دکتر محسن ابراهیمی

دکتر محسن ابراهیمی دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

دکتر محسن ابراهیمی

Dr. Mohsen Ebrahimi

دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Fatty Acid Profiling and Oil Content Variation among Iranian Fennel (Foeniculum vulgare Mill. var. vulgare) Landraces (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 10، شماره: 3
2 High-throughput direct regeneration of soybean mutant and commonlines from cotyledonary node (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 3، شماره: 1
3 Improving Phosphorus Efficiency in Crops with Focus on Purple Acid Phosphatase: Potentials and Perspective (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 4، شماره: 1
4 بررسی تاثیر مقادیرمختلف تابش لیزر در شرایط تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 2
5 بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ های امیدبخش جو با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به تنش (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جدایه های قارچ Macrophomina phaseolina با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و PCR-RFLP (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
7 بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط بین صفات زراعی با عملکرد در لاین های نوترکیب جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 102
8 بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روشهای مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
9 بررسی شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
10 بررسی صفات تعیین کننده عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) در دو شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی مولکولی و فیلوژنتیکی جدایه های جنس Rhizopus بر اساس منطقه ITS و مناطق D۱-D۲ از DNA ریبوزومی * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 3
12 تجزیه ژنتیکی عملکردوصفات زراعی گندم نان تحت شرایط تنش وبدون تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
13 توزیع جغرافیایی ژن های بهاره سازی در ارقام و لاین های گندم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 2
14 شناسایی برخی معیارهای انتخاب مورفولوژیک جهت به گزینی ارقام متحمل به شوری در گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 2، شماره: 6
15 شناسایی و کلون سازی خانواده ژنی چالکون سنتاز گیاه خار مریم (Silybum marianum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
16 مطالعه صفات زراعی و مورفولوژیک ژنوتیپ های لوبیا سفید از طریق تجزیه های چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 1، شماره: 3
17 مقایسه هیبریدهای تجاری و امید بخش ذرت دانه ای تحت شرایط تنش خشکی و آبیاری نرمال (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (Zygophyllum fabago) شمارش کروموزومی و بررسی سیتوژنتیکی در 8 جمعیت قیچ (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 Assessment of chemical composition of essential oil of Ferula assa-foetida oleogum-resin from different regions Iran (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
3 ارزیابی ارقام گندم نان براساس شاخصهای تحمل به خشکی در شرایط دیم وآبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 ارزیابی ژنوتیپ های بومی گندم نان از لحاظ زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین (LMW-Gs) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی شاخصهای تحمل به تنش خشکی درهیبریدهای جدید ذرت دانه ایZea mays L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی کیفی ژنوتیپ های بومی گندم دوروم از لحاظ زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-Gs) با استفاده از SDS-PAGE (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 ارزیابی مورفولوژی و فیتوشیمیایی لینه های مختلف ریحان (.Ocimum bacilicum L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 استفاده از آویشن در تغذیه دام جهت افزایش کیفیت گوشت تولیدی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 Evaluation of Genetic Diversity in Different Basil Lines (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
10 Silybum marianum(L.) ی ژن چالکون سنتاز گیاه خارمریم cDNA شناسایی توالی کاملGaerth) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
11 THE EFFECT OF SALINITY ON ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITY IN BREAD WHEAT GENOTYPES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
12 YIELD AND YIELD COMPONENTS CHANGES IN RESPONSE TO DIFFERENT SALINITY LEVELS IN BREAD WHEAT GENOTYPES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
13 بررسی اثر تنش شوری بر رشد اولیه هیبرید ذرت در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
14 بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی بذور بابونه (Anthemis nobilis L.) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
15 بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید جیبرلیک بر تحریک جوانه زنی بذر برخی از توده های جنس بابونه (Anthemis L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
16 بررسی تاثیرات قارچ میکوریزا و باکتریهای محرک رشد بر ریزغدههای سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
17 بررسی تنوع آللی ژنهای مؤثر در بهاره سازی و پاسخ به فتوپریود در ارقام و لاین های تجاری گندم ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 بررسی تنوع ژنتیكی برخی گونه های زعفران ایران با استفاده ازخصوصیات کروموزومی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی پایدار و محیط زیست
19 بررسی توزیع اکو-جغرافیایی ژنهای مؤثر در بهاره سازی در ارقام اصلاح شده گندم ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
20 بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا سفید (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
21 بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا قرمز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
22 بررسی وراثت پذیری برخی صفات زراعی درلاین های نوترکیب جو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 تاثیر فرسودگی بذربرجوانه زنی ورشد گیاهچه بابونه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
24 تجزیه خوشه ای ارقام زودرس و دیررس سیب در دوره نونهالی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 تجزیه ژنتیکی برخی صفات مورفولوژی در گندم نان از طریق تجزیه میانگین نسلها در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
26 تجزیه ژنتیکی برخی صفات مورفولوژی در گندم نان در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 تعیین الگوی باندی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-Gs) با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر DNA در ژنوتیپهای بومی گندم نان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 تعیین الگوی باندی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین (LMW-Gs) با استفاده از نشانگرهـای مبـتنی بر پروتئین در ژنوتیپ های ایرانی گندم دوروم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 تعیین تنوع آللی ژنوتیپ های بومی گندم دوروم از لحاظ زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-Gs) با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر DNA (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 ریزازدیادی در گونه های جنس بابونه (.Anthemis L) با استفاده از تکنیک کشت بافت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
31 شنـاسایی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-Gs) با استفاده از نشـانگرهای مبتـنی برپروتئین در ژنوتیپ های بومی گندم نان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 شناسایی دوژن چالکون سنتاز گیاه خارمریم(Silybum marianum(L.) Gaerth (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 شناسایی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین (LMW-Gs) با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر DNA در ژنوتیپ های بومی گندم نان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 گروه بندی لاینهای پیشرفته گندم براساس محتوای نسبی آب برگ و میزان آب از دست رفته برگ در شرایط دیم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
35 محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- رایزوشیت: صفت ریشه ای با قابلیت کمک به گیاهان در تحمل تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 مطالعه اثر خشکی بر عملکرد و برخی صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
37 مطالعه القاء کالوس در گیاه دارویی بابونه رومی (Anthemis nobilis L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
38 مطالعه برهم کنش قارچ میکوریزا و باکتریهای محرک رشد درریزغده های سیب زمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
39 مطالعه ریزازدیادی در گیاه دارویی بابونه رومی (.Anthemis nobilis L) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
40 مطالعه عکس العمل 30 ژنوتیپ لوبیا سفید نسبت به آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
41 مطالعه عکس العمل تعدادی از ژنوتیپ های لوبیای قرمز نسبت به آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
42 مطالعه عکس العمل هیبریدهای ذرت دانه ای نسبت به آبیاری محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 مطالعه واکنش برخی هیبریدهای ذرت دانه ای به تنش خشکی با استفاده ازروشهای چندمتغیره آماری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 مطالعه همبستگی بین صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز تحت شرایط کم ابی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
45 مطالعه ی کاریولوژیک زعفران وحشی Crocus cancellatus زیرگونه damascenus (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست