دکتر ایمان بابائیان

دکتر ایمان بابائیان عضو علمی پژوهشکده اقلیم شناسی

دکتر ایمان بابائیان

Dr. Iman Babaeian

عضو علمی پژوهشکده اقلیم شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پس پردازش برون دادهای دینامیکی مدل های اقلیمی در برآورد تغییرات تبخیر تعرق پتانسیل تحت سناریوهای واداشت تابشی (بررسی موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 42، شماره: 3
2 ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش ایران در دهه های آینده با کمک مدل MAGICC-SCENGEN (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 72
3 ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره ی ۲۰۳۹- ۲۰۱۰ میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو ECHO­G (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 16
4 ارزیابی شاخص های اقلیم کشاورزی تحت سناریوهای تغییر اقلیم در ایستگاه های منتخب خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
5 ارزیابی کارایی روش های مختلف پارامترسازی همرفت در برآورد بارش فصلی و سالانه شمال شرق کشور در مدل اقلیمی RegCM۴ (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 5، شماره: 12
6 Projected Effects of Climate Change on Urban Ozone Air Quality by Using Artificial Neural Network Approach; Case Study: Tehran Metropolitan Area, Iran (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 4
7 بررسی اثر پارامترهای هواشناسی بر رویت پذیری هلال ماه های قمری با استفاده از یک الگوریتم ژنتیکی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 4
8 بررسی اثر تغییر اقلیم بر تولید انگور بی دانه سفید در دوره(۲۰۵۰-۲۰۲۰) با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری برونداد مدل) HADCM۳مطالعه موردی: ایستگاه گلمکان) (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 2، شماره: 3
9 بررسی اثر تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی و عملکرد انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی کشاورزی گلمکان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 49
10 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد گیاه نیشکر تحت سناریوهای واداشت تابشی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
11 بررسی توانمندی مدل اقلیمی PRECIS در شبیه‎سازی بارش?های منطقه یای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 77
12 بررسی رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرایط تغییر اقلیم(مطالعه موردی: زیر حوضه درگز) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
13 بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A۱B، A۲ و B۱ در پیش بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
14 بررسی قابلیت مدل هیدرولوژیک پیوسته WetSpa در شبیه سازی جریان های بیشینه با گام زمانی کوتاه مدت (مطالعه موردی: حوزه زشک-مشهد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
15 بررسی و ارزیابی مدل لارس در شبیه سازی داده های هواشناسی استان گلستان در دوره ۲۰۰۷-۱۹۹۳ میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 10، شماره: 13
16 بررسی هم زمان عدم قطعیت های نوسانات اقلیمی و سناریوهای انتشار در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دما و بارش زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 10
17 پایش خشکسالی حوضه کارون بزرگ با استفاده از شاخص SPI (۲۰۱۴-۱۹۷۸ میلادی ) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 30
18 پس پردازش آماری برونداد بارش مدل RegCM۴ روی شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 3
19 پیش بینی تغییرات اقلیمی خراسان جنوبی در دوره ۲۰۳۹ -۲۰۱۰ میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل ECHO-G (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
20 پیش بینی چندسالانه بارش ایران با مقیاس کاهی برونداد مدل های DCPP، مطالعه موردی: دوره ۲۰۲۳-۲۰۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 2، شماره: 6
21 پیش بینی فصلی به روش تلفیقی بازنمونه گیری k-نزدیک ترین همسایه و مدل CERES-Wheat در کشت گندم دیم (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
22 پیش بینی ماهانه نمایه خشکسالی SPI در حوضه آبریز جنوب غرب کشور با بکارگیری پس پردازش برونداد مدل CFSv.۲ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
23 پیش ‌نگری بارش و دمای شرق کشور با استفاده از مقیاس‎‌کاهی ترکیبی دینامیکی-آماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 2، شماره: 5
24 پیش نگری شاخص های حدی بارشی و دمایی در دوره ۲۱۰۰-۲۰۲۶ بر اساس برونداد مدل های CMIP۶ (مطالعه موردی: مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 5
25 پیش نگری نمایه های حدی دما بر اساس سناریوهایRCP در شمال شرق کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 6
26 پیکربندی بهینه مدل اقلیمی RegCM۴. ۷ برای پیش بینی هفتگی بارش سه رخداد حدی مارس و آوریل ۲۰۱۹) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
27 پیکربندی بهینه مدل RegCM۳ برای شبیه سازی بارش و دما در فصل پاییز منطقه خراسان در دوره ۲۰۰۰-۱۹۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 70
28 تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بیست و یکم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 9، شماره: 1
29 تغییرپذیری روند عمق برف در پهنه شمالی ایران مبتنی بر پایگاه داده ECMWF نسخه ERA Interim (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
30 چشم انداز اقلیم حوضه جنوبی دریای خزر تحت شرایط گرمایش جهانی، مطالعه موردی: مدل گردش کلی HadCM3 (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 14
31 چشم انداز بارش ایران در قرن ۲۱ با به کارگیری مقیاس کاهی آماری برونداد مدل های منتخبCMIP۶ توسط نرم افزار CMHyd (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 2
32 چشمانداز مصرف برق کشور در دوره ۲۱۰۰-۲۰۱۱ تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاسنمایی برونداد مدلهای گردش عمومی جو (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 27، شماره: 4
33 شبیه سازی اثر گرمایش جهانی بر میانگین و رخدادهای حدی برخی متغیرهای هیدرواقلیمی در حوضه ی آبریز شاندیز، مطالعه موردی: مدل گردش کلی CanESM۲ (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 3
34 شبیه سازی بارش ماههای سرد سال های ۱۳۷۶و ۱۳۷۹ با استفاده از مدل اقلیمی RegCM۳ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 5، شماره: 10
35 شبیه سازی عملکرد دانه ذرت براساس سناریوهای تغییر اقلیم در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 47
36 شبیه سازی نمایه آسایش اقلیمی در استان خراسان رضوی تحت سناریوهای تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 18
37 کارآیی روش های پس پردازش آماری در بهبود پیش بینی ماهانه بارش مدل MRI-CGCM۳ در خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 2
38 کارایی الگوهای ریزمقیاس نمایی آماری SDSM و LARS-WG در شبیه سازی متغیرهای هواشناسی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 4
39 کاربست داده های بازتحلیل و دیده بانی جهت مقایسه شاخص های خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: منطقه اسفراین – سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 5
40 مدل سازی عملکرد زعفران با توجه به شاخص های حدی اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 2
41 مدل سازی و تحلیل فضایی عمق برف در پهنه شمالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 4
42 مقایسه روش های ریزمقیاس نمایی آماری مدل های تغییر اقلیم در شبیه سازی عناصر اقلیمی در منطقه شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی مکانی تغییرات سطوح همتوان اقلیمی در دو دوره 1973-2002 و 2010-2039 نمونه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
2 اثرتغییر اقلیم برنیازآبی گندم پاییزه دردوره 2050-2021 مطالعه موردی: ایستگاه مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 ارزیابی تغییرات اقلیمی ایران در دوره 2100-2071 با استفاده از مدل اقلیمی PRECIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
4 Climate Change Assessment over Korea Using Stochastic Daily Weather Data (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
5 Monthly Reference Evapotranspiration Forecast Using CFS.v2 And Wavelet Neural Network (WNN) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
6 Using RegCM3 for Modeling 1995 Summer Rainfall of Iran, Focusing on Southeastern Regions (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
7 Validation of the ECMWF Reanalysis ERA5 Dataset for mountainous part of the Urmia lake basin (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
8 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش های سیل آسا در استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
9 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گیاه جو مطالعه موردی: کبوترآباد اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
10 بررسی تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی2010 تا 2039 میلادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
11 بررسی تغییر اقلیم در دوره 2030-2011 میلادی در جنوب استان کرمان با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل GCM (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
12 بررسی تغییر اقلیم شمال شرق ایران در دوره 2010 تا 2039 میلادی (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
13 بررسی خطای داده های پیش یابی مرکز اروپایی پیش بینی های میان مدت جوی (ECMWF) بر روی خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
14 بررسی روند بارش مرتبط با شرایط سیل و خشکسالی به روش رگرسیون چندکی (مطالعه موردی: مشهد، دوره 1899-2018) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
15 بررسی مدل Lars-WG و ارزیابی توانمندی آن در مدلسازی پارامترهای هواشناسی ایستگاه بندر ترکمن (2009_1993) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 پس پردازش برون داد مدل دینامیکی MRI-CGCM3 برای پیش بینی فصلی بارش گرگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
17 پس پردازش دینامیکی تغییرات اقلیمی خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
18 پیش آگاهی خشکسالی کشور با استفاده از پس پردازش برونداد مدل دینامیکیMRI‐CGCM3 با هدف کاهش ریسک خشکسالی در سطح کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
19 پیش بینی فصلی بارش با استفاده از پس پردازش آماری مدل دینامیکی MRI-CGCM3 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
20 پیش بینی نوسان بارش ماهانه ایران با رویکرد مدل سازی پیوند از دور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
21 پیش نگری آسیب پذیری خشکسالی در مناطق شهری خراسان رضوی در انتهای قرن 21 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
22 پیش نگری تغییرات پهنه سیل گیر زیر حوزه شاندیر مشهد در دهه 2030 توسط سامانه اقلیمی-هیدورلوژیکی تحت گرمایش جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
23 پیش نگری فرسایندگی باران استان خراسان رضوی در شرایط گرمایش جهانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
24 تاثیر پارامترهای هواشناسی بر رویت پذیری هلال ماههای قمری (دریافت مقاله) دومین همایش نجوم و اختر فیزیک
25 تاثیر دوره های واسنجی متفاوت در برآورد ویژگی های خشکسالی در چهار نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
26 تأثیر تغییر اقلیم در پیش بینی پارامترهای اقلیمی با دخالت تحلیل عدم قطعیت مدلهای گردش عمومی جو (مطالعه موردی: سد درودزن) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
27 تحلیل تغییر اقلیم استان گلستان در دوره 2039-2010 میلادی با استفاده از سناریوهای مختلف مدل گردش عمومی جو HadCM3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
28 تحلیل خشکسالی هواشناسی استان گلستان در دوره 2039 -2010 میلادی با استفاده از سناریوهای مختلف مدل گردش عمومی جو HadCM3 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
29 تحلیل روند دمای فصلی با استفاده از روش نوآورانه تحلیل روند و تبدیل موجک در ایستگاه سینوپتیک شاهرود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
30 تحلیل روند سطوح مختلف شاخص دما - رطوبت THI مطالعه موردی : اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
31 تحلیل سینوپتیکی و دینامیکی پدیده های همرفتی محلی به منظور بهبود پیشبینی آنهامطالعه موردی: توفان و تگرگ مورخه 6 مرداد 1388 در مشهد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
32 تحلیل گرادیان فشار سطح متوسط دریا برای وقوع بادهای دید، تابستانه در شرق کشور (دریافت مقاله) سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
33 تعیین بهترین مدل رگرسیونی چند متغیره جهت تخمین عملکرد زعفران متاثر از رفتار رخدادهای جدی بارش و دما در شهرستان گناباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
34 تغییر اقلیم در ایران: از آثار و تهدیدها تا فرصت ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
35 تغییر اقلیم و اثرات آن در استان گلستان با استفاده از ریز مقیاس نمایی مدل Lars-Wg (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 چشم انداز آسیب پذیری خشکسالی استان خراسان جنوبی در قرن ۲۱ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
37 چشم انداز تغییر اقلیم خراسان رضوی در انتهای قرن ۲۱ با استفاده ریزمقیاس نمایی دینامیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
38 ریزمقیاس نمایی دینامیکی بارش و دمای منطقه خراسان در فصول پاییز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
39 شبیه سازی بارشهای مونسونی جنوب شرق ایران با استفاده از مدل اقلیم منطقه ای RegCM3 (دریافت مقاله) پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
40 شبیه سازی تغییرات زمانی درجه حرارت خاک رسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
41 شبیه سازی و پیش نگری شاخصهای حدی دمای حداقل بر اساس سناریوهای استان خراسان جنوبی مطالعه موردی: بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
42 شواهدوپیش بینی های تغییرات اقلیمی درخاورمیانه و اثرات آن برایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
43 کارآیی داده های بازکاویERA-Interimدر شبیه سازی بارش مشاهداتی ایستگاه های هواشناسی خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
44 کاربرد پیش بینی فصلی در شبیه سازی رشد و نمو و پیش بینی عملکرد گیاه جو (مطالعه موردی: کبوترآباد اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
45 کاربرد دورکاری (سنجش از دور) در پایش رطوبت سطحی خاک با تکیه بر داده های باند میکرویو سنجیده AMSER-E ماهواره Aqua مطاله موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
46 کاهش خطرپذیری خشکسالی از طریق پیش بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی بااستفاده از پس پردازش خروجی مدل اقلیمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
47 مدل سازی شاخص های اقلیمی کشاورزی استان خراسان رضوی تحت سناریوهای تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
48 مدلسازی اقلیم ایران در دوره 2039-2010 با استفاده از ریز مقیاس نمایی اماری خروجی مدل ECHO-G (دریافت مقاله) کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب
49 مطالعه تغییر اقلیم ایران در دهه های آینده با استفاده از مدل MAGICC SCENGEN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
50 مطالعه تغییر اقلیم واثرات آن بر خشکسالی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
51 مطالعه تغییرات پهنه های اقلیمی ایران تا سال 2100 تحت پدیده گرمایش جهانی با استفاده ازریزمقیاس نمایی مدل های گردش عمومی جو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
52 یافته های پروژه جدید پیش بینی چند سالانه سازمان جهانی هواشناسی DCPP برای پیش بینی بارش ایران در دوره 2020-2024 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران