دکتر الهام قنبری عدیوی

دکتر الهام قنبری عدیوی استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر الهام قنبری عدیوی

Dr. Elham Ghanbari Adivi

استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و مقایسه پارامتر های ناشی از شکست سد قره آقاچ با استفاده از رابطه Froehlich و مدل BREACH (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 1
2 Performance Comparison of Hybrid Protection Methods in Weakening coast Waves (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری دریایی دوره: 17، شماره: 1
3 بررسی آزمایشگاهی کارایی پوشش جنگلی ساحلی در کاهش نرخ انتقال رسوب کرانه ساحل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
4 بررسی آزمایشگاهی میزان تضعیف امواج دریا هنگام برخورد به سازه ی دیوار ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 10، شماره: 2
5 بررسی تاثیر استفاده از موانع ساحلی به عنوان عامل ایجاد تنش برشی در تضعیف امواج با کمک مدل عددی بصورت ۳بعدی (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی تاثیر پوشش درختی منعطف بر الگوی جریان در سواحل با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 16، شماره: 32
7 بررسی چگونگی توزیع رطوبت در آبیاری قطره ای زیرسطحی و مقایسه داده ها با نتایج HYDRUS ۲D (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
8 بررسی روشهای جذب نیترات از آب‎های آلوده با استفاده از زغال زیستی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 1
9 بررسی سیل پذیری مناطق پایین دست ناشی از وقوع بیشترین سیلاب محتمل در سد خاکی قره آقاچ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی سیل گیری اراضی پایین دست تحت سناریو های مختلف ناشی از شکست سد خاکی قره آقاچ (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 2
11 بررسی ضرایب تصحیح انرژی جنبشی و مومنتم و تخمین دبی در کانال های (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 1
12 بررسی عددی تاثیر استفاده از طرح ترکیبی دیوار ساحلی و جنگل ساحلی در حفاظت و پایداری سواحل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 19، شماره: 39
13 بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل در زوایای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 1
14 بررسی کارآیی پوشش درختی ساحلی در حفاظت از سواحل در مقابل امواج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
15 بررسی میزان نیروهای ناشی از امواج منفرد بر دیوارهای ساحلی با استفاده از نرم افزار OpenFOAM (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 18، شماره: 37
16 تاثیر پوشش جنگلی ساحلی در تثبیت، حفاظت و احیای سواحل ماسه ای در معرض امواج سونامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 21، شماره: 1
17 تاثیر پوشش گیاهی بر میزان ضریب کشش گروهی درختان و مقاومت پوشش در مقابل امواج ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
18 تاثیر پوشش گیاهی صلب بر نرخ انتقال رسوب در سواحل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 8
19 تاثیر تراکم پوشش گیاهی صلب بر کاهش نیرو و ارتفاع امواج در خط ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
20 تاثیر چینش پوشش درختی بر میزان ضریب پسا در مواجهه با امواج بلند (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 2
21 تاثیر شکل مقطع بر ضریب تصحیح انرژی جنبشی و مومنتوم و مقایسه با نرم افزار CES (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
22 تخمین عمق آبشستگی در محل پایه های پل به کمک تلفیق مدل های تجربی با مدل عددی FASTER (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 9، شماره: 31
23 تعیین مناطق احداث دیوار حائل به منظور کاهش سیل گیری اراضی روستای مهرگرد در اثر جریان سیلابی ناشی از شکست سد خاکی قره آقاچ (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 26
24 تعیین مناطق خطر پذیر ناشی از نشت شریانی و شکست در سد خاکی قره آقاچ با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 15، شماره: 55
25 توزیع رطوبت و شوری در خاک تحت آبیاری قطره ای زیرسطحی نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
26 کنترل پدیده ی فرسایش در محل تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
27 مروری بر تحقیقات استهلاک ومیرایی امواج دریا از طریق پوشش گیاهی ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 18، شماره: 70
28 مطالعه آزمایشگاهی اثر کمربند سبز بر کاهش نیروی موج در سواحل شیبدار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
29 مطالعه آزمایشگاهی پایداری مصالح سنگچین بستر در محل تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
30 مطالعه آزمایشگاهی تاثیرکمربند سبز ساحلی بر میرایی امواج دریا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 4
31 مطالعه عددی عملکرد شمع های ساده در تضعیف امواج ساحلی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 0
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پارامترهای شکست سد خاکی قره آقاچ در حالت نشت شریانی و جریان روگذری با استفاده از مدل breach gui (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 ارزیابی پارامترهای ناشی از شکست سد خاکی قره آقاچ با استفاده از رابطه فرولیچ (1995) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 برآورد عمق آبشستگی پایه پل با استفاده ازتلفیق مدل ریاضی با مدلهای تجربی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 برآورد عمق و زمان شکست سد خاکی قره آقاچ در اثر جریان روگذری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پوشش درختی بر کاهش نیروی امواج در سواحل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
6 بررسی آزمایشگاهی حفاظت از سواحل با استفاده از سازه ی دیوار ساحلی در مقایسه با ترکیب سازه دیوار ساحلی و پوشش درختی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 بررسی اثر اجسام شناور بر میزان آبشستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
8 بررسی مدل های سینتیک و هم دمای جذب فسفات توسط بیوچار باگاس نیشکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
9 بررسی و مقایسه فرمول های ا نتقال باربستردر رودخانه کارون( یستگاه اهواز) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 بررسی وضعیت آبراهه های حوضه رودخانه شور وعملیات ساماندهی روخانه و آبراهه های فرعی آن (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 بررسی وضعیت رودخانه مارون از دیدگاه زیست محیطی با استفاده از شاخص های کیفی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 تاثیر ابعاد اجسام شناور بر عمق آبشستگی پایه پل مربعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
13 تعیین دبی حداکثر سیلاب محتمل در حوضه آبخیز مارون (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 تعیین میزان فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز رودخانه شور و پیشنهاد روش مناسب جهت کنترل فرسایش (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 تعیین میزان فرسایش و رسوب در یک شبکه آبیاری زهکشی به روش تجربی PSIAC با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 جلوگیری از فرسایش بستر در محل سازه های آبی در مسیر رودخانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
17 حذف فسفات از زه آب کشاورزی با استفاده از نانو جاذب فعال بیوچار باگاس نیشکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
18 طراحی سنگچین پایدار در محل تلاقی کانال های آبیاری و زهکشی فرسایش پذیر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
19 فرآیند جذب نیترات از آبهای آلوده با رویکرد کاربرد مجدد آبهای نامتعارف جهت حل مشکل بحران آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
20 کنترل آبشستگی در محل تلاقی کانال های آبیاری و زهکشی با استفاده از پوشش ریپ رپ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 مدلسازی آبشستگی پایه پل به کمک تلفیق مدل ریاضی FASTER با مدلهای تجربی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 مطالعه آزمایشگاهی تاثیرگذاری پوشش درختی ساحلی بر میرایی امواج دریا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
23 مقایسه روابط تجربی آبشستگی در براورد عمق آبشستگی کنار پایه پل به کمک مدل ریاضی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
24 میرایی موج توسط پوشش گیاهی صلب در سواحل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست