دکتر حسین دقیق کیا

دکتر حسین دقیق کیا استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

دکتر حسین دقیق کیا

Dr. Hosein Daghigh Kia

استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آنتی اکسیدان رزوراترول به شکل نانو لیپوزوم و NLC در رقیق کننده اسپرم خروس طی نگهداری در دمای C˚۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 33
2 اثر آنتی اکسیدان ها بر آنزیم های داخل سلولی و پراکسیداسیون چربی غشای اسپرم ها در رقیق کننده منی گاو نژادهای هلشتاین و سیمنتال (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 2
3 اثر آنتی اکسیدانی سیلیمارین بر یکپارچگی غشای پلاسمایی، زنده مانی و تحرک اسپرم منجمد قوچ قزل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 2
4 اثر استفاده از سطوح مخلتف لوتئولین بر کاهش میزان مالون دی آلدهید و افزایش تحرک و زنده مانی اسپرم خروس راس ۳۰۸ طی فرایند انجماد و یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 35
5 اثر استفاده ازمکمل سلنیوم آلی و معدنی همراه با ویتامینE بر بهبود ویژگی های فحلی در میش های قزل سیدرگذاری شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 1
6 اثر افزایش سلول های بدنی بر تغییر مقدار و ترکیب شیر در گاو شیری نژاد هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 1
7 اثر افزودن اسیدآمینه سیستئامین بر کاهش میزان لیپید پر اکسیداسیون اسپرم خروس راس طی انجماد-یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 3
8 اثر پنتوکسی فیلین افزوده شده به منی خروس نژاد راس، بر فرآسنجه های کیفی اسپرم طی ۶ ساعت نگه داری در دمای سردسازی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 2
9 اثر تزریق هورمون hCG بر هورمون تستوسترون سرم خون و سمینال پلاسمای قوچ قزل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 2
10 اثر حضور جنس نر بر بروز چرخه های تولیدمثلی بزهای ماده نژاد مرخز در فصل تولید مثل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 2
11 اثر روش های مختلف یخ گشایی بر فراسنجه های اسپرم منجمد قوچ قزل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 2
12 اثر سطوح مختلف لسیتین سویا بر کیفیت، پراکسیداسیون لیپیدها و یکپارچگی غشاء آکروزومی اسپرم بعد از فرآیند انجماد-یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 1
13 اثر عصاره مرزنجوش به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ گشایی شده قوچ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 4
14 اثر عصاره نسترن بر پارامترهای میکروسکوپی و بیوشیمیایی و آنزیم های پلاسمای منی پس از فرآیند انجماد-یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 3
15 اثرات سطوح مختلف آنتی اکسیدان کورکومین در رقیق کننده اصلاح شده بلتسویل بر کیفیت اسپرم خروس بعد از فرآیند انجماد- یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 1
16 اثرات عدم تقارن در عملکرد جفت تخمدان های گاوی بر ویژگی های بافت شناسی دسته جات مختلف فولیکول های پری آنترال انجماد یافته به روش شیشه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 3
17 اثرعصاره اتانولی گیاه مرزنجوش بر فراسنجه های کیفی و غلظت مالون دی آلدهید اسپرم منجمد یخ گشایی شده گاو هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 1
18 استخراج لیپوپروتئین با چگالی کم از زرده تخم مرغ و مقایسه آن با لستین سویا و رقیق کننده تجاری آندرومد در انجمادپذیری اسپرم گاو (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 4
19 استفاده از آنتی اکسیدان الاژیک اسید برای بهبود کیفیت اسپرم انجماد-یخ گشایی شده در قوچ نژاد قزل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 1
20 استفاده از پسماند رستوران در جیره بره های پرواری: رفتار مصرف خوراک و سلامت شکمبه (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 2
21 The effect of apricot tree gum adding to tris-base diluents on liquid semen storage and ewe pregnancy rate (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 2
22 برآورد فراسنجههای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت داخلی تخم مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 1
23 بررسی اثر افزودن سطوح مختلف ویتامین A در افزایش کیفیت اسپرم قوچ قزل طی سردسازی، انجماد و یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 12، شماره: 2
24 بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین E و نانوسلنیوم بر فراسنجه های کیفی اسپرم خروس نژاد لگهورن طی نگهداری در دمای C◦۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 4
25 بررسی اثرات مادری و ردیابی ژن های عمده موثر بر صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
26 بررسی خصوصیات جفت و تاثیر آن بر زنده مانی، وزن تولد و افزایش وزن روزانه بره ها در گوسفند قزل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 4
27 بررسی روند تغییرات متابولیت های خونی میش های خالص قزل و دورگ آرخار مرینوس× قزل در اواخر آبستنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 2
28 بررسی سطح سرمی هورمون های تولیدمثلی در بره های نر سالم و اخته شده قزل در دوره قبل از بلوغ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 1
29 بررسی مقایسه ای خصوصیات کمی و کیفی اسپرم قوچ های قزل-مرینوس و مرینوس مغانی در فصول تولید مثلی و غیرتولیدمثلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 3
30 بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
31 بررسی نحوه زنده ماندن اسپرم در اویداکت جهت حصول روشی برای ذخیره اسپرم بدون نیاز به انجماد (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 12، شماره: 4
32 بهبود کیفیت اسپرم خروس با افزودن غلظت های مختلف نارینژنین بعد از فرآیند انجماد-یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 25
33 بهبود کیفیت اسپرم خروس طی نگهداری در دمای ۴ درجه با افزودن کوئرستین به شکل نانو لیپوزوم و NLC در محیط رقیق کننده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 36
34 بهبودکیفیت منی قوچ بعد از فرآیند انجماد- یخ گشایی با استفاده از سطوح مختلف کوآنزیم 10Q (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 3
35 پیامدهای تغذیه درون تخم مرغی نسبت های مختلف دی-ال متیونین به ال-لایزین بر شاخص-های لاشه و غلظت متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی یک روزه راس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 1
36 تاثیر استفاده از سطوح مختلف قند رافینوز در نگهداری اسپرم منجمد نژادهای مختلف قوچ در فصل تولیدمثلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 2
37 تاثیر اسید رتینوئیک بر بلوغ برون تنی تخمک های نابالغ کومولوس دار گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 3
38 تاثیر افزودن آسکوربیک اسید بر کیفیت اسپرم، پراکسیداسیون لیپید و سطح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی پلاسمای منی قوچ در خارج فصل تولیدمثلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 3
39 تاثیر افزودن پنتوکسی فیلین بر بهبود پارامترهای حرکتی اسپرم قوچ قزل در فصل غیرتولیدمثلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 14، شماره: 1
40 تاثیر افزودن مقادیر مختلف بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن بعنوان آنتی اکسیدان سنتتیک بر فرآیند انجماد - یخ گشایی منی قوچ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
41 تاثیر تزریق درون تخم مرغی نسبت های مختلف ال-آرژنین به ال-لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت های خون جوجه های گوشتی یک روزه راس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 2
42 تاثیر سطوح مختلف آنتی اکسیدان های گلوتاتیون احیا شده و سوپراکسید دیسموتازبر روی برخی از ویژگی های اسپرم پس از انجماد منی گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 3
43 تاثیر سطوح مختلف عصاره الکلی مرزه سهندی بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ گشایی شده گاو هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 1
44 تاثیر عصاره اتانولی مریم گلی سهندی به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بر پارامترهای کیفی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 12
45 تاثیر عصاره زغال اخته در رقیق کننده منی بر کیفیت منی قوچ بعد از فرآیندانجماد یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 4
46 تاثیر کاربرد تفاله گوجه فرنگی تازه بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های پرواری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 2
47 تاثیر مخلوط آنتی اکسیدان هدفمند MitoQ وغیرهدفمند پنتوکسی فیلین در رقیق کننده لیک بر بهبود کیفیت عملکردی اسپرم خروس راس طی نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 3
48 تاثیر مقادیر مختلف آنتی اکسیدان ۴،۲-دی نیتروفنول و لوتئولین بر کیفیت منی خروس طی فرایند انجماد-یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 34
49 تاثیر مکمل سازی رقیق کننده با سطوح مختلف ال-کارنیتین بر کیفیت منی قوچ قزل بعد از فرآیند انجماد یخ گشایی در خارج فصل تولیدمثلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 19
50 تاثیر منابع مختلف اسیدهای چرب غیر اشباع n-۳ بر پروفایل اسید چرب و خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی اسپرم قوچ قزل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 14، شماره: 41
51 تاثیر منابع مختلف چربی در جیره فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی، متابولیت ها و هورمون های خونی گوسفند قزل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 22، شماره: 2
52 تاثیر واریته و میزان تفت دادن بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تخمیری و فیزیکی دانه جو با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 3
53 تأثیر سطوح مختلف گلوتاتیون و سوپراکسید دیسموتاز بر برخی از ویژگیهای اسپرم گاو پس از انجماد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
54 تخمین برخی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفی مربوط به تخم مرغ در مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 4
55 تعیین میزان قابلیت هضم و تجزیه پذیری پسماند رستوران با استفاده از روش های حیوان زنده، کیسه های نایلونی و تکنیک تولید گاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 3
56 جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره های دورگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 1
57 طراحی آنتی ژن حفاظتی پلی توپیک علیه انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس برای هر دو میزبان اصلی و واسط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 2
58 فرمولاسیون جدید رقیق کننده انجماد اسپرم گاو توسط سطوح مختلف زرده تخم مرغ و سدیم دودسیل سولفات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 18
59 مقایسه مدل های آستانه ای در تخمین پارامترهای ژنتیکی صفت دوقلوزایی گوسفند ماکوئی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antioxidant Effect of Caffeine in Ghezel Ram Spermatozoa Cryopreservation Media (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی تولیدمثل
2 اثرآنتی اکسیدانی عصاره مرزه سهندی و ماکرانتا بر پارامتر جنبایی اسپرم منجمد- یخ گشایی شده گاو هلشتاین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 استفاده از خواص دارویی وآنتی اکسیدانی گونه های مرزه بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ گشایی شده گاو هلشتاین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 استفاده از روش Real time-PCR برای شمارش جمعیت پروتوزای شکمبه در جیره بره های پرواری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
5 استفاده از منابع مختلف چربی و تاثیر آن بر روی متابولیت های خونی مرتبط با تولیدمثل گوسفندان نژاد قزل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 Motility Parameters, Membrane Integrity, Longevity and Total Abnormalities of Frozen/Thawed Ghezel Ram Spermatozoa Treated with Caffeine (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی تولیدمثل
7 بررسی آنتی اکسیدان های گیاهی جهت استفاده در انجماد اسپرم حیوانات بومی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 بررسی ارزش تغذیه ای و درمانی ترکیبات موثر گیاهان دارویی (فایتوژنیک ها) در دامپروری و دامپزشکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 بررسی تاثیر جایگزینی دانه جو با پسماند رستوران بر جمعیت باکتریهای متانوژن با استفاده از روش Real time-PCR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
10 بررسی تاثیر نوع اسپرم (تعیین جنسیت شده و معمولی) بروی سخت زایی در نژاد گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 تاثیر استفاده از مکمل های چربی بر روی هورمون های مرتبط با تولیدمثل گوسفند قزل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 تاثیر ترکیب خوراک حاوی پسماند رستوران بر رفتار مصرف انتخابی در بره های پرواری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 تغییر ترکیبات شیر با استفاده از حیوانات ترانس ژنیک (دریافت مقاله) دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن
14 کاربرد فناوری های نوین تولید مثلی در حفظ ذخایر ژنتیکی در حال انقراض (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
15 مقایسه تطبیقی سطوح مختلف پسماندهای رستوران در جیره بره هابر جمعیت پروتوزوای شکمبه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 مقایسه ی چند روش همزمان سازی فحلی بر پایه ی کلومیفن سیتراتواسفنج پروژسترون:eCG+ بررسی تاثیر آن بر عملکرد تولید مثلی برههای ماده نژاد قزل در خارج از فصل تولید مثلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره