دکتر حسین لطفعلی زاده

دکتر حسین لطفعلی زاده دانشیار پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجانشرقی

دکتر حسین لطفعلی زاده

Dr. Hossein Lotfalizadeh

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجانشرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A checklist of Chalcidoidea (Insecta: Hymenoptera) of Khuzestan in southwestern Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 2، شماره: 1
2 A contribution to the knowledge of Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Khuzestan in southwestern Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 4، شماره: 1
3 A contribution to the study of Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Khuzestan in southwestern Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 4، شماره: 2
4 A faunistic study of Miscogastrinae, Ormocerinae and Spalangiinae (Chalcidoidea: Pteromalidae) in south of Kerman province with a new generic record from Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 6، شماره: 2
5 A survey on hyperparasitoids of the poplar spiral gall aphid, Pemphigus spyrothecae Passerini (Hemiptera: Aphididae) in Northwest Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 3
6 Annotated checklist of Pteromalidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) in the Middle East and North Africa (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 8، شماره: 2
7 Associated Bracon Fabricius (Hymenoptera: Braconidae) with flower-heads of Asteraceae in Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 8، شماره: 1
8 اطلاعات تکمیلی در مورد پراکنش و میزبان های Dinocampus coccinellae (Hymenoptera: Braconidae) در ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 43، شماره: 4
9 اولین گزارش جنس و گونه زنبور Ksenoplata quadrata Bouček (Hym.: Pteromalidae) از روی درختچه Ephedra major در ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 2
10 اولین گزارش دو گونه از جنس (Temelucha (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae برای ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 1
11 اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Dibrachys lignicola (Hym.: Pteromalidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 1
12 اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aphytis chrysomphali (Mercet, ۱۹۱۲) (Hym.: Aphelinidae روی سپردار سفید کیوی، Pseudaulacaspis (pentagona (Targioni-Tozzetti از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 6، شماره: 4
13 اولین گزارش سه گونه از خانواده Pteromalidae (Hym: Chalcidoidea) از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
14 اولین گزارش کفشدوزک (Vibidia duodecimguttata (Coleoptera: Coccinellidae از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 4
15 Bimaculate species of the genus Foenatopus Smith (Hym., Stephanidae) in Iran, with a new record (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 8، شماره: 4
16 Chromoplex picticollis (Hym.: Ichneumonidae) مرتبط با گل آذین کلاپرک Asteraceae: اولین گزارش یک جنس و گونه برای ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 2
17 Chrysomalla roseri Foerster (Hymenoptera, Chrysolampidae), evidence for occurrence of the family, genus and species in Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 9، شماره: 3
18 Diglyphus anadolucus Doğanlar, ۱۹۸۲ (Hym., Eulophidae) a primary larval ectoparasitoid of Anthomyiidae (Diptera), with a checklist of Diglyphus species in Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 9، شماره: 2
19 Discovery of Habritys brevicornis (Ratzeburg, ۱۸۴۴) (Hymenoptera: Pteromalidae) in the Middle-East (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 1، شماره: 1
20 Discovery of male of Proconura persica Delvare (Hymenoptera: Chalcididae), recently described from Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 5، شماره: 2
21 Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) in southern area of Kerman province with some new generic and specific records (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 3
22 Expanding the geographical distribution of two Pseudotorymus Masi (Hymenoptera: Torymidae) (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 7، شماره: 2
23 Fauna of chalcid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea, Chalcididae) in Hormozgan province, southern Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 2، شماره: 1
24 Faunistic study of the subfamily Milesiinae (Diptera: Syrphidae) in Saqqez, northwestern Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 5
25 First finding of Psilochalcis elegantula (Masi, ۱۹۲۹) (Hymenoptera: Chalcididae) in Iraq (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 12، شماره: 4
26 First occurrence of the genus Harrizia Delucchi, ۱۹۶۲ (Hymenoptera: Pteromalidae) in the border of East Palaearctic (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 1
27 First record of Caenocrepis arenicola (Thomson, ۱۸۷۸) (Hymenoptera: Pteromalidae) from Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 5، شماره: 2
28 First record of Hemiptarsenus autonomus (Mercet, ۱۹۲۴) (Hymenoptera: Eulophidae) in the Middle East (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 2
29 First record of Leucospis bifasciata Klug (Hymenoptera: Leucospidae) in Iraq (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 6، شماره: 3
30 First record of the genus Anomalon Panzer, ۱۸۰۴ (Hymenoptera: Ichneumonidae: Anomaloninae) in Syria (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 7، شماره: 3
31 First records of the genera Psilocera Walker, ۱۸۳۳ and Stinoplus Thomson, ۱۸۷۸ (Hymenoptera, Pteromalidae) in Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 6، شماره: 3
32 Hyssopus geniculatus (Hartig) (Hymenoptera, Eulophidae) a parasitoid of Anarsia eleagnella Kuznetsov (Lepidoptera, Gelechiidae) in Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 10، شماره: 1
33 Ichneumonid parasitoids (Hymenoptera: Ichneumonidae) of fruit flies (Diptera: Tephritidae) in the northwest of Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 2، شماره: 2
34 Israelius carthami Richards, ۱۹۵۲ (Hym.: Bethylidae): A rarely found species in the Palaearctic region (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 4، شماره: 1
35 New record and the updated list of Tersilochinae (Hym., Ichneumonidae) from Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 9، شماره: 1
36 New Records of Sceliotrachelinae (Hymenoptera: Platygastridae) in Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 6، شماره: 2
37 New records of the family Ichneumonidae (Hymenoptera, Ichnemonoidea) to the fauna of Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 6، شماره: 3
38 New taxonomic position for a recently collected eurytomid species (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 2
39 Occurrence of eulophid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eulophidae) in rice fields of eastern Guilan, Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 2
40 Poplar tree blotch leaf-miner, Fenusella hortulana (Klug) (Hymenoptera: Tenthredinidae), a pest of Populus in Iran with review of its geographical distribution (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 3، شماره: 3
41 Presence of ephedra gall midge, Ephedromyia debilopalpis Marikovskij (Diptera: Cecidomyiidae) in Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 4، شماره: 2
42 Review of Iranian Eupelmidae (Hymenoptera: Chalcidoidea), with five new records (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 2، شماره: 2
43 Review of the genus Mesopolobus Westwood (Hymenoptera: Pteromalidae) in Iran with a new record (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 11، شماره: 1
44 Review of the genus Necremnus Thomson, ۱۸۷۸ (Hymenoptera: Eulophidae) in Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 4
45 Review of the genus Notanisus Walker, ۱۸۳۷ (Hymenoptera: Pteromalidae) in Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 5، شماره: 1
46 Review of the superfamily Evanioidea (Hymenoptera) in Iran with four new records (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 3، شماره: 2
47 Thaumatorymus Ferrière and Novicky, ۱۹۵۴ (Hymenoptera: Torymidae), a rare and monotypic genus discovered in Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 3
48 The genus Colotrechnus Thomson, ۱۸۷۸ (Hymenoptera: Pteromalidae) in the North- and South-Eastern provinces of Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 5، شماره: 3
49 The genus Inostemma Haliday (Hym.: Platygastridae) in Iran with some new records and biological findings (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 2
50 Two chalcidoid parasitoids (Hymenoptera: Encyrtidae & Eulophidae) of two lepidopterous pests on willow in Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 12، شماره: 1
51 Two new records of the subfamily Cleonyminae (Hymenoptera: Pteromalidae) from Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 3، شماره: 1
52 Two species of the genus Elachertus Spinola (Hym.: Eulophidae) new larval ectoparasitoids of Tuta absoluta (Meyreck) (Lep.: Gelechidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 3
53 Updated checklist of Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Iran, with some new records (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 3، شماره: 2
54 What says the chalcidoid (Hymenoptera) diversity in the Lake Urmia basin? (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 8، شماره: 3
55 بررسی مقاومت ارقام مختلف بادام نسبت به زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein (Hymenoptera: Eurytomidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 42، شماره: 2
56 بررسی مقدماتی فون زنبورهای زیرخانواده ی (Haltichellinae (Hym.: Chalcididae در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 4، شماره: 2
57 بررسی ویژگی های زیستی پروانه دم قهوه ای برگ خوار بلوط (.Euproctis chrysorrhoea L) و مقدار آلودگی آن در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 30، شماره: 4
58 پارازیتوئیدهای زنبور مغز خوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein (Hym.:Eurytomidae) در ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 84
59 پارازیتوئیدهای نسل جنسی زنبورهای گال زای بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.‎) و محاسبه تنوع و غنای گونه ای آنها در جنگل های زاگرس شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 8، شماره: 3
60 پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 4
61 تعیین فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای مراحل لاروی و شفیرگی بید کلم Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) در چهار منطقه زیستی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
62 تنوع گونه ای زنبورهای پارازیتویید خانواده های Encyrtidae و Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) در شهرستان های جنوبی استان کرمان، ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 41، شماره: 4
63 تنوع و غنای گونه ای زنبورهای بالاخانواده Chalcidoidea مرتبط با نسل غیرجنسی زنبورهای گال زای بلوط دارمازو Quercus infectoria Oliv. در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 3
64 جنس Kriechbaumerella Dalla Torre, ۱۸۹۷ (Hymenoptera, Chalcididae) یک جنس کمیاب در ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 42، شماره: 3
65 چرخه زیستی کرم برگخوار قیچ، Hyles zygophylli و شناسایی انگل واره های آن در منطقه ارومیه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 40، شماره: 4
66 دشمنان طبیعی شپشک آردآلود Pseudococcus comstocki (Hem.: Pseudococcidae) آفت مهم درختان توت در تبریز (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 83، شماره: 2
67 زنبور انگل واره Pterandrophysalis levantina (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ، گزارش جدید جنس و گونه از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 40، شماره: 4
68 زنبورهای پارازیتویید آفات بذرخوار گلرنگ در ایران (مقاله انگلیسی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 82، شماره: 1
69 فون زنبورهای جنس Diglyphus (Hymenoptera: Eulophidae) در مزارع یونجه ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 42، شماره: 3
70 گزارش زنبور Anagyrus novickyi (Hym.: Encyrtidae)، پارازیتویید شپشک آردآلود توت، Pseudococcus comstocki از ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 1
71 گزارش زنبور پارازیتویید (Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae از روی سپردار سفید توت، (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 7، شماره: 1
72 گزارش زنبور پارازیتویید Teleas rugosus Kieffer, ۱۹۰۸ (Hym.: Platygasteridae, Teleasinae) از ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 2
73 گزارش زنبورDiglyphus sensilis پارازیتوئید مینوز برگ Chromatomyia horticola از ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 3، شماره: 1
74 گزارش های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 4
75 معرفی مگس های تاکینید پارازیتویید جوانه خوار بلوط (.Tortrix viridana L) در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 1، شماره: 3
76 نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی های بیواکوستیکی آن (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 35، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از فرکانس دوم سیگنال های صوتی در شناسایی راست بالان شاخک بلند (Insecta: Ensifera) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
2 اولین گزارش زنبور بذرخوار Bruchophagus kononovae Zerova, 1994 (Hym.: Eurytomidae) ازایران و بررسی خسارت آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
3 Discovery of Scelio rugosulus Latreille (Hym.: Platygasteridae, Scelioninae) in East-Azarbaijan province (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 بررسی تنوع گونه ای دشمنان طبیعی پروانه دم قهوهای بلوط (Euproctis chrysorrhoea L.)در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی دستگاه تولید صدای شش گونه از افراد زیر راسته Ensifera (Insecta:Orthoptera) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
6 بررسی فون ناجوربالان آبزی خانواده ی کوریکسیده Hemiptera: Corixidae منطقه ورزقان، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی فون ناجوربالان نیمه آبزی خانواده ی جریده Hemiptera: Gerridae منطقه ورزقان، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 تاثیر کائولین بر سه اکوتیپ مختلف زنبور Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتوئید آفات گونه های بید Salix spp در استان های تهران و البرز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
10 زنبورهای خانواده ی Chrysididae موجود در موزه ی حشرات هایک میرزایانس (موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
11 غنای گونه ای پارازیتوییدهای زنبورهای گالزای بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
12 گزارش زنبور پارازیتویید Baeus seminulum Haliday (Hym.: Platygasteridae,Scelioninae) از ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
13 گزارش زنبور پارازیتویید Teleas rugosus Kieffer, 1908 (Hym.:Platygasteridae,Teleasinae) از ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
14 گزارش سه جنس جدید زنبور پارازیتوئید متعلق به خانواده (Hym: Chalcidoidea) Pteromalidae برای فون شهرستان سنندج و ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 مروری بر گونه های جنس (Idris (Hym.: Platygasteridae, Scelioninae در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
16 معرفی زنبوربذرخوارجاشیر Bruchophagus abnorrmis Zerova (Hym: Eurytomidae) بروی گیاهان مرتعی Prangos pabularia Lindl و Prangos ferulacea Lindl درمناطق مختلف استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
17 همگرایی صنعت و بهداشت محیط با استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد بین المللی ISO 14001 در گروه صنعتی بارز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط