دکتر مجتبی کریمی

دکتر مجتبی کریمی استادیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر مجتبی کریمی

Dr. Mojtaba Karimi

استادیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.