دکتر جلیل شجاع

دکتر جلیل شجاع استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

دکتر جلیل شجاع

Dr. Jalil shodja

استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ترکیب جیره و وزن شروع پروار بر رشد بدن و ترکیبات لاشه بره های نر نژاد مغانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 4
2 اثرات تغذیه و سن بر روی خصوصیات الیاف بز کرکی رائینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 3
3 ارزیابی ژنتیکی تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 2
4 ارزیابی ژنتیکی صفات وزن بدن در گاوهای گوشتی سیمنتال آمریکا با استفاده از روش تک مرحله ای بهترین پیش بینی خطی نااریب ژنومی (ssGBLUP) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 33
5 امکان سنجی پالایش ژنتیکی صفت دوقلوزایی در گوسفندان با هدف کاهش تقلبات احتمالی- یک مطالعه ی استانی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
6 Genome-wide association study and gene ontology for growth and wool characteristics in Zandi sheep (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری دامداری دوره: 8، شماره: 2
7 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و برخی از اختلالات تولیدمثلی گاوهای شیری در یکی از گله های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 4
8 برآورد فراسنجه های فنوتیپی و ژنتیکی صفات کیفیت تخم در مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 30
9 برآورد میزان شیوع بیماری ورم پستان و متریت در گاوهای هلشتاین و بررسی فاکتورهای محیطی و ژنتیکی موثر بر این بیماریها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 1
10 بررسی اثر آمیخته گری بر کیفیت سفره پشم و فولیکول های مولد پشم (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 2
11 بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سطح تولید در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 2
12 بررسی توام ارتباط چندشکلی و بیان ژن فاکتور نکروز توموری (TNFa) با نمره سلول های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
13 بررسی چندشکلی ژن POU۱F۱ و ارتباط آن با صفات بیومتریک در گوسفندان ماکویی به روش PCR-SSCP (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
14 بررسی خویش آمیزی روی برخی از صفات تولیدی گاو نژاد سرابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 1
15 بررسی ساختار بلوک های هاپلوتیپی و پویش ژنومی صفت افزایش وزن بدن در کروموزوم-های آتوزومال گوسفند نژاد زندی با استفاده از مدل هاپلوتایپ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 4
16 بررسی ساختار و لایه بندی جمعیت گاومیش های اکوتیپ آذری و شمالی با نشانگرهای متراکم چند شکل تک نوکلئوتیدی با استفاده از روش های Admixture، GC، PCA و MDS (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
17 بررسی مقاومت ژنتیکی گوسفندان نژاد قزل و آمیخته قزل-بلوچی نسبت به نماتودهای دستگاه گوارش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 2
18 پویش ژنگان کل برای تعیین جایگاه های تحت انتخاب مثبت در گوسفندان نژاد زندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 4
19 تخمین عدم تعادل پیوستگی و پویش کل ژنومی جهت شناسایی جایگاه های ژنی تحت انتخاب مرتبط با وزن بدن در گوسفندان نژاد زندی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
20 تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 1
21 تعیین ضرایب اقتصادی در گوسفند نژاد هرکی تحت سیستم پرورش روستایی با نرم افزار اکوویت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 2
22 مطالعه ساختار و لایه بندی جمعیتی و ارتباط ژنومی هاپلوتیپی صفات کیفی پشم در گوسفندان نژاد زندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 2
23 مقایسه روش های چند مرحله ای و تک مرحله ای بیزی برای برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی در حیوانات ژنوتیپ شده و نشده- مطالعه شبیه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز تفرق بیزی برای ردیابی ژنهای عمده مؤثر در صفات رشد بدن در گوسفند مغانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 ارزیابی برخی از خصوصیات الیاف پشم نسل دوم دورگ های آرخارمرینوس × قزل و آرخارمرینوس × مغانی و اهمیت آن درصنعت نساجی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
3 استفاده از روش آماری بیزی برای برآورد پارامترهای ژنتیکی گوسفند نژاد مغانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 برآورد مولفه های واریانس برخی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی مازندران با استفاده از روش آماری بیزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 بررسی بروز ژنتیکی گاوهای نر شیری در گله های دارای سطوح تولیدی مختلف با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 بررسی سطوح مختلف پروتئین خام و انرژی قابل متابولیسم در پروار بندی بره های نر قزل (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
7 پلی مورفیسم میکروساتلایت ناحیه BoLA-DRB درگاو های نژاد هلشتاین و سرابی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
8 پویش ژنومی صفات پشم در گوسفندان نژاد زندی با استفاده از مدل هاپلوتیپ (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
9 تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ظاهری جیره های حاوی سطوح مختلف دانه گاودانه، ذرت سیلو شده و یونجه درگوسفند (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
10 ردیابی جایگاه های کنترل کننده ی صفات کمی (QTL) برای صفات وزن تولد و از شیرگیری در گوسفند قزل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 مقایسه برخی خصوصیات رشد و لاشه بره های پنج گروه ژنتیکی آمیخته و خالص (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 مقایسه وزن بیده و کیفیت الیاف پشم تولیدی در میش های F1 حاصل از تلاقی گوسفندان قزل و مغانی و نژاد خارجی آرخامرینوس (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور