دکتر قدیر نوری قنبلانی

دکتر قدیر نوری قنبلانی استاد گروه گیاه پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر قدیر نوری قنبلانی

Dr. Gadir Nouri Ghanbalani

استاد گروه گیاه پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کشندگی سه حشره کش شیمیایی و دو عصاره گیاهی تجاری روی سن گندم Eurygaster integriceps Puton در مزرعه و آزمایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 6، شماره: 3
2 اثرهای کشندگی و زیرکشندگی اسانس های درمنه ی خراسانی (Artemisia khorassanica)، زیره ی سیاه (Carum carvi) و فلفل سیاه (Piper nigrum) روی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 10، شماره: 4
3 اجزای مقاومت ژنوتیپ های کلزا، Brassica napus L. به شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 1
4 ارزیابی دو نوع سیستم کشت گندم بر افزایش کنترل بیولوژیک تریپس گندم، (Haplothrips tritici (Thys.: Phlaeothripidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 33، شماره: 1
5 ارزیابی مطلوبیت نسبی شش رقم سیب زمینی نسبت به مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 35، شماره: 2
6 ارزیابی مقاومت برخی ارقام تجاری و لاین های پیشرفته گندم به شته ی روسی گندم، Diuraphis noxia (Mordvilko) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 33، شماره: 4
7 ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
8 ارزیابی میزان خسارت علف های هرز در مزارع سیب زمینی اردبیل و کارآیی دو روش وجین دستی و کنترل شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
9 اندازه گیری باقیمانده سموم متداول مصرفی ( آندوسولفان و فوزالون ) در کنترل سوسک کلرادوی سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 1
10 Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under laboratory conditions (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 35، شماره: 4
11 Report of four hymenopteran species of Eulophidae, parasitoids of Liriomyza trifolii (Dip.:Agromyzidae) in Shiraz, Iran (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
12 Resistance of wheat cultivars to bird cherry-oat aphid, Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 31، شماره: 1
13 Study on the resistance components in ۳۳ commercial potato cultivars to Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 31، شماره: 1
14 بررسی آنتی زنوز و تحمل نه رقم رایج گوجه فرنگی نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)، در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 2
15 بررسی تفاوت بیولوژیک دو جدایه ایرانی Bacillus thuringiensis (KH۴ and GN۹) بر روی سوسک برگخوار سیب زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی دوره: 4، شماره: 4
16 بررسی مقاومت القایی در گندم، Triticum aestivum L. نسبت به شته سبز گندم، Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 1
17 بررسی مقاومت ژنوتیپ های کلزا به شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
18 پارامترهای رشد جمعیت Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae) روی ارقام مختلف کلزا (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 87، شماره: 2
19 پارامترهای زیستی بید سیب زمینی، (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae، روی غده ی تعدادی از ژرم پلاسم های سیب زمینی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 32، شماره: 2
20 پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه های مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 1
21 تاثیر اسانس های گیاهان دارویی مرزه، L. Satureja hortensis، ترخون، Artemisia dracunculus L. و آویشن باغی، Thymus vulgaris L. بر شاخص های تغذیه ای سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 1
22 تاثیر پیریدالیل، تیامتوکسام و لوفنورون روی سوسک کلرادو سیب زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 4، شماره: 1
23 تاثیر تراکم های مختلف لاروهای بید آرد Ephestia kuehniella و شب پره هندی Plodia interpunctella در کارایی پارازیتیسم زنبور Habrobracon hebetor (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
24 تاثیر تعداد شخم و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر روی ساختار علف های هرز سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 1
25 تاثیر رقم های مختلف سیب زمینی روی شاخص های تغذیه ای و فعالیت برخی از آنزیم های گوارشی سوسک کلرادوی سیب زمینی (Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 48، شماره: 1
26 تاثیر کشت سیب زمینی در مجاورت یونجه زار بر تنوع و فراوانی شکارگرهای خاکزی و تراکم Leptinotarsa decemlineata در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 2
27 تاثیر کشت نواری بادنجان با سویا در تراکم کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae ، تنوع گونه ای دشمنان طبیعی آن و عملکرد محصول (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 1
28 تاثیر کشت نواری چغندرقند- یونجه بر تراکم جمعیت خرطوم بلند چغندرقند، Lixus incanescens (Col.: Curculionidae)، و تنوع گونه ای دشمنان طبیعی آن (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 4
29 تاثیر کشندگی و زیرکشندگی اسانس های زنیان (Carum copticum L.) و رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) به همراه خاک دیاتومه روی برخی شاخص های جدول زندگی سوسک کشیش (Rhyzopertha dominica F.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 53، شماره: 2
30 ترجیح میزبانی و بیولوژی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae)، روی برگ های 12 ژرم پلاسم سیب زمینی تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 2
31 ترکیبات گیاهی جایگزینی مناسب جهت کاهش مخاطرات محیطی استفاده از حشره‌کش‌های شیمیایی (مورد: سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) ) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
32 تغییرات تراکم جمعیت پسیل پستهAgonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) در منطقه رفسنجان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 2
33 تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer(Hom., Aphididae) روی تعدادی از ارقام متداول سیب زمینی در اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 3
34 توزیع فضایی مراحل نابالغ و بالغ ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (Orthoptera: Acrididae) در مراتع منطقه خدا آفرین آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 48، شماره: 1
35 حساسیت سوسک کلرادوی سیب زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say) (Col:Chrysomelidae) به اسانس و ترکیبات عمده چند گیاه دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
36 رفتار جستجوگری زنبور Gravenhorst Venturia canescens روی بید سیب زمینی، Zeller Phthorimaea operculella (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 52، شماره: 2
37 زیست سنجی دو جدایه ایرانی (YD۵ and ۸۱) Bacillus thuringiensis بر روی سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی دوره: 5، شماره: 2
38 سمیت تدخینی سه اسانس گیاهی روی Phthorimaea operculella (Zeller) و تاثیر آن روی درصد پارازیتیسم زنبور Trichogramma brassicae (Bezdenko) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 11، شماره: 1
39 سمیت تدخینی و تاثیر زیرکشندگی اسانس های زیره سیاه (Bunium persicum Boiss.)، دارچین (Cinnamomum zeylanicum Blume) و نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) روی بید غلات،Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 52، شماره: 1
40 غربال گری انبوه ژنوتیپ های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 35، شماره: 2
41 فعالیت آمیلولیتیک و پرو تئولیتیک گوارشی Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae) روی ارقام مختلف کلزا (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 3
42 کارایی روش های مختلف نمونه برداری از جمعیت ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (Linnaeus, ۱۷۵۸) (Orthoptera: Acrididae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 9، شماره: 1
43 مطالعه ترجیح میزبانی و دوره زیستی سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) روی 33 رقم زراعی سیب زمینی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 1
44 مقاومت القایی در خیار،Cucumissativus،نسبت به شته جالیز،Aphis gossypii (Hem.: .Aphididae)، در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 1
45 مقایسه تحمل ۳۳ رقم سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، (Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae، در شرایط مزرعه در منطقه نقده آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 82، شماره: 1
46 مقایسه شاخص مقاومت چند رقم زراعی سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsadecemlineata (Say) (Col.:Chrysomelidae) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 4
47 مقایسه مقاومت نسبی تعدادی از ارقام گوجه فرنگی نسبت به شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
48 مقایسه ی خسارت بید سیب زمینی ، Phthorimaea operculella (Zeller) ، در نه ژرم پلاسم سیب زمینی و تاثیر خاکدهی مجدد پای بوته و تغییر تاریخ برداشت در کنترل آفت (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 2
49 مقایسه ی شاخص های تغذیه ای کرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua Lepidoptera Noctuidae روی 10 هیبرید تجاری ذرت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
50 واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) به تراکم های مختلف لاروهای بید آرد Ephestia kuehniella Zeller و شب پره هندی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز برخی صفات کمی و کیفی بذورپایه حاصل ازبذرحقیقی سیب زمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارزیابی تحمل ژنوتیپ های کلزا(Brassicae napus L.) به شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی خسارت سن معمولی گندم در منطقه قزوین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی مقاومت 21 ژنوتیپ کلزا به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
5 القای مقاومت در گندم از طریق آلوده سازی قبلی گندم با شته ی سبز گندم Sitobion avenae Fabricius) (Hemiptera: Aphididae() (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 بررسی اثر دورکنندگی عصارههای استنی و هگزانی 6 گیاه دارویی روی لارو شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner Lep., Pyralidae (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 بررسی اثر عصاره برگ گوجه فرنگی(Lycopersicum sculentum L.) روی مراحل مختلف زندگی سوسک کلرادوی سیب زمینی ( Leptinotarsa decemlineata.(Say) ) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
8 بررسی تاثیر القای مقاومت در گندم روی پارامترهای زیستی شته ی سبز گندم، (Fabricius) Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 بررسی تراکم پوره ها و بالغین سن گندم در سه ارتفاع مختلف منطقه کوراییمدراستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
10 بررسی فعالیت آمیلولیتیک گوارشی Helicoverpa armigera Hübner Lepidoptera: Noctuidae روی هشت هیبرید ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 بررسی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی Helicoverpa armigera Hübner Lepidoptera: Noctuidae روی هیبریدهای مختلف ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 بررسی میانگین نرخ رشد نسبی شته ی سبز گندمSitobion avenae (Fabricius) (Hemiptera: Aphididae)بر روی دو رقم گندم در اتاقک رشد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 تاثیر برخی کودهای زیستی و شیمیایی روی زیست شناسی شته جالیز Aphis gossypii Glover در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 تاثیر برخی کودهای زیستی و شیمیایی روی شاخص های رشدی گیاه خیار آلوده به شته جالیز Aphis gossypii (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 تاثیر حشره کشی پودر برگ همیشهبهار Calendula officinalis L. و پوست سبز میوه گردو Juglans regia L. روی لارو سن اول شبپرههندیPlodia interpunctella Hübner Lep., Pyralidae (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
16 تاثیر سه رقم سیب زمینی روی پارامترهای رشدی جمعیت مینوز برگ گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 تاثیر کشت رقمهای مختلف چغندرقند در درصد پارازیتیسم لاروهای خرطوم بلند چغندرقند Lixus incanescens Col.: Curculionidae (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 تاثیر مقاوهت القایی روی زیست شناسی شته جالیز، Aphis gossypii Glover ، در دو رقم گیاه خیارگلخانهای به منظور شناسایی رقنم مقاوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 تأثیر کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم در اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
20 تأثیرنیتروژن بر کارایی سه علفکش دومنظوره در کنترل علفهای هرز سه رقم گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
21 تأثیرنیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم در شرایط تداخل علفهای هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
22 تعاملات سه‌جانبه گیاه میزبان ، سن گندم و پارازیتوییدهای تخم در منطقه کورائیم استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
23 خاصیت حشره کشی گیاه دارویی آقطی Sambucus nigra L.، بر تخم، لارو سن دوم و چهارم و حشرات کامل سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
24 در شرایط Hom.: Aphididae) Sitobion avenae) مقاومت برخی ازلاین های جو نسبت به شته ی سبز گندم آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
25 روی برخی خصوصیات زیستی (Hemi. Aphididae) Brevicoryne brassicae اثر گیاهان میزبان شته مومی کلم (Col. Coccinellidae Hippodamia variegata شکارگر کفشدوزک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
26 زیست شناسی کفشدوزک شکارگر(Col. : Coccinellidae )Hippodamiavariegata (Goeze) با تغییر ازشته مومی کلم (Hemi. : Aphididae Brevicorynebrassicae (Linnaeus)روی کلزا و کلم برگ قرمز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
27 زیست شناسی مینوز برگ گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae روی سه رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 غربال سازی برخی از لاین های جو نسبت به شته ی سبز گندم: Sitobion avenae (Hom.:Aphididaeدر شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
29 فعالیت آمیلولیتیک گوارشی مینوز برگ گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae روی ارقام مختلف گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
30 کارایی گیاه دارویی ریحان ، Ocimum basilicum L. بر مراحل زیستی سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
31 کنترل بید سیبزمینی Phothorimaea operculella Zeller Lepidoptera: Gelechiidae با استفاده از حشرهکشهای ایمن برای محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
32 کنترل شته رز Hemiptera: Aphididae Macrosiphum rosae Linnaeus با استفاده از دو حشره کش زیستی قارچی Lecanicillium lecanii Zimmerman و Beauveria bassiana Balsoma در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
33 مقاومت القایی ناشی از پیش آلودهسازی خیار به شته سبز جالیز، Aphis gossypii Glover، به منظور کاهش مصرف آفتکشها در گلخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
34 مقاومت رقم های مختلف چغندرقند نسبت به خرطوم بلند چغندرقند Lixus incanescens Col: Curculionidae تحت شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
35 مقایسه تأثیر حشره کش های دیازینون و فیپرونیل و زمان مصرف آنها در کنترل کرم مفتولی سیب زمینی در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
36 واکنش گیاهان مختلف به بقایای سه علفکش دو منظوره در خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم