دکتر علی اکبر صفری سنجانی

دکتر علی اکبر صفری سنجانی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر علی اکبر صفری سنجانی

Dr. AliAkbar Safari Sinegani

استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Aggregation stability and organic carbon fraction in a soil amended with some plant residues, nanozeolite, and naturalzeolite (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
2 اثر بافت و ساختمان خاک و گیاه تربچه بر مقدار نیکل در خاک، زه آب و گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 4
3 اثر شدت آتش سوزی بر ماکروفون خاک در جنگل های شاخه زاد بلوط ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 4
4 اثر کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر زنده مانی باکتری ایکولای در مخلوط شن ریز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 2
5 اثر مقادیر مختلف سولفات و کربنات کلسیم تحت جریان اشباع ماندگار بر جذب و نگهداشت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون های شن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
6 اثر مقادیر مختلف سولفات و کربنات کلسیم تحت جریان اشباع ماندگار بر جذب و نگهداشت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون های شن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
7 اثر مقادیر مختلف کربنات و سولفات کلسیم بر حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون های شنی غیراشباع (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 51
8 اثر میانمدت مدیریتهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی خلر بر برخی شناسههای زیستی کیفیت خاک در زراعت لوبیا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
9 اثر نمکهای کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر جذب باکتری سودوموناس فلورسنس در جریان غیراشباع (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 71
10 ارزیابی توان رشد در گیاه اسپناج مایه زنی شده با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا، مایکوریزا و قارچ های دیواره تاریک در تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
11 ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان برای کشاورزی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 11، شماره: 1
12 Effect of dosage and particle size of natural zeolite on the survival of Escherichia coli in soil (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
13 The Impact of Anjir –tangeh Coal Washing Plant on Concentration of Some Heavy Metals in the Native Vegetation, Mazandaran Province, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 47، شماره: 2
14 برآورد مقاومت فروروی با بهره گیری از پارامتر های فراکتالی توزیع اندازه ذرات و خاکدانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
15 بررسی پیامد کاربرد آنتی بیوتیک ها بر فراوانی باکتری ها و قارچ های بومی خاک تیمار شده با بهسازهای آلی و کانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 8، شماره: 1
16 بررسی توان برخی جدایههای باکتری در حل فسفات و تعیین چگونگی پخش فسفر حلشده در دو بخش محلول و زیتوده میکروبی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 7، شماره: 25
17 بررسی فراوانی قارچهای آربوسکولار میکوریزا در خاک و ریشه گیاهان دارویی باغ بوعلی سینا در همدان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 5، شماره: 20
18 بهرهگیری از انگشتنگاری PCR-DGGE و تنفس خاک برای شناخت دگرگونیهای باکتریایی در خاکهای آلوده به فلزهای سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 8، شماره: 29
19 پاسخ برخی شاخص های کیفیت خاک و عملکرد محصول به مدیریت تلفیقی خاک ورزی و گیاه پوششی در زراعت کدو تخمه کاغذی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 1
20 پایداری پادزیستی ازتوباکترها، انتروباکترها و سودوموناس‌ها در خاک‌های معدن، چراگاه و کشاورزی پیرامون سه معدن در استان همدان، ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 5، شماره: 1
21 پیآمد کاربرد کود گاوی و زغال زیستی آن بر برخی از فرآیندهای چرخه نیتروژن در خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 3
22 پیامد ۱۰ جدایه باکتری گشاینده ی (حل کننده) پتاسیم ، فسفر، آهن و کود زیستی پتابارور بر کارکرد و رشد سیب زمینی در گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 11، شماره: 4
23 پیامد آبیاری با پساب شهری پالایش نشده همدان بر فراوانی کلیفرم های روده ای در خاک و بافت سبزی ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
24 پیامد شیوه های کاربرد پادزیست های پرکاربرد در کشاورزی بر شمار باکتری ها و قارچ های پیرامون ریشه، شناسه های رشدی و شمار گره بر ریشه های گیاه نخود (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 3
25 پیامد کاربرد آفت‌کش کلروپیروفوس بر فراوانی برخی ریزجانداران خاک در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 1
26 پیامد کاربرد پادزیست های آموکسی سیلین، سفیکسیم و مترونیدازول بر فراوانی و سوخت و ساز باکتری ها در خاک های آلوده و ناآلوده به فلزهای سنگین (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 10، شماره: 2
27 پیامد کاربرد پلی اکریل آمید آنیونی بر خاکدانه سازی و رس پخش شونده در خاک های تیمارشده با مانده های گیاهی گندم و یونجه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 2
28 پیامد کاربرد دیازینون بر فراوانی و تنوع برخی ریزجانداران خاک در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 3
29 پیامد کاربرد زئولیت و کودهای جانوری بر ویژگی های زیستی خاک های سبک و سنگین در کشت گلخانه ای ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
30 پیامد کاربرد زغال گرمایی و گرمابی مانده های گیاهی سیب زمینی بر شناسه های رشد گیاه لوبیا و میکوریزایی شدن آن در تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
31 پیامد کاربرد کرم خاکی، کود گاوی و زغال زیستی حاصل از آن بر برخی از ویژگی های زیستی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 5
32 پیامد کاربرد کودهای آلی گیاهی بر بخش های شیمیایی و زیستی کربن آلی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 3
33 پیامد هوموسی شدن کاه گندم و توانایی ریز جانداران آن بر جذب زیستی سرب از یک آب آلوده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 104
34 پیامد هوموسی شدن کاه گندم و سترون سازی آن بر نگهداشت و سینتیک رهاسازی سرب جذب شده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
35 پیامدآبیاری با آب آلوده به آرسنیک و روی بر تجمع روی در گیاه تربچه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 2
36 تاثیر پوشش های گیاهی و مدیریت زمین بر بخش های کربن آلی خاک در حوضه گنبد، همدان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
37 تاثیر تیپ جامعه گیاهی بر توزیع اندازه خاکدانه ها در حوضه گنبد (همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
38 تاثیر سیستم های تغذیه ای گوناگون شیمیایی، زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
39 تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی و آلی بر شاخص های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط آبیاری کم و بهینه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 2
40 تجزیه زیستی ارگانوفسفرههای دیازینون و کلروپیروفوس به وسیله دو باکتری جداسازی شده از خاکهای آلوده کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 7، شماره: 28
41 جداسازی و شناسایی ۱۰ سویه باکتری گشاینده ی پتاسیم، فسفر و آهن از خاک پیرامون ریشه های سیب زمینی در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 4
42 حرکت باکتری اشرشیا کولی (Escherichia coli) آزادشده از کود گاوی در خاک غیراشباع مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
43 خودبوم‌شناسی و هم‌بوم‌شناسی سودوموناس فلورسنس CHAO- Rif بکاررفته در کشت گیاهان آفتابگردان و شاهدانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 8، شماره: 2
44 رابطه بین ویژگیهای مکانیکی و منحنی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاکها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
45 رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع با حدود آتربرگ و پارامترهای منحنی فشردگی محصور خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 4
46 ردیابی ژن بتالاکتاماز در باکتریهای جداشده از خاکهای کشاورزی، چراگاه و معدن پیرامون معادن استان همدان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 23
47 روابط متقابل میان جانداران خاک و تغییرات اقلیمی و کاربرد تجزیه های متا در تفسیر آن: مروری سیستماتیک (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 13، شماره: 3
48 فعالیت آنزیم های سلولولیتیک بی جنبش شده در برخی از مواد آلی و کانی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
49 فعالیت آنزیم های سلولولیتیک بی جنبش شده در برخی از مواد آلی و کانی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 21
50 کارایی آنزیم‌های برون یاخته ای فسفاتاز و اوره آز خاک و شناسه کارایی آنزیمی در خاک-های تیمار شده با بهسازهای آلی و کانی در برابر پادزیست‌های جنتامایسین، اکسی تتراسایکلین و پنی سیلین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 3
51 مقایسه فعالیت زیستی خاک در جنگل با درختان سوزنی برگ و پهن برگ در منطقه بیستون کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 5
52 نشانه‌های آتش‌سوزی بر ریخت‌های گوناگون کربن آلی در خاک یک چراگاه در همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 8، شماره: 2
53 واکنش برخی از صفات خاک و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان به رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
54 ویژگیهای شیمیایی آبهای درونریز و پیامد آنها بر خاکهای تالاب میقان اراک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی خاک به سرب و روند کاهش آن در بر خی از خاکهای گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
2 ارزیابی تنفس برخی از قارچ های ساپروفیت و توان آنها در کاهش وزن ماندههای کلزا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
3 ارزیابی توان برخی از قار چها در تجزیه و کاهش سولانین در مانده های سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
4 ارزیابی توان برخی از قارچها در تجزیه و کاهش تانن در پسماندهای کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
5 ارزیابی توان برخی ازباکتریهای خاک در تجزیه بیولوژیک و کاهش سولانین در مانده های سیب زمین (محورتخصصی:بیولوژی خاک) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
6 ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به منظور تهیه کمپوست (محور تخصصی: تولید مواد و انرژی از پسماند:کمپوست.....) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
7 ارزیابی فعالیت برخی از آنزیمهای لیگنوسلولوتیک قارچی در تجزیه ماندههای کلزا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
8 ارزیابی فعالیت برخی از آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی از قارچها در تجزیه ماندههای سیب زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
9 استفاده از کودهای زیستی بیولوژیک فسفات بارور -2 درکشت گندم گامی به سمت کشاورزی زیستی ارگانیک و کاهش آلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
10 Changes of microbial activity in rhizosphere soil of different plant species under glasshouse condition (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
11 Effects of some chelators and electrical fields on phytoremediation efficiency of a Pb polluted soil (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
12 The effect of application of electrokinetic and chelating agents on substrate induced respiration and bacterial and fungal populations in a multi-metal contaminated soil (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
13 The response of the soluble- exchangeable form and bioavailability of heavy metals in saline-sodic and non-saline soils to two contrasting moisture treatments (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
14 Urease activity and total nitrogen in the rhizosphere of agronomic and vegetable crops (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
15 بررسی اثر آلودگی عنصر سرب بر فعالیت تنفس پایه و برانگیخته خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
16 بررسی برداشت سرب در گیاه آفتابگردان مایه زنی شده با قارچ میکوریزی Glomus mosseae از خاک‌آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
17 بررسی پیامد کاربرد کلات کننده ها و باردار کردن گیاه با الکتریسیته بر فراوانی و کارکرد ریز جانداران خاک پیرامون ریشه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
18 بررسی توان آزادسازی پتاسیم برخی جدایه های باکتریایی و چگونگی پخش پتاسیم حل شده در دو بخش محلول و زیتوده میکروبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 بررسی توان زیست انباشتگی سرب در گیاه علف شور پیرامون بزرگراه رزن - همدان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
20 بررسی توانایی چند گونه زراعی در تخلیه پتاسیم قابل جذب خاک ریزوسفری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی دگرگونی ریخت های گوناگون فسفر خاک پس از کشت گیاه ذرت و مایه زنی با برخی از ریزجانداران حل کننده فسفات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
22 بررسی فراوانی ازتوباکتر در ریزوسفر برخی از گیاهان زراعی در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
23 بررسی فراوانی و شناسایی باکتری های وابسته به گیاه رزماری در باغ گیاهان دارویی بوعلی سینا همدان (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
24 بررسی گوناگونی ژنتیکی جدایه های ازتوباکتر به روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 بررسی هم دماهای جذب سرب در برخی از خاک های گیلان و همدان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
26 بررسی همدماهای جذب فسفر در برخی از خاک های همدان و شمال کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
27 پالایش میکروبی توسط نمکهای مختلف در فیلترهای شنی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
28 پرایمینگ بذور جو با کالچر فیلتر شده از گونه های قارچی برای افزایش تحمل به شوری(کلرید سدیم) در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
29 پیامد رهاسازی پساب شهری تیمار شده بر نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی خاک های شور و غیرشور در دو نمناکی گنجایش کشاورزی و سیراب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 پیامد رهاسازی پساب شهری تیمار شده و آب آشامیدنی اراک بر دگرگونی سالانه تنفس پایه خاک شور کویر میقان در دو نمناکی گنجایش زراعی و سیرآب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 پیامد سترون سازی بر ریخت های گوناگون عنصر روی در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
32 پیامد سترون سازی بر ریخت های گوناگون فسفر خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
33 پیامد کاتدی کردن گیاه آفتابگردان و کاربرد اتیلن دی آمین تترااستیک اسید بر گیاه بهسازی یک خاک آلوده به سرب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 پیامد کاتدی کردن گیاه آفتابگردان و کاربرد EDTA بر گیاه بهسازی خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
35 پیامد کاربرد EDTA بر شاخص جذب کادمیم در گیاه کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
36 پیامد کاربرد زئولیت بر زندهمانی باکتری ایشریشیاکولی در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
37 پیامد کاربرد عصاره کود گوسفندی بر شاخص جذب کادمیم در گیاه کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
38 پیامد کاربرد کود دامی و نمناکی نخستین خاک بر آب شویی باکتری ایشریشیا کولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
39 پیامد کاربرد کودهای جانوری بر برخی از ویژگی های بیولوژیک یک خاک آلوده به عناصر سنگین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 پیامد کود دامی و نمناکی خاک بر نگهداشت باکتری ایشریشیا کولی در لایههای گوناگون خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
41 پیامد مایه گیاه گل گاوزبان به قارچ مایکوریزی Glomus constrictum بر چگونگی رشد و گیاه بهسازی خاک آلود به سرب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
42 پیامد مدیریت کاربری بر روی برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک های کشاورزی دشت قروه کردستان،ایران (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
43 پیامد هوموسی شدن برسینتیک رهاسازی سرب جذب سطحی شده ازکاه یونجه (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
44 پیامدهای مایه زنی قارچ مایکوریز آربوسکولار بر برخی ویژگی های رشدی و عملکرد گیاه دارویی گاوزبان (.Borago officinalis L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
45 تاثیر جنگل کاری و نوع گونه درختی بر فعالیت آنزیمی خاک در نواحی نیمه خشک (مطالعه موردی: منطقه بیستون استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
46 تاثیر رطوبت بر فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی و آنزیم فیتاز در یک خاک تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 تاثیر رطوبت بر معدنی شدن فسفر آلی، در یک خاک تیمار شده با کود مرغی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 تنفس پایه و تنفس برانگیخته در یک خاک تیمار شده با کود مرغی در رطوبت های گوناگون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 توانایی گندم در جذب نیکل از خاک آبیاری شده با آب آلوده (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
50 درصد کاهشوزن مانده های کلزا پس از مایه زنی با برخی از قارچهای ساپروفیت خاک(محورتخصصی:بیولوژی خاک) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
51 درصدکاهش وزن مانده های سیب زمینی پس از مایه زنی با برخی از قارچهای ساپروفیت خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
52 روابط کربن آلی خاک و تیپ های گیاهی در حوضه گنبد، همدان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
53 زیست بهسازی خاکهای آلوده به آلاینده های آروماتیک و برخی دشواریهای آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
54 فراانباشتگی کادمیوم درگیاهان بومی رشد یافته بر روی خاکهای آلوده منطقه ایرانکوه اصفهان، ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
55 کارآیی آنزیم سلولاز در خاک های آهکی همدان با کاربری گوناگون (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
56 کارآیی آنزیم های فسفات در خاک های آهکی همدان با کاربری گوناگون (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
57 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- پیامد کاربرد زغال گرمایی و گرمابی فرآوری شده از مانده های گیاهی سیب زمینی و خاک اره بر همه و بخش های واکنش دهنده کربن آلی خاک در تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- مقایسه تنفس قارچی وباکتریایی خاک درکاربری های گوناگون زمین (مطالعه موردی: بیستون، کرمانشاه) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
59 مقایسه پایداری به آنتی بیوتیک ها در باکتری های قابل کشت و کلیفرم های کودهای مرغی صنعتی و سنتی در همدان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
60 نشانه قارچهای درونزی بر گشایش کانیهای خاک فسفات تیمار شده با گلوکزدر کشتگاه جامد (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
61 نقش قارچ ها در اصلاح اراضی آلوده به سرب در فرآیند گیاه بهسازی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
62 نقش ویژگی های بیولوژیک خاک بر آبشویی فسفر از ستون آن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران