دکتر آرش زیبایی

دکتر آرش زیبایی دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه گیلان

دکتر آرش زیبایی

Dr. Arash Zibaee

دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 القای مقاومت آنتی بیوزی در فلفل دلمه ای، Capsicum annuum L.، علیه شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، با محلول پاشی کودهای ریزمغذی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 52، شماره: 2
2 Characterization of digestive α-amylase in the midgut of willow leaf beetle Plagiodera versicolora (Coleoptera: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 2
3 Effect of Neem based insecticide Achook® on mortality, biological and biochemical parameters of elm leaf beetle Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 3
4 Life table parameters and biological characteristics of citrus butterfly Papilio demoleus (Lepidoptera: Papilionidae) on various citrus hosts (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 6، شماره: 3
5 بررسی بیوشیمیایی انواع پروتئازهای گوارشی اختصاصی در کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col.: Coccinellidae) و تاثیر طعمه-های مختلف بر فعالیت آنها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 10، شماره: 2
6 بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 55، شماره: 1
7 بررسی نقش پروتئازهای همولمف بر فعالیت فنل اکسیداز لارو Cydalima perspectalis با استفاده از بازدارنده های اختصاصی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 9، شماره: 2
8 بیمارگری چهار جدایه قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin روی لارو پروانه برگ خوار توت (Lep.; Pyralidae) Walker Glyphodes pyloalis در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 4، شماره: 3
9 پاسخ Trichogramma brassicae به افزایش دما با تکیه بر روش های مولکولی و زیستی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 43، شماره: 3
10 پاسخ های ایمنی سن شکارگر (Andrallus spinidens Fabricius (Hem.: Pentatomidae به قارچ بیمارگر Beauveria bassiana Boisdual (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 6، شماره: 3
11 تاثیر افزودن پروتئین های کازئین و زئین به رژیم غذایی بر برخی از شاخص های تغذیه ای و ایمنی شناختی Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 8، شماره: 2
12 تاثیر برخی ترکیبات سمی گیاهی و ایمیداکلوپراید بر پارامتر های بیو شیمیایی سر خرطومی حنایی خرما (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 1
13 تاثیر پیروپیروکسی فن بر آنزیم های سم زدا و موثر در متابولیسم حدواسط بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 3، شماره: 1
14 تاثیر تراکم و سنین مختلف پورگی شته Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)بر دوره رشدی و میزان تغذیه لارو مگس Episyrphus balteatus (Diptera: Syrphidae) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 2
15 تاثیر طعمه های مختلف بر فعالیت آنزیم های گوارشی سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 33، شماره: 3
16 تاثیر فلز روی (Zn۲+) بر سیستم ایمنی سلولی کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera Hübner (Lep.: Noctuidae (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 5، شماره: 3
17 تاثیر کود های ریز مغذی بر برخی از عملکردهای فیزیولوژیک لاروهای بالغ کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) در تغذیه از Myzus persicae (Sulzer) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 53، شماره: 2
18 تاثیر کودهای ریز مغذی بر فعالیت آنزیم های گوارشی Hippodamia variegata (Goeze) در تغذیه از Myzus persicae (Sulzer) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 2
19 تاثیر لکتین استخراج شده از علف هفت بند .Polygonum persicaria L بر متابولیسم حدواسط لاروهای پروانه سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae L. (Lep.: Pieridae) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 6، شماره: 4
20 تاثیر هگزافلومورون بر متابولیسم حدواسط شب پره بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 3، شماره: 4
21 تأثیر لکتین استخراج شده از قارچ Sclerotinia sclerotiorum بر مرگ ومیر و پارامترهای فیزیولوژیک لاروهای پروانه سفیده بزرگ کلم، Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 1
22 زهرآگینی و القای پاسخ های ایمنی توسط دو جدایه قارچ Beauveria bassiana علیه لاروهای پروانه سفید درختان Hyphantria cunea (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 4
23 شناسایی و شمارش تفرقی و کل سلول های خونی در مراحل مختلف زندگی سوسک برگ خوار نارون Chrysomelidae) : Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 2
24 کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ ومیر و شاخص های فیزیولوژیکی شب پره پشت الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 4
25 مقایسه ی شاخص های تغذیه ای و آنزیم های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه ی سه رقم انار (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ترکیبات گیاهی روی آنزیم های سم زدایی آفات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثر متیل جاسمونات بر فعالیت آنتی اکسیدانی گوجه فرنگی ومقاومت آن به کرم قوزه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی آزمایشگاهی اثر اسانس چهار گونه ی گیاهی علیه بید آرد Ephestia kuehniella Z. (Lep: Pyralidae) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
4 برخی ویژگی های گلوکوزیدازهای گوارشی در روده میانی حشرات کامل Plagiodera versicolora (Laicharting) (Coleoptera: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 سمیت اسانس شوید، زیره و اکالیپتوس روی شپشه ی قرمز ارد Tribolium castaneum (Herbest) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
6 مقایسه ی زیست شناسی شب پره ی خرنوب Ectomyeloies ceratoniae Zeller Lep.:Pyralidae روی سه رقم میوه انار در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
7 واکنش شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella Z. (Lep: Pyralidae) به سمیت مونوترپنوییدها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی