دکتر محمد بنایان اول

دکتر محمد بنایان اول استاد
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر محمد بنایان اول

Dr. Mohammad Banayan Aval

استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
2 آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
3 آنالیز کمی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 3
4 آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
5 اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 1
6 اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
7 اثر تغییر اقلیم بر مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 6
8 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و کارآیی مصرف تابش در سه نوع لوبیا قرمز، سفید و چیتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 29، شماره: 3
9 اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
10 اثر حذف برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و رژیم های آبیاری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 1
11 اثر حذف مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum var. ILC 482) تحت تاثیر سطوح نیتروژن و آبیاری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 1
12 اثر دما و عمق آب بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.)در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
13 اثر روغن های گیاهی بر کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 3
14 اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود Cicer arietinum L در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 1
15 اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
16 اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
17 اثر کربوهیدرات های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 1
18 اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
19 اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخص‌های رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
20 اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis ) در گندم پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
21 اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
22 اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 1
23 اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
24 ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
25 ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
26 ارزیابی اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیبزمینی در مرحله استولون دهی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 4
27 ارزیابی تغییرات مکانی و واکنش علف های هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندرقند در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
28 ارزیابی تغییرات مکانی و واکنش علف های هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندرقند در مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
29 ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
30 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و شوید (Anethum graveolens L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
31 ارزیابی داده های شبکه بندی شده AgMERRA در شبیه سازی عملکرد و نیاز آبی گندم دیم در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
32 ارزیابی رابطه بارش تجمعی و عملکرد گندم و جو با استفاده از شاخص یکنواختی در منطقه نیمه خشک مشهد (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
33 ارزیابی سودمندی، رقابت و جذب و کارایی مصرف تابش درکشت مخلوط مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در منطقه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 16، شماره: 3
34 ارزیابی شبیه سازی دما و بارش مدل های اقلیمی CMIP۵ در مطالعات منطقه ای تغییر اقلیم (مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 5
35 ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 4
36 ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج ORYZA۲۰۰۰در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن(واسنجی و اعتباریابی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
37 ارزیابی مدل شبیه سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
38 ارزیابی مدیریت متعارف در تناوب های آیش - جوعلوفه ای و چغندر قند - جو علوفه ای واثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
39 ارزیابی مدیریت متعارف در تناوب های آیش - جوعلوفه ای و چغندر قند - جو علوفه ای واثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
40 ارزیابی نوسان برخی مولفه های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
41 اعتبارسنجی برآوردهای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و برآوردهای حاصل از درون یابی مکانی بارندگی در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
42 برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) با استفاده از مدل پنج- پارامتری بتا (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
43 برآورد نیاز درجه - روز رشد مراحل فنولوژیکی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) بر اساس مقیاسBBCH در نظام‌های زراعی مختلف (نظام رایج و اکولوژیک) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
44 برآورد و پهنهبندی ردپای آب در تولید گندم (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
45 بررسی اثر تغییر اقلیم بر فراوانی وقوع رخدادهای نامطلوب آب و هوایی طی دوره رشد محصول گندم (مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم‌دیم (Triticum aestivum L.) در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
46 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانت های فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
47 بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل یولا ف وحشی(Avena ludoviciana Durieu.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
48 بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چند گونه علف هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
49 بررسی اعتبار و امکان استفاده از داده های شبکه بندی شده AgMERRA برای مطالعات اقلیمی-کشاورزی در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 2
50 بررسی اقتصادی کاربرد روش آبیاری نوارتیپ در زراعت گندم (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
51 بررسی اکوفیزیولوژیکی واکنش ارقام جدید زمستانه کلزا (.Brassica napus L) به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کشت تاخیری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
52 بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
53 بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزنجوش وحشی (Origanum vulagre virid) تحت تاثیر سطوح مختلف کود آزوکمپوست و اوره (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
54 بررسی بهره وری آب گندم در روش آبیاری قطرهای تیپ (مطالعه موردی مشهد و تربت حیدریه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
55 بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
56 بررسی تاثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 5
57 بررسی تغییرات در روند طولانی مدت تولید گندم و عوامل موثر بر آن در استان خراسان شمالی: عملکرد گندم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 21، شماره: 3
58 بررسی تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
59 بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
60 بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
61 بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
62 بررسی روش های مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه های Echinochloa. crus galli و Echinochloa orizy cola سوروف (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 2
63 بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid) در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوست (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 4
64 بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان های مختلف شمال شرقی ایران(استان خراسان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
65 بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L.) در واکنش به دما و پتانسیل آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 4
66 بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 6
67 پویایی بانک بذر و گیاهچه علف های هرز در پاسخ به نوع تناوب در اکوسیستم های زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 2
68 پیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
69 تاثیر بازدارنده های مصنوعی و طبیعی نیترات زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 2
70 تاثیر تاریخ کاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) در شرایط آب و هوایی سرخس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 3
71 تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
72 تاثیر رقم و تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه در منطقه خراسان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 4
73 تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
74 تاثیر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آمینوپورین در دو مرحله رشدی، بر عملکرد و شکستن خواب ریزغده های سیبزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 3
75 تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 1
76 تاثیر وزن بنه مادری و محلولپاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 1
77 تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 2
78 تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 1
79 تأثیر سیلیسیم بر ویژگی‌های کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 1
80 تعیین آستانه خسارت اقتصادی و درصد افت عملکرد اقتصادی ذرت دانه ای (Zea mays L.) در رقابت با علف هرز تاج خروس (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 73، شماره: 79
81 تعیین ضریب استهلاک نوری و راندمان مصرف نور چغندرقند در شرایط مختلف تراکم و کود نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 18، شماره: 1
82 دیده بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
83 رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
84 روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
85 ریسک تولید گندم پائیزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 17
86 شبیه سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقلیم نیمه‎خشک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
87 شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 31، شماره: 1
88 شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) براساس مدل های سیگموییدی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
89 شناسایی عوامل موثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب (محدوده مطالعاتی مشهد ـ چناران) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
90 صحت سنجی داده های دما و بارش شبیه سازی شده توسط اجرای منفرد و گروهی پنج مدل AOGCM برای منطقه شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
91 کنترل شیمیایی گل جالیزمصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
92 مدل سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 1
93 مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 5
94 مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
95 مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 4
96 مطالعه غنای گونه های گیاهی در زیستگاه های با شدت های مختلف چرا در پارک ملی گلستان و مناطق همجوار (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 17
97 مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 31، شماره: 2
98 مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM۳, CGCM۲) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
99 مقایسه شاخص‎های مختلف طیفی پوشش گیاهی برای ارزیابی از دور شاخص سطح برگ گندم (Triticum aestivum L.) زمستانه در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
100 واکنش گندم به شرایط قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد و سطوح نیتروژن در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر اقلیم بر مناطق عمده تولید گندم دیم درایران با رویکرد وقوع پدیده های نامطلوب طی دوره رشدمحصول (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
2 اثر روغنهای گیاهی بر علفکش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 اثر مقادیر مختلف کود نتیروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف نور کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 ارزیابی حساسیت گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) و تحمل گوجه فرنگی (Lycopersicon escolentum) به علف کش های ریم سولفورون، ایمازاپیک و ایمازاماکس (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
5 اسید هیومیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشدی ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف نور و آب کرچک Ricinus communis.L (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
7 بررسی اثر کاربرد روغنهای گیاهی بر کشش سطحی و کارایی علفکش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 بررسی تاثیر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیسیم بر صفات مرتبط با عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 بررسی کفایت بارش در استان خراسان رضوی برای کشت گندم دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
10 پاسخ جوانه زنی بذر علف هرز انگلی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) به غلظت های مختلف ماده محرک جوانه زنی GR24 (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
11 پیش بینی تغییرات اقلیمی در حوضه کشف رود استان خراسان طی سه دوره آماری 2039-2010، 2069 -2040 ، 2099 - 2070 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری (ASD) خروجی مدل Had CM3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
12 تاثیر بازدارنده های نیترات زایی در حضور منابع کودی مختلف نیتروژن بر ویژگی های رشدی گیاه کاهو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 تعیین بهینه مصرف کود نیتروژن با استفاده از شاخص تغذیه نیتروژن در تولید گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
14 تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 خصوصیات فیزیومورفولوژیک چمن تحت تنش همزمان (شوری و خشکی) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 روابط آلومتریک ارتفاع بوته و صفات رویشی در ارقام گندمTriticum astivumدر مراحل مختلف رشد Allometric relationships of plant height and vegetative traits in wheat (Triticum astivum)cultivars at different growth stages (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
17 رویکردی نو در پیشبینی روزانه دمای هوا با استفاده از سریهای زمانی فازی مرتبه بالا و الگوریتم بهینه سازی اجتماع پرندگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار
18 شاخص های فصل یخبندان در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
19 شبیه سازی اثر نیتروژن خاک بر تولید چغندر قند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 شبیه سازی شکر تولیدی از چغندرقند در سطوح مختلف نیتروژن خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
21 کنترل گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) باعلفکش گلیفوزیت (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
22 مدلسازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) با استفاده از روش های تخریبی و غیر تخریبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 مدلسازی سطح برگ گیاه موسیر (Allium hirtifolium) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
24 مطالعه جوانه زنی و قدرت بازیافت از تنش شوری بذر کوشیا (Kochia scoparia L) در درجه حرارت های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
25 مقایسه مدلهای مدیریت و انتخاب بهینه ماشینهای کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
26 مقایسه نقشه های علف های هرز با دو معیار تراکم و بیوماس (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
27 مقایسه واریانس تولید سه گیاه دارویی با ذرت ، در مقیاس تک بوته (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی