررسی کارایی مدل HYDRUS-2D در برآورد پیاز رطوبتی زمین شیبدار تحت سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 بررسی کیفی آب رودخانه های آبشینه و عباس آباد در استان همدان (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
51 بررسی مدل های ونگنوختن، ونگنوختن اصلاح شده و تخلخل دوگانه در تعیین توزیع رطوبت خاک در زمین شیبدار و بدون شیب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
52 بررسی مسائل بحران افت سطح ایستابی در دشت نهاوند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
53 بررسی مطالعات کاربردی امکان سنجی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با رویکرد اقتصاد کم کربن (مطالعه موردی: شهرک ها و نواحی صنعتی استان اصفهان) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
54 بررسی و ارزیابی روش های مختلف انتخاب شاخص مناسب خشکسالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
55 بررسی و مطالعه خشکسالی های شهر شیراز با تاکید بر منابع آبی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
56 بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی دشت همدان - بهار درسالهای 84 و 85 (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
57 بررسی وضعیت خشکسالی استان اصفهان و پهنه بندی شدت خشکسالی توسط شاخص Z-Score (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
58 بررسی وضعیت کیفی آب حوزه آبریز قره‌چای (همدان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
59 بررسی وضعیت کیفی آب حوزه قره چای از لحاظ خورندگی و رسوب گذاری (استان همدان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
60 بررسی وضعیت و روند خشکسالی منطقه ساوه در طی دوره آماری 30ساله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
61 پایش پدیده خشکسالی در خراسان جنوبی و رضوی بااستفاده از نمایه بارش استاندارد و آزمون دنباله ها (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
62 پایش خشکسالی طولانی مدت با استفاده از شاخصهای خشکسالی و داده های بارش (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
63 پتانسیل یابی آب زیرزمینی با استفاده از مدل نسبت فراوانی در منطقه اشترینان لرستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
64 پهنه­بندی خشکسالی هواشناسی با استفاده از GIS در استان همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
65 پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع تحت سناریوهای متفاوتIPCCدر اقلیمهای گرم و خشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
66 پیش بینی میزان خوردگی به کمک سیستم استنتاج عصبی - فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
67 پیش نگری بلند مدت بارندگی استان کردستان مبتنی بر گزارش ششم (CMIP۶) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
68 پیشبینی ده مدلمنحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
69 تحلیل آماری پارامترهای کیفی آبهای زیرزمینی منطقه همدان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
70 تحلیل فضایی خشکسالی های هواشناسی با استفاده از نرم افزار DIP و کریجینگ (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)
71 تخمین پارامترهای کیفی رودخانه ی شاهرودچای اردبیل با استفاده از مدل هیبرید شبکه های عصبی- موجکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
72 تخمین تبخیر تشت کلاس A به وسیله شبکه عصبی مصنوعی در منطقه همدان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
73 تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی چغندرقند در شرایط اقلیمی منطقه همدان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
74 تعیین رابطه باقیمانده املاح (شوری) با دبی در رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
75 تعیین مناسب ترین روش برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در مقایسه با روش های تجربی برای منطقه همدان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
76 تعیین و پهنه بندی الگوی کشت منطقه ای مناسب بر اساس توان تولید اراضی با استفاده از مدل AEZ و GIS - مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
77 حساسیت مدلهای مختلف براورد تبخیر - تعرق به پارامترهای هواشناسی و گرمایش جهانی در اقلیم نیمه خشک همدان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
78 حل عددی معادله جریان آب در محیط متخلخل با روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 سنجش از دور، روشی نوین در براورد تبخیر - تعرق در شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
80 سنجش مناسب ترین ضریب تشت تبخیر سنج کلاس A در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
81 شبیه سازی اثر ورمی کمپوست بر انتقال ماده واکنش پذیر سدیم در خاک اشباع و نزدیک اشباع (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
82 شبیه سازی تخصیص منابع آب در شرایط موجود با استفاده از مدل MIKEBASIN (مطالعه موردی: نهر شعبان نهاوند) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
83 شبیه سازی کمی و کیفی آبخوان همدان بهار با استفاده از GNS7.1 و MT3DMS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
84 شبیه‌سازی آب‌شستگی در پایاب سازه‌های مستهلک کننده انرژی با استفاده از الگوریتم K-نزدیک‌ترین همسایگی (KNN) و سیستم‌ استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
85 شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده های حدی بارندگی در استان کردستان مطالعه موردی: ۲۰۱۷-۱۹۹۰ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
86 ضرورت پایش خشکسالی بر اساس شاخص های چندمتغیره (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
87 طبقه بندی اراضی برای آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای در دشت میهه کوهرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
88 کاربرد نرم افزار HYDRUS-2D در تعیین پیاز رطوبتی خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از مدل تخلخل دوگانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
89 مدل سازی تغییرات مکانی آب آبی و آب سبز (مطالعه موردی: استان همدان) (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
90 مروری بر الگوریتم بیلان انرژی در سطح زمین (SEBAL) و ارتباط آن با تعیین تبخیر - تعرق در شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
91 مروری بر سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
92 مطالعه تغییرات اقلیمی سبزوار با استفاده از دما و بارش (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
93 مطالعه تغییرات کود نیتروژن و رطوبت در مزرعه‌ای مجهز به سیستم کود آبیاری قطره‌ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
94 مطالعه و بررسی کیفی و کمی آب رودخانه قزل اوزن (استان زنجان) ، از نظر توانایی تشکیل رسوب و خورندگی و ارائه راهکارهایی جهت استفاده در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
95 معرفی و کاربرد چهارچوبی دربارهی تحلیل گروداران برای مدیریت منابع آب: مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
96 مقایسه اقتصادی سیستم های آبیاری نشتی و کلاسیک ثابت در استان همدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
97 مقایسه روشهای ترکیبی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین آب معادل برف در زیرحوضه صمصامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
98 مقایسه کارایی مدلهای فیزیکی و شبکه ی عصبی مصنوعی در برآورد شدت نفوذ آب به خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
99 مکانیابی محل دفع زباله در شهرستان خرم آباد با استفاده از GIS و AHP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران