دکتر حسن گیوریان

دکتر حسن گیوریان دانشیار -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

دکتر حسن گیوریان

Dr. hasan givarian

دانشیار -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تبیین الگوی فرایند خط مشی گذاری در نظام آموزش و پرورش ایران» (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 16، شماره: 66
2 ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برونسپاری فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 4
3 ارائه الگوی مشارکت کارکنان دراجرای خط مشی های عمومی شهرداری های کشور جهت ارتقای بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 3
4 ارائه الگوی همکاری بین بخشی برای اجرای مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مطالعه (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 27، شماره: 2
5 ارائه الگویی برای اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی دربخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 4
6 Indicators and Components for Developing a Model of Anti-Corruption Policy in Iran (With an Electronic Government Approach) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی دوره: 3، شماره: 4
7 بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر فرسودگی شغلی پرستاران در یک بیمارستان نظامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 18، شماره: 1
8 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی امنیت روانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهریار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 2، شماره: 21
10 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در یکی از شرکت های توزیع برق در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اثر بخشی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 3
12 بررسی عامل فرهنگ در مدیریت: مورد جمهوری خلق چین (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 12، شماره: 3
13 بررسی معیارها وارائه مدل انتخاب همکار تجاری در زنجیره تامین مواد و قطعات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 5، شماره: 3
14 پیچیدگی های شناسایی مسائل عمومی در ایران با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 30، شماره: 4
15 تبیین الگویی چند معیاره برای ارزیابی شرکت های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 5، شماره: 1
16 تدوین مدل توسعه مشارکت الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 1
17 خط مشی گذاری استراتژیک در برون سپاری فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 45
18 سنجش رضایتمندی ارباب رجوع در شرکت پست ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 4، شماره: 13
19 شناسایی و تبیین ابعاد و مولفه های مدل ارتقاء مشارکت کارکنان در خط مشی های دفاعی مطالعه موردی (ارتش جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 3
20 شناسایی و تحلیل ذی نفعان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با استفاده از تکنیک دیمتل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 11، شماره: 37
21 طراحی الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط مشی های دفاعی آینده (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 7، شماره: 26
22 طراحی الگوی خط مشی گذاری علم و فناوری مبتنی بر ارتقاء مشارکت کارکنان در سازمان های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 68
23 عوامل مرتبط با تصمیم گیری خانوارهای ساکن استانهای محروم و نسبتا محروم برای ورود به بازار خدمات سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 19، شماره: 74
24 عوامل موثر بر تنیدگی شغلی معلمان و مدیریت آن (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 7
25 مطالعه تطبیقی الگوی همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه همکاری بین بخشی در آموزش علوم پزشکی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 30، شماره: 1
26 مطالعه شاخصهای زمینهای مخارج سلامت خانوارهای شهری استانهای منتخب (با تاکید بر یافتههای سرشماری سال ۱۳۹۰) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 42
27 مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان های بروجرد و دورود (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 4
28 موانع و چالش های خط مشی سبز در صنعت حمل و نقل هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سبز دوره: 1، شماره: 4
29 نقش اخلاقیات در توسعه سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ساختار سازمانی شعب بانک کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
2 بررسی تاثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شعب بانک ملی در بخش مرکزی استان تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
3 بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
4 بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان شرکت سایپا شیشه درتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
5 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در یکی از شرکت های توزیع برق در شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
6 بررسی تاثیرهوش عاطفی بر تصمیم گیری مدیران مورد مطالعه: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
7 بررسی رابطه موانع رفتاری بر توانمندسازی منابع انسانی درراستای تحول اداری (مطالعه موردی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
8 بررسی رابطه میان عوامل انسانی بر اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی مطالعه موردی شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
9 بررسی عوامل موثر بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی مطالعه موردی بانک انصار استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
10 تاثیررفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی در شهرداری تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
11 تاثیررهبری خدمتگزاربراعتمادزیردستان درشبکه بهداشت و درمان استان لرستان شهرستان الیگودرز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
12 تحقق اقتصاد مقاومتی در بستر مدیریت کیفیت و بهره وری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
13 رابطه سالاری ؛ آثار و پیامد ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
14 رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
15 سلامت سازمانی با رویکرد بکارگیری اخلاقیات در خلق دانش در پژوهشگاهها و دانشگاه با هدف برتری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
16 شناسایی عوامل موثر (آموزشی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی) در طرح دورکاری ( مطالعه موردی: سازمان بیمه سلامت ایران ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
17 شناسایی عوامل موثر (مدیریتی، ساختاری و تکنولوژیکی)در طرح دورکاری (مطالعه موردی: سازمان بیمه سلامت ایران ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
18 شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت دانش در بانک سپه ( منطقه جنوب) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
19 صنایع فرهنگی ابزار سازمانهای مردم نهاد در دیپلماسی فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار
20 عملکرد سازمانی بر اساس رفتار شهروندی و توانمندی کارکنان سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
21 فرهنگ سازمانی موثر بر اساس رضایتمندی کارکنان زمینه ساز سلامت سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
22 مدل ها و نظریه های اخلاق در سازمان و مدیریت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
23 نقد خط مشی دولتی اجرای شبکه هوشمند در کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی
24 نقش استقرار سیستم مدیریت HSE در کاهش مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی زیرساخته ای شهری و روستایی،تاسیسات انرژی و کارخانجات تولدی کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
25 نقش داشبورد فناورانه مدیریتی سازمان هلال و احمر بر وضعیت عملیات امداد و نجات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
26 نقش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در عملکرد شهرداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری