دکتر علی اسکندری

دکتر علی اسکندری دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان

دکتر علی اسکندری

Dr. Ali Eskandari

دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اولین گزارش از نماتود Ogma floridensis (Nematoda: Criconematidae) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 1
2 بررسی برهمکنش نماتد سیستی سویا Heterodera glycinesو باکتری همزیست Bradyrhizobium japonicum روی رقم حساس و مقاوم سویا (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 80، شماره: 1
3 توصیف گونه Pratylenchus elamini Zeidan and Geraert, ۱۹۹۱ از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 1
4 مدل سازی روابط دما و رشد میسلیومی و جوانه زنی ریزسختینه های قارچ Macrophomina phaseolina (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 57، شماره: 4
5 معرفی سه گونه Nagelus (Tylenchina: Merliniinae) از ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ،Paecilomyces variotti بررسی شذت بیماریزای جذایه های مختلفدر درختان پسته و تعییه دمای Nattrassia mangifera و Stemphylium sp.بهینه رشذ جذایه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
2 ارزیابی اثر ریزوبیوم بر فعالیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در ریزوسفر برخی گیاهان لگومینوز (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
3 بررسی اثرات روی و ازت بر عملکرد و خصوصیات کمی گندم رقم متداول در شهرستان ارسنجان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 بررسی پراکنش نماتدهای انگل حشرات خانواده Heterorhabditidae در مراتع سهند استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 بررسی واکنش برخی ارقام گوجه فرنگی تیمار شده با کود معدنی فسفری نسبت به در شرایط گلخانه Meloidogyne javanica نماتد ریشه گرهی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
6 پراکنش نماتدهای انگل حشرات خانواده Steinernematidae در مراتع سهند استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 تاثیر سطوح مختلف جمعیت نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica روی پارامترهای رشدی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در مزارع یونجه استان قزوین (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 شناسایی نماتدهای جنس Helicotylenchus در ریزوسفر ممرز در جنگل های رامسر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
10 مطالعه اثر آتش سوزی بر جمعیت نماتد در ریزوسفر درخت آزاد (Zelkova carpinifolia) در جنگل ابر شاهرود (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
11 مطالعه سرعت رشد قارچMacrophomina phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی سویا در دماهای مختلف (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
12 مطالعه میزان پژمردگی ارقام گوجه فرنگی آلوده به قارچ عامل پژمردگی Fusarium oxysporum fsp Lycopersici و نماتد ریشه گرهی Meloidogyneincognita (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
13 مطالعه واکنش ارقام گوجه فرنگی به نماتد ریشه گرهیMeloidogyne incognita (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
14 مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر سرخدار (Taxus baccate) در مناطق سوخته و سالم جنگل ابر شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
15 واکنش رویشی ارقام گوجه فرنگی در حضور نماتد ریشه گرهی Meloidogyneincognita و قارچ عامل پژمردگی Fusarium oxysporum fsp Lycopersici (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)