دکتر سیداحمد خاتون آبادی

دکتر سیداحمد خاتون آبادی گروه توسعه روستايي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان

دکتر سیداحمد خاتون آبادی

Dr. Ahmad Khatoonabadi

گروه توسعه روستايي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی احداث سد شاهقاسم یاسوج از دیدگاه روستاییان بهرهبردار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
2 بررسی برخی ابعاد اقتصادی و اکولوژیکی تعاونی های کشاورزی:مطالعه موردی استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 1
3 بررسی پی آمدها، موانع و امکان سنجی خصوصی سازی ترویج کشاورزی در استان اصفهان از دیدگاه کارشناسان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 3
4 بررسی نظرکارشناسان درمورداثرات ایجادمراکزگردشگری درمنطقه میزبان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 2، شماره: 7
5 تاثیر روند خشک شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه خانوارهای روستایی در دهستان بکشلوچای، شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 3
6 تحلیل فضایی توسعه کشاورزی در شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 1، شماره: 2
7 تعیین اندازه واحدهای بهره برداری مرتعی با استفاده از عوامل اکولوژیکی - اقتصادی اجتماعیدر حوزه آبخیز شمالی رودخانه کوهرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
8 تعیین اندازه واحدهای بهره برداری مرتعی با استفاده از عوامل اکولوژیکی - اقتصادی اجتماعیدر حوزه آبخیز شمالی رودخانه کوهرنگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
9 تعیین برخی ابعاد خصوصی سازی ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان و مروجین کشاورزی، مطالعه موردی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
10 تعیین برخی ابعاد خصوصی سازی ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان و مروجین کشاورزی، مطالعه موردی استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 31
11 سنجش ارکان چهارگانه گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک SWOT مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
12 عوامل بازدارنده مشارکت دامداران در احیای مراتع آق قلا در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
13 عوامل بازدارنده مشارکت دامداران در احیای مراتع آق قلا در استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 15
14 مولفه های توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات اقتصادی اجتماعی طرح کنترل ورود دام در مراتع ییلاقی شهرستان فریدونشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
2 ارزیابی میزان موفقیت کارآفرینان روستایی استان اصفهان با استفاده از شاخص AHP و تحلیل عاملی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
3 استلزامات توسعه فرآیند کارآفرینی در بخش کشاورزی و روستایی ایران - مطالعه موردی شهرستان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 Spatial and temporal variations of selected indices of water and sediment quality in Zayande-rood River, Isfahan, Iran (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
5 برآورد تغذیه طبیعی آبخوان در دشت یزد - اردکان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
6 بررسی تغییرات فیزیکی کوه صفه و کارکرد آن در توسعه پایدار شهری اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
7 بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری آب کشاورزی از دیدگاه کارشناسان:مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 بررسی مهمترین علل بهره‌برداری بیش از حد از منابع آبهای زیرزمینی مطالعه موردی دشت یزد - اردکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
9 تحلیل دانش فنی گندمکاران شهرستان نائین پیرامون مدیریت بهینه منابع آب در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
10 تحلیل دانش گندمکاران شهرستان نائین پیرامون مدیریت آب زراعی در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
11 تحلیل دانش و آگاهی گندمکاران شهرستان نائین پیرامون مدیریت کیفی منابع آب (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
12 تعین انواع گیاهان دارویی پرمصرف در مناطق شهری و روستایی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 تعیین بیشترین گیاهان دارویی مورد استفاده در مناطق مختلف آب و هوایی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
14 چگونگی مصرف آب خانگی در مناطق شهری ایران: مطالعه موردی سنجش نگرش و رفتار عملی ساکنان محله های شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
15 شناسائی ویژگیها و دیدگاههای شهروندان در زمینه اولویتها، نیازها و نحوه مشارکت در حفظ ونگهداری پارکهای شهر اصفهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
16 مدل سازی اعتماد درشبکه حسگربی سیم با استفاده ازمدل پویای همتاسازی درنظریه بازی تکاملی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
17 نظر سنجی در رابطه با وضعیت اکوتوریسم(منطقه مورد بررسی کلاردشت) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
18 نقش روستا شهرها در توسعه پایدار منطقهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 واکاوی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی: تحلیلی بین کشوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات