دکتر محمود شیوازاد

دکتر محمود شیوازاد استاد بازنشسته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر محمود شیوازاد

Dr. Mahmood Shivazad

استاد بازنشسته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از نسبت های مختلف اسید آمینه ایده آل بر عملکردجوجه های گوشتی نر و ماده در دوره ۲۱ تا ۴۲ روزگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 2، شماره: 2
2 اثر پنج مولفه مختلف بر بهینه سازی واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تشخیص باکتری های جنس کلستریدیوم در دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 3
3 اثر جیره نویسی بر اساس نسبتهای مختلف اسیدهای آمینه ایدهآل بر سیستم ایمنی، فراسنجه های خونی و اجزای لاشه جوجه های گوشتی در دوره پایانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 2
4 اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجههای گوشتی در سه هفته آخر دوره پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 1
5 اثر غلظت انرژی و مواد مغذی جیره برعملکرد جوجه های آمیخته گوشتی آرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 16
6 اثر غلظت انرژی و مواد مغذی جیره برعملکرد جوجه های آمیخته گوشتی آرین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 2
7 اثرات استفاده از جیره تولک حاوی پودر یونجه در مقایسه با محرومیت غذایی، بر تغییرات فراسنجه های خونی در خلال دوره تولک و عملکرد تولید در مرغان تخمگذار تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 7، شماره: 1
8 اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسیدبوتیریک درتخم مرغهای جوجه کشی برریخت شناسی روده و عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 2
9 اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 2
10 اثرات سطوح مختلف دانه کلزابا و بدون افزودن آنزیم برعملکرد صفات لاشه وپارامترهای خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
11 اثرات مکمل ال-آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 4
12 اثرافزایش تعداددفعات خوراک دهی برعملکرد مرغهای مادرگوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 2
13 اثرروغن ماهی کیلکا برترکیب اسیدهای چرب وطعم گوشت جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 4
14 اثرهای تغذیه ای ال-آرژنین بر برخی شاخص های کیفی گوشت، بافت روده و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی ۴۶ روزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 2
15 ارزش یابی کیفیت پروتئین پودر ماهی کیلکای ایران با استفاده از روش بازده کل پروتئین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
16 ارزش یابی کیفیت پروتئین پودر ماهی کیلکای ایران با استفاده از روش بازده کل پروتئین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 19
17 ارزیابی استفاده از سه مولتی آنزیم تجاری بر اساس معادل ارزش تغذیه ای آنها بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های گوارشی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه جو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
18 ارزیابی استفاده ازسه مولتی آنزیم تجاری براساس معادل ارزش تغذیه ای آنها برعملکرد رشدوبرخی فراسنجه های گوارشی جوجه های گوشتی تغذیه شده باجیره های برپایه گندم و جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 2
19 ارزیابی بتائین اگزوژنیک و کل مواد جامد محلول در تنظیم فشاراسمزی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 1، شماره: 1
20 ارزیابی تاثیر باسیلوس سوبتیلیس و لیشنیفرمیس بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی تلقیح شده با سالمونلا انتریتیدیس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
21 ارزیابی تاثیرات سطوح گوناگون انرژی و پروتیین جیره برعملکرد و فراسنجه های خونی بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 4
22 Bio-efficacy comparison of herbal-methionine and DL-methionine based on performance and blood parameters of broiler chickens (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 5، شماره: 2
23 Effects of different levels of vitamin premix in finisher diets on performance, immuno-competence and meat lipid oxidation of chickens fed on corn-soybean meal (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 4، شماره: 1
24 برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی آنزیم ناتوزیم P درجیره های باکمبود انرژی قابل متابولیسم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 4
25 برآورد معادلات رگرسیون پیش بینی انرژی قابل سوخت و سازکنجاله سویا در جیره غذایی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 4
26 بررسی ۲۴ روز تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 3
27 بررسی اثر روشهای مختلف تولک بری بر عملکرد مر غهای تخمگذار لگهورن سویه، های لاینW‐36 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 2
28 بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و تنظیم جیرههای غذایی بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 2، شماره: 1
29 بررسی اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد، وضعیت سیستم ایمنی ، خصوصیات استخوان پا و اکسیداسیون در بافت ران جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
30 بررسی اثرات تغذیه ال آرژنین برعملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه های خونی درجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
31 بررسی ارزش غذایی هسته خرما درتغذیه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 4
32 بررسی استفاده از آزولا فیلیکولوئیدس در جیره جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 10، شماره: 1
33 بررسی امکان رشد جبرانی با تغییر تراکم مواد مغذی جیره در جوجه های آمیخته گوشتی آرین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
34 بررسی امکان رشد جبرانی با تغییر تراکم مواد مغذی جیره در جوجه های آمیخته گوشتی آرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 15
35 بررسی تاثیر آنزیم و مواد شیمیایی دیگر بر بهبود ارزش غذایی جو در تغذیه مرغان تخمگذار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 3
36 بررسی تاثیر آنزیم و مواد شیمیایی دیگر بر بهبود ارزش غذایی جو در تغذیه مرغان تخمگذار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 5
37 بررسی تغییرات مرفولوژیک روده کوچک جوج ههای گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف گلوتامین در جیره پیش آغازین طی دوره پس از تفریخ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 1
38 بررسی عملکرد و پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جوحاوی سطوح مختلف مکمل ویتامینی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 2
39 بررسی و مقایسه عوامل تغذیه ای موثر برکاهش کلسترول تخم مرغ درمرغهای تخمگذارتجاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 1
40 پاسخ جوجه های گوشتی نر و ماده به نسبت های مختلف اسیدآمینهایدآل در دوره آغازین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
41 پاسخ جوجه های گوشتی نر و ماده به نسبت های مختلف اسیدآمینهایدآل در دوره آغازین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
42 تاثیر استفاده از مکمل ال - کارنیتین در جیرههای حاوی سطوح پایین پروتیین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 2
43 تاثیر ال آرژنین بر رشد، روده کوچک و سامانه ایمنی در جوجه های گوشتی در دوره آغازین پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 3
44 تاثیر بتایین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش شوری آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 39، شماره: 1
45 تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کلزا بجای کنجاله سویا با وبدون آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغهای تخمگذار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 39، شماره: 1
46 تاثیر روشهای خوراکدهی بر عملکرد و پیشگیری از عارضه آسیت در جوجههای گوشتی نر سویه آرین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
47 تاثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجههای خونی درجوجههای گوشتی نر سویه آرین در شرایط القای آسیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 1
48 تاثیر سطوح و دوره های مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو در مرحله پایانی پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 1
49 تاثیر عصاره آبی آویشن دنایی در کاهش اثرات نامطلوب آفلاتوکسین در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 15
50 تاثیرات تغذیه سطوح بالای ال آرژنین در دوره آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 2
51 تاثیرسطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم فیتاز بر کیفیت پوسته تخم مرغ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 1، شماره: 1
52 تاثیرسم زدایی ذرت آلوده به آفلاتوکسین باعصاره آبی آویشن برعملکردوپروتئین تام خون بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 1
53 تاثیرگیاه دارویی رزماری بر عملکرد رشد، ویژگی های لاشه و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 4
54 تأثیر سطوح مختلف اسیدآمینه ى لیزین در جیره ى غذایى مرغ هاى مادر گوشتی آرین بر روی سیستم ایمنی و برخى صفات بیوشیمیایى سرم خون (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 24، شماره: 1
55 تعیین انرژی قابل سوخت و سازظاهری وحقیقی تفاله چغندرقند درشترمرغ بااستفاده ازدوروش جمع آوری کل فضولات ومعرف اکسیدکروم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
56 تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی پودر یونجه در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و نشانگر اکسید کروم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 2
57 تعیین بهترین سطح تغذیه ال-آرژنین در بهبود عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی در دوره های (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 12
58 تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی براساس عملکرد رشدوپاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 3
59 تعیین سطح مناسب متیونین درمرغهای مادرگوشتی بااستفاده ازروش اقتصادی حداکثرسازی سودوتصمیم گیری برمبنای پاسخ های چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 4
60 تعیین معادلات برآورد انرژی قابل سوخت و ساز گندم بر اساس دو روش نمونه برداری از فضولات و محتویات ایلئومی در دو سن مختلف در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 1
61 تعیین نیازلیزین بلدرچین های ژاپنی براساس صفات مرتبط باعملکردواجزاءلاشه درطی دوره 3-24روزگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
62 تعیین و مقایسه معادلات تخمین انرژی قابل سوخت وساز برخی ارقام گندم ایرانی با معادلات و اطلاعات جدولNRC بر اساس عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 2
63 مقایسه اثر چهار نوع آنزیم مختلف تجارتی بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیره برپایه جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 3
64 مقایسه سطوح مختلف مکمل ویتامینه درجیره پایانی برعملکرد وپراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه های گوشتی پرورش یافته درسیستم های بستروقفس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 1
65 مقایسه عملکرد و خصوصیات استخوان جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل ویتامینی طی دوره پایانی در دو سیستم پرورشی بستر و قفس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 3
66 مقایسه کارایی زیستی متیونین گیاهی نسبت به متیونین سنتتیک بر پایه عملکرد رشد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ال- آرژنین بر رشد، کاهش چربی لاشه، فراسنجه های خون و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
2 اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 ارزیابی سیستم ایمنی و فیزیولوژیکی مرغ های مادر گوشتی با استفاده از سطوح مختلف اسیدآمینه لیزین (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
4 استفاده از پوسته برنج در جایگزینی به جای تراشه چوب به عنوان بستر جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 استفاده از روش جایگزینی جیره پایه در تعیین انرژی قابل متابولیسم تفاله چغندر قند در شترمرغ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 بررسی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکردجوجه های گوشتی بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 بررسی عملکرد و خصوصیات استخوان پا در جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیرههای بر پایه گندم و جو حاوی سطوح مختلف مکمل ویتامینی در سیستم پرورش بستر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 تاثیر اسانس و عصاره های مختلف گیاه دارویی نعناع فلفلی در کاهش رشد میسلیومی قارچ آسپرژیلوس فلاووس و آفلاتوکسین B1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
9 تاثیر جیره نویسی بر اساس نسبت های مختلف اسیدهای آمینه ایده آل بر ترکیب لاشه جوجههای گوشتی نر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
10 تاثیر روشهای خوراکدهی بر عملکرد و پیشگیری از عارضه آسیت درجوجههای گوشتی نر سویه آرین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 تاثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی نر سویه آرین در شرایط القای آسیت (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
12 تاثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم فیتاز بر کیفیت پوسته تخم مرغ خوراکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
13 تاثیر منابع الیاف محلول و نامحلول بر عملکرد تولیدی، مورفولوژی تخمدان و کاهش استرس ناشی از گرسنگی طولانی مدت در مرغ های مادر گوشتی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
14 تأثیر تریپتوفان سنتتیک بر سیستم ایمنی همورال جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
15 تعیین میزان تاثیرگذاری و آسیب حرارتی احتمالی زمان های مختلف فرآیند حرارتی خشک بر روی دانه کامل سویا برای استفاده در جیره غذایی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 مقایسه عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف متیونین سنتتیک و متیونین گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی