دکتر صالح کهیانی

دکتر صالح کهیانی استادیار علوم و مهندسی جنگل  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر صالح کهیانی

Dr. Saleh Kahyani

استادیار علوم و مهندسی جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اندازه روشنه و خشکه دارها بر تجدیدحیات طبیعی درختان در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جهت جغرافیایی بر دانسیته و خواص بیومتری چوب بلوط ایرانی در جنگل های زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
2 ارزیابی مسلح سازی خاک توسط گونه زالزالک در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: منطقه چهارزیر کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 بررسی تاثیر اندازه روشنه بر تنوع زیستی گیاهی در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
4 بررسی مدلسازی رابطه ارتفاع قطر برابرسینه بلوط ایرانی در جنگل آبسرده چهارمحال بختیاری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 بررسی وضعیت تراکم زادآوری درختان راش ممرز در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در روشنه های تاج پوشش توده شاهد جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6 بررسی وضعیت روشنههای تاج پوشش،خشکهدارها و تراکم تجدید حیات طبیعی در پارسل شاهد جنگلهای آغوزچال نوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 تحلیل الگوی پراکنش مکانی برخی از گونه های درختی در پارک جنگلی نور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
8 تغییرات دانسیته و خواص زیست سنجی چوب زالزالک Crataegus azarolus درجهات مختلف جغرافیایی (مطالعه موردی: جنگل های بازفت) (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
9 کاربرد تحلیلی رگرسیون خطی ساده در مطالعات اکولوژی جنگل (مطالعه موردی: رابطه بین رویه زمینی و تاج پوشش درختی گونه بلوط ایرانی در آبسرده چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل