دکتر کریم حسنپور

دکتر کریم حسنپور استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

دکتر کریم حسنپور

Dr. Karim Hassanpour

استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد اثر عوامل محیطی و پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولیدمثلی گاومیش های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 22، شماره: 2
2 بررسی تفاوت های جنسیتی در بروز آسیت و نیم رخ بیان ژنی در بافت کلیه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 3
3 همسانه سازی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن کد کننده فاکتور رونویسی MYB۴۴ آفتابگردان تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 11، شماره: 1