دکتر حمیدرضا متقیان

دکتر حمیدرضا متقیان دانشیار علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر حمیدرضا متقیان

Dr. HamidReza Motaghian

دانشیار علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آنیون های ارتوفسفات، نیترات و کلرید بر واجذب و قابلیت استفاده روی جذب شده در برخی خاک های آهکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
2 اثر آنیونهای ارتوفسفات، نیترات و کلرید بر جذب روی در تعدادی از خاکهای آهکی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
3 اثر بیوچارهای باگاس نیشکر و شوری سدیم کلرید بر قابلیت استفاده و شکل های کادمیم در یک خاک درشت بافت آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 11، شماره: 3
4 اثر بیوچارهای تهیهشده در دماهای مختلف و فلز روی بر جذب و واجذب سرب در یک خاک رسی آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 4
5 اثر ریزوسفر بر سرعت آزاد شدن روی در برخی از خاک های آهکی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 1
6 اثر ریزوسفر گندم ((Triticum aestivum L. بر قابلیت استفاده و شکل های روی در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
7 اثر زغال های زیستی تهیه شده در دماهای مختلف بر قابلیت استفاده روی و پاسخ های ذرت در یک خاک آلوده به روی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 4
8 اثر فرا ریشه لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris L. بر قابلیت استفاده و شکل های مس در تعدادی از خاک های آهکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
9 اثر فرا ریشه لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris L. بر قابلیت استفاده و شکل های مس در تعدادی از خاک های آهکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
10 اثر کاتیون های کلسیم، سدیم، پتاسیم و آمونیوم بر جذب روی در تعدادی از خاک های آهکی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
11 اثر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر مقاومت فروروی و پایداری خاکدانه های خاک زیر کشت ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 12، شماره: 4
12 اثر ورمی کمپوست پسماند ریشه شیرین بیان بر رشد و نمو بنفشه آفریقایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 7، شماره: 1
13 اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
14 اثرکوتاه مدت کاربرد بیوچار لجن فاضلاب برقابلیت استفاده و جزءبندی سرب در خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 4
15 ارتباط اجزای روی با پاسخ های گندم ((Triticum aestivum L. در برخی خاک های آهکی تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
16 ارتباط شکل های شیمیایی روی با شاخص های لوبیا در برخی خاک های آهکی با و بدون لجن فاضلاب (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 2
17 ارتباط شکل های شیمیایی مس با پاسخ های گندم ((Triticum aestivum L. در خاک های آهکی تیمارشده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 4
18 ارزیابی چند عصاره گیر برای تعیین آهن قابل استفاده ذرت (Zea mays L.) و حد بحرانی آن در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
19 ارزیابی چند عصاره گیر جهت تعیین روی قابل استفاده لوبیا Phaseolus vulgaris L در خاک های آهکی تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
20 ارزیابی چند عصاره گیر جهت تعیین مس قابل استفاده خاک برای گندم (Triticum aestivum L.) در خاک های آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 3
21 ارزیابی چند عصاره گیر شیمیایی برای تعیین مس قابل استفاده لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در خاک های تیمار شده و تیمار نشده با لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 1
22 ارزیابی چند عصارهگیر جهت تعیین روی قابل استفاده گندم (Triticum aestivum L.) در خاکهای آهکی تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
23 ارزیابی روش های رگرسیون درختی و خطی چندگانه در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
24 ارزیابی و پهنه بندی شاخص های کیفیت تجمعی و نمرو خاک و ارتباط آنها با عملکرد گل محمدی (مطالعه موردی: شهرستان بردسیر، استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 3
25 ارزیابی ویژگی های آزاد شدن پتاسیم با استفاده از محلول های کلرید کلسیم و اسید سیتریک رقیق در برخی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
26 برآورد نفوذ آب به خاک درکاربری های مختلف در حوزه آبخیز مرغملک و شهرکرد (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 23
27 بررسی برخی از ویژگی های شیمیایی، مورفولوژیکی و خطرات آلودگی فلزات سنگین در لجن فاضلاب و بیوچار آن در دماهای مختلف (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 37، شماره: 4
28 بررسی تغییرات مکانی برخی ویژگی های خاک و عملکرد گل محمدی (مطالعه موردی شهرستان بردسیر، استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 1
29 برهمکنش بیوچارهای باگاس نیشکر و شوری بر قابلیت استفاده و توزیع شکل های کادمیم در خاک آهکی لوم رسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
30 برهمکنش سولفات روی و ورمی کمپوست بر قابلیت استفاده و جزءبندی روی در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 4
31 برهمکنش شوری و بیوچار نیشکر بر گونه های کادمیم در دو خاک شنی و رسی آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
32 برهمکنش کود شیمیایی فسفره و لجن فاضلاب بر قابلیت استفاده و شکل های فسفر و شاخص های ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 2
33 برهمکنش کود شیمیایی فسفره و ورمیکمپوست بر قابلیت استفاده، شکلهای فسفر و شاخصهای ذرت (.Zea Mays L) در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
34 بیوچار لجن فاضلاب: ویژگی های فیزیکوشیمیایی و جزءبندی فلزات روی و سرب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
35 پاسخ کرم خاکی Eisenia fetida به تنش شوری و آلودگی سرب در خاک تیمار شده با کود گاوی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 5
36 پتانسیل گیاه پالایی ذرت تحت تاثیر بیوچارهای برگ گردو در یک خاک آلوده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
37 پهنه بندی برخی ویژگی های سطحی و عمقی پروفیل خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار در بخشی از اراضی دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 18، شماره: 1
38 تاثیر آلودگی به کادمیم بر تغییر و تبدیل کانی های رسی در خاک ریزوسفری گندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 3
39 تاثیر بیوچار بر پاسخهای مورفولوژیک رشد ذرت در یک خاک طبیعی آلوده (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 4
40 تاثیر بیوچار چوب گردو و بنتونیت بر هدایت الکتریکی و نفوذپذیری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش­ های نوین در مهندسی آب پایدار دوره: 1، شماره: 2
41 تاثیر سطوح مختلف بیوچار حاصل از ضایعات رز گلخانهای هیدروپونیک و کودکندرها بر رشد نشای ‏سیکلامن (‏Cyclamen persicum L.‎‏)‏ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 4
42 تاثیر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر برخی ویژگی های شیمیایی و بیولوژیکی خاک زیرکشت ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
43 تاثیر کاربرد کود گاوی و ورمی کمپوست بر جزء بندی و قابلیت استفاده روی و مس در کشتگندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
44 تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و کشت گندم Triticum aestivum L بر قابلیت استفاده و شکل های شیمیایی روی در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
45 تاثیر لجن فاضلاب و بیوچارهای حاصل از آن بر قابلیت استفاده و ویژگی های آزادشدن مس در یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 10
46 تاثیر مقدار و عمق توزیع ماده خام و بیوچار چوب گردو بر تبخیر و رطوبت خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
47 تاثیر نسبت های مختلف اوره به نیترات محلول غذایی بر رشد و تجمع نیترات کاهوی فرانسوی قرمز در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 38، شماره: 2
48 تاثیر ورمی کولیت، بنتونیت و زئولیت بر میزان تبخیر و منحنی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
49 تأثیر استفاده از آب و خاک آلوده به کادمیم بر اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
50 تعیین پارامترهای نمودارهای کمیت – شدت پتاسیم در یک ردیف توپوگرافی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
51 تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر آفتابگردان در خاک آلوده تیمارشده با کلات کننده ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
52 تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر گندم ((Triticum aestivum L. در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
53 تغییر در قابلیت استفاده و شکل های شیمیایی روی در ریزوسفر لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 4
54 تغییر قابلیت استفاده و اجزاء روی در ریزوسفر ذرت در خاک آلوده تیمار شده با کلات کننده ها (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
55 تغییر ویژگی های آزادشدن مس در ریزوسفر گندم تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 1
56 تفکیک ویژگی‌های موثر خاک بر منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از درخت تصمیم‌گیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 3
57 سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیرتبادلی در خاکدانههای با اندازه متفاوت در تعدادی از خاکهای آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
58 سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود دامی و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
59 مقایسه اثرات بیوچار (Biochar) حاصل از کود گاوی و بقایای نیشکر بر ضرایب رطوبتی خاک لوم شنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 3
60 نقش اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس در تعدادی از خاک های آلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
61 ویژگی های جذب مس در خاکدانه های با اندازه متفاوت و ارتباط آنها با برخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آزوسپیریلیوم، قارچ مایکوریزا و کرم خاکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر آلودگی کادمیم بر کربنآلیمحلول در ریزوسفر و توده خاک تحت کشت گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
3 اثر آنیون های ارتوفسفات و نیترات بر ویژگی های جذب روی در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس و ارتباط قابلیت استفاده مس با ویژگی های خاکدانه ها (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
5 اثر بیوچار ورمی کمپوست بر قابلیت استفاده روی در یک خاک آهکی تیمارشده با سولفات روی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
6 اثر تنش آبی بر عملکرد و جذب سرب توسط گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
7 اثر تنظیم کننده های رشد گیاه بر شاخص های گیاه پالایی سرب توسط ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثر شوری بر قابلیت استفاده کادمیم در خاکهای آلوده شنی و رسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
9 اثر عوامل بیولوژیک بر برخی صفات آگرومورفولوژیک گندم نان تحت کمبود آهن و روی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 اثر کاتیون های کلسیم و پتاسیم بر قابلیت استفاده روی جذب شده در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 اثر کاتیون های کلسیم و پتاسیم بر ویژگی های جذب روی در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
12 اثر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک زیر کشت ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 اثر کشت گیاه گندم بر تغییر کانی های رسی خاک دشت شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
14 اثر کوتاه مدت لجن فاضلاب و بیوچار آن بر سیتیک آزادسازی روی دریک خاک آهکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
15 اثر کود سوپرفسفات تریپل بر عملکرد میوه گوجه فرنگی و تثبیت سرب در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
16 اثر متقابل تنش ناشی از شوری و سرب بر کربن آلی محلول، زیست توده و تنفس میکروبی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
17 اثر محلول پاشی اکسین، سیتوکنین و جیبرلین بر خصوصیات مرفولوژیک ذرت (.Zea mays L) تحت تنش سرب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 اثرآنیون های ارتوفسفات و نیترات بر قابلیت استفاده روی جذب شده در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 اثرات بیوچار برگ خرما بر ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک لوم شنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
20 برآورد هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
21 بررسی اثر کمپوست تفاله شیرین بیان بر رشد و نمو گیاه شمعدانی(Plargonium × hortorum ʽMaveric Roseʼ ) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 بررسی برهمکنش بیوچار بقایای نیشکر و کود فسفر بر قابلیت استفاده فسفر طی زمان در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 بررسی تاثیر تصفیه زمینی بر نیترات و BOD5 پساب در شرایط کاربرد صفحات ژیوکمپوزیت (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
24 بررسی تاثیر تصفیه زمینی برpH و SAR پساب در شرایط کاربرد صفحات ژیوکمپوزیت (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
25 بررسی جذب کادمیم تحت مدیریت کم آبیاری با آبهای آلوده به کادمیم در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
26 بررسی شکل های مختلف پتاسیم در یک ردیف توپوگرافی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
27 بررسی غلظت فلز روی در رسوبات مصب رودخانه ی اروند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
28 بررسی غلظت فلز سرب در عضله میگوی سفید Metapenaeus affinis در مصب رودخانه اروند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
29 بررسی فضای سبز شهری و مکانیابی پارکهای جدید شهر همدان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
30 برهمکنش ورمی کمپوست و کود شیمیایی فسفره بر قابلیت استفاده فسفر در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 پهنه بندی زمین آماری فرسایش پذیری خاک در مقیاس حوزه آبخیز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 تاثیر بیوچار باگاس نیشکر بر قابلیت استفاده کادمیم در دو خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
33 تاثیر بیوچار بر پتانسیل گیاه پالایی ذرت علوفه ای در یک خاک طبیعی بسیار آلوده (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
34 تاثیر بیوچار برگ گردو بر قابلیت دسترسی و جزءبندی سرب در یک خاک طبیعی آلوده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 تاثیر دمای تولید بیوچار بر میزان تبخیر و رطوبت خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
36 تاثیر دمای گرماکافت بیوچار بر قابلیت دسترسی و جزءبندی روی در یک خاک طبیعی آلوده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
37 تاثیر سطوح مختلف بیوچارغنی شده با نیتروژن بر رشد نشا سیکلامن ( Cyclamen (persicum L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 تاثیر کاربرد توام بیوچار و سرکه چوب بر شاخص های کمی مدیریت خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
39 تاثیر کاربرد توام بیوچار و سرکه چوب بر ویژگی های ظاهری ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
40 تخمین چگالی ظاهری و مقاومت مکانیکی خاک با استفاده ازمقاومت الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
41 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- اثر بیوچار برگ گردو و حضور روی بر سینتیک جذب سرب در یک خاک آهکی شنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- ظرفیت و قدرت جذب سرب در خاک تیمارشده با بیوچار برگ گردو تهیه شده در دو دما در حضور روی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- برآورد کیفی بافت خاک با استفاده از روش رادار نفوذی به زمین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی رطوبت خاک با استفاده از تغییرات مقاومت الکتریکی و مقاومت مکانیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- اثر کاربرد بیوچار کود گاوی بر تخلخل کل در سه بافت خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- تاثیر کاربرد بیوچار حاصل از کود گاوی بر وزن مخصوص ظاهری در بافت لوم شنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 نقش اندازه خاکدانه بر جزءبندی سرب در تعدادی از خاک های آلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 نقش کود دامی در تعدیل اثر شوری بر جمعیت و شاخص های رشد کرم خاکی Eisenia fetida (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
49 ویژگیهای بیوچارهای تولیدشده از برگ گردو در دماهای بالاتر گرماکافت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
50 ویژگیهای ساختاری و مورفولوژیکی بیوچار لجن فاضلاب در دماهای مختلف (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب