دکتر نسرین قرهی

دکتر نسرین قرهی استادیار مهندسی محیط زیست  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر نسرین قرهی

Dr. Nasrin Gharehi

استادیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی اثر نانو ذرات رس و بیوچار بر آبشویی نیترات و پایداری خاک دانه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 8، شماره: 79
3 بررسی اثرات عملیات حفاظت آب و خاک بر برخی ویژگیهای خاک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 1
4 بررسی تولید رواناب و رسوب سطحی و تونلی در خاک شور و سدیمی تحت شیب های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
5 تاثیر بیوچار و زئولیت بر جذب کادمیم در فلفل دلمه ای (Capsicum annuum) و آبشویی آن در خاک شور سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 2
6 تلفیق اطلاعات اقلیمی و سنجش از دور در شاخص تلفیقی خشکسالی، به منظور پهنه بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 2
7 سنجش نگرش ساکنان شهری در زمینه مدیریت مواد زائد جامد شهری (مطالعه موردی شهر شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 7، شماره: 76
8 مقایسه روش های جداسازی آب پایه از رواناب مستقیم در حوزه ی آبخیز دورود (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آهک بر عمق خیسی خاک در شیب های مختلف با استفاده از باران ساز مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: دامنه قلات، شهرکرد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
2 اثر ارتفاع بر شاخص های بارش در مناطق خشک و نیمه خشک استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
3 اثر ازن و کربن سیاه روی تغییر اقلیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 اثر الگوهای پوشش گیاهی بر میزان فرسایش بادی با استفاده از تونل باد (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
5 اثر بیوچار و پودر حاصل از پوست گردو بر پایداری خاکدانه های خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
6 اثر سطوح مختلف بیوچار و پودر حاصل از بقایای گیاه ذرت بر پایداری خاکدانه های خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
7 اثر ماده آلی بر عمق خیسی خاک در شیب های مختلف بااستفاده از باران ساز مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: دامنه قلات، شهرکرد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 ارزیابی اراضی حوزه آبخیز کاکلک استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
9 ارزیابی کیفیت آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص NSFWQI (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
10 برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم پنجره تکی(مطالعه موردی شهرستان لردگان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی پراکنش اجمالی فیتوپلانکتون ها در تالاب چغاخور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
12 بررسی تاثیر بیوچار پوست گردو بر فرسایش بادی با استفاده از تونل باد (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
13 بررسی تاثیر بیوچار حاصل از پوست گردو بر روی برخی از خصوصیات خاک دشت شهرکرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
14 بررسی تاثیر بیوچار حاصل از پوست گردو روی مواد آلی خاک (مطالعه موردی – مناطق اطراف فرودگاه شهرکرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
15 بررسی تغییرات هدایت الکتریکی خاک تحت تاثیر عملیات حفاظت آب و خاک، قرق (مطالعه موردی: چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
16 بررسی شاخص کیفیت هوا (AQI) در هوای شهرکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
17 بررسی شوری آب سطحی بخش شرقی استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
18 بررسی غلظت فلز روی در پر پرنده تیهو و پراکنش مکانی این عنصر در شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
19 بررسی فلور پوشش گیاهی چند ساله در مکان مرتعی گردنه شادیان در جنوب شرقی زاگرس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
20 بررسی فلور پوشش گیاهی و گیاهان دارویی موجود در منطقه خونداب گلپایگان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 بهبود پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک با استفاده از نانو ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
22 پیامدهای اکولوژیکی و اجتماعی فعالیت بشری بر روی تنوع زیستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
23 تاثیر اندازه ارتفاع ، قطر تاج و قطر یقه ، سمر (Prosopis juliflora) در دو شکل رویشی درختی و درختچه ای و درخت کنار (Ziziphus spina-christi) بر میزان کربن آلی خاک(مطالعه موردی: پارک جنگلی چاهکوتاه استان بوشهر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
24 تاثیر سیستم حفاظت آب و خاک (قرق) بر ترسیب کربن (مطالعه موردی: راستاب، چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
25 تحلیل تغییرات دمای سطح زمین در نواحی کوهستانی زاگرس میانی در یک دوره 16 ساله (مطالعه موردی: زرد کوه بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
26 تفکیک واحدهای کاری ژئومورفولوژی حوزه آبخیز دانشگاه آزاد، شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
27 طراحی محیط زیست متناسب با تغییرات اقلیمی از دیدگاه IPCC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
28 مروری بر اثر بیوچار بر پایداری خاکدانه ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
29 مروری بر تاثیر نانومواد بر نفوذپذیری خاک و پایداری خاکدانه ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
30 مروری بر مطالعات منشایابی رسوب و آلودگی در حوضه های آبخیز (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
31 مطالعات ژئومورفولوژی حوزه ی آبخیزقطب صنعتی شهرکرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
32 مقایسه روزهای بارانی و بارش تجمعی دربارش های سبک تا سنگین مناطق خشک و نیمه خشک چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران