دکتر صادق علیجانی

دکتر صادق علیجانی دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

دکتر صادق علیجانی

Dr. Sadegh Alijani

دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزایش سلول های بدنی بر تغییر مقدار و ترکیب شیر در گاو شیری نژاد هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 1
2 اثر شمار سلول های سوماتیک بر صفات تولیدی و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 1
3 ارتباط چند شکلی ناحیه ای از ژن کاندیدای STAT۵B با صفات مرتبط با رشد و آسیت در یک لاین تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 20
4 ارزیابی ژنتیکی صفات وزن بدن در گاوهای گوشتی سیمنتال آمریکا با استفاده از روش تک مرحله ای بهترین پیش بینی خطی نااریب ژنومی (ssGBLUP) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 33
5 استفاده از پسماند رستوران در جیره بره های پرواری: رفتار مصرف خوراک و سلامت شکمبه (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 2
6 Chemical composition and the nutritive value of pistachio epicarp (in situ degradation and in vitro gas production techniques) (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 5، شماره: 1
7 برآورد بیزین فراسنجه های منحنی شیردهی در گاوهای شیری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 3
8 برآورد پارامترها و روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی گاوهای ماده و نرخ باروری گاوهای نر هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 3
9 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رگرسیون تصادفی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 3
10 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در مرغان بومی با استفاده از روش بیزی مبتنی بر نمونه گیری گیبس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 8
11 برآورد تاثیر همخونی و افزایش همخونی فردی بر صفات رشد گوسفند مغانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 3
12 برآورد فراسنجه های فنوتیپی و ژنتیکی صفات کیفیت تخم در مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 30
13 برآورد فراسنجههای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت داخلی تخم مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 1
14 بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سطح تولید در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی اثرات مادری و ردیابی ژن های عمده موثر بر صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
16 بررسی تاثیر متقابل آنتی اکسیدان نانوسلنیوم با زمان بر روی فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ قزل طی زمان های مختلف یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 1
17 بررسی خصوصیات جفت و تاثیر آن بر زنده مانی، وزن تولد و افزایش وزن روزانه بره ها در گوسفند قزل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 4
18 بررسی خویش آمیزی روی برخی از صفات تولیدی گاو نژاد سرابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 1
19 بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی برخی از صفات عملکردی مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 4
20 بررسی میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین با روش گیت اسکورینگ و ارتباط آن با تولید، شکم زایش و امتیاز وضعیت بدنی حیوان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 2
21 پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک های آماده دوره آغازین جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 4
22 تاثیر اسید رتینوئیک بر بلوغ برون تنی تخمک های نابالغ کومولوس دار گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 3
23 تاثیر افزودن آسکوربیک اسید بر کیفیت اسپرم، پراکسیداسیون لیپید و سطح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی پلاسمای منی قوچ در خارج فصل تولیدمثلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 3
24 تاثیر افزودن مقادیر مختلف بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن بعنوان آنتی اکسیدان سنتتیک بر فرآیند انجماد - یخ گشایی منی قوچ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
25 تاثیر افزودنی پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 11، شماره: 1
26 تاثیر پلی اتیلن گلیکول بر روی پارامترهای هضمی پوست پسته با استفاده از روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
27 تجزیه و تحلیل خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغ های بومی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
28 تجزیه و تحلیل ماندگاری در بره های نژاد ماکویی با استفاده از توابع خطر نسبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 1
29 تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی صفات کیفیت داخلی تخم مرغ و برخی از صفات عملکردی مرغ های بومی آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 17
30 تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از مرغ بومی مازندران با استفاده از توالی ناحیه HVR-I ژنوم میتوکندری (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
31 تخمین برخی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفی مربوط به تخم مرغ در مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 4
32 تخمین پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کیفیت منی با استفاده از مدلهای حیوانی حاوی اطلاعات ژنوتیپی ژنهای کاندیدا در گاوهای نر مولد هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 1
33 تخمین ساختار تنوع، تنگنای ژنتیکی سه جمعیت گوسفند بومی کشور عراق با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
34 تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه ای ورمی کمپوست حاصل از محتویات شکمبه ای مکمل شده با پسماندهای میوه و سبزیجات، قارچ صدفی و فضولات گاوی با استفاده از تکنیک تولید گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 1
35 تعیین میزان قابلیت هضم و تجزیه پذیری پسماند رستوران با استفاده از روش های حیوان زنده، کیسه های نایلونی و تکنیک تولید گاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 3
36 تولید ماست غنی سازی شده با پودر گردو (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 4
37 جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره های دورگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 1
38 چند شکلی های تک نوکلئوتیدی ژن کاندیدای گیرنده دوپامین تیپ ۳ (DOP۳) مرتبط با رفتارهای مقاومت بر علیه جرب واروا در زنبورعسل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 37
39 ردیابی جایگاههای کنترل کننده صفات کمی برای پارامترهای منحنی رشد در گوسفند نژاد قزل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 8، شماره: 4
40 ردیابی ژن های عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی استان یزد با استفاده از روش های مختلف آماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 13
41 شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 3
42 شناسایی ژن های عمده صفات وزن یک روزگی و شش هفتگی در یک لاین تجاری گوشتی با استفاده از روش تفرق بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 15
43 کارایی انتخاب ژنومی در برنامه های اصلاح نژاد مرغان بومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 19
44 کاربرد تجزیه ی مولفه های اصلی در ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 1
45 مقایسه برازش عملکرد توابع چند جمله ای در مدل رگرسیون تصادفی برای رکوردهای روزآزمون تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 6
46 مقایسه دو روش آماری حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و آنالیز بیزی در برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مهم اقتصادی مرغهای بومی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 5
47 مقایسه دو روش آماری مختلف در برآورد مولفه های (کو)واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 4
48 مقایسه دو مدل رگرسیون تصادفی تک صفتی و چند صفتی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 10
49 مقایسه روش انتخاب ژنومی و کلاسیک در اصلاح نژاد طیور بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 3
50 مقایسه روش های چند مرحله ای و تک مرحله ای بیزی برای برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی در حیوانات ژنوتیپ شده و نشده- مطالعه شبیه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 26
51 مقایسه مدل های آستانه ای در تخمین پارامترهای ژنتیکی صفت دوقلوزایی گوسفند ماکوئی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 2
52 مقایسه مدل های غیرخطی الگوی رشد در گوسفند ماکویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 27
53 مقایسه ی برخی مدل های غیرخطی در توصیف منحنی رشد گوسفندان ماکویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 12، شماره: 2
54 مقایسه ی مدل های مختلف در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی با روش بیزی در گوسفند مهربانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز تفرق بیزی برای ردیابی ژنهای عمده مؤثر در صفات رشد بدن در گوسفند مغانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 اثر تزریق درون تخم مرغی سطوح مختلف ال- آرژنین بر صفات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 ارزیابی برخی از خصوصیات الیاف پشم نسل دوم دورگ های آرخارمرینوس × قزل و آرخارمرینوس × مغانی و اهمیت آن درصنعت نساجی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
4 استفاده از روش آماری بیزی برای برآورد پارامترهای ژنتیکی گوسفند نژاد مغانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تعداد تخم مرغ مرغان بومی آذربایجان با مدل چند صفتی وانواع توابع رگرسیون تصادفی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تعداد تخممرغ مرغان بومی آذربایجان با استفاده از توابع مختلف درمدل رگرسیون تصادفی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 برآورد پارامترهای ژنتیکی و اثرات مادری برای صفات کیفیت خارجی تخم مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 برآورد مولفه های واریانس برخی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی مازندران با استفاده از روش آماری بیزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 برآورد مولفه های واریانس و پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مهم اقتصادی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تکرارپذیری و روش حداکثر درست نمایی محدود شده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 برآورد وراثت پذیری های صفات رشد وتغذیه ای در بوقلمون های بومی آذربایجان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 برآورد همبستگی های ژنتیکی صفات رشد و تغذیه ای در بوقلمون های آذربایجان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
12 بررسی اثر برخی عوامل مختلف بر وزن یک سالگی گوسفند نژاد ماکویی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 بررسی اثر دو نوع جیره غذایی تحت شرایط تنش گرمایی بر عملکرد و متابولیت های خونی دو سویه تجاری نیمچه گوشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی اثر دو نوع جیره غذایی تحت شرایط تنش گرمایی بر عملکرد و متابولیت های خونی دو سویه تجاری نیمچه گوشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی ارتباط ارزش های اصلاحی در روز آزمون های مختلف شیرهی برای صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 بررسی امکان شناسایی ژن عمده سوماتیک سل کانت درتولید گاوهای هلشتاین ایران به روش تحلیل مندلی بیزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 بررسی برخی از سازه‌های موثر بر بازدهی تولید مثل در گاوهای هلشتاین استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 بررسی برخی عوامل موثر بر وزن از شیرگیری بره های نژاد قزل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 بررسی بروز ژنتیکی گاوهای نر شیری در گله های دارای سطوح تولیدی مختلف با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 بررسی تاثیر نوع اسپرم (تعیین جنسیت شده و معمولی) بروی سخت زایی در نژاد گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 بررسی روند همخونی و تاثیر آن بر اوزان بدن در سنین مختلف در گوسفند نژاد مغانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
22 بررسی روندژنتیکی و فنوتیپی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم درمرغان بومی اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
23 بررسی علل حذف غیر اختیاری گاوهای هلشتاین وارتباط آن ها با ظرفیت واحدها دربرخی از گاوداری های صنعتی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
24 بررسی موفقیت تولید مثل کنه واروآ در سلولهای نر کلنی های زنبورعسل استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران
25 تاثیر ترکیب خوراک حاوی پسماند رستوران بر رفتار مصرف انتخابی در بره های پرواری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
26 تأثیر اضافه کردن اثرات تصادفی مختلف بر روی دقت و مطلوبیت مدلهای رگرسیون تصادفی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم در مرغان بومی اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
28 تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم درمرغان بومی اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
29 تحلیل بیزی برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی در گوسفند مغانی با استفاده از مدلهای آستانهای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 تحلیل نتایج آزمون های مقدماتی در بررسی های مولکولی صفات تولیدی مرغان بومی اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
31 تخمین اجزای واریانس و وراثت‌پذیری در سه شکم اول برخی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل حیوانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
32 تخمین پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
33 تعیین و تصحیح رکوردهای روز آزمون غیر طبیعی برای صفات تولیدی گاوهای شیری ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 ردیابی جایگاه های کنترل کننده ی صفات کمی (QTL) برای صفات وزن تولد و از شیرگیری در گوسفند قزل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
35 ردیابی ژنهای عمده برای صفات کیفیت خارجی تخم مرغان بومی آذربایجان به روش آماری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 مروری بر چند شکلی پروتئینهای شیر گوسفند و اثرات آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
37 مقایسه برخی خصوصیات رشد و لاشه بره های پنج گروه ژنتیکی آمیخته و خالص (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
38 مقایسه دو روش آماری آنالیز بیزی و REML در برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مهم اقتصادی مرغان بومی استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
39 مقایسه دو روش آماری Bayesian و REML با استفاده از مدل تکرارپذیری در برآورد پارامترهای ژنتیکی در رکوردهای سه شکم اول صفات مهم اقتصادی در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
40 مقایسه دو روش آماری Bayesian و REML در برآورد پارامترهای ژنتیکی در رکوردهای سه شکم اول صفات مهم اقتصادی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل حیوانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
41 مقایسه ی صفات کیفی داخلی تخم مرغ نژاد بومی آذربایجان غربی با تخم مرغ صنعتی نژاد Hy-Line W-36 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
42 مولفه های اصلی ژنتیکی کنترل کننده توارث صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
43 نشانگرهای ریزماهواره ابساری مناسب برای ارزیابی وضعیت تنگنا (Bottleneck) و تنوع ژنتیکی سه اکوتیپ بز بومی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم