دکتر شهرام کیانی

دکتر شهرام کیانی دانشیار علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر شهرام کیانی

Dr. Shahram Kiani

دانشیار علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده و جزبندی فسفر در تعدادی از خاکهای آهکی استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
2 اثر بازدارنده نیترات سازی ۳ و ۴ دی متیل پیرازول فسفات بر جذب نیتروژن، اجزای عملکرد و عملکرد گندم در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
3 اثر سطوح مختلف کود گاوی و اوره بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 1
4 اثر سه نوع محلول غذایی تجاری بر عملکرد و کیفیت دو رقم گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii L.) در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 4
5 اثر فسفر و بازدارنده نیترات سازی ۳ و ۴ دی متیل پیرازول فسفات بر ویژگی های کمی و کیفی گندم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
6 اثر محلول پاشی اسید هیومیک و سولفات آهن بر برخی شاخص های فیزیولوژی،کمیت و کیفیت میوه انگور رقم "عسکری" (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 22
7 ارزیابی شاخص ریسک آلودگی محصول و خاک در کشت خطی گندم تحت سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی با پساب شهری در منطقه نیمهخشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 78
8 ارزیابی وضعیت تغذیه ای گل رز در مزارع تولیدی شمال خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 3
9 Relative Importance of Basic Needs Satisfaction and Challenging Stressors on Teachers' Self-Confidence (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مطالعات آموزشی دوره: 2، شماره: 1
10 بررسی اثر اسید هیومیک و عنصر روی بر کمیت و کیفیت میوه، رنگیزه های فتوسنتزی و غلظت برخی عناصر در انگور رقم ‘عسگری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
11 تاثیر آهن بر کارایی و نقشه عملکرد فتوشیمیایی سیستم فتوسنتزی II گل رز با استفاده از روش تصویر برداری کلروفیل فلورسنس (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 4
12 تاثیر EDTA و اسید سیتریک بر استخراج گیاهی مس و روی از یک خاک طبیعی آلوده توسط ارقام ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
13 تاثیر بازدارنده نیترات سازی ۳ و ۴ دی متیل پیرازول فسفات بر عملکرد و تجمع نیترات اسفناج در خاک های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 5
14 تاثیر بازدارنده نیترات سازی ۳ و۴ دی متیل پیرازول فسفات بر کارایی مصرف نیتروژن در اسفناج (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 2
15 تاثیر بازدارنده نیترات سازی ۳، ۴- دی متیل پیرازول فسفات بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 103
16 تاثیر بازدارنده ی نیترات سازی ۳ و ۴ دی متیل پیرازول فسفات و فسفر بر عملکرد و کارایی مصرف فسفر در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
17 تاثیر پتاسیم و عناصر کم مصرف بر عملکرد کمی و کیفی درختان پرتقال در شمال خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
18 تاثیر پتاسیم و کلسیم در محلول غذایی بر حساسیت گل بریده رز به بیماری کپک خاکستری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 51
19 تاثیر ترکیب کودهای شیمیایی و زیستی بر میزان کادمیوم و پارامترهای رشدی گیاه دارویی شنبلیله در یک خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 3
20 تاثیر ترکیب یونی محلول های غذایی بر رشد، غلظت عناصر غذایی پرمصرف و عملکرد دو رقم ذرت علوفه ای (.Zea mays L) در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 14، شماره: 1
21 تاثیر تغذیه برگی قبل از برداشت با مقادیر و منابع مختلف کلسیم بر عملکرد و کیفیت گل بریده رز رقم ایلونا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 3
22 تاثیر شکل نیتروژن بر ترکیب شیمیایی، غلظت رنگیزه های فتوسنتزی برگ و عملکرد دو رقم ذرت علوفه ای (Zea mays L.) در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 5
23 تاثیر کلات آهن نانو بر غلظت عناصر غذایی کم مصرف، رنگیزه های فتوسنتزی برگ و عملکرد کاهو (.Lactuca sativa L) در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 2
24 تاثیر کمپوست کود گوسفندی بر میزان مصرف کودهای شیمیایی در زراعت ذرت دان های (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 4، شماره: 2
25 تاثیر کیفیت آب آبیاری بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک در اراضی تحت کشت برنج (Oryza Sativa) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
26 تاثیر محلول پاشی منابع و مقادیر مختلف کلسیم بر پوسیدگی انتهای گلگاه میوه فلفل دلمه (Capsicum annuum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 3
27 تاثیر نسبت های مختلف آمونیوم به نیترات و سطوح کلسیم بر رشد، غلظت عناصر غذایی و کیفیت گل رز (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 23، شماره: 1
28 تأثیر پنج محلول غذایی مختلف بر عملکرد، ترکیب شیمیایی و تجمع نیترات کاهو در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 10، شماره: 4
29 تأثیر شکل نیتروژن بر ترکیب شیمیایی و عملکرد ارقام کاهو (Lactuca sativa L.) در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 1
30 سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود دامی و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
31 سینتیک اکسایش آمونیوم در حضور بازدارنده نیترات سازی دی سیانودی آمید در برخی ازخاک های آهکی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
32 شبیه سازی رطوبت خاک توسط HYDRUS-۱D در سامانه های آبیاری قطره ای زیر سطحی و سطحی در کشت گندم با استفاده از نتایج مدل ET-HS (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 4
33 مقایسه اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در توصیف آزاد شدن روی در تعدادی از خاکهای آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
34 مناسبترین روش ذخیره سازی انرژی خورشیدی در گلخانه با توجه به عواملفنی، اقتصادی و زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شکل های مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد گل شاخه بریده ژربرا Gerbera jamesonii L. (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر متقابل تنش شوری و مواد آلی بر کادمیم قابل جذب و فعالیت آنزیم اورهآز در یک خاک آهکی آلوده شده با کادمیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
3 اثر متقابل تنش شوری و مواد آلی بر معدنی شدن نیتروژن وزیستتوده میکروبی در یک خاک آهکی آلوده شده با کادمیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
4 اثر محلول پاشی اسید هیومیک و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد میوه انگوررقم عسکری (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثرات پتاسیم و عناصر کم مصرف بر عملکرد درختان پرتقال رقم مارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثربخش آلی و معدنی لجن فاضلاب بر قابلیت استفاده کادمیم در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
7 ارزیابی عملکرد وزن تر و خشک گل همیشه بهار Calendula tripterocarpa تحت تاثیرکیتوزان و نیکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
8 استفاده از روش تصویر برداری کلروفیل فلورسنس برای تشخیص تنش خشکی در گلهای بریده رز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 استفاده از فعالیت یونی به جای غلظت یونی در محلولهای غذایی مورد استفاده برای تولید کاهو در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
10 بررسی اثر اسیدآسکوربیک و اسیدهای آمینه بر پارامترهای کیفی مغز گردو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
11 بررسی اثر برخی محرک های زیستی بر رنگ پوست مغز گردو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
12 بررسی اثر کلاتهای EDTA و اسید سیتریک بر برخی از پارامترهای رشدی سه رقم ذرتZea mays L. در یک خاک آلوده به مس و روی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
13 بررسی پاسخ گندم به فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
14 بررسی روابط همبستگی بین غلظت عناصر غذایی برگ و شاخص های کیفی گل رز در شمال خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی و تبیین دلایل پایین بودن قیمت محصولات کشور چین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
16 پتانسیل گیاه پالایی ارقام ذرت (Zea mays L.در یک خاک آلوده به مس و روی تحت تاثیر دو کلات EDTA و اسید سیتریک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
17 تاثیر EDTA بر میزان تجمع نیکل، ضریب تجمع بیولوژیکی (BAF) و فاکتور انتقال (TF) نیکل در گیاه همیشه بهار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
18 تاثیر بازدارنده نیترات سازی 3و4 دی متیل پیرازول فسفات بر عملکرد پروتئین دانه گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 تاثیر بازدارنده نیترات سازی دی سیانو دی آمید بر فرایند نیترات سازی در خاکهایی با بافت متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
20 تاثیر بازدارنده نیتراتسازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر کارایی مصرف نیتروژن در اسفناج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 تاثیر دو نوع بازدارنده نیترات سازی دی سیانو آمید و دی متیل پیرازول فسفات بر پتانسیل نیترات سازی در خاک هایی با بافت متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
22 تاثیر فسفر و پتاسیم بر عملکرد ذرت دانه ای در خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
23 تاثیر کاربرد سطوح مختلف پتاسیم و کلسیم بر عکس العمل گل بریده رز به بیماری کپک خاکستری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
24 تاثیر کودهای نیتروژنه و مدت زمان نگهداری در یخچال بر تجمع نیترات در اسفناج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 تاثیر محلول پاشی مقادیر و منابع مختلف کلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
26 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تقسیط آن بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
27 تاثیر مواد آلی مختلف بر شاخص پایداری خاکدانه ها و جرم مخصوص ظاهری خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
28 تاثیر نوع و مقدار کود پتاسه و عناصر کم مصرف بر کلزا در خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
29 تاثیر نیکل و کیتوزان بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و محتوی مالون دی آلدیید در بخش هوایی و ریشه گیاه همیشه بهار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
30 تعیین روابط همبستگی بین غلظت نیتروژن برگ و شاخصهای کیفی گل بریده رز رقم ایلونا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 تعیین ضرایب همبستگی بین ویژگیهای فیزیکو شیمیایی خاک و شاخصهای رشدی گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تغذیه متعادل به جای استفاده از سموم قارچکش برای کاهش خسارت بیماری بلایت گل رز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
33 شناخت ناهنجاریهای تغذیه ای گل رز در شمال خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
34 کاربرد بازدارنده های نیتریفیکاسیون برای افزایش کارایی مصرف نیتروژن، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
35 مقایسه اسید سیتریک و DTPA-TEA در توصیف آزاد شدن روی در تعدادی از خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
36 مقایسه اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در توصیف آزاد شدن روی در تعدادی از خاکهای آلوده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
37 مقایسه شاخص بازدارندگی نیترات سازی دو بازدارنده دی سیانودی آمید و 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات در برخی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران