دکتر علی محرری

دکتر علی محرری استاد تمام علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی محرری

Dr. Ali Mohareri

استاد تمام علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مکمل موننسین بر روی عملکرد، قابلیت هضم و وضعیت نیتروژن دفعی در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 4
2 اثر منبع الیافی جیره بر مصرف خوراک و انرژی، گوارشپذیری مواد مغذی و عملکرد گاوهای شیری در دوره انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 3
3 اثر منشا پدری و عوامل محیطی بر روی صفات تولیدمثلی تعدادی از تلیسه های هلشتاین در استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
4 برآورد فراسنجه های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 2
5 بررسی تغییرات جمعیت پروتوزوآ در شکمبه گوسفند و تاثیرآن بر روی استفاده از جیره های مختلف (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 1
6 تاثیر استفاده از پروبیوتیک پروتکسین در ماه آخر آبستنی بر ترکیب آغوز و شیر میش های لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 4
7 تاثیر افزودن پروبیوتیک پروتکسین بر رشد، فراسنجه های هماتولوژی و خونی بره های نژاد لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 3
8 تاثیر افزودن پروبیوتیک پروتکسین در ماه آخر آبستنی بر وزن، فراسنجه های هماتولوژی و خونی میش های لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 29
9 تجزیه و تحلیل صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین در تعدادی از گاوداری های شهرکرد (1387 تا 1393) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
10 تعیین عوامل موثر بر صفات تولیدمثلی تلیسه های هلشتاین در شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
11 وضعیت دفع میوسین و ارتباط آن با قابلیت هضم و رشد در گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغذیه دانه کامل گندم و آرد شده بر فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
2 اثر تغذیهی مکمل پروتئینی قبل از زایش بر غلظت گلوکز و اسیدهای چرب غیر استریفیه (NEFA) پلاسمای خون گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
3 اثر حذف مواد معلق از طریق فرآیند سانتریفیوژ بر فعالیت آنزیم های مختلف مایع شکمبه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
4 اثر سطوح مختلف تفاله خرما بر اسیدیته محتویان گوارش و هضم پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی در گوسفندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
5 اثر مواد جاذب رطوبت بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی ذرت سیلو شده با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 اثرات منبع الیافی جیره بر متابولیت های خونی گاوهای شیری در دوره انتقال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 اثرات منبع الیافی جیره بر مصرف خوراک، انرژی و عملکرد گاوهای شیری در دوره انتقال (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
8 اثرات منبع الیافی جیره بر مصرف خوراک، انرژی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد در گاوهای شیری در دوره انتقال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 استفاده از ژل الکتروفورز برای تعیین آنتی-اوره آز در سرم خون بزهای سانن (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
10 برآورد تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری نسبت چربی به پروتیین شیر گاوهای هلشتاین در ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
11 برآورد همبستگی ژنتیکی بین گامه های مختلف شیردهی و دسته بندی آن برای صفت نسبت چربی به پروتیین شیر گاوهای هلشتاین در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
12 بررسی اثر دو جایگزین شیر ایرانی و خارجی بر وزن از شیر گیری بره ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
13 بررسی اثر مکمل نمودن اسیدهای آمینه لیزین، متیونین و ترئونین به تنهایی و یا بصورت مخلوط بر وزن گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 بررسی اثرات تغذیه ی مکمل پروتئینی قبل از زایش بر نیتروژن اوره ی خون گاوهای نزدیک زایش هلشتاین و گوساله آن ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 بررسی تاثیر استفاده از شیرگاو بر وزن از شیرگیری بره ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی تکنیک ترقیق اوره و گراویمتری در تعیین میزان چربی بدن و لاشه بر ههای بلوچی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
17 بررسی مهمترین عوامل غیرتغذیه ای موثربرنیتروژن اوره ای شیروسایرترکیبات آن درگاوهای شیری نژادهولشتاین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
18 تاثیر تغذیه ذرت سیلو شده با مواد جاذب بر قابلیت هضم و فراسنجه های خونی در گوسفند (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 تاثیر وجودبازشویی مربعی شکل درجان تیرهای عمیق بتن مسلح T - شکل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
20 تعیین قابلیت هضم ظاهری خوراک و مقایسه فراسنجه های بیوشیمیائی خون گوسفندان لری بختیاری تغذیه شده با قسمتهای هوایی گیاه سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
21 مقایسه بازده انرژی و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی تجاری و بومی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
22 مقایسه پش مچینی در سیستم سنتی و استفاده از ماشین پش مچینی در گوسفند بلوچی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
23 مقایسه شاخصهای رشد صفات اقتصادی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های برپایه جو با و بدون آنزیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
24 نقش حیوانات اهلی در تولید گاز N2O به عنوان یکی از گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم