دکتر جلیل یونسی

دکتر جلیل یونسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر جلیل یونسی

Dr. Jalil Younesi

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریه روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 31
2 ارزیابی ۳۶۰ درجه عملکرد مدیران و فرماندهان ناجا، کاربرد روش تصمیمگیری چند معیاره AHP (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1393، شماره: 29
3 ارزیابی اثربخشی مداخلات علوم رفتاری در داده های زوجی: مقایسه رویکرد تحلیل کوواریانس و رویکرد تحلیل داده های زوجی (APIM) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 67
4 ارزیابی چندمعیاره (۳۶۰) عملکرد مدیریتی مدیران و فرماندهان ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1390، شماره: 18
5 اعتباریابی ابزار عملکرد شخصیتی فرماندهان و مدیران ناجا: تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1392، شماره: 25
6 انتخاب مدل تشخیصی شناختی مناسب برای آزمون های درک مطلب (مورد مطالعه: آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 29
7 Determining the Effectiveness of a Modulated Parenting Skills Program on Reducing Autistic Symptoms in Children and Improvement of Parental Adjustment (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 16، شماره: 1
8 برآورد تعداد خوشه ها در تکنیک طبقه بندی ماتریس های نامنفی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 13، شماره: 50
9 بررسی ویژگیهای روانسنجی سوالات تخصصی آزمونهای فراگیر رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور در سال 1385 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 2
10 پیامدهای تورم نمره در آموزش عالی و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 1
11 تاثیر حجم نمونه و طول آزمون بر نمرات همتراز شده و خطای همترازسازی: مورد مطالعه آزمون های ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 15
12 تاثیر داده های مفقود در سوگیری و دقت سوالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 46
13 تاثیر منطقه بندی بر برآورد پارامتر توانایی و رتبه بندی آزمودنی ها در آزمون های بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 60
14 تبیین نقش خودکارآمدی تحصیلی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی مبتنی بر حمایت اجتماعی، خودپنداره تحصیلی و ویژگی های شخصیتی: مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 3، شماره: 9
15 تحلیل داده های نگرش سنجی: تفاوت نظریه کلاسیک و سوال پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 26، شماره: 98
16 تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران: نظریه ای برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 38
17 تدوین برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریه روانشناسی فردیو ارزیابی اثربخشی آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 23
18 تدوین یک مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی بر پایه ویژگی های روانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 27
19 توانمندی رویکرد بیزی مدل چندسطحی: تحلیل دادههای آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته ) 2008 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
20 رابطه خشم با کیفیت روابط زوجین در والدین کودکان مبتلا به سرطان: نقش واسطه ای پریشانی روانشناختی (افسردگی، اضطراب و استرس) (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 1
21 رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری در خانه در(پرسنل شیفت در گردش و ثابت) بیمارستان های شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 56
22 ساخت و استانداردسازی مقیاس سکوت سازمانی در دستگاه های اجرایی استان قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 8، شماره: 2
23 ساخت و استانداردسازی مقیاس سکوت سازمانی در دستگاه های اجرایی استان قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 7، شماره: 2
24 ساخت و اعتباریابی مقیاس رضایت از کیفیت خدمات سفرهای هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
25 ساخت و روا سازی مقیاس سرمایه روان شناختی و رابطه آن با بهزیستی ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 25
26 سنجش برازش فرد در آزمون ریاضی پایه هشتم مطالعه تیمز 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 27
27 طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد مشاوره شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 43
28 طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی در سازمان بازرسی کل کشور (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 46
29 فراترکیب عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی بزرگسالان برای شناسایی جایگاه کاربرد اخلاق خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 4
30 کاربرد تحلیل داده های زوجی در پژوهش های روانشناختی: رویکرد مدل وابستگی متقابل بازیگر- شریک (APIM) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 11، شماره: 44
31 کاربرد سنجش تشخیصی شناختی به منظور تحلیل سوال های درک مطلب کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 32
32 کاربرد و ملاحظات روش شناختی نگرش سنجی نبضی در پیمایش های سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 13، شماره: 52
33 کاوش نگرش داوطلبان ورود به دوره دکتری و اعضای هیات علمی نسبت به شیوه های متفاوت گزینش متقاضیان ورود به دوره های دکتری (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 21
34 مدل درخواست بازخورد و تجدیدنظر در تصمیم بر اساس نگرش دانشجویان دکتری نسبت به بازخوردهای ارایه شده در مورد نوشتار و گروه علمی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
35 مدل سازی خطی سلسله مراتبی بین آماره ی برازش فرد H^T و متغیرهای زمینه ای دانش آموزان در آزمون ریاضی پایه ی هشتم مطالعه تیمز 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 35
36 معرفی و بومی‌سازی پرسشنامه شایستگی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
37 معرفی و کاربرد مقیاس دوارزشی موکن در اندازه گیری های آموزشی و روانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 36
38 مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRT چندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل دادههای آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 15
39 مقایسه خطای استاندارد اندازه گیری شرطی در روشهای غیر خطی تبدیل نمره های خام به نمره های مقیاس (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 29
40 مقایسه میزان تاثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 4، شماره: 1
41 نقش هموار سازی در تبدیل غیر خطی نمره های خام به نمره های مقیاس نرمال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش روانشناختی طرحواره بر دلزدگی زناشویی، خودتنظیمی زناشویی و ابراز وجود زوجین (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 رویکردی کیفی به کاوش عوامل سازمانی بروز فساد در صنعت فوتبال ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران