دکتر رضا قادری

دکتر رضا قادری استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز

دکتر رضا قادری

Dr. Reza Ghaderi

استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بازدارندگی برخی از گیاهان بر نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط گلخانه و میکروپلات (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 57، شماره: 4
2 The Relationship of Plasma Antioxidants and Serum Lipid Levels with Seborrheic Dermatitis (SD): A Case-Control Study (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 15، شماره: 60
3 بررسی تاثیر تنش خشکی بر بقای نماتودهای مولد زخم ریشه غلات (Pratylenchus neglectus و P. thornei) در آزمایشگاه، گلخانه و شرایط طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 2
4 تاثیر گل گوگرد و چند کود شیمیایی بر فعالیت نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط میکروپلات (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 57، شماره: 1
5 جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 2
6 معرفی چند گونه از Paratylenchus (Nematoda: Tylenchulidae) از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 2
7 نماتدهای انگل گیاهی زیرخانواده Telotylenchinae (Nematoda: Dolichodoridae) در استانهای جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 2
8 نماتدهای فوق بالاخانواده‎ی Tylenchomorpha و خانواده‎ی Longidoridae مرتبط با گیاهان دارویی شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 54، شماره: 3