دکتر افسانه قانی

دکتر افسانه قانی استادیار فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد

دکتر افسانه قانی

Dr. Afsaneh Ghani

استادیار فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Iconological Study of the Bakhtiari Pictorial Carpet by Panofsky’s Methodology (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 1، شماره: 2
2 آیکونولوژی نقشمایه دست دلبر در قالی خشتی چالشتر (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 6، شماره: 2
3 بازشناسی و تحلیل کاربردهای قالی های خشتی چالشتر با رویکرد انسان شناسی هنر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 8، شماره: 2
4 بررسی تطبیقی و گونه شناسی نقوش فرش های خشتی مناطق سامان و چالشتر (با تاکید بر خشت های درخت سرو، کاج و بید مجنون) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 16
5 درآمدی بر زیبایی شناسی قالی خشتی چالشتر (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی رجشمار دوره: 1، شماره: 1
6 رویش و زایشخشت و نو شوندگی و نوکنندگی فرش با بررسی گاهان و فرش چالشتر (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 17
7 کارکردهای تخیل در تصویرگری کتاب فالنامۀ طهماسبی بر پایۀ آرا ژیلبر دوران مطالعۀ موردی نگارۀ صحرای محشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 51، شماره: 2
8 مردم نگاری مراسم عزاداری در منطقه نافچ (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 5، شماره: 4
9 نقش مایه طاووس در دست بافته های گلیمی اقوام شاهسون و قشقایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 7، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از نقوش گلیم های بختیاری در طراحی پارچه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
2 بازخوانی آداب، رسوم و اعتقادات ازدواج در شهر چلیچِه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
3 تبیین مولفه های محتوایی نقش مایه قوچک در فرش ترکمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
4 معرفی برخی مولفه های زیباشناختی برگرفته از نقش مایه قوچک در قالی ترکمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
5 معرفی نقوش دست بافته های گلیمی مازندران و کاربرد آنها در پارچه پوشاک سنتی زنان منطقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
6 نقوش دست بافته های گلیمی عشایر بختیاری (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
7 نقوش دست بافته های مضیف روستای بردیه خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی