دکتر شجاع قربانی دشتکی

دکتر شجاع قربانی دشتکی استاد تمام علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر شجاع قربانی دشتکی

Dr. Shoja Ghorbani dashtaki

استاد تمام علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز سطوح روند و اثرات آن در مدل سازی تغییرنما و پهنه بندی برخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
2 اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 4
3 اثر مدت زمان اجرای سامانه آبیاری قطره ای و پلی اکریل آمید بر آب گریزی خاک در باغ به (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 2
4 اثر مدیریت مرتع بر توزیع اندازه و پایداری خاکدانه ها به روش الک تر و خشک در مراتع سبزکوه و بروجن استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 63
5 اثرات متقابل نفت خام و ترکیبات مختلف نیتروژن بر معدنی شدن کربن و زیست توده میکربی در خاک رسی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 3
6 ارزیابی برخی مدل های انقباض در خاک های آماس پذیر در دشت زرین استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 1
7 ارزیابی دقت برخی روش های صحرایی اندازه گیری رطوبت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 1
8 ارزیابی روش استوانه های دوگانه در اندازه گیری نفوذ عمودی آب به خاک در بافت های مختلف با استفاده از نرم افزار HYDRUS (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
9 ارزیابی عملکرد برخی مدل های ریزمقیاس سازی دمای هوای روزانه برای برخی از مناطق ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
10 اندوخته و پویایی کربن خاک پس از آتش سوزی در مراتع نیمه استپی چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
11 برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از داده های نفوذ استوانه های دوگانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 4
12 برآورد پارامتریک مدلهای منحنی نگهداشت رطوبتی ونگنوختن و فردلند و زینگ با استفاده از تکنیکهای محاسباتی نرم در برخی از خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
13 برآورد نفوذ آب به خاک درکاربری های مختلف در حوزه آبخیز مرغملک و شهرکرد (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 23
14 برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
15 برآورد هدایت آبی اشباع و عکس طول درشت مویینگی خاک با استفاده از توابع انتقالی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
16 برآورد هدایت هیدرولیکی با استفاده از چند ویژگی زودیاب خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 1
17 بررسی اثر کاربرد پلی اکریل آمید بر فرسایش، رواناب و نفوذپذیری در یک خاک لوم سیلتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
18 بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 2
19 بررسی تاثیر آتش سوزی بر پایداری خاکدانه ها، عوارض قابل مشاهده سطحی و پوشش گیاهی در مقیاس های مختلف در جنگل های سواحل جنوب غربی دریای مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 1
20 بررسی تاثیر پوشش سنگ ریزه سطحی بر میزان رواناب و فرسایش خاک با شبیه سازی رواناب (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 14، شماره: 48
21 بررسی تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای پوششی مختلف بر صفات کمی و کیفی قارچ تکمه ای (Agaricus bisporus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 54، شماره: 2
22 بررسی و مقایسه کارآیی شاخص های ارزیاب مدل های منحنی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
23 تاثیر آتش سوزی بر فرسایش پاشمانی خاک در مراتع نیمه استپی کرسنک، چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
24 تاثیر آتش سوزی مراتع بر ویژگیهای فیزیکی خاک و پارامترهای نفوذ آب با استفاده از آنالیزتجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
25 تاثیر پوشش سنگریزه سطحی بر ویژگی های هیدرولیکی جریان های سطحی و آستانه تشکیل شیاربا شبیه سازی رواناب در شرایط صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
26 تاثیر حرارت روی آب گریزی و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
27 تاثیر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر برخی ویژگی های شیمیایی و بیولوژیکی خاک زیرکشت ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
28 تاثیر کاربرد لجن فاضلاب شهری بر آب گریزی و منحنی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
29 تاثیر کشت و کار مکانیزه طولانی مدت بر برخی از ویژگی های فیزیکی خاک در تعدادی ازکشت و صنعت های نیشکر استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
30 تاثیر کیفیت آب آبیاری بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک در اراضی تحت کشت برنج (Oryza Sativa) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
31 تاثیر گروه بندی خاک ها بر اساس مقدار کربن آلی و رس آنها بر کارآیی توابع انتقالی سلسله مراتبی گنجایش تبادل کاتیونی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
32 تاثیر لجن فاضلاب شهری بر ویژگی های شیمیایی، تنفس و زیست توده میکروبی یک خاک آهکی لوم سیلتی رسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
33 تعیین الگوی رطوبتی در خاکهای آب گریزشده توسط لجن فاضلاب شهری در جریان دو بعدی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 3
34 توسعه یک چارچوب ریز مقیاس سازی به منظور برآورد تبخیر-تعرق مرجع زیرروزانه: 2- برآورد تبخیر- تعرق زیرروزانه با استفاده از داده های هواشناسی روزانه ریزمقیاس شده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
35 توسعه یک چارچوب ریزمقیاس سازی به منظور برآورد تبخیر- تعرق مرجع زیرروزانه: 1- مقایسهعملکرد برخی مدل های ریزمقیاس سازی داده های هواشناسی روزانه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
36 دینامیک کربن در خاک شنی آلوده به نفت خام در حضور اشکال مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 4
37 شبیه سازی رطوبت خاک توسط HYDRUS-۱D در سامانه های آبیاری قطره ای زیر سطحی و سطحی در کشت گندم با استفاده از نتایج مدل ET-HS (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 4
38 معادلاتی جدید برای برآورد عامل مدیریت پوشش گیاهی در اراضی جنگلی تحت تاثیر آتش سوزی در شمال غرب استان گیلان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
39 مقایسه کارآیی برخی مدل های نفوذ آب به خاک در خاک های ورتی سول و غیر ورتی سول (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
40 مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن-مانتیث ASCE و پنمن-مانتیث فایو 56- در مقیاس های زمانی زیرروزانه مختلف: یک مطالعه عددی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
41 مقایسه چهار روش اندازه گیری درجای هدایت آبی اشباع خاک (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 15
42 مقایسه روش های زمین آمار، توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک و ترکیب آنها برای برآورد مقاومت برشی لایه رویین خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
43 مقایسه سه روش صحرایی اندازه گیری هدایت آبی اشباع در برخی خاک های ورتی سول و انتی سول (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
44 مقایسه کارآیی رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون درختی در برآورد هدایت آبی اشباع و پارامتر عکس طول درشت موئینگی خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
45 مقایسه نکویی شاخص های آماری مختلف برای ارزیابی مدل های نفوذ آب به خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
46 مناسب ترین روش میان یابی برای پهنه بندی فرسایش پذیری بین شیاری مدل WEPP و برخی از ویژگی های خاک با استفاده از زمین آمار و اطلاعات سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 1
47 نسبت لایه بندی ماده آلی خاک و پایداری خاکدانه ها تحت تاثیر آتش سوزی در مراتع نیمه استپی چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 1
48 وابستگی اندازه گیری های هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه ای به اندازه استوانه در یک خاک لوم رسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودنی های معدنی ورمی کمپوست SMC بر مقاومت فروروی و پایداری خاکدانه های خاک پوششی زیر کشت قارچ تکمه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 اثر کاربرد پلیاکریل آمید بر فرسایش پذیری یک خاک لوم سیلتی (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
3 اثر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک زیر کشت ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 اثرتغییر کاربری اراضی بربرخی عوامل موثربرفرسایش پذیری خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
5 اثررهاسازی اراضی برترسیب کربن خاک درمراتع کرسنک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
6 ارزیابی روش استوانه های دوگانه در برآورد نفوذ عمودی آب به خاک با کمک نرم افزار HYDRUS-1D در بافت های مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 ارزیابی کارایی روشهای رفع نااریبی تهیه منحنی سنجه رسوب در برآورد بارمعلق حوضه های آبخیز(مطالعه موردی : حوضه آبخیز لیقوان استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 برآورد پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 برآورد شوری خاک با استفاده از مقاومت الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
10 برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از داده های نفوذ اسوانه های دوگانه به روش معکوس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 برآورد هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
12 برازش معادله ایلوویچ ساده در برخی از خاک های استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
13 بررس کمّی اثرات کاربری اراضی بر نفوذ آب به خاک: استفاده در مدیریت آب خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
14 بررسی اثرات دراز مدت کاربرد مالچ نفتی و کنترل بیولوژیکی بر ویژگی های کانی شناسی ماسه های روان اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
15 بررسی اثرات دراز مدت کاربرد مالچ نفتی و کنترل بیولوژیکی بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ماسه های روان اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
16 بررسی امکان سنجی رشداولیه سویا درشرایط بکارگیری آب شور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
17 بررسی تاثیر قطر ستون خاک در مطالعات آزمایشگاهی بر جریان آب در خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
18 بررسی تأثیر قطر ستون بر جریان آب در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
19 بررسی تغییرات مکانی پارامترهای نفوذ آب به خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
20 بررسی کارایی توابع انتقالی به منظور بر آورد نفوذ تجمعی در خاک های آب گریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
21 بررسی کارایی توابع انتقالی به منظور برآورد نفوذ تجمعی در خاک های آب گریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
22 تاثیر تخریب مراتع بر برخی از عوامل موثر بر فرسایشپذیری خاک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
23 تاثیر کاربرد توام بیوچار و سرکه چوب بر شاخص های کمی مدیریت خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
24 تاثیر کاربرد توام بیوچار و سرکه چوب بر ویژگی های ظاهری ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
25 تأثیر آبیاری با پساب صنعتی شهرکرد بر جرم ویژه ظاهری خاک تحت کشت گیاه لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
26 تخمین چگالی ظاهری و مقاومت مکانیکی خاک با استفاده ازمقاومت الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
27 تخمین غیرپارامتریک منحنی رطوبتی خاک با استفاده از توابع انتقالی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
28 تعیین پارامترهای مدل ون گنوختن در خاک هایی با درجات آبگریزی متفاوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
29 تعیین توابع انتقالی پارامتریک برای تخمین نفوذپذیری خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
30 تعیین ضرایب حساسیت پارامترهای هیدرولیکی در فرآیند نفوذ آب به خاک با استفاده از نرم افزار HYDRUS-2D/3D (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 راهکارهایی برای مدیریت آب کشاورزی در کشورهای کم‌آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
32 شورشدن آب زیرزمینی به عنوان یکی از عوامل بیابان زایی : مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
33 کارایی توابع انتقالی جهانی و توابع انتقالی محلی مدل WEPP برای برآورد فرسایش خاک در منطقه کلیبر آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- برآورد کیفی بافت خاک با استفاده از روش رادار نفوذی به زمین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی رطوبت خاک با استفاده از تغییرات مقاومت الکتریکی و مقاومت مکانیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 محور مقاله: مدیریت پسماند برای کاهش خطرات زیست محیطی- بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
37 مدلسازی هدررفت خاک به روش رگرسیون (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
38 مطالعه خصوصیات تراکمی خاک سیلتی کلی لوم تحت تاثیر خاک ورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
39 مقایسه هدایت هیدرولیکی اشباع در اراضی بکر و فضای سبز مصنوعی همجوار (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
40 مناسب ترین روش میان یابی برای پهنه بندی فرسایش خاک تخمین شده به وسیله مدل WEPP (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران