دکتر صالح کهیانی

دکتر صالح کهیانی استادیار علوم و مهندسی جنگل  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر صالح کهیانی

Dr. Saleh Kahyani

استادیار علوم و مهندسی جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات اقلیم با استفاده از شاخصهای حدی بارش (مطالعه موردی: شهرستان نجف آباد، استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 6، شماره: 1
2 اثر اندازه روشنه و خشکه دارها بر تجدیدحیات طبیعی درختان در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 2
3 تحلیل مشخصه های اجتماعی-اقتصادی عشایر استان چهار محال و بختیاری طی سه دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ (دریافت مقاله) پژوهشنامه بختیاری شناسی و اقوام ایرانی دوره: 1، شماره: 1
4 شناخت و ادراک بهره‎برداران مرتعی از بروز نشانه‎های تغییر اقلیم در راستای پایداری منابع محیطی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‎آباد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 13، شماره: 3
5 مدل سازی احتمال جست دهی برودار در توده های جست زاد زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 6، شماره: 1
6 واکاوی و تحلیل تغییرات مشخصه های اجتماعی اقتصادی عشایر استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جهت جغرافیایی بر دانسیته و خواص بیومتری چوب بلوط ایرانی در جنگل های زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
2 ادارک بهره برداران مرتعی بخش مرکزی شهرستان نجف آباد از تغییرات بارندگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
3 ادارک جوامع محلی از تغییرات دما (مطالعه موردی: بهره برداران مرتعی بخش مرکزی شهرستان نجف آباد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
4 ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان کارشناسی جنگلداری دانشگاه شهرکرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
5 ارزیابی مسلح سازی خاک توسط گونه زالزالک در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: منطقه چهارزیر کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 بررسی تاثیر اندازه روشنه بر تنوع زیستی گیاهی در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
7 بررسی مدلسازی رابطه ارتفاع قطر برابرسینه بلوط ایرانی در جنگل آبسرده چهارمحال بختیاری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 بررسی وضعیت تراکم زادآوری درختان راش ممرز در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در روشنه های تاج پوشش توده شاهد جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی وضعیت روشنههای تاج پوشش،خشکهدارها و تراکم تجدید حیات طبیعی در پارسل شاهد جنگلهای آغوزچال نوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 تحلیل الگوی پراکنش مکانی برخی از گونه های درختی در پارک جنگلی نور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
11 تغییرات دانسیته و خواص زیست سنجی چوب زالزالک Crataegus azarolus درجهات مختلف جغرافیایی (مطالعه موردی: جنگل های بازفت) (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
12 تنوع زیستی گونه های چوبی در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا در جنگل های آبسرده چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
13 کاربرد تحلیلی رگرسیون خطی ساده در مطالعات اکولوژی جنگل (مطالعه موردی: رابطه بین رویه زمینی و تاج پوشش درختی گونه بلوط ایرانی در آبسرده چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل