دکتر کیومرث روشنگر

دکتر کیومرث روشنگر استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

دکتر کیومرث روشنگر

Dr. K Roshangar

استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر روند کاربری اراضی بر میزان مصرف آب کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه در ۲۰ سال آتی با استفاده از زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 12، شماره: 2
2 ارائه مدل یک بعدی شبیه سازی جریان و رسوب، مطالعه موردی: رودخانه الندخوی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
3 ارزیابی اثرات تغییرات کاربری اراضی و نوع کشت بر تغییرات حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
4 ارزیابی تاثیر تغییرات زاویه سیکل قوسی بر ضریب دبی سرریزهای کنگره ای قوسی و کلید پیانویی قوسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 2
5 ارزیابی تاثیر گزینه های مختلف طراحی در تحلیل تراوش و پایداری سد گلفرج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
6 ارزیابی عمکلرد روش های شبکه عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق در تخمین بار بستر رودخانه با بستر شنی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
7 ارزیابی عملکرد روش های داده گرا در تخمین بار کل رسوبی رودخانه های شنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 6
8 ارزیابی عملکرد سیستم های هوش مصنوعی برای شبیه سازی آبشستگی پایه های پل در خاک های چسبنده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
9 ارزیابی مدل تلفیقی تجزیه ی مد تجربی یکپارچه کامل- گاوسی در پیش بینی زمانی و مکانی دبی رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
10 ارزیابی و تخمین نسبت بار کف به بار کل رسوبی در رودخانه‌های با بستر شنی با استفاده از روش‌های کلاسیک و هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 1
11 افزایش دقت پیش بینی بارکل رسوبی با استفاده از الگوریتم های تکاملی(مطالعه موردی: رودخانه قطورچای) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
12 برآورد بارکف یک رودخانه با بستر شنی با استفاده از سیستم های تکاملی و روش های کلاسیک ( مطالعه موردی رودخانه قطور) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
13 بررسی آزمایشگاهی پدیده خود ترمیمی رس در سدهای خاکی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
14 بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق در سرریزهای کلید پیانویی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 70
15 بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای پلکانی قوس محور متاثر از تغییرات شیب کانال ترانزیشن پاییندست (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
16 بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلید پیانویی اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
17 بررسی پارامترهای هیدرولیکی تاثیرگذار بر آبشستگی پایین دست سازه های کنترل با استفاده از روش رگرسیون فرآیند گاوسی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
18 بررسی تاثیرشرایط هیدرولیکی در بهینه سازی کانال های انتقال آب با مقاطع متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 1
19 بررسی تئوری و عددی ضریب دبی دریچه های کشویی و قطاعی در شرایط کاربرد آستانه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 4
20 بررسی روند تاثیرات پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی بر میزان انتقال بار بستر با استفاده از همبستگی های آماری و روش های یادگیری ماشین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 1
21 بررسی عددی تاثیر شیب پیشانی پله سرریز پلکانی ساده و بلوک دار با تاج نیم دایره ای بر پارامترهای هیدرولیکی آن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 1
22 بررسی عددی عملکرد آب شکن های تیغه ای بر آبشستگی و تاثیر آن بر پارامترهای هیدرولیکی رسوب و جریان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 10، شماره: 1
23 بررسی عملکرد روش های کلاسیک و هوش مصنوعی در پیش بینی عمق استغراق بحرانی آبگیرهای افقی در کانال های با جریان روباز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
24 بررسی عملکرد روشهای کلاسیک و هوش مصنوعی در تخمین ضریب زبری در پیچانرودها (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
25 بررسی عملکرد گزینه های کاهنده اثرات پدیده ضربه قوچ دریک خط انتقال آب،مطالعه موردی: خط انتقال شهرک مسکونی شیردم واقع درشهر تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 94
26 بررسی عملکرد و کارائی روش برنامه ریزی بیان ژن در برآورد عمق آبشستگی پایه های پل در بسترهای با خاک چسبنده و غیر چسبنده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 75
27 بررسی مقایسه ای پارامترهای تاثیرگذار بر میزان استهلاک انرژی در کانال های با مقاطع مختلف بر اساس روش آنالیز فاکتوریل و روش هوشمند GPR (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
28 بررسی مقایسه ای پارامترهای هیدرولیکی تاثیرگذار بر آبشستگی پایه های پل در بسترهای چسبنده و دانه ای با استفاده از روش رگرسیون فرآیند گاوسی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
29 بررسی مقایسه ای عملکرد روش المان محدود و مدل تکاملی در پیش بینی برآورد دبی نشت از بدنه یک سد خاکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 4، شماره: 2
30 بررسی و تعیین روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با استفاده از تبدیل موجک گسسته و آزمون های ناپارامتریک (مطالعه موردی: دشت آذرشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
31 پپیش بینی و ارزیابی ارتباط دبی رودخانه در ایستگاه های هیدرومتریک متوالی با استفاده از روش های ترکیبی GPR-EEMD (مطالعه موردی: رودخانه هوستونیک) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 10
32 پیش بینی دبی رودخانه با استفاده از روش ترکیبی حافظه طولانی- کوتاه مدت، تبدیل موجک و تجزیه مدتجربی در اقلیم نیمه خشک و مرطوب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 4
33 پیش بینی ضریب زبری کانال های روباز با بستر فرسایشی با استفاده از سیستم های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 80
34 پیش بینی ضریب زبری مانینگ در کانال های روباز با فرم بستر تلماسه با استفاده از روش الگوریتم تکاملی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
35 پیش بینی ضریب مقاومت جریان در آبروهای جمع آوری آب های سطحی با شرایط مرزی متفاوت با استفاده از روش فرامدل (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
36 پیش بینی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرای ناگهانی با استفاده از روش الگوریتم تکاملی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 3، شماره: 1
37 پیش بینی مصرف روزانه آب شهری با استفاده از ترکیب الگوریتم های تکاملی و آنالیز تبدیل موجک(مطالعه موردی: شهر همدان) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 98
38 پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با استفاده از روش های پایه کرنلی برای جریان های یکنواخت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 109
39 پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با بکارگیری روش های بردار پشتیبان ماشین و رگرسیون قوسی تحت موج (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 112
40 پیشبینی و تعیین پارامترهای تاثیرگذار بر افت انرژی موضعی سیستمهای کالورت با استفاده از روش هوشمند الگوریتم تکاملی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
41 تاثیر استفاده از سیستم میراگر غیرفعال بر روی پاسخ لرزه ای سازه های بتنی بلند مرتبه جداسازی شده توسط جداساز لاستیکی هسته سربی در پی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 11
42 تاثیر بازه بندی هیدرولیکی در تخمین بار بستر رودخانه های با بستر شنی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 4
43 تاثیر تکنیک حل معادلات و ضریب زبری در شبیه سازی جریان کانال روباز با بستر فرسایش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
44 تاثیر ز اویه همگرایی دیواره های هادی سرریز اوجی با قوس ورودی بر عملکرد هیدرولیکی کانال پایین دست در دو حالت متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
45 تاثیر محدودیت های اعمال شده بر پارامترهای هیدرولیکی در طراحی بهینه مقاطع کانال های روباز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
46 تخمین دبی جامد ورودی به مخزن سد شهریار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
47 تخمین ضریب زبری کل و زبری ناشی از فرم بستر در کانال های آبرفتی بر اساس داده های آزمایشگاهی با استفاده از روش رگرسیون فرآیند گاوسی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
48 تخمین طول پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در کانال های شیب دار و افقی با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
49 تعیین پارامترهای تاثیرگذار بر ضریب دبی سرریزهای اوجی قوس محور با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان(SVM) و مقایسه با روش شبکه فازی- عصبی تطبیقی(ANFIS) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
50 تعیین ضریب دبی سرریزهای کنگره ای و قوسی کنگره ای با روش رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
51 تعیین ضریب دبی سرریزهای لبه تیز کنگره ای U شکل تک سیکل با استفاده از روش مبتنی بر کرنل SVM (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
52 شبیه سازی خشک سالی با استفاده از دو مدل تلفیقی CEEMD-GPR و GPR-GARCH (مطالعه موردی: شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 1
53 طراحی بهینه مقطع کانال های مرکب با در نظر گرفتن تغییرات ضرایب زبری و محدودیت های هیدرولیکی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
54 عملکرد سیستم های فرامدل در تخمین عمق آبشستگی پایه های پل در خاک های غیر چسبنده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 68
55 مدل سازی اکسیژن محلول با استفاده از روش یادگیری عمیق و روش های پیش پردازنده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 4
56 مدل سازی خشکسالی بر پایه شاخص SPI با استفاده از داده های زمینی و ماهواره ای به کمک مدل تلفیقی GPR-CEEMD (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
57 مدل سازی ضریب دبی دریچه های قطاعی در شرایط جریان مستغرق با استفاده از روش های پایه کرنلی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
58 مدل سازی ضریب دبی سرریزهای اوجی قوس محور با تقرب دیواره های جانبی در شرایط جریان آزاد با استفاده ازروش های یادگیری ماشینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 69
59 مدل سازی و تعیین پارامترهای تاثیرگذار در ضریب مقاومت جریان کانال های فرسایش پذیر با شکل بستر تلماسه (دون) با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
60 مدلسازی دما در دو اقلیم نیمه خشک و مرطوب با استفاده از حافظه طولانی-کوتاه-مدت و روش های پیش پردازنده CEEMD و DWT (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 4
61 مطالعه عددی و آزمایشگاهی تاثیر المان های گوه ای شکل برضریب زبری و استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
62 مقایسه عملکرد روش های یادگیری عمیق و یادگیری ماشین در پیشبینی میزان اکسیژن محلول (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاءو بهینه سازی شبیه سازی بار رسوبی رودخانه قطور چای به کمک برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
2 ارزیابی پارامترهای کیفی رودخانه آجی چای با استفاده از روش داده محور (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
3 ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی در تخمین طول پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی در تخمین نسبت عمق ثانویه به عمق اولیه انواع مختلف پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد بار بستر رودخانه های شنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
6 ارزیابی قابلیت ماشین بردار پشتیبان در برآورد بار کف در رودخانه های شنی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
7 ارزیابی و برآورد رسوب رودخانه قزل اوزن درمحل سد استور با استفاده ازسیستم های هوشمند (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 ارزیابی و بهسازی شبکه توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم های تکاملی ( مطالعه موردی شبکه توزیع آب شرب شهرسیه چشمه ) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
9 ارزیابی و تخمین نسبت بار بستر به بار کل رسوبی در رودخانه های شنی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
10 استفاده از روش تکاملی برنامه ریزی بیان ژن در برآورد میزان آبشستگی پایه های پل در بسترهای غیر چسبنده بر اساس داده های آزمایشگاهی و میدانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 امکان سنجی ارتباط بین ایستگاه های بالادست و پایین دست یک رودخانه طبیعی در تخمین بار معلق رسوبی با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
12 امکان سنجی تقویت پیش بینی بار رسوبی با استفاده از روش های هوشمندمطالعه موردی: رودخانه قطورچای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بتن ویژه خود تراکم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
14 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای U شکل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
15 بررسی تاثیر بارش بر تغییرات تراز آبزیرزمینی با استفاده از تبدیل موجک و آزمون من کندال مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
16 بررسی تاثیر عوامل هندسی و هیدرولیکی در تخمین دبی نشت از کانال ذوزنقه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی تاثیرعمق و موقعیت پرده آببند برمیزان نشت ازبدنه ی یک سدخاکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
18 بررسی روند تغییرات سطح ایستابی آب زیرزمینی آبخوان آذرشهر با استفاده از روش ترکیبی موجک -من کندال (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
19 بررسی عددی تاثیرات تغییر شیب و هندسه بدنه سریز پلکانی بر عملکرد سرریزهای پلکانی با استفاده از نرم افزار Flow-۳D (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
20 بررسی عددی تاثیرات تغییر شیب و هندسه بدنه سریز پلکانی بر عملکرد هیدرودینامیکی سرریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
21 بررسی عملکرد برنامه نویسی بیان ژن GEP در پیش بینی استهلاک انرژی روی سرریزپلکانی در رژیم جریان رویه ای Skimming (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 بررسی عملکرد روشهای محاسباتی نرم در برآورد عمق آبشستگی پایین دست سرریز منتهی به پرتاب کننده جامی شکل (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 بررسی عملکرد سیستم های ترکیبی کاهنده اثر ضربه قوچ در یک ایستگاه پمپاژ (مطالعه موردی خط انتقال آب شرب شهرستان خوی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
24 بررسی عملکرد و کارایی روش های برنامه ریزی بیان ژن و ماشین بردار پشتیبان در برآورد بار معلق رسوبی در ایستگاه هیدرومتری یک رودخانه طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 بررسی کارآیی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی شبکه توزیع آب شرب شهر سیه چشمه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
26 بررسی نحوه عملکرد پدیده ضربه قوچ و مقایسه راهکارهای کنترل آن با استفاده از مدل ریاضی Bentley Hammer مطالعه موردی خط انتقال آب شرب شهرستان خوی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
27 پیش بینی تقاضای روزانه آب شهری با استفاده از ترکیب برنامه ریزی بیان ژن وآنالیز تبدیل موجک؛ مطالعه موردی شهر همدان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
28 پیش بینی میزان استهلاک انرژی در کانال های واگرای ناگهانی دارای بلوک مرکزی با استفاده از روش رگرسیون فرآیند گاوسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
29 پیشبینی انتقال رسوب در لولههای تمیز با استفاده از روش محاسباتی نرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
30 تاثیر تراوش و محدودیت عدد فرود در طراحی بهینه مقطع کانال انتقال آب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 تاثیر روند تحلیل معادلات سن ونان-اکسنر در شبیه سازی جریان با بستر متحرک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 تخمین ضریب دبی در سرریزهای نیمه بیضوی با استفاده از سیستم استنتاجی تطبیقی عصبی– فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
33 تخمین ضریب دبی سرریزهای جانبی مستطیلی شکل لبه تیز واقع در کانال های مستقیم با استفاده از سیستم استنتاجی تطبیقی عصبی- فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
34 تخمین و ارزیابی دبی رسوبی جریان با استفاده از روش های نوین داده گرا (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
35 توسعه روشهای نوین در تخمین مواد جامد محلول بالخلوچای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 شبیه سازی عددی تاثیر عوامل هیدرولیکی و موانع سازه ای در تعیین حریم رودخانه (مطالعه موردی رودخانه کلیبرچای) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 شبیه سازی مدل تغییرات پروفیل سطوح جریان و بستر در کانالهای فرسایش پذیر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
38 شبیه سازی هوشمندعمق آبشستگی پایه های پل بااستفاده ازالگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
39 طراحی بهینه مقطع مرکب با در نظر گرفتن محدودیت های پارامترهای زبری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
40 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در برآورد طول پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی با بلوک مرکزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
41 مدل سازی افت انرژی در آب روهای زیرزمینی با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
42 مدل سازی و تخمین بار بستر در رودخانه های با بستر درشت دانه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
43 مدلسازی بارش- رواناب ماهانه با استفاده از روش هوشمند مبتنی بر کرنل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
44 مدلسازی تخمین ضریب دبی دریچه های قطاعی در شرایط جریان مستغرق با بهره گیری از فنون محاسبات نرم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
45 مدلسازی ضریب دبی دریچه های قطاعی در شرایط جریان مستغرق (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران
46 مدلسازی غلظت رسوب معلق با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
47 مطالعه عددی تاثیر ایجاد حفره روی پله های سرریز پلکانی بر تغییرات فشار و استهلاک انرژی در جریان رویه ای (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 مقایسه ضریب دبی عبوری در سرریزهای کلید پیانویی با سرریزهای کنگره ای ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
49 مقایسه عملکرد روش های هوشمند ANFIS و GEP در تخمین عمق آبشستگی پایه های پل (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران